Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост  – община Черноочене през 2017 год.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

           

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал.1 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, предлагам допълнение на обекти към  Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година.

            Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет – Черноочене на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС, Общинският съвет – Черноочене,

 

Р Е Ш И:

 

 Допълва следните обекти към Програмата за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година:

Имоти, които Община Черноочене има намерение да продаде:
1 Застроен поземлен имот с пл. сн. №117 с площ 189,50/241,00 ид. части /кв. м./ по КРП на с. Железник, общ. Черноочене.
2 Застроен поземлен имот с пл. сн. №115 с площ 122/154,00 ид. части /кв. м./ по КРП на с. Железник, общ. Черноочене.
3 Застроен поземлен имот с пл. сн. №113 с площ 583,00 кв. м. ведно с полумасивна сграда със застроена площ 26,80 кв. м. по КРП на с. Железник, общ. Черноочене.

Изготвил:

Ст. сп. „ОС”

/С. Юмер/

Съгласували:

Юрисконсулт:

/Н. Реджеб/

Директор дирекция “СА”:

/К. Нешад/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН

КМЕТ НА ОБЩИНА