Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003г. на ОбС Черноочене, за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене

Уважаеми съветници,

С Решение №3 от 20.02.2003 година на Общински съвет Черноочене е приета Наредба №1 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене. В текста на чл.4 от Наредбата се постановява,че размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;
4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;
5. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги.
В чл.8,ал.1 от ЗМДТ са установени първите три принципа и въведените допълнително принципи в т.4 и т.5 в Наредбата са в противоречие с разпоредбите на закона.
В чл.47 от Наредбата се постановява,че Общинският съвет определя видовете услуги и цените за тях съгласно Приложение №1. В точка 59 от приложението се определя вид услуга „отписване на имот от актовите книги за общинска собственост“ с определана цена от 6 лева, което противоречи на законови разпоредби,че гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон и данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон.
В текста на чл.48,ал.1 е установено,че при неспазване на приетата наредба глобата е до 200 лв.за физически лица,като е пропуснато да се отбележи минималния размер на санкцията 20 лв..
В чл.1,ал.2 от ЗМДТ е установено,че Общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци и цени на услуги при условията, по реда и в границите, определени с този закон.Общинската наредба,като подзаконов нормативен акт,който регулира отношения изрично посочени в закона и в рамките на правомощията на Общинския съвет, не трябва да е в противоречие с разпоредбите на закона.
За да се отстранят несъответствията на разпоредбите на Наредбата с тези на нормативни актове от по висок ранг, предлагам Общинският съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21 ,ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.1,ал.2 от ЗМДТ Общински съвет Черноочене,

Р Е Ш И :

1.Отменя чл.4,ал.1,т.4 и т.5 от Наредба №1 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене.
2.Отменя т.59 от Приложение №1 към чл.47 от Наредба №1 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
3.В текста на чл.48,ал.1 израза „в размер до 200 лв.“ се допълва и става „в размер от 20 до 200 лв.“.

С уважение,
Кмет на Община:
/А.Осман/