Докладна записка

Материали до ОбС

ОТ АЙДЪН АРИФ ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

ОТНОСНО:Удължаване срока на договор за наем на имот общинска собственост.

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с постъпила молба от Сейхан Хасан Юсуф от с. Бостанци, наемател по договор № 84 / 2010 година за наем на общински имот-„Помещение с площ 20,00 кв.м. в едноетажна полумасивна сграда в УПИ ІІ, кв. 6 в с.Черноочене, предоставени за ползване по предназначение ,предлагам на Общинския съвет на основание чл.21,ал.1,т. 8 от ЗМСМА, § 78, ал.2 от ПЗР от ЗОС, да приеме следното решение:
1. Дава съгласие за удължаване срока на договора за наем № 84 /2010 г., сключен с Сейхан Хасан Юсуф с. Бостанци, за общински имот„Помещение с площ 20,00 кв.м. в едноетажна полумасивна сграда в УПИ ІІ, кв. 6 в с.Черноочене., за срок от 4 години считано от 01-05-2017 год.
2. Определя месечна наемна цена в размер на 133,96 лева без ДДС, считано от 01-05-2017 година.
3. Възлага на Кмета на общината в едномесечен срок от влизане в сила на настоящето решение да сключи анекс към договор № 84 от 2010 год.

Изготвил:
Ст.спец.“ПС“ – Й.Георгиев

Съгласувал:

Юрисконсулт:
/Н.Реджеб/

Директор дирекция „СА“:
/ К. Нешад /

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ АЙДЪН ОСМАН /