Обява

Обяви

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за съдаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., Наредба № Із-16691 от 17 август 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях,
и Решение № 57/28.06.2016 г. на Общински съвет Черноочене

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

набира доброволци

за участие в аварийно-спасителни работи при възникване на критични ситуации, вследствие природни бедствия и промишлени аварии

Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лица:
• навършили 18 години, независимо от трудовото или служебното правоотношение
• физически и психически здрави
• неосъждани за умишлени престъпления от общ характер
• с умения за работа в екип
• способни да поемат отговорност

Необходими документи за кандидатстване :

1. Формуляр за кандидатстване (по образец);
2. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
3. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни;
8. Актуална снимка (с размери 3,5/4,5 см)
9. Копие от лична карта;
10. Копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника;
11. Копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория, ако имат такава

Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на Община Черноочене – ул. „Шеста” № 9.
Лице за контакти: Шемсетин Рамадан – нач. отдел „ГРАО”- тел.03691/6223