Обява

Обяви, Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед 829 /12.12.2016 г. на Кмета на общината и Решение №25/03.04.2014 г.; №37/05.06.2014 г.; №94/12.12.2016 г. и №96/12.12.2016 г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 30. 12. 2016 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:
І. За продажба на:
1. Незастроен УПИ І в кв. 14 с площ 1035,00 кв. м. по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 12 332,00 лв. /дванадесет хиляди триста тридесет и два лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №446/17.06.2008 г.
2. Незастроен УПИ І 8 в кв. 19„а“ с площ 595,00 кв. м. по плана на с. Габрово, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 5 709,00 лв. /пет хиляди седемстотин и девет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №387/04.12.2006 г.
ІІ. Учредяване право на строеж:
1. Право на строеж върху петно №1 от УПИ V, кв. 4 по плана на с. Паничково, с площ 21,75 кв. м., с начална тръжна цена -833.00 /осемстотин тридесет и три лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
2. Право на строеж върху петно №2 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково, с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин четири лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
3. Право на строеж върху петно №3 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково, с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин и четири лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
4. Право на строеж върху петно №4 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин и четири лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
5. Право на строеж върху петно №5 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково с площ 21,75 кв. м., с начална тръжна цена – 833.00 /осемстотин тридесет и три лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
IІІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от една стопанска година.
1. Поземлен имот с №004543 в землището на с. Комунига с ЕКАТТЕ 38176, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 16,922 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 169,25 лв.
IV. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от пет стопанска година.
1. Поземлен имот с №084050 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 39,834 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 398,35 лв.
V. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.
1. Поземлен имот с №011808 в землището на с. Дядовско с ЕКАТТЕ 24774, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 10,001 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 110,05 лв.
2. Поземлен имот с №011809 в землището на с. Дядовско с ЕКАТТЕ 24774, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5,000 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 55,00 лв.
3. Поземлен имот с №011063 в землището на с. Дядовско с ЕКАТТЕ 24774, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,588 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 39,50 лв.
Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 ч. на 28.12.2016 г. на цена 5,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 ч. на 29.12.2016 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банковата сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА