Обява

Обяви, Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №726 /21.11.2016 г. на Кмета на общината и Решение №25/03.04.2014; №37/05.06.2014 г.; №04/28.01.2016 г.; и 72/18.08.2016 г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 09.12.2016 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:
І. За продажба на:
1. Втори етаж с площ 152,00 кв. м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19 с пл. сн. №176 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 20 149,00 лв. /двадесет хиляди сто четиридесет и девет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.
2. Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ, в кв.10, с площ 403,00 кв.м., по плана на с. Лясково, общ. Черноочене, с начална тръжна цена – 2 065,00 лв. /две хиляди шестдесет и пет/. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №251/14.07.2016 г.
ІІ. Учредяване право на строеж:
1. Право на строеж върху петно №1 от УПИ V, кв. 4 по плана на с. Паничково, с площ 21,75 кв. м., с начална тръжна цена -833.00 /осемстотин тридесет и три лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
2. Право на строеж върху петно №2 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково, с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин четири лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
3. Право на строеж върху петно №3 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково, с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин и четири лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
4. Право на строеж върху петно №4 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин и четири лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
5. Право на строеж върху петно №5 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково с площ 21,75 кв. м., с начална тръжна цена – 833.00 /осемстотин тридесет и три лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
6. Право на строеж върху неурегулиран поземлен имот №75 с площ 250 /двеста и петдесет/ кв. метра, по плана на с. Ябълчени, с начална тръжна цена 1 750,00 /хиляда седемстотин и петдесет/ лева. Акт за частна общинска собственост №250/20.06.2016 г.
7. Право на строеж върху неурегулиран поземлен имот №73 с площ 613 /шестстотин и тринадесет/ кв. метра, по плана на с. Ябълчени, с начална тръжна цена – 4 285,00 /четири хиляди двеста осемдесет и пет/ лева. Акт за частна общинска собственост №249/20.06.2016 г.
8. Право върху строеж върху неурегулиран поземлен имот №74 с площ 250 /двеста и петдесет/ кв. метра, по плана на с. Ябълчени, с начална тръжна цена – 1 750,00 /хиляда седемстотин и петдесет/ лева. Акт за частна общинска собственост №248/20.06.2016 г.
IІІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от пет стопанска година.
1. Поземлен имот с №003051 в землището на с. Ново селище с ЕКАТТЕ 52153, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 12,158 дка., ливада, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 121,60 лв.
ІV. Отдаване под наем на общински воден обект:
1. Воден обект в имот № 000021, находящ се в землището на с. Черноочене: ЕКАТТЕ-81236, НТП-язовир: местност “ ЯВЛ.7773 “ с площ от 44.356 дка: при начална годишна наемна цена 600,00 лв. без ДДС.
2. Срок на договора за избор на оператор за възлагане, стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти – 10 / Десет / години.
3. Специфичните условия към участниците в търга: Да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.
4. Определям следните договорни условия:
4.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3,т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Черноочене по реда на чл.52,ал.1, т.3 от Закона за водите.
4.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, приета с ДВ. бр. 17 от 2004 год., както и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ. бр.97 от 01.11.2004 година.
V. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.
1. Поземлен имот с №172036 в землището на с. Пчеларово с ЕКАТТЕ 58829, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 33,445 дка., нива, категория на земята – пета, в местността „Черакли“ с начална тръжна годишна наемна цена – 568,60 лв.
2. Поземлен имот с №008541 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55395, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 19,140 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 191,40 лв.
3. Поземлен имот с №003629 в землището на с. Комунига с ЕКАТТЕ 38176, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,340 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 14,75 лв.
4. Поземлен имот с №003625 в землището на с. Комунига с ЕКАТТЕ 38176, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,659 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 29,25 лв.
5. Поземлен имот с №003618 в землището на с. Комунига с ЕКАТТЕ 38176, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,902 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 20,93 лв.
6. Поземлен имот с №005608 в землището на с. Комунига с ЕКАТТЕ 38176, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,230 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 22,30 лв.
7. Поземлен имот с №005609 в землището на с. Комунига с ЕКАТТЕ 38176, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,321 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 3,21 лв.
8. Поземлен имот с №005645 в землището на с. Комунига с ЕКАТТЕ 38176, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 6,667 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 66,67 лв.
9. Поземлен имот с №003627 в землището на с. Комунига с ЕКАТТЕ 38176, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,753 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 19,30 лв.
10. Поземлен имот с №003626 в землището на с. Комунига с ЕКАТТЕ 38176, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,114 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 12,26 лв.
11. Поземлен имот с №003681 в землището на с. Комунига с ЕКАТТЕ 38176, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,709 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 27,10 лв.
12. Поземлен имот с №003629 в землището на с. Комунига с ЕКАТТЕ 38176, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,620 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 6,82 лв.
13. Поземлен имот с №003628 в землището на с. Комунига с ЕКАТТЕ 38176, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,227 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 13,50 лв.
14. Поземлен имот с №003521 в землището на с. Комунига с ЕКАТТЕ 38176, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,240 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 13,65 лв.
15. Поземлен имот с №003682 в землището на с. Комунига с ЕКАТТЕ 38176, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,603 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 16,03 лв.
Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 ч. на 07.12.2016 г. на цена 5,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 ч. на 08.12.2016 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банковата сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА