Обява

Търгове

На основание чл. 49 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 570/27.09.2016 г. на Кмета на общината и Решение № 70/18.08.2016 г.; на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 20.10.2016 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:

I. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.

1. Поземлен имот с №000170 в землището на с. Каблешково с ЕКАТТЕ 35047, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5,758 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 63,34 лв.
2. Поземлен имот с №000080 в землището на с. Каблешково с ЕКАТТЕ 35047, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,004 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 11,05 лв.
3. Поземлен имот с №000171 в землището на с. Каблешково с ЕКАТТЕ 35047, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,392 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 26,32 лв.
4. Поземлен имот с №000310 в землището на с. Каблешково с ЕКАТТЕ 35047, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 11,305 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 124,36 лв.
5. Поземлен имот с №000342 в землището на с. Каблешково с ЕКАТТЕ 35047, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4,344 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 47,79 лв.
6. Поземлен имот с №000338 в землището на с. Каблешково с ЕКАТТЕ 35047, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,652 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 29,18 лв.
7. Поземлен имот с №000339 в землището на с. Каблешково с ЕКАТТЕ 35047, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,307 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 14,38 лв.
8. Поземлен имот с №000340 в землището на с. Каблешково с ЕКАТТЕ 35047, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,488 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 16,37 лв.
9. Поземлен имот с №000341 в землището на с. Каблешково с ЕКАТТЕ 35047, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,265 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 13,92 лв.
10. Поземлен имот с №086060 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5,557 дка., ливада, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 55,57 лв.
11. Поземлен имот с №086058 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,131 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 11,31 лв.

IІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от пет стопански години.

1. Поземлен имот с №021020 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,878 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 38,78 лв.
2. Поземлен имот с №021041 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,930 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 29,30 лв.
3. Поземлен имот с №021039 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4,209 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 42,09 лв.
4. Поземлен имот с №000187 в землището на с. Йончево с ЕКАТТЕ 34117, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 22,187 дка., ливада, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 221,87 лв.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга.

Тръжната документация да се продава в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 часа на 17.10.2016 г. на цена 5,00 лв. без ДДС.

Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 часа на 19.10.2016 г.

Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА