Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Осигуряване на финансов ресурс за управление на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 201-2020год.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и въз основа на изпълнение на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020год., СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ подписа споразумение със УО на „ПРСР 2014-2020г.“ и УО на „ОПИК 2014-2020г.“ за финансиране на Стратегията по ВОМР, която ще се изпълнява на територията на двете общини. За успешното реализиране на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020год. е необходимо осигуряването на допълнителен финансов ресурс за временно подпомагане дейността на сдружението.
В тази връзка и в изпълнение на критериите включени в НАРЕДБА № 1 от 22 януари 2016год. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020год. е необходимо да се осигури допълнителен финансов ресурс за временно подпомагане дейността на сдружението в размер на 15 000лв.

Предвид гореизложеното предлагам да се вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и докладната записка на Кмета на общината, Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И:

1. Предоставя на Сдружение с обществено полезна дейност „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ МИНЕРАЛНИ БАНИ И ЧЕРНООЧЕНЕ“ за временно подпомагане сумата в размер на 15 000лв.
2. След възстановяване на авансово плащане от ДФЗ сумата ще бъде възстановена на община Черноочене.

С уважение,

Айдън Осман
Кмет на община Черноочене