Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./ на наследниците на Дургут Тахир Шабан , бивш жител на с. Три могили, общ. Кърджали

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./, Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.
Моля, предвид изложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с Докладна записка от Кмета на Общината по искане с вх.№24-00-112/01.06.2017 г на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

Предоставя на наследниците на Дургут Тахир Шабан, бивш жител на с. Три могили, общ. Кърджали с признато право на собственост, съгласно Решение №43/95 от 08.06.1995 г. на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници, следния имот от общинския поземлен фонд:
1. Проектен имот с № 007022, в землището на с. Патица, ЕКАТТЕ:55568, общ. Черноочене, с площ 1.595 дка, начин на трайно ползване – Пасище,мера, категория на земята – VIII, в местността „Колтуклу”, при граници и съседи:
№007021. Пасище,мера и №000046. Дере собственост на община Черноочене.
№007011. Нива на Юксел Фаик Ахмед.
№007012. Скала собственост на Държавата.
Имотът е образуван от имот №007002.
2. Проектен имот с №006041, в землището на с. Патица, ЕКАТТЕ: 55568, общ. Черноочене, с площ 1.200 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – IV, в местността „Тикенлик”, при граници и съседи:
№006034. Нива на Байрам Насуф Мустафа.
№006040. Нива на община Черноочене.
№006031. Нива на наследницитена Нешад Шевкетов Тахиров.
№006040. Нива на община Черноочене.
Имотът е образуван от имот №006032.

ИЗГОТВИЛ:
Старши спец. “Земеделие, гори и Екология“:
/Е. МУСТАФА/

СЪГЛАСУВАЛИ:

Д-р на дирекция „СА”:
/К. Нешад/

Юрисконсулт:
/Н. РЕДЖЕБ/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене