Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Предложение за закриване на Детска градина с.Бели вир с полудневна организация на обучението към Детска градина „Знаме на мира” с.Черноочене с целодневна организация на обучението и промяна на Детска градина с.Паничково към ОУ”Н.Й.Вапцаров” с.Паничково с полудневна организация на обучението, като група към Детска градина „Първи юни” с.Комунига с целодневна организация на обучението, на територията на община Черноочене, област Кърджали за учебната 2016/2017 година.

Уважаеми дами и господа общинска съветници,

С Решение № 64 от 18.08.2016г. на Общински съвет с.Черноочене е приета мрежата на учебно – възпитателни заведения в община Черноочене, област Кърджали за учебната 2016/2017 година.
Съгласно указанията на МОН във връзка с прилагането на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, издадена от Министъра на образованието, новия Закон за предучилищното и училищното образование в сила от 01.08.2016г. е постъпила докладна записка от директора на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Паничково с вх.№06-09-177/05.10.2016г. за промяна на ДГ с.Паничково към ОУ”Н.Й.Вапцаров”с.Паничково и сформиране на група в с.Паничково към ДГ„Първи юни” с.Комунига с целодневна организация на обучението, поради намаляване броя на децата и въвеждането на задължителното предучилищно образование, като общият им брой е 9 деца, в това число 5-6 годишни – 4 деца, и невъзможността на децата да пътуват до с.Комунига, поради отдалечеността и пресечения терен. Задължителната училищна документация ще бъде съхранена в ДГ „Първи юни” с.Комунига.

Постъпила е и докладна записка от директора на ДГ „Знаме на мира” с.Черноочене с вх.№ 06-09-156/07.09.2016г. за закриване на Детска градина с.Бели вир с полудневна организация на обучението към ДГ „Знаме на мира” с.Черноочене с целодневна организация на обучението поради намаляването на броя на децата, като общия им брой е 9 деца, от тях 5-6 годишни – 3 деца и желанието на родителите от с.Бели вир децата им да се обучават в ДГ „Знаме на мира” с.Черноочене с целодневна организация на обучението, като в момента им е осигурен транспорт, а задължителната училищна документация е на съхранение в ДГ„Знаме на мира” с.Черноочене.
Изложените от директорите доводи и факти напълно съответстват на действащите нормативни изисквания, както и на нашето желание, и на желанията на родителите за осигуряване на по-пълноценно, достъпно и ефективно възпитание и съвременно образование.
С оглед гореизложенето предлагам на Вашето внимание следното Проекто –

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.310, ал.5, чл.313, ал.1, т.3 и чл.314, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Черноочене реши:
1.Закрива ДГ с.Бели вир с полудневна организация на обучението към ДГ „Знаме на мира” с.Черноочене с целодневна организация на обучението и предлага децата да се обучават през учебната 2016/2017 година в ДГ „Знаме на мира” с.Черноочене с целодневна организация на обучението и да им се осигури транспорт.
2.Променя ДГ с.Паничково към ОУ”Н.Й.Вапцаров” с.Паничково с полудневна организация на обучението, като група към ДГ „Първи юни” с.Комунига с целодневна организация на обучението през учебната 2016/2017 година.
3. Приемането и съхраняването на задължителната документация да се извършат от приемните ДГ.

С уважение,
СЕЛЯМИ МУСТАФА
Заместник кмет на Община Черноочене:
………………………….