Обява

Търгове

            На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 150/25.04.2017 г. на Кмета на общината и Решения №37/05.06.2014 г. и №28 /04.04.2017 г. на Об С – Черноочене.

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване на 16.05.2017 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в обл. Кърджали, общ. Черноочене, с. Черноочене за отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от пет стопански години.

 

Землище Имот № Категория

на земята.

НТП Площ /дка./ Начална тръжна годишна наемна цена в лева.
1.1 Комунига 007540 ІХ нива 16,782 167,82
1.2 Комунига 007534 ІХ нива 11,140 111,40
1.3 Комунига 007627 ІХ нива 20,159 201,59
1.4 Комунига 004557 ІХ нива 36,634 366,34
1.5 Комунига 005554 VІІІ нива 45,400 499,40
1.6 Комунига 007553 ІХ нива 0,630 6,30
1.7 Комунига 007648 ІХ нива 1,532 15,32
1.8 Комунига 007552 ІХ нива 4,236 42,36
1.9 Комунига 007548 ІХ нива 4,647 46,47
1.10 Комунига 007647 ІХ нива 0,559 5,59
1.11 Комунига 007549 ІХ нива 1,014 10,14
1.12 Комунига 007550 ІХ нива 0,771 7,71
1.13 Комунига 007551 ІХ нива 2,731 27,31
1.14 Комунига 007646 ІХ нива 5,727 57,27
1.15 Комунига 007547 ІХ нива 3,914 39,14
1.16 Комунига 007564 ІХ нива 7,887 78,87
1.17 Комунига 007656 ІХ нива 3,497 34,97
1.18 Комунига 007572 ІХ нива 1,342 13,42
1.19 Комунига 007642 ІХ нива 7,355 73,55
1.20 Комунига 007641 ІХ нива 1,572 15,72
1.21 Комунига 007577 ІХ нива 2,681 26,81
1.22 Комунига 007638 ІХ нива 4,320 43,20
1.23 Комунига 007637 ІХ нива 1,281 12,81
1.24 Комунига 007539 ІХ нива 1,755 17,55
1.25 Комунига 007636 ІХ нива 3,274 32,74
1.26 Комунига 007635 ІХ нива 3,974 39,74
1.27 Комунига 007531 ІХ нива 1,946 19,46
1.28 Комунига 007561 ІХ нива 5,075 50,75
1.29 Комунига 007632 ІХ нива 2,695 26,95
1.30 Комунига 007538 ІХ нива 2,510 25,10
1.31 Комунига 007537 ІХ нива 3,102 31,02
1.32 Комунига 007634 ІХ нива 0,901 9,01
1.33 Комунига 007536 ІХ нива 2,958 29,58
1.34 Комунига 007563 ІХ нива 2,911 29,11
1.35 Комунига 007630 ІХ нива 7,178 71,78
1.36 Комунига 007525 ІХ нива 2,805 28,05
1.37 Комунига 007524 ІХ нива 5,686 56,86
1.38 Комунига 007626 ІХ нива 1,202 12,02
1.39 Комунига 007625 ІХ нива 0,975 9,75
1.40 Комунига 007522 ІХ нива 1,602 16,02
1.41 Комунига 004730 ІХ нива 7,290 72,90
1.41 Комунига 005637 VІІІ нива 1,155 12,71
1.42 Комунига 005636 VІІІ нива 2,403 26,44
1.43 Комунига 005634 VІІІ нива 2,078 22,86
1.44 Комунига 005516 ІХ нива 5,400 54,00
1.45 Комунига 005547 ІХ нива 1,615 16,15
1.46 Комунига 005616 ІХ нива 0,623 6,23
1.47 Комунига 005518 ІХ нива 3,990 39,90
1.48 Комунига 005519 ІХ нива 2,943 29,43
1.49 Комунига 004594 ІХ нива 3,172 31,72
1.50 Комунига 004586 ІХ нива 3,015 30,15
1.51 Комунига 004707 ІХ нива 3,959 39,59
1.52 Комунига 004706 ІХ нива 1,549 15,49
1.53 Комунига 004589 ІХ нива 3,749 37,49
1.54 Комунига 003684 ІХ нива 1,250 12,50
1.55 Комунига 003654 ІХ нива 2,359 23,59
1.56 Комунига 003537 ІХ нива 10,662 106,62
1.57 Комунига 003656 ІХ нива 2,909 29,09
1.58 Комунига 003657 ІХ нива 1,019 10,19
1.59 Комунига 002503 ІХ нива 12,474 124,74
1.60 Комунига 002605 ІХ нива 7,214 72,14
1.61 Комунига 002502 ІХ нива 3,106 31,06
1.62 Комунига 002506 ІХ нива 57,540 575,40
1.63 Комунига 003540 ІХ нива 0,997 9,97
1.64 Комунига 003616 VІІІ нива 6,329 69,62
1,65 Комунига 003615 VІІІ нива 2,872 31,60
1.66 Комунига 003510 VІІІ нива 3,281 36,10
1.67 Комунига 003620 VІІІ нива 2,894 31,84
1.68 Комунига 003622 VІІІ нива 0,470 5,17
1.69 Комунига 003619 VІІІ нива 3,529 38,82
1.70 Комунига 003618 VІІІ нива 3,432 37,76
1.71 Комунига 003505 VІІІ нива 4,013 44,15
1.72 Комунига 003511 ІХ нива 1,911 19,11
1.73 Комунига 003617 ІХ нива 1,184 13,03

 Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 ч. на 12.05.2017 г. на цена 5,00 лв. без ДДС.

Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 ч. на 15.05.2017 г.

Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банковата сметка на общината „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

 АЙДЪН ОСМАН

КМЕТ НА ОБЩИНА