Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Решение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост през 2017год. във връзка с изграждане на улица в с.Комунига предвидена с изменение на Подробния устройствен план – План за Регулация /ПУП – ПР/в кв.35, кв.37 и кв.40 по кадастрално-регулационния план на с.Комунига

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля на сесия на Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 във връзка с ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост и във връзка с влязло в сила изменение на Подробния устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ в кв.35, кв.37 и кв.40 по кадастрално-регулационния план на с.Комунига , общ.Черноочене от 1990год., одобрено с Решение №66/18.08.2016год. на ОбС – Черноочене , предвиждащо изграждане на улица от О.Т.509 до О.Т.518 с дължина 83м и габарит на улицата 8м, да приемете Решение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2017год., като се предвиди община Черноочене да придобие собственост върху част от поземлен имот с пл.сн.№394 – частна собственост по плана на с.Комунига, чрез отчуждаване на 360 кв.м. от имота за изграждане и заемане от предвидената с изменението на регулационния план на с.Комунига улица от О.Т.509 до О.Т.518 – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до застроени имоти УПИ ХХІІ и УПИ ХХІV, кв.35 и не застроени УПИ ХХV и ХХVІ, кв.35 , УПИ ІІ, кв.37-общински и УПИХІІ, кв.40 по плана на с.Комунига, общ.Черноочене.

ИЗГОТВИЛА:
Н-к отдел “ТСУ”
/ инж.Н.Милева/

СЪГЛАСУВАЛИ:
Д-р на дирекция “СА”:
/К. Нешад /
Юристконсулт:
/ Н. Реджеб/
С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ А. ОСМАН /

reshenie_proekt