Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Черноочене

Наредби

Приета с Решение №06/30.01.2014г., изм. с Решение №03/19.01.2017 г./

РАЗДЕЛ I

Общи положения

Чл. 1 (1) С тази Наредба се определят условията и реда за:

 1. съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години;
 2. съставяне, обсъждане, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;
 3. за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС;
 4. функциите на кмета на общината и общинския съвет;
 5. взаимоотношенията с органи на централната власт, второстепенните и от по-ниска степен разпоредители, други общини, финансови институции и местната общност;
 6. условията за разработване и изпълнение на програмен формат на бюджет;
 7. управлението на общинския дълг.

(2) Наредбата регламентира управлението на общинския бюджет, на сметките за средства от Европейския съюз и общинския дълг при спазване принципите за всеобхватност, отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефикасност, ефективност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност и в интерес на местната общност.

Чл. 2 (1) Бюджетния процес включва всички етапи по подготовка, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, в съответствие с бюджетната процедура, настоящата наредба и правилата на СФУК на община Черноочене, за които се прилагат специфични механизми за наблюдение и анализ и се осигурява прозрачност.

(2) Общинският бюджет е:

 1. самостоятелен бюджет, извън републиканския и включва собствени приходоизточници и субсидии от държавата;
 2. годишен финансов план за приходите и разходите на общината за една бюджетна година, който се съставя, обсъжда, приема, изменя, изпълнява и отчита съгласно закона и тази наредба;
 3. финансова сметка, която включва всички постъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз, и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за чужди средства съгласно изискванията на закона;
 4. основен документ на политиката на общината, съставен и обсъден с участието на местната общност;
 5. ръководство за оперативна дейност.

Чл. 3 (1) Участниците в бюджетния процес осъществяват своите правомощия в съответствие със закона, настоящата наредба и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и са:

 1. Общинският съвет – приема и изменя годишния бюджет на общината, по предложение на кмета на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му, при условията на настоящата наредба;
 2. Кметът на общината организира и ръководи съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението на общинския бюджет и съставянето на бюджетната прогноза, в съответствие със закона и при условията на настоящата наредба;
 3. Общинска администрация – осъществява оперативно изпълнение на възложените задачи в бюджетния процес;
 4. Второстепенните и от по-ниска степен разпоредители – осъществяват оперативно изпълнение на утвърдените им бюджети или разчети;
 5. Местната общност – осъществява публичен контрол върху разходването на бюджетни средства и дава предложения.

(2) Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджет:

 1. разработва и утвърждава правила за организация на бюджетния процес, включително и определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
 2. предлага за определяне от общинския съвет на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
 3. определя разпоредителите от по-ниска степен, които прилагат делегиран бюджет, в случаите определени по закон;
 4. упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

(3) Кметът на общината като разпоредител със сметки за средства от Европейския съюз:

 1. организира разработването на разчетите за сметки от средства от Европйския съюз;

2.внася проекта на индикативен годишен разчет за сметки от средства от Европйския съюз, заедно с решението за приемане на общинския бюджет за съответната година;

 1. организира разработването на детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ;
 2. утвърждава разработеният детайлен разчет по т. 3
 3. изпълнява и други функции, произтичащи от конкретните правила за управление, разпореждане и отчитане на сметките за средства от Европейския съюз.

Чл. 4 (1) Бюджетът на общината се съставя и изпълнява за една бюджетна година.

(2) Бюджетната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година.

(3) Бюджетът се съставя в български левове.

Чл. 5 (1) В общината:

 1. първостепенен разпоредител с бюджет е кмета на общината;
 2. второстепенни разпоредители с бюджет са определените с решение на общинския съвет, по предложение на кмета на общината ръководители на бюджетни организации, а при колективни органи – техните председатели, освен ако с нормативен акт е определено друго.
 3. второстепенни разпоредители с бюджет, прилагащи делегиран бюджет са определените по закон или въз основа на закон са определени от първостепенния разпоредител да прилагат делегиран бюджет.
 4. разпоредители от по-ниска степен са определените с решение на общински съвет – Черноочене, по предложение на кмета на общината ръководители на структурни звена на бюджетни организации, които може и да не са юридически лица, чиито бюджет се включва в бюджета на съответен разпоредител с бюджет от по-висока степен.

(2) Разпоредителите с бюджет по ал.1, т.2 и т.4 се определят от общинския съвет по предложение на кмета на общината.

(3) Кметът на общината може да делегира правомощията си на първостепенен разпоредител с бюджет по реда и условията на ЗПФ.

(4) Кметът на общината, а в случаите на ал. 3 и съответното упълномощено лице, упражняват контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по ниска степен.

РАЗДЕЛ I­І

Финансова политика и управление

Чл. 6 (1) Финансовата политика на общината представлява система от цели, принципи на управление, приоритети и правила относно местните финанси, която осигурява:

 1. бюджетна рамка, гарантираща предоставяне на такова равнище на общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност;
 2. достатъчно гаранции за способността на общината да отговаря  на промените в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги,
 3. кредитна способност,
 4. стабилно финансово състояние;
 5. балансирано бюджетно салдо.

Чл. 7 (1) Целите на общината се определят в общинския план за развитие, общинските стратегии, прогнозите за развитие на общината и програмата за управление за срока на мандата.

(2) Ежегодно на базата на документите по ал. 1, приетите от общинския съвет въз основа на тях годишни планове и програми и актуализираната тригодишна бюджетна прогноза, кметът на общината определя годишните оперативни цели по общинския бюджет.  Годишните оперативни цели могат да се формулират и по области на политиката.

(3) Въз основа на годишните оперативни цели по ал. 2, общинската администрация, звената на общината, общинските предприятия и разпоредителите от по-ниска степен, разработват прогнозна годишна програма за тяхната реализация и очакваните резултати от нейното изпълнение. Програмата включва и проект на разчет за необходимите ресурси, който се предлага да бъде включен в общинския бюджет.

(4) Принципите на управление са съвкупност от правила, процедури, норми за поведение на участниците в бюджетния процес.

Чл. 8 (1) Политиката за управление на текущия бюджет представлява система от правила и процедури, осигуряващи финансиране на текущите разходи чрез:

 1. приходите от местни данъци, такси, неданъчни приходи, глоби и санкции и дарения;
 2. изравнителната субсидия от централния бюджет;
 3. други трансфери от централния бюджет;
 4. преходния остатък от предходната година.

(2) Текущи разходи за местни дейности не могат да се финансират с дългосрочен общински дълг, по смисъла на Закона за общинския дълг (ЗОД).

(3) Ангажименти за самостоятелно финансиране от община Черноочене на услуги с регионален обхват могат да бъдат поемани само след конкретно решение на общинския съвет и при условие, че са планирани в общинския бюджет.

Чл. 9 (1) Политиката за управление на инвестициите и активите представлява система от правила и процедури, осигуряващи:

 1. приоритетно осигуряване на инвестиции, минимизиращи бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна;
 2. защита на инвестициите;
 3. поддържане на общинските активи на такова приемливо равнище, което позволява защита на извършените инвестиции и минимизиране на бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна;
 4. средно- и дългосрочно планиране и управление на инвестиционните разходи;
 5. точно определяне на текущите разходите за всеки актив, както и приходите от неговата експлоатация.
 6. подробна информация за източниците за финансиране на капиталовите разходи;
 7. разходване на постъпления от продажба на общински нефинансови активи само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура;
 8. разходване на постъпленията от приватизация само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

(2) Инвестициите включват разходите за основен ремонт на материалната база и инфраструктурата, за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, за придобиване на земя и други.

(3) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:

 1. дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните звена;
 2. предложенията на местната общност;
 3. прехвърлените задължения, включително и по поет общински дълг в частта за капиталови разходи.
 4. задължения за съфинансиране по национални и международни програми и проекти.

(4) Източници за финансиране на капиталовите разходи са:

 1. определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;
 2. приходи от продажба на нефинансови активи;
 3. средства от програми и проекти;
 4. средства от дарения;
 5. собствени приходи;
 6. заемни средства.

Чл. 10 (1) Политиката по управление на приходите представлява система от правила и процедури, осигуряващи:

 1. поддържане и актуализиране на тригодишни прогнози за приходите;
 2. прилагане на консервативен подход на планиране, с оценка на потенциалните външни неблагоприятни икономически въздействия;
 3. наблюдение на приходите с еднократен характер и въвеждане на специални мерки за компенсирането им в случай на риск от неизпълнението им;
 4. интегрирано използване на методите „анализ на тенденциите” и „анализ на облозите, недоборите и събираемостта” при прогнозиране на данъчните приходи.
 5. определяне на такси и цени на услуги в случаите, когато потребителите на конкретна услуга са ясно определени и разходите за нейното предоставяне могат да бъдат изчислени точно.
 6. цялостно възстановяване на разходите (текущи, капиталови и за обслужване на дълга), извършени за предоставяне на конкретна услуга за сметка на постъпленията от такси и цени, определени за тази услуга.
 7. най-малко веднъж годишно извършване на анализ на разходите и размера на таксите и цените на услуги, като при необходимост се предлагат за утвърждаване от общинския съвет съответните актуализации и изменения.
 8. планиране на приходите от глоби, наказателни лихви и неустойки на база изпълнение от предходната година и въз основа на издадени и влезли в сила изпълнителни листове.

Чл. 11 (1) Политиката по резервите е система от правила и процедури, осигуряващи поддържането на ресурс за неотложни и непредвидени разходи, който да се използва за преодоляване на временен недостиг на бюджетни средства, за покриване на необходими еднократни разходи и/или като източник на лихвени приходи.

(2) Резервът може да бъде общ и целеви, като конкретният му размер се определя с решението на общински съвет за приемане на общинския бюджет и като общ размер не може да надвишава 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.

(3) При планирането на резервите се използват следните лимити:

 1. за делегираните държавни дейности – не повече от 10% от средствата, определени по стандартите за делегираните от държавата дейности, с изключение на учебните и детски заведения и обслужващи звена, прилагащи системата на делегирани бюджети.
 2. за учебните и детски заведения и обслужващи звена, прилагащи системата на делегирани бюджети – не повече от нормативно определения лимит.
 3. за останалите дейности – до 10 % от средствата определени за дейността.

Чл. 12 (1) Правилата и процедурите по настоящия раздел се синхронизират и интегрират в Системата за финансово управление и контрол на община Черноочене.

(2) В изпълнение на своите правомощия, кметът на общината може да утвърждава и други специфични правила, процедури, механизми и заповеди, с които се осигурява изпълнението настоящия раздел.

Раздел ІII

Фискални правила

Чл. 13 (1) При съставянето, приемането и изпълнението на общинския бюджет се спазват съответните приложими за общините фискални правила, определени по Закона за публичните финанси.

(2) Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо.

(3) Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по общинския бюджет за прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.

(4) По-висок темп на нарастване на разходите спрямо този по ал. 2 се допуска само при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи.

(5) Допълнителните мерки по ал. 4 следва да водят до устойчиво нарастване на собствените общински приходи и да нямат еднократен характер.

(6) Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи по общинския бюджет, се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите.

(7) В случаите на отклонение от правилата по ал. 1 – 6, общинския съвет, с решението за приемане на общинския бюджет и/или на тригодишната бюджетна прогноза приема програма с мерки за стабилизация.

(8) Правилата по горните алинеи се прилагат и от второстепенните разпоредители с бюджет.

(9) Кметът на общината с вътрешни правила определя реда и условията за наблюдение и контрол на изброените по горе показатели, включително и по второстепенни разпоредители.

Чл. 14 (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

(2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

(3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.

(4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, общината задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал. 1.

(5) В ограничението по ал. 1 не се включва дългът на общината по временни безлихвени заеми и по предоставени заеми от други лица от сектор „Държавно управление“.

(6) Максималният размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната година извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 5 за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз се определя със закона за държавния бюджет за съответната.

Чл. 15 (1) Кметът на общината:

 1. организира изпълнението на определените от Министъра на финансите ред, начин и срокове за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга, включително за намерения за поемане на дълг, както и за издаване на гаранции.
 2. утвърждава условията и реда за осъществяване на текущо наблюдение на фискалните правила по този раздел.

(2) Общинският съвет определя с решението за приемане на общинския бюджет за съответната година:

 1. максималния размер на новия общински дълг;
 2. общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;
 3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

(3) Кметът на общината утвърждава условията и реда за осъществяване на текущо наблюдение на фискалните правила по този раздел и за представянето на информация в общинския съвет.

РАЗДЕЛ IV

Структура на общинския бюджет

Чл. 16 Общинският бюджет включва:

 1. Приходи от:

а) местни данъци – при условия, по ред и в граници, установени със закон;

б) такси – при условия и по ред, установени със закон;

в) услуги и права, предоставяни от общината;

г) разпореждане с общинска собственост;

д) глоби и имуществени санкции;

е) лихви и неустойки;

ж) други постъпления;

з) помощи и дарения.

 1. Разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез, съгласно единната бюджетна класификация за:

а) персонал;

б) издръжка;

в) лихви;

г) помощи и обезщетения за домакинства;

д) текущи субсидии;

е) капиталови разходи.

 1. Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;
 2. Бюджетно салдо;
 3. Финансиране.

Чл. 17 (1) По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.

(2) Алинея 1 не се прилага за делегираните бюджети.

Чл. 18 Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен в настоящата Наредба и от определените със закон компетентни органи.

РАЗДЕЛ V

Бюджетна процедура. Съставяне на средносрочна бюджетна прогноза и на общинския бюджет

Чл. 19 (1) Бюджетната процедура на общината включва етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението и отчитането на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, общинския бюджет и годишните разчети за сметките от Европейския съюз.

(2) Ежегодно в срок до 10 дни от публикуването на РМС за бюджетната процедура, кметът на общината, в съответствие с нормативната уредба и указанията на министъра на финансите утвърждава бюджетен календар или график, включващ етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината.

(3) Съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности се организира от кмета на общината, като се включват и прогнози за:

 1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз – по основни показатели;
 2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;
 3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;
 4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;
 5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.

(4) Бюджетната прогноза на общината се разработва в съответствие с утвърдените политики по Раздел ІІ,  със съдействието на кметовете на кметства на базата на:

 1. указанията на министъра на финансите;
 2. допусканията за развитието на региона и общината;
 3. приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;
 4. фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси и в настоящата наредба;
 5. предложенията на местната общност;
 6. предложенията на второстепенните и разпоредители с бюджет от по-ниска степен, както и на бюджетните организации.

(5) Кметът на общината внася в общинския съвет, разработената бюджетната прогноза.

(6) Общинският съвет одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета на общината, в срок до 20 работни дни от внасянето и.

(7) Кметът на общината представя в Министерство на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.

(8) Кметът може да упълномощи длъжностни лица от състава на администрацията за изпълнение на ангажиментите му по ал. 7.

(9) В случаите, в които срокът по ал. 6 не е спазен, кметът на общината представя в Министерство на финансите служебно само проекта на бюджетна прогноза, внесен в общинския съвет.

Чл. 20 (1) Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по показателите по чл. 45 от Закона за публичните финанси със съдействието на кметовете на кметства на базата на:

 1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения, както и одобрената бюджетна прогноза.
 2. указанията по министъра на финансите;
 3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;
 4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;
 5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;
 6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
 7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;
 8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;
 9. други оценки и прогнози.

(2) /изм. с Решение №03/19.01.16 г./ Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност в срок  от 20 работни дни след обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване.

(3) Публичното обсъждане се провежда по ред определен от общинския съвет.

(4) За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част от проекта за бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

(5) Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията на Министъра на финансите, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. .., ал…..

(6) Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджет на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 8, ал.3 в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

РАЗДЕЛ VI

Приемане на бюджета на общината

Чл. 21 (1) Проектът на бюджет на общината се разглежда и приема по реда, определен в настоящата наредба и в Правилника за организацията на Общински съвет – Черноочене

(2) С решението за приемане на бюджета на общината, ОбС определя размерите на:

 1. приходите от местни данъци; от такси; от услуги и права, предоставяни от общината; от разпореждане с общинска собственост; от глоби и имуществени санкции; от лихви и неустойки; от други постъпления; от помощи и дарения;
 2. разходите за делегирани от държавата и за местни дейности, включително и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, по видове разходи за: персонал; издръжка; лихви; помощи и обезщетения за домакинства; текущи субсидии; капиталови разходи;
 3. бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, съответстващи на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други относими за общината показатели и разпоредби и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;
 4. бюджетното салдо;
 5. финансирането;
 6. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи;
 7. допълнителното финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия.
 8. 8. решението по ал. 2 включва и:
 9. основания;
 10. общ обем на приходите;
 11. общ обем на разходите, в т.ч и по разпоредители (ако има такава практика);
 12. приоритети за съответната година;
 13. разчети за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи и списък на капиталовите разходи по източници на финансиране, обекти за строителство и видове разходи;
 14. допълнителни условия, определени със закон или с друг нормативен акт;
 15. правомощия на кмета за съответната година;
 16. допълнителни условия за финансиране на специфични разходи (субсидии и др.);
 17. допълнителни изисквания към разпоредителите с бюджет;

(3) Резервът по ал.2, т. 6 може да бъде в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.

(4) Допълнителното финансиране по ал.2, т. 7 се определя по предложение на кмета на общината.

(5) С решението по ал. 2 общинският съвет одобрява и:

 1. /изм. с Решение №03/19.01.16 г./ Максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
 2. /изм. с Решение №03/19.01.16 г./ Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават  50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
 3. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;
 4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;
 5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
 6. разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;
 7. други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;
 8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;
 9. актуализирана бюджетна прогноза.
 10. допълнителните правомощия на кмета и условията за разпределение на резерва.
 11. конкретни правила за съответната година, които се прилагат и от разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

(6) В обяснителните записки към отчета за изпълнението на общинския бюджет се включва информация за изпълнението на съответните показатели по т. 1, 2 и 7.

(7) В случаите на превишение на първоначално утвърдените от общинския съвет размери по обективни причини, общински съвет може да приеме решение за изменение и допълнение на решението за приемане на бюджета, като утвърди и конкретна програма с мерки.

(8) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи друг размер на ограниченията по ал. 5, т. 1 и 2, като в този случай се прилагат специфичните за съответната година.

(9) Общинският съвет приема бюджета на общината по показателите по чл. 45 от Закона за публичните финанси в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.

(10) Приетият от общинския съвет бюджет на общината по ал. 7 се разпределя по тримесечия, като разпределението се утвърждава от кмета на общината.

(11) В срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет, бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината.

(12) Бюджетът на общината  и информацията към него се предоставят на органите по чл. 97 от Закона за публичните финанси в срок до един месец след приемането му.

Чл. 22 (1) В случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по закон и по реда и условията на настоящата наредба.

(2) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на общината от общинския съвет месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.

РАЗДЕЛ VІI

Изпълнение и текущо наблюдение на общинския бюджет

Чл. 23 (1) Кметът на общината, като първостепенен разпоредител с бюджет не може да извършва разходи и да поема задължения за разходи за текущата година, надхвърлящи общия размер на утвърдените разходи и задължения за разходи по общинския бюджет.

(2) Второстепенните и от по ниска степен разпоредители с бюджет не могат да извършват разходи и да поемат задължения за разходи за текущата година, надхвърлящи общия размер на определените от първостепенния разпоредител разчети.

(3) Наложените санкции и неустойки, както и неправомерно усвоеното безвъзмездно финансиране са за сметка на утвърдения бюджет, доколкото със закон не е определено друго.

Чл. 24 (1) При временни касови разриви по бюджета на общината, по решение на общинския съвет може се отпуска безлихвен заем за сметка на ………… със срок за възстановяване не по-дълъг от края на бюджетната година.

(2) С решение на общинския съвет от бюджета на общината може да се отпускат безлихвени заеми на други общини, както и на други бюджетни организации, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година. Отпускането на заемите не следва да възпрепятства своевременното разплащане на задълженията по бюджета на общината, от който е предоставен заемът.

Чл. 25 (1) За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори, освен по реда на авансово финансиране по чл. 142, ал.1 от Закона за публичните финанси, може да се отпускат временни безлихвени заеми:

 1. от сметките за средства от Европейския съюз на общината – с решение на общински съвет, като в случай че не може да се извършат плащания от сметки за средства от Европейския съюз, от които са предоставени безлихвени заеми, дължимите суми се изплащат от съответния общински бюджет;
 2. от общинския бюджет – с решение на общински съвет.

(2) Сумите от заемите по ал. 1 се отнасят по бюджета или сметката за средства от Европейския съюз, ако е обособена такава.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат, при условие че не противоречат на правото на Европейския съюз, на договорите, условията и изискванията на програмите и проектите.

(4) Срокът за погасяване на заемите по ал. 1 се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.

(5) Отпускането на заемите по реда на ал. 1 – 4 не следва да възпрепятства своевременното разплащане на задълженията по сметките за средства от Европейския съюз, от които е предоставен съответният заем.

Чл. 26 (1) При невъзстановяване в срок на отпуснатите от общината временни безлихвени заеми за други общини и други бюджетни организации, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, включително в случаите по чл. 14, се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

(2) За отпусканите от общинския бюджет временни безлихвени заеми може да се изискват обезпечения при условия, по ред, видове и в размери, определени от общинския съвет.

Чл. 27 Подлежащи на отпускане трансфери за бюджетна организация може да се прихващат с подлежащите на възстановяване трансфери и безлихвени заеми от нея за общинския бюджет или сметките за средства от Европейския съюз, доколкото със закон или с акт на Министерския съвет не е определено друго.

Чл. 28 Приходите по общинския бюджет се събират от общинска администрация, освен когато със закон е определено друго.

Чл. 29 (1) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства и чрез ръководителите на бюджетни звена, финансирани от и чрез общинския бюджет.

(2) В рамките на своята компетентност през бюджетната година общинският съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи.

(3) Финансовите последици от решенията на общинския съвет по ал. 2, както и тези, свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения към общината, са за сметка на собствените приходи и/или на разходите за местни дейности по бюджета на общината.

(4) При обсъждането на решения, в случаите на ал.2 и ал. 3, общинския съвет разглежда и информация за оценката на въздействие върху общинския бюджет.

(5) Проекти за решения, които биха довели до нарушение на фискалните правила и/или до влошаване на показателите по общинския бюджет, съгласно раздел ІV не се разглеждат.

(6) В случаите на внесени проекти за решение по ал. 2 – 5, кметът на общината представя мотивирано становище за влиянието върху общинския бюджет.

Чл. 30 (1) Промени по общинския бюджет през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на Закона за публичните финанси, на закона за държавния бюджет за съответната година, настоящата наредба и конкретното решение за приемане на бюджета за съответната година.

(2) Промените по общинския бюджет, извън тези по показателите на общинския бюджет, в резултат на получени като трансфери или временен безлихвен заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки, се одобряват от общинския съвет. Промените, засягащи делегираните от държавата дейности, се одобряват при спазване на ограниченията по чл. 125, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси.

(3) Общинският съвет може текущо през годината да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, в случаите в които общината не е в договорни отношения за съответния обект и промените засягат само съответната бюджетна година.

(4) Решението на общинския съвет за приемане на общинския бюджет по чл. 10, може да се изменя по начина, по който е прието.

(5) При промяна във финансово-икономическите условия и нормативната и методическа рамка, кметът на общината има право да променя текущо през годината показателите по общинския бюджет, като внася информация в деловодството на общинския съвет за направените промени.

(7) В случаите на изменения в размерите на бюджетните взаимоотношения в изпълнение на нормативен акт, кметът на общината има право служебно да изменя показателите по общинския бюджет.

(8) Кметът на общината разработва система за наблюдение, оценка и контрол на показателите, в съответствие с Раздел ІІ.

(9) Кметът отразява промените по бюджета на общината, съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, като издава заповеди.

Чл. 31 (1) Общинският съвет може с решението за приемане на бюджета, доколкото със закон не е определено друго, да оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени:

 1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
 2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът на общината издава заповеди.

(3) Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на промените по ал. 1.

(4) След изтичането на всяко тримесечие, кметът на общината представя в общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети в резултат на извършените промени по реда на ал. 1.

(5) Информацията по ал. 4 може да се представя заедно със съответния тримесечен отчет за изпълнение на бюджета.

Чл. 32 (1) Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общината фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

(2) С приемането на решението за общинския бюджет или във всеки конкретен случай, общинския съвет може да оправомощи кмета на общината да ползва временно свободните средства, при условията на ал. 1.

Чл. 33 Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.

Чл. 34 (1) Общината възстановява. в държавния бюджет неусвоените средства от целеви трансфери в срок до 31 януари на следващата бюджетна година.

(2) Постъпилите по бюджета на общината средства от целеви субсидии за капиталови разходи, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато със закона за държавния бюджет за съответната година или с акт на Министерския съвет е определено друго.

Чл. 35 (1) Кметът на общината може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина, настоящата наредба и/или решенията на общинския съвет до неговото преустановяване.

(2) Прилагането на ал. 1 не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.

(3) Нарушение по ал.1 се установява по реда на правилата по СФУК, като в зависимост от тежестта на нарушението, кметът на общината може да уведоми и общинския съвет за предприетите действия.

Чл. 36 (1) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на:

 1. изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз;
 2. показателите на контролирани от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг;
 3. съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината.

(2) Кметът на община Черноочене представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и 3 за полугодието.

(3) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се представя обособено от информацията по ал. 1, т. 1 в обем, форма и съдържание, определени с указание на министъра на финансите.

(4) Кметът на общината определя реда, условията и отговорните длъжностни лица по осъществяването на текущо наблюдение по ал.1.

Чл. 37 (1) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение за състоянието на дълга на общината и на търговските дружества с общинско участие в капитала и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.

(2) Условията и редът за предоставяне на информацията по ал.1 се утвърждават от кмета и се публикуват на интернет страницата на общината.

(3) Управителите на търговските дружества с общинско участие в капитала изпълняват ангажиментите си по предоставяне на информацията по ал.1 в суответствие с определените условия и ред по ал.2.

(ръководителите на контролираните от общината лица, чиито операции не са включени в общинския бюджет изпълняват ангажиментите си по предоставяне на информацията по ал.1 в суответствие с определените условия и ред по ал.2.

(4) В случай на неизпълнение на горните изисквания, кметът на общината внася информация в общинския съвет с предложение за предприемане на действия.

(5) Кметът представя с информацията за изпълнението на бюджета на общината и данни от текущото наблюдение на състоянието на дълга по ал. 1.

РАЗДЕЛ VІІI

Отчитане

Чл. 38 (1) /изм. с Решение №03/19.01.16 г./ Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението набюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.

(2) /изм. с Решение №03/19.01.16 г./ Отчетът по ал. 1 се придружава и от:

 1. Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;
 2. Отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т.  2 и 3 от Закона за публичните финанси;
 3. Друга отчетна информация.

(3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на бюджетната прогноза за следващите три години.

(4) Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал. 1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда със съдействието на кмета на общината, по ред, определен от общинския съвет.

(5) /изм. с Решение №03/19.01.16 г./ Общинският съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 31  септември на годината, следваща отчетната година.

(6) Приетият отчет по ал. 5 и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз по ал. 2, т. 1 се публикуват на интернет страницата на общината, в срок до 10 работни дни от датата на приемането им.

РАЗДЕЛ IX

Ред за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС

Чл. 39 Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в общинския бюджет.

Чл. 40 (1) За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и актуализират разчети.

(2) Кметът на общината организира разработването на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз, въз основата на:

 1. сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и отчетите по финансираните с тях проекти;
 2. публикуваните решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 3. консолидирана годишна прогноза за паричните потоци по отделните проекти.

(3) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет.

(4) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз са с индикативен характер и съдържат и информация за основни финансови показатели, съгласно.

(5) С решението за утвърждаване на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се определят и конкретните правомощия на кмета на общината, включително и да извършва вътрешни компенсирани промени по показателите.

(6) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се актуализират по начина, по който са утвърдени.

(7) Кметът на общината утвърждава правила за изготвяне и отчитане на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината, които представя в общински съвет за информация.

Чл. 41 (1) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се съставят в български левове, независимо от спецификите на финансиращата програма.

(2) Чрез сметките за средства от Европейския съюз се финансират всички проекти, по които общината е бенефициент по различни програми и международни договори, за които е определено, че се използват такива сметки.

(3) Чрез сметките за средства от Европейския съюз може да се извършва авансово финансиране на плащания на общината или на нейни звена, в качеството им на бенефициенти, под формата на безлихвени заеми по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, включително за сметка на осигуряване на средства за такова финансиране от централния бюджет.

(4) По предложение на кмета на общината, с решение на общинския съвет, за авансово финансиране на плащания по проекти по ал. 2, може да се отпускат временни бузлихвени заеми от бюджета на община.

(5) Срокът на погасяване на заемите се обвързва със сроковете на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране и може да превишава края на годината, при условие, че не се нарушава нормалната дейност на общината.

(6) В случай на недостиг на средства, за авансови и междинни плащания по отделните проекти, общината може да поема общински дълг, при условията и по реда на ЗОД, ЗПФ, ЗДБРБ, Настоящата наредба и решението на общински съвет за приемане на бюджета.

РАЗДЕЛ Х

Мониторинг и контрол

Чл. 42 (1) Мониторинг на бюджетния процес е система за постоянно наблюдение и оценка, с цел предотвратяване, отстраняване, минимизиране на рискове, както и разкриване на резерви и допълнителни финансови средства по общинския бюджет.

(2) Кметът на общината може да утвърди правила и да упълномощи длъжностни лица от състава на администрацията, които осъществят функции по мониторинг и контрол и по изпълнение на настоящата Наредба.

(3) Лицата по ал. 1 трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност, за да могат да осъществяват ефективно възложените функции.

Чл. 43 Резултатите от дейността по мониторинг са предназначени да се ползват за анализ и оценка на финансовото състояние на общината и за основа при подготовката на прогнози и тенденции при спазването на фискалните правила.

Чл. 44 Лицата по ал.1 имат право да предлагат на кмета подобрение в процесите и процедурите по бюджетната процедура.  

 Преходни и заключителни разпоредби 

 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Черноочене се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.
 2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Черноочене е приета на заседание на Общински съвет–Черноочене с Решение 03/19.01.2017 година по Протокол № 01 от 19.01.2017 г. и влиза в сила след 14 дневен срок от гласуването й.