Докладна записка

Материали до ОбС

от Селями Бейсим Мустафа – заместник кмет на община Черноочене, област Кърджали

ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Черноочене.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с разпоредбите на член 196, ал. 3 и във връзка с ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) в сила от 01.08.2016 година, областният управител организира разработването на областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Анализът се разработва от съответната община и се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината.
Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Черноочене е подготвен на базата на предоставената информация от общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане”-Кърджали, МКБППМН, училища и детски градини.
Въз основа на областната стратегия ще бъде приета общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие за период от две години.

Предвид гореизложеното и във връзка с изискванията на ЗПУО, предлагам Общински съвет-Черноочене да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 и чл.44, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.196, ал.1и ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет Черноочене реши:
Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Черноочене.

Прилагам:
1.Проект на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Черноочене, Област Кърджали.
2.Анкетна карта – Рамка за анализ на потребностите относно подкрепата за личностно развитие на децата и учениците.

Вносител,

СЕЛЯМИ МУСТАФА
Заместник кмет на Община Черноочене:

………………………….

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ на основание чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование /Дв. бр.79 от 2015 г. и в сила от 1 август 2016 г. / и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА

Във връзка с влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование / в сила от 01.08.2016 г. / и подготовката и изготвянето на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците / чл.196, ал.1 от ЗПУО/, процедурно изискване е ОбС – Черноочене да приеме Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Черноочене / чл.196, ал. 3 от ЗПУО /.

1.Актуална информация за училищата на територията на Община Черноочене за учебната 2016/2017 г. – общински, съдържаща: общ брой ученици, брой паралелки, разпределение на учениците по паралелки, брой персонал/педагогически и непедагогически/.

2. Анализ на училищната мрежа – 2016 г.

Общият брой на учениците в общинските училища за учебната 2016 / 2017 г. е 736 разпределени в 47 паралелки, а броят на децата в детските градини е 253. Увеличен е броя на маломерните паралелки и паралелките с брой на децата на границата на минимума. Разпределени са в 5 училища – 1 СУ и 4 ОУ.
Обучението се извършва на едносменен режим. Материално-техническата база на всяко едно училище и детска градина е в добро състояние за провеждане на нормален учебно – възпитателен процес. Капацитетът на сградите на училища и детски градини в населените места не отговаря на броя обучаващи се в момента деца, т.е. биха могли да се поемат много повече деца в сега съществуващите училища и детски градини, ако липсваше демографският проблем.
Педагогическият персонал работещ в училищата и детската градина през 2015-2016 учебна година е 117 бр., а непедагогическия персонал – 51бр. През следващата учебна година броят се запазва.
Друг показател, който дава оценка на ефективното управление и подобряване структурата на разходите в системата е съотношението на брой ученици на един учител. В Община Черноочене броят на учениците на един учител е 6,3 без да е взет пред вид броя на ПИГ. За страната съотношението брой ученици на един учител е около 14,0. Очевидно е, че върху този показател силно влияние оказват демографските и социални фактори.

Маломерните паралелки в общината съставляват – 12 на брой т.е. 14,6 % от общия брой паралелки, като средният за страната е 14,73%. Слетите паралелки са 11 на брой, а на поднормативните – 9 на брой.
За подобряване качеството на образователната услуга, една от стъпките следва да е ограничаване броя на тези паралелки и намаляване броя на учениците записани в тях, като се вземе предвид и географското разположение на съответното населено място.
Всеизвестен е фактът, че практиката на съществуване на маломерни и слети паралелки носи два съществени и очевидни недостатъка – нискокачествено образование и големи финансови разходи.
Едновременното обучение на деца от различни класове не е в техен интерес и не отговаря на съвременните изисквания за качествено образование.

В Община Черноочене има едно средно училище – СУ”Христо Смирненски” с.Черноочене :

Гимназия СОУ„Христо Смирненски“с.Черноочене на основание промяна в обстоятелствата във връзка с влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование / Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г. / се преобразува в СОУ„Христо Смирненски“с.Черноочене. Училището се развива устойчиво и е намерило своето място в общинската образователна структура, но предстои да продължи и да успее да провежда успешна политика по отношение подготовката на учениците по професии и специалности, които са търсени на пазара на труда. Добрата материална база и високия потенциал от педагогически кадри са гарант за успешна реализация на завършващите ученици.
Съвременните изисквания на пазара на труда, социално-икономическата характеристика на региона налагат някои промени в училищната мрежа, която трябва да бъде обвързана с обективните демографски процеси и най – вече да бъде отражение на социално – икономическия профил на региона. Националната програма за развитие на училищното образование на МОН / 2006 – 2015 г./ определя местните власти като пряко отговорни при обучението на специалисти по определени професии.
Община Черноочене има голям потенциал за развитие. Настъпилите съществени промени в икономиката през последните години, съчетани с благоприятните природни дадености, квалификацията на работната ръка и сравнително високото равнище на партньорство между местните власти, бизнеса и структурите на гражданското общество показват, че общината е мобилизирала ресурсите си за постигане на икономически растеж и преодоляване затвореността на местната икономика. Квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси е изведена на преден план, като предпоставка за осъществяване на приоритетите.

Общината съвместно с училищата ще осъществяват своевременен контакт върху тяхната дейност и ще се регулира вида на професиите и специалностите, по които се обучават учениците, съгласно нуждите на общината.
Съгласно изискванията на чл.13, ал.6, чл.16, чл.19 и чл.21 от ЗПУО, за учениците, за които българският език не е майчин, имат право да изучават и майчиния си език при условията и по реда на този закон и под грижата и контрола на държавата, като място при обучението в предучилищното и училищното образование следва да намерят дейностите, свързани с изучаването на майчин език, както и тези с тяхната културна идентичност. Основание за това са целите и изискванията на предучилищното и училищното образование, отразени в ЗПУО, а именно:
– Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
– Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;
– Възможност да се изучава учебният предмет „Майчин език” в процеса на училищното образование;
– Приобщаващо образование, като процес на приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и разнообразието от потребности на всички деца и ученици, насочени за развитието им;
Училищата изпълняват своя план – прием с ученици предимно от селата намиращи се на територията на общината. Необходимо е, както средното училище, така и основните училища да провеждат успешна политика по отношение повишаване качеството на образование и създаване на условия за привлекателно и полезно място за учениците и младежите.

3. Раждаемост в Община Черноочене.

По данни от служба ГРАО-Черноочене, родените през 2010 г., които следва да постъпят в І клас през 2017 г. са 185 – за община Черноочене не би било възможно сформиране на повече от 2 самостоятелни паралелки, а в училищата от селата всички трябва да бъдат маломерни или слети. Такива са тенденциите и за следващите учебни години до 2020 г., като се има пред вид броя на родените деца.

4.Конкретна цел за повишаване качеството и ефективността на средното образование в общината, усъвършенстване на структурата на средното образование за развитие на системата на управление на образованието, за обвързване на финансирането с качеството на образование.
4.1. Оптимизиране на училищната и предучилищна мрежа във връзка със спазване на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование и подобряване качеството на образователната услуга, като се създадат и защитени детски градини в с.Комунига и с.Черноочене. При вземане на решения за оптимизиране да се има пред вид географското разположение на съответното населено място.

4.2. Повишаване на средния брой ученици в паралелка на ниво община чрез ежегодно оптимизиране на паралелките във всеки от класовете на отделните етапи и формирането им при максимален брой ученици. Създаване на условия и гарантиране правото на общината да ползва освободения ресурс за подобряване качеството на образование.
4.3. Поетапно намаляване на броя на паралелките, формирани от няколко класа и формирани под минималния брой ученици.
4.4.Регулиране на професиите и специалностите в СУ „Хр.Смирнен
ски”с.Чеирноочене във връзка с изискванията на пазара на труда и социално – икономическото развитие на региона.
4.5.Откриване на Център за подкрепа за личностно развитие в Община Черноочене, в който да се организират дейности, подкрепящи обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности в областта на науките, технологиите, изкуството и спорта, ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности, педагогическа и психологическа подкрепа/ чл.26,чл. 27, чл.28 и чл.49, ал.1, т.1, т. 4 и т. 5 / от Закона за предучилищно и училищно образование.

Мотиви:

Във връзка с подготовката и изготвянето на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците / чл.196, ал.1 от ЗПУО/, процедурно изискване е ОбС – Черноочене да приеме Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Черноочене – / чл.196, ал.3 от ЗПУО /.

ank-karti_ob6tini