Съобщение

Съобщения

До
Управителя на
„Пчела 2002” ЕООД
с.Черноочене

Относно: Строеж „Пристройка към залата на ресторант и ограда с плътна част до 2.20 м”.

Уведомяваме Ви, че за строеж „Пристройка към залата на ресторант и ограда с плътна част до 2.20 м.” находящ се в село Черноочене УПИ ІІІ-8 в кв.14 е издадена Заповед № 560 от 20.09.2016 г. на зам. кмета на община Черноочене за спиране и обезопасяване на строежа.
Със съдържанието на Заповед № 560 от 20.09.2016 г. може да се запознаете в Община Черноочене на адрес: село Черноочене, ул. Шеста № 9, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Кърджали в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ
Настоящето съобщение беше залепено на строежа, на офиса на „Пчела 2002” ЕООД в с.Черноочене, на таблото за съобщения в сградата на община Черноочене на 21.09.2016 г. и по реда на параграф 4, ал.2 от Д.Р. на ЗУТ.

Съставили:
1………………/………………………/

2………………/………………………/

Приложения:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАПОВЕД – сканиран документ

Заповед №560от 20.09.2016 г. – сканиран документ