Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 139/19.04.2017 г. на Кмета на общината и Решения №37/05.06.2014 г.; №18/08.02.2017 г.; №23/08.02.2017 г.; №28 /04.04.2017 г.; №30/04.04.2017 г. и №32/04.04.2017 г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 11.05.2017 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в обл. Кърджали, общ. Черноочене, с. Черноочене за:
І. Продажба на:
1. Незастроен УПИ ХІХ в кв. 14 с площ 382,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ.Черноочене, с начална тръжна цена 3 945,00 лв. /три хиляди деветстотин четиридесет и пет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №271/21.03.2017 г.
2. Незастроен УПИ ХХІІ в кв. 4 с площ 300,00 кв. м. по плана на с. Комунига, общ.Черноочене, с начална тръжна цена 3 214,00 лв. /три хиляди двеста и четиринадесет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №272/21.03.2017 г.
3. Незастроен УПИ ІV в кв. 29 с площ 680,00 кв. м. по плана на с. Габрово, общ.Черноочене, с начална тръжна цена 6 877,00 лв. /шест хиляди осемстотин седемдесет и седем лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №330/016.05.2005 г.
4. Незастроен УПИ VІ-4 в кв.1 с площ 700,00 кв. м. по плана на с. Паничково- административен център, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 6 111,00 лв. /шест хиляди сто и единадесет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №262/14.02.2017 г.
5. Незастроен УПИ ІІ в кв.2 с площ 631,00 кв. м. по плана на с. Драганово, общ.Черноочене, с начална тръжна цена 4 982,00 лв. /четири хиляди деветстотин осемдесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №477/18.03.2009 г.
6. Незастроен УПИ ІV в кв.2 с площ 950,00 кв. м. по плана на с. Драганово, общ.Черноочене, с начална тръжна цена 7 500,00 лв. /седем хиляди петстотин лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №263/14.02.2017 г.
ІІ. Учредяване право на строеж:
1. Незастроен УПИ ХХІ-25 в кв. 4, пл. сн. №25 с площ 670,00 кв. м. по плана на с.Черноочене, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 6 094,00 лв. /шест хиляди деветдесет и четири лв. и 00 ст./. Акт за частна общинска собственост №256/29.12.2016 г.
2. Незастроен УПИ ХХХ-25 в кв. 4, пл. сн. №25 с площ 465,00 кв. м. по плана на с.Черноочене, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 4 452,00 лв. /четири хиляди четиристотин петдесет и два лв. и 00 ст./. Акт за частна общинска собственост №259/29.12.2016 г.
3. Незастроен УПИ ХХІХ-25 в кв. 4, пл. сн. №25 с площ 463,00 кв. м. по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 4 433,00 лв. /четири хиляди четиристотин тридесет и три лв. и 00 ст./. Акт за частна общинска собственост №258/29.12.2016 г.
ІІІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.
1. Поземлен имот с №000479 в землището на с. Черноочене с ЕКАТТЕ 81236, общ.Черноочене, обл. Кърджали с площ 4,263 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 46,90 лв.
2. Поземлен имот с №087102 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ.Черноочене, обл. Кърджали с площ 10,487 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 115,40 лв.
3. Поземлен имот с №063009 в землището на с. Минзухар с ЕКАТТЕ 48307, общ.Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,000 дка., нива, категория на земята – пета, с начална тръжна годишна наемна цена – 51,00 лв.
4. Поземлен имот с №146050 в землището на с. Пчеларово с ЕКАТТЕ 58829, общ.Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,311 дка., нива, категория на земята – пета, с начална тръжна годишна наемна цена – 22,30 лв.
5. Поземлен имот с №011121 в землището на с. Железник с ЕКАТТЕ 29132, общ.Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,491 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 16,40 лв.
6. Поземлен имот с №01112 в землището на с. Железник с ЕКАТТЕ 29132, общ.Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,146 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 12,61 лв.
7. Поземлен имот с №011159 в землището на с. Железник с ЕКАТТЕ 29132, общ.Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,530 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 16,83 лв.
8. Поземлен имот с №011160 в землището на с. Железник с ЕКАТТЕ 29132, общ.Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,456 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 16,02 лв.
ІV. Избор на оператор за възлагане на стопанисване, поддръжка и експлоатация на общински воден обект.
1. Воден обект в имот с № 000328, находящ се в землището на с. Пчеларово, ЕКАТТЕ-58829, НТП-язовир с площ 10,744 дка. и имот с кад. №000056 находящ се в землището на с. Минзухар, ЕКАТТЕ-48307, НТП-язовир с площ от 4,806 дка., двата имота с обща площ 15,550 дка. с начална годишна наемна цена 480,00 лв. без ДДС.
2. Срок на договора за избор на оператор за възлагане, стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти – 10 /Десет/ години.
3. Специфичните условия към участниците в търга: Да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.
4. Определям следните договорни условия:
4.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3,т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Черноочене по реда на чл.52,ал.1, т.3 от Закона за водите.
4.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, приета с ДВ. бр. 17 от 2004 год., както и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ. бр.97 от 01.11.2004 година.
Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 ч. на 09.05.2017 г. на цена 5,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 ч. на 10.05.2017 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банковата сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА