Обява

Търгове

На основание чл. 49 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 539/12.09.2016 г. на Кмета на общината и Решение № 32/31.03.2016 год. и № 78/18.08.2016 г.; на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 06.10.2016 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:

І. За продажба на:

1. УПИ ІІІ-общ., кв. 47 по плана на с. Нови пазар, с площ- 625 /шестстотин двадесет и пет / квадратни метра, с разположена в него полумасивна сграда от 44 /четиридесет и четири/ кв.метра, с начална тръжна цена – 10 048,00 /десет хиляди четиридесет и осем / лева. Акт за частна общинска собственост №246/13.06.2016 г.
2. Ограничено вещно право на строеж за УПИ ІV-3, кв., ПИ№3, с площ 575 /петстотин седемдесет и пет/ кв. метра по плана на с. Черноочене-център, с начална тръжна цена – 5 804,00 /пет хиляди осемстотин и четири / лева. Акт за частна общинска собственост №247/13.06.2016 г.
3. Ограничено вещно право на строеж за неурегулиран поземлен имот №75 с площ 250 /двеста и петдесет/ кв. метра, по плана на с. Ябълчени, с начална тръжна цена – 1 750,00 /хиляда седемстотин и петдесет/ лева. Акт за частна общинска собственост №250/20.06.2016 г.
4. Ограничено вещно право на строеж за неурегулиран поземлен имот №73 с площ 613 /шестстотин и тринадесет/ кв. метра, по плана на с. Ябълчени, с начална тръжна цена –
4 285,00 /четири хиляди двеста осемдесет и пет/ лева. Акт за частна общинска собственост №249/20.06.2016 г.
5. Ограничено вещно право на строеж за неурегулиран поземлен имот №74 с площ 250 /двеста и петдесет/ кв. метра, по плана на с. Ябълчени, с начална тръжна цена – 1 750,00 /хиляда седемстотин и петдесет/ лева. Акт за частна общинска собственост №248/20.06.2016 г.
6. Право на собственост за УПИ, в кв.16, ПИ№397, с площ 830 /осемстотин и тридесет/ кв. метра, по плана на с. Комунига, с начална тръжна цена – 5 115,00 /пет хиляди сто и петнадесет/ лева. Акт за частна общинска собственост №252/14.07.2016 г.
7. Право на собственост за УПИ Х, кв.10, с площ 800,78 /осемстотин цяло и 78/ кв. метра, по плана на с. Пчеларово, с начална тръжна цена – 8 237,00 /осем хиляди двеста тридесет и седем/ лева. Акт за частна общинска собственост №254/26.04.2016 г.
8. Незастроен УПИ VІІ в кв. 14, с пл. сн. № 9 с площ 170,00 кв. м. по плана на с.Черноочене, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 6 700,00 лв. /шест хиляди седемстотин лв./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №180/09.06.2014 г.
9. Втори етаж с площ 152,00 кв. м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19 с пл. сн. №176 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 20 149,00 лв. /двадесет хиляди сто четиридесет и девет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга.

Тръжната документация да се продава в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 часа на 03.10.2016 г. на цена 5,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 часа на 04.10.2016 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА