Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Черноочене

С В И К В А М:

На 15.05.2017 година /понеделник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, извънредно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно годишен отчет за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за 2016 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

2. Докладна записка от Селями Бейсим Мустафа–зам.-кмет на община Черноочене, относно приемане на годишен план за развитие на социални услуги в Община Черноочене през 2018 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

3.Докладна записка от Росица Стоянова – директор на Дирекция << Социално подпомагане>>, относно предложение за внасяне на заседание на Общински съвет-Черноочене на проект за общинска програма за закрила на детето за 2017 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

4. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Черноочене през 2017 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

5.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на пазарни цени на имоти-частна общинска собственост и ДМА за продажба.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

6.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно удължаване срока на договор за наем на имот общинска собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

7.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно удължаване срока на договор за наем на имот-общинска собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

8.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно прекратяване на съсобственост в имот-частна общинска собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

9. Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно прекратяване на съсобственост в имот-частна общинска собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

10.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно поправка на допусната фактическа грешка в Решения № 28/04.04.2017 г. и № 30/04.04.2017 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

11.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно решение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост през 2017год. във връзка с изграждане на улица в с.Комунига предвидена с изменение на Подробния устройствен план -План за Регулация /ПУП – ПР/в кв.35, кв.37 и кв.40 по кадастрално-регулационния план на с.Комунига.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

12.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/