Обява

Обяви

На основание чл. 49 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 446/28.07.2016 г. на Кмета на общината и Решение № 40/28.04.2016 г.; на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

1. Откривам процедура за избор оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддържката и експлоатацията на язовирите чрез предоставяне под наем с публичен търг с явно наддаване на 26.08.2016г. от 14,00 часа в салона на читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за следните водни обекти:

– Воден обект в имот № 001040, находящ се в землището на с. Черна нива: ЕКАТТЕ-80830, НТП-язовир: с площ от 28,180 дка: при начална годишна наемна цена 480,00 лв. без ДДС.

– Воден обект в вмот № 001001, находящ се в землището на с. Ново селище: ЕКАТТЕ-52153, НТП-язовир: местност “ КЪЗЪМ ДЕРЕ “ с площ от 24,896 дка.: при начална годишна наемна цена 480,00 лв. без ДДС.

– Воден обект в имот № 001119, находящ се в землището на с. Паничково: ЕКАТТЕ-55395, НТП-язовир: с площ от 45,674 дка: при начална годишна наемна цена 660,00 лв. без ДДС.

-Воден обект в имот № 000021, находящ се в землището на с. Черноочене: ЕКАТТЕ-81236, НТП-язовир:местност “ ЯАЛ.7773 “ с площ от 44.356 дка: при начална годишна наемна цена 600,00 лв. без ДДС.

2. Срок на договора за избор на оператор за възлагане, стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти – 10 / Десет / години.

3. Специфичните условия към участниците в търга: Да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.

4. Определя следните договорни условия:

4.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3,т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и / или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Черноочене по реда на чл.52,ал.1, т.3 от Закона за водите.

4.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях,/приета с ДВ. бр. 17 от 2004 год., както и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ. бр.97 от 01.11.2004 година.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга.
Тръжната документация да се продава в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 ч. на 24.08.2016 г. на цена 5. 00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 часа на 25.08.2016 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят в касата на общината депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банковата сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА