Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 82 /08.03.2017г. на Кмета на общината и Решение №25/03.04.2014; №37/05.06.2014 г.; №38/28.04.2016 г.; №72/18.08.2016 г.; №18/08.02.2017 г. и №23/08.02.2017 г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 28.03.2017 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в обл. Кърджали, общ. Черноочене, с. Черноочене за:

І. За продажба на:

Втори етаж с площ 152,00 кв. м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19 с пл. сн. №176 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 20 149,00 лв. /двадесет хиляди сто четиридесет и девет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.
ІІ. Учредяване право на строеж:

Право на строеж върху петно №1 от УПИ V, кв. 4 по плана на с. Паничково, с площ 21,75 кв. м., с начална тръжна цена -833.00 /осемстотин тридесет и три лева/. Акт за частна общинска собственост №152/13.2014 г.
Право на строеж върху петно №2 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково, с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин четири лева/. Акт за частна общинска собственост №152/13.2014 г.
Право на строеж върху петно №3 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково, с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин и четири лева/. Акт за частна общинска собственост №152/13.2014 г.
Право на строеж върху петно №4 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00  /осемстотин и четири лева/. Акт за частна общинска собственост №152/13.2014 г.
Право на строеж върху петно №5 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково с площ 21,75 кв. м., с начална тръжна цена – 00 /осемстотин тридесет и три лева/. Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
Право на строеж върху неурегулиран поземлен имот №75 с площ 250 /двеста и петдесет/ кв. метра, по плана на с. Ябълчени, с начална тръжна цена 1 750,00 /хиляда седемстотин и петдесет/ лева. Акт за частна общинска собственост №250/20.06.2016 г.
Право върху строеж върху неурегулиран поземлен имот №74 с площ 250 /двеста и петдесет/ кв. метра, по плана на с. Ябълчени, с начална тръжна цена – 1 750,00 /хиляда седемстотин и петдесет/ лева. Акт за частна общинска собственост №248/20.06.2016 г.
ІІІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.

Поземлен имот с №011121 в землището на с. Железник с ЕКАТТЕ 29132, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,491 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 16,40 лв.
Поземлен имот с №01112 в землището на с. Железник с ЕКАТТЕ 29132, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,146 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 12,61 лв.
Поземлен имот с №011159 в землището на с. Железник с ЕКАТТЕ 29132, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,530 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 16,83 лв.
Поземлен имот с №011160 в землището на с. Железник с ЕКАТТЕ 29132, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,456 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 16,02 лв.
Поземлен имот с №021020 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,878 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 38,80 лв.
Поземлен имот с №021041 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,930 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 29,30 лв.
Поземлен имот с №021039 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4,209 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 42,10 лв.

Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 ч. на 24.03.2017 г. на цена 5,00 лв. без ДДС.

Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 ч. на 27.03.2017 г.

Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банковата сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА