Решение № 83 от 28.09.2016 година на Общинския съвет /прието с подписка/

Решения на Общински съвет

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 12 и ал. 2 от ЗМСМА:

Общински съвет – Черноочене удостоверява, че Община Черноочене ще спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ по проект: „Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в населените места с. Черноочене, с.Среднево, с.Пряпорец и с.Каблешково, община Черноочене”, Подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 година.

От общо 17 общински съветници в подписката участваха 15, от които 15 гласа „За”, „Против” и „Въздържал се”- няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР/