Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 04.04.2017 година /вторник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от Селями Бейсим Мустафа–зам.-кмет на община Черноочене, относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост в Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Черноочене през 2017 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

4.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене,
относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на пазарни цени на имоти-частна общинска собственост за продажба и учредяване право на строеж.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот-частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията чрез предоставянето под наем на язовир-общинска собственост в землищата на с.Минзухар и с.Пчеларово.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./ на наследниците на Мурад Мурад Сали, бивш жител на с. Габрово, общ. Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

9.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./ на наследниците на Нури Хасанов Ибрямов, бивш жител на с. Габрово, общ. Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Докладна записка от Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, относно отпускане на еднократна парична помощ на лице, за възстановяване на щети от пожар, за закупуване на строителни материали.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
11.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/