Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Прекратяване на съсобственост в имот частна общинска собственост.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление за закупуване частта на общината от Мюмюн Емин Осман – съсобственик в имот частна общинска собственост с 51,50/241,00 ид. ч. /кв.м./.
В съответствие с изискванията на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и изготвена оценка от оценител, член на КНОБ, за пазарната стойност на имота.
Предлагам на Общинския съвет на основание чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост да определи пазарната цена на имота и на основание чл. 21, ал.1, т .8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от НРПУРОС Общинския съвет да приеме решение за продажба на 189,50/241,00 ид. части /кв. м./ от застроен поземлен имот с пл. сн. №117 по КРП на с. Железник, общ. Черноочене. Актуван с акт за частна общинска собственост №268/14.02.2017 г. и оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 1 558,00 лв. /хиляда петстотин петдесет и осем лв. и 00 ст./ без ДДС., на съсобственика в имота с 51,50/241,00 ид. ч. /кв.м./ от имота Мюмюн Емин Осман с нотариален акт №62, том4,рег. №12848, дело№608/2015 г.

Предвид изложеното предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене на основание чл. 21, ал.1, т .8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от НРПУРОС определя пазарната цена за продажбата на 189,50/241,00 ид. части /кв. м./ от застроен поземлен имот с пл. сн. №117 по КРП на с. Железник, общ. Черноочене. Актуван с акт за частна общинска собственост №268/14.02.2017 г. и оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 1 558,00 лв. /хиляда петстотин петдесет и осем лв. и 00 ст./ без ДДС. на съсобственик в имота с 51,50/241,00 ид. ч. /кв.м./ Мюмюн Емин Осман с нотариален акт №62, том4,рег. №12848, дело№608/2015 г.

Възлага на Кмета на Община Черноочене да издаде заповед и сключи договори за продажба.

Изготвил:

Ст. сп. „ОС”
/С. Юмер/

Съгласували:

Директор-дирекция “СА”:
/К. Нешад/
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА