Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед 397/06.07.2016 г. на Кмета на общината и Решение №37/05.06.2014 г.; №04/28.01.2016 г.; №32/31.03.2016 г.: 38/28.04.2016 г. и № 53/28.06.2016 г., на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 28.07.2016 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:

І. Продажба на:

1. Незастроен УПИ VІІ в кв. 14, с пл. сн. № 9 с площ 170,00 кв. м. по плана на с.Черноочене, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 6 700,00 лв. /шест хиляди седемстотин лв./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №180/09.06.2014 г.
2. Застроен УПИ ІV в кв. 27, с пл. сн. № 177 с площ 1 480,00 кв. м. по плана на с.Черноочене, общ. Черноочене, застроен с едноетажна масивна сграда с площ 385,00 кв. м., с начална тръжна цена 42 755 лв. /четиридесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет лв./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №459/23.09.2008 г.
3. Незастроен поземлен имот в кв. 2 с пл. сн. №30 с площ 438,00 кв. м., по плана на с.Черноочене – център, общ. Черноочене – характеристиките на имота не позволяват застрояване, с начална тръжна цена 2 190,00 лв. /две хиляди сто и деветдесет лв./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №244/04.02.2016 г.
4. Втори етаж с площ 152,00 кв. м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19 с пл. сн. №176 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 20 149,00 лв. /двадесет хиляди сто четиридесет и девет лв./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.

IІ. Отдаване под наем на общински имот за срок от 5 / пет / години.

1. Стая-/Офис/ № 1 с площ от 13,00 кв. метра в сграда, находяща се в УПИ І, кв.1, позем.имот № 1, по плана на с.Черноочене-център, общ.Черноочене, обл.Кърджали с месечна наемна цена 39,00 / Тридесет и девет лв. / лева без ДДС.
2. Стая-/Офис/ № 2 с площ от 13,00 кв. метра в сграда, находяща се в УПИ І, кв.1, позем.имот № 1, по плана на с.Черноочене-център, общ.Черноочене, обл.Кърджали с месечна наемна цена 39,00 / Тридесет и девет лв. / лева без ДДС.
3. Помещение с площ от 46,00 кв. метра в стола на СОУ „Христо Смирненски“, находящ се в УПИ І, кв.4, позем.имот № 44, по плана на с.Пряпорец, общ.Черноочене, обл.Кърджали с месечна наемна цена 138,00 / Сто тридесет и осем лв. / лева без ДДС- за организиране на ученическо столово хранете.

Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 ч. на 25.07.2016 г. на цена 5,00 лв. без ДДС.

Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 ч. на 27.07.2016 г.

Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банковата сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА