Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Черноочене за 2017 г.

Програми и стратегии

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене №04 от 19.01.2017 г. ; изм. и доп. с Решение №14 от 19.01.2017 г.)

programa_upravlenie14012017