Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Поправка на допусната фактическа грешка в Решения
№ 28/04.04.2017 г. и № 30/04.04.2017 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

След извършена проверка по административната преписка се установи, че е допусната фактическа грешка в хода на преписката по докладната за обект: „Незастроен УПИ ХІХ в кв. 22 с площ 382,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 3 945,00 лв. /три хиляди деветстотин четиридесет и пет лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №271/21.03.2017 г.“ в Решения № 28/04.04.2017 г. и № 30/04.04.2017 г. вместо кв. 22 е записано грешно кв. 14.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното

Проект!

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА допуска поправка на техническа грешка в Решения № 28/04.04.2017 г. и № 30/04.04.2017 г. в текстовата част „кв. 14“, да се чете „кв. 22“.

Изготвил:

Ст. сп. „ОС”
/С. Юмер/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-дирекция “СА”:
/К. Нешад/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА