Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост и ДМА за продажба.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

І . На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС във връзка с
чл. 33, ал.1, т.1;ал. 3. т.1, чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, предлагам на Общинския съвет за обсъждане и определяне на пазарни цени и продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост и ДМА:
1. Застроен поземлен имот с пл. сн. №113 с площ 583,00 кв. м. ведно с полумасивна сграда със застроена площ 26,80 кв. м. по КРП на с. Железник, общ. Черноочене. Актуван с акт за частна общинска собственост №281/27.04.2017 г. и оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 4 797,00 лв. /четири хиляди седемстотин деветдесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС.
2. Втори етаж с площ 152,00 кв. м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19 с пл. сн. №176 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 16 534,00 лв. /шестнадесет хиляди петстотин тридесет и четири лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.
3. Апартамент №6 със застроена площ 65,20 кв. м. разположен на втори етаж от четириетажна жилищна сграда, ведно с прилежащо мазе №6 с площ 19,20 кв. м. и общи части с площ 6,28 кв. м. от сградата в УПИ V, кв. 5 с пл. сн. №114 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 16 576,00 лв. /шестнадесет хиляди петстотин седемдесет и шест лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №137/28.08.2013 г.
4. Резервоар за нафта с обем 18 м. куб., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 1 540,00 лв. /хиляда петстотин и четиридесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
5. Резервоар за мазут с обем 50 м. куб., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 2 260,00 лв. /две хиляди двеста и шестдесет лв. и 00 ст./ без ДДС.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Общински съвет – Черноочене на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1, ал. 3. т.1; чл. 34, ал. 1 и чл. 43 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене, определя пазарни оценки за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост:
1. Застроен поземлен имот с пл. сн. №113 с площ 583,00 кв. м. ведно с полумасивна сграда със застроена площ 26,80 кв. м. по КРП на с. Железник, общ. Черноочене. Актуван с акт за частна общинска собственост №281/27.04.2017 г. и оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 4 797,00 лв. /четири хиляди седемстотин деветдесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС.
2. Втори етаж с площ 152,00 кв. м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19 с пл. сн. №176 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 16 534,00 лв. /шестнадесет хиляди петстотин тридесет и четири лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.
3. Апартамент №6 със застроена площ 65,20 кв. м. разположен на втори етаж от четириетажна жилищна сграда, ведно с прилежащо мазе №6 с площ 19,20 кв. м. и общи части с площ 6,28 кв. м. от сградата в УПИ V, кв. 5 с пл. сн. №114 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 16 576,00 лв. /шестнадесет хиляди петстотин седемдесет и шест лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №137/28.08.2013 г.
4. Резервоар за нафта с обем 18 м. куб., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 1 540,00 лв. /хиляда петстотин и четиридесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
5. Резервоар за мазут с обем 50 м. куб., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 2 260,00 лв. /две хиляди двеста и шестдесет лв. и 00 ст./ без ДДС.

Изготвил:

Ст. сп. „ОС”
/С. Юмер/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-дирекция “СА”:
/К. Нешад/

С уважение,
АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА