Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, за възстановяване на щети от пожар, за закупуване на строителни материали.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общинска администрация – Черноочене е постъпило заявление от Апти Фетта кмет на село Вождово с искане за отпускане на еднократна парична помощ на лицето Мюмюн Ибрям, живущ в село Вождово, община Черноочене, за възстановяване на щети от възникнал пожар на 09.07.2016г.. Пожарът е ликвидиран със сили и средства на РСПБЗН гр.Кърджали, за което е представено удостоверение с №1205/19.07.2016г..Вследствие на пожара е унищожена покривната конструкция, поради което къщата не може да се обитава. За необходимите материали за възстановяване на щетите по покривната конструкция е направена количествено-стойностна сметка от специалист към отдел „Териториално и селищно устройство”. Лицето Мюмюн Ибрям е безработен, без доходи, къщата е единствена на семейството и към настоящия момент са временно настанени при роднини.

Във връзка с гореизложеното, предлагам общинския съвет да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Черноочене

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 3828.86лв./Три хиляди осемстотин двадесет и осем лева и 86ст./ от бюджета на община Черноочене на Мюмюн Ибрям от с.Вождово, ЕГН–––– за възстановяване на щети от възникнал пожар, за закупуване на строителни материали.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене: