Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост в Община Черноочене.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост в Община Черноочене /приета с Решение №70/23.12.2008 г. на ОбС – Черноочене, изм. и доп. с Решение №55/29.10.10 г., изм. доп. с Решение №29/21.04.11 г., изм. доп. с Решение №64/21.07.11 г., изм. доп. с Решение №30/05.04.12 г./ е подзаконов нормативен акт с местно значение.
Чл. 74 от наредбата гласи:
<<Чл.74. Комисията не класира участник ако установи: 1. непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в условията на конкурса; 2. че участникът е лице, неизправно по правоотношение с общината или системно нарушава актове на общинския съвет.>>

Съгласно чл. 9, ал. 1 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно, а строежът на нормативните актове и формулирането на техните разпоредби трябва да бъдат съобразени с указа по прилагане на този закон.
В разпоредбата на чл.74, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост са употребени понятията, <<неизправно по правоотношение с общината или системно нарушава актове на общинския съвет.>>, като в Допълнителните разпоредби липсват определения на тези понятия. Тази неопределеност води до липса на обективни критерии, въз основа на които да се прецени налице ли са обстоятелства за прилагането на разпоредбата.
Въведените ограничения по отношение на <<неизправните по правоотношение с общината>> или <<системно нарушаващите актовете на общинския съвет>> се явяват незаконносъобразни и на друго основание – като противоречащи на установените с чл. 3, ал. ал.2 и ал. 3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/ забрани, при административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност административните органи и органите за местно самоуправление “да налагат изисквания, ограничения и тежести, които водят до ограничаване на конкуренцията“ или „които не са необходими за постигане на целите на закона“, както и противоречащи на чл. 76, ал. 3 от АПК.
Предвид изложените мотиви, предлагам да отмените като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 74, точка 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост в Община Черноочене, поради противоречие с разпоредбите чл. 9, ал. 1 и ал. 3 от ЗНА, чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от ЗОАРАКСД и чл. 76, ал. 3 от АПК

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното

Проект!

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА отменя чл.74, точка 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост в Община Черноочене.

Изготвил:

Ст. сп. „ОС”
/С. Юмер/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-дирекция “СА”:
/К. Нешад/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА