НАРЕДБА 1 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене

Наредби

НАРЕДБА №1

от 20.02.2003 г.

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община  Черноочене

/изм. с Решение №21/29.12.03 г., Решение №36/15.07.04 г., Решение №56/23.12.05 г., доп. Решение №01/31.01.06 г., доп. Решение №22/28.04.06 г., изм. и доп. с Решение №67/22.12.06 г., доп. с Решение №25/02.07.07 г., изм. и доп. с Решение №20/27.12.07 г, изм. с Решение №40/28.08.08 г., изм. и доп. с Решение №4/29.01.09 г, изм. с Решение №33/23.04.09 г., изм. с Решение №58/03.09.09 г., изм. и доп. с Решение №03/28.01.10 г., изм.  с Решение №36/10.06.10 г, изм. и доп. с Решение №46/28.09.10., изм. и доп. с Решение №06/27.01.11 г., доп. с Решение №60/21.07.11 г., изм. с Решение №79/24.07.12 г./

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ   І

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги

Чл.1 С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Черноочене.

Чл.2/1/ На територията на общината се събират следните местни такси:

1. за битови отпадъци;

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

3. за ползване на детски ясли, детски градини,  общежития и други общински социални услуги;

4. за технически услуги;

5. за административни услуги;

6. за притежаване на куче;

7. други местни такси, определени със закон.

/2/ На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на тези по ал.1, по цени определени с Наредбата.

/3/ Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.

Чл.3/1/ Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки, в срокове и по реда на ЗМДТ.

/2/ Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

Чл.4/1/ Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;

4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;

5. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги.

/2/ За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл.5/1/ Пълните разходи на Общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други /например инвестиционни/ разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.

/2/ Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

Чл.6/1/ Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

/2/ В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

/3/ Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл.7 Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата.

Чл.8/1/ Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

/2/ В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.

/3/ Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

Чл.9 В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл.10/1/ /отм. с Решение №06/27.01.11 г./

/2/ /отм. с Решение №06/27.01.11 г./

/3/ /нова  с Решение №06/27.01.11 г./ Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършва по реда на чл.4, ал.1-5 от ЗМДТ.

/4/ /предишна ал.2, изм. с Решение №06/27.01.11 г./ Приходите по ал.3 постъпват в общинския бюджет.

Чл.10а Освобождават се от такси за технически услуги и издаване на удостоверения за гражданско състояние държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския Червен кръст, само ако има писмено искане от тях.

Чл.10б Отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси се извършва съгласно ЗМДТ.

РАЗДЕЛ ІІ

Промени в размера на местните такси и цените на услугите

Чл.11 Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

Чл.12/1/ Кметът на общината внася в Общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.

/2/ Анализът по ал.1 задължително съдържа:

1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;

2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите;

3. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания;

4. препоръки за подобряване на администрирането на таксите.

/3/ При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.

Чл.13 Общинската администрация подържа данни за:

 1. 1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;
 2. 2. ползвателите на предоставената услуга;
 3. 3. изключенията от общата политика /преференции/;
 4. 4. използваната информация при определяне на такси и цени;
 5. 5. конкретната методика/методики, използвани за определяне на размера им;
 6. 6. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.

Глава втора

Местни такси

Раздел І

Такса за битови отпадъци

Чл.14 Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл.14а/1/ Конкретните граници на районите и видът на предлаганите услуги по чл.14, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на Кмета на Община Черноочене. Заповедта се обявява  публично до 31 октомври на предходната година.

/2/ За имоти, намиращи се извън районните, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци,се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползуване.

Чл.15 Таксата се заплаща от:

 1. 1. собственика на имота;
 2. 2. ползвателя – при учредено вещно право на ползване;
 3. 3. концесионера – при предоставяне на особено право на ползване – концесия.

Чл.15а За общински и държавни имоти, ползване  или наети от други лица,таксата се заплаща от общината, съответно от държавата, за сметка на наемателя, съответно на ползвателя.

Чл.16 Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. /доп. с Решение №06/27.01.11 г./ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци включително отчисленията по чл.71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Чл.16а Годишния размер на таксата се определя с решение на Общинския съвет както следва.

/1/ За жилищни имоти – пропорционално върху данъчната оценка на имота, за всяка услуга по отделно.

/2/ За нежилищни имоти:

1. За услугата по сметосъбирането и сметоизвозване, таксата се определя в лева, според количеството на отпадъците, събирани в стандартен съд /кофа 110л., съд “Бобър” 1100 л., контейнер 2000 л., контейнер 4000 л./ и при определената в заповедта на Кмета, по чл.14а, ал.1, честота на извозване на съда за годината;

2. За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения, както и за услугата по почистване на териториите за обществено ползване в населените места, таксата се събира пропорционално върху данъчната оценка на имота.

/3/ Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци,размерът на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване за нежилищните имоти се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота.

/4/ Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащият размер към 31 декември на предходната година.

Чл.16б/1/ Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.15 подават за нежилищния имот “Декларация за определяне на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване на база количеството отпадъци”, Приложение №2 към настоящата Наредба. С декларацията се посочват вида и броя съдове, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозването на битовите отпадъци със заповед на Кмета на общината по чл.14а, ал.1.

/2/ Видът и броят на необходимите съдове за битови отпадъци за имота се съгласува в Отдел “СДУС” на Общинска администрация Черноочене, съобразно базовите параметри на недвижимите имоти. За тази цел лицата по чл.15 попълват “Декларация за базовите параметри на недвижим имот” Приложение №3.

/3/ Попълнените декларации Приложение №2 и №3 се подават в Общинска администрация Черноочене в срок до 31 октомври на предходната година и се завежда с входящ номер в информационния център. Декларацията се приема, но поражда последици само след съгласуването й от длъжностно лице от отдел “СДУС” при Общинска администрация Черноочене.

/4/ По двете декларации се извършва проверка,която включва и проверка на декларираното количество битови отпадъци във основа “Ориентировъчни диференцирани норми на натрупване на твърди битови отпадъци в нежилищни имоти”, Приложение №4 към настоящата наредба. В срок от 3 работни дни, длъжностното лице от отдел “СДУС” удостоверява  с подписа си и печат на Община Черноочене съгласуването на декларация Приложение №2.

/5/ За придобитите през годината нежилищни имоти, декларацията се подава в 30-дневен срок от датата на придобиването им.

/6/ Когато за нежилищен имот не са подадени декларации в срок, декларирани са неверни данни или битовите отпадъци не се изхвърлят в определените за целта съдове, годишната такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви, съгласно срокове за плащане.

/7/ Подадени декларации Приложение №2 и Приложение №3 не могат да се оттеглят след изтичане на определения по ал.3 на чл.16а срок и таксата за нежилищния имот се определя по реда на чл.16а, с изключение на случаите по горната ал.5 по чл.16б.

Чл.17/1/ /изм. с Решение №06/27.01.11 г./ Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която се дължи.

/2/ /изм. с Решение №06/27.01.11 г./ На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

/3/ Неплатилите таксите в горните срокове дължат законова лихва за всеки просрочен ден.

/4/ Уведомяването на ползвателите за дължимата от тях такса битови отпадъци, за съответния период и за сроковете за плащане се извършва от Община Черноочене до 31 януари на текущата година.

Чл.18./1/ Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота.

/2/ Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

/3/ За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

/4/ Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл.16.

Чл.18а/1/ Таксата се събира от служители на Община Черноочене.

/2/ Кметовете на населени места и Кметски наместници в Община Черноочене са длъжни да оказват пълно съдействие на служителите на общинска администрация при събиране на такса битови отпадъци по места.

Чл.18б/1/ Не се събира такса за услугата по места по сметосъбиране и сметоизвозване и за услуга по обезвреждане на отпадъци за имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това, подписана от всички данъчнозадължени лица за имота, Приложение №4 към настоящата Наредба, до 30 октомври на предходната година, в Община Черноочене.

/2/ Декларацията се приема от длъжностно лице и се завежда в регистър, след проверка на обстоятелствата, посочени в нея, като при необходимост се изискват и допълнителни документи. При приемане на декларацията на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата. Декларацията се приема, но поражда последици сома когато всички данъчнозадължени за имота лица са я подписали.

/3/ В течение на годината, служители на Общинска администрация Черноочене извършват проверки за обстоятелствата декларирани по ал.2. Проверката може да се базира и на официална информация за ползвани в недвижимия имот през текущата година услуги на Енергорозпределение Кърджали и ВиК Кърджали.

/4/ При констатирани по реда на ал.3 ползване на недвижимия имот, таксата се определя по реда на чл.16а и чл.16б.

Чл.18в/1/ Община Черноочене изразходва постъпленията от такса битови отпадъци за покриване на разходите за услуги по управление на отпадъците в съответствие с одобрената от Общински съвет план – сметка и сключените договори за изпълнение на услугите по реда на ЗОП.

/2/ При икономия на разходите за дейностите по управление на отпадъците и/или преизпълнение на плана за приходите от такса битови отпадъци, установено към 30 ноември на текущата година, Община Черноочене може да ползва разликата за закупуване на съдове за битови отпадъци или за други услуги подобряващи качеството на услугите по управление на отпадъците.

Раздел ІІ

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Чл.19/1/ Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари /открити и покрити/, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

/2/ Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугата.

/3/ Таксите се определят на квадратен метър:

на ден 1 лв.

на месец  15 лв.

/4/ Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

/5/ При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от три дни преди започване на месеца.

/6/ При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.

/7/ При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея.

Чл.20/1/ За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция, животни и друг вид стоки таксата се определя както следва:

 1. 1. Търговец на селскостопанска продукция в размер на 1.00 лв./кв.м.;
 2. 2. Търговец на друг вид стока в размер на 1,50 лв./кв.м.;
 3. 3. Продавач на домашни животни в размер на 1 лв. на ден.

/2/ За  инвалиди размерът на таксата се намалява с 50% от размера на таксата по чл.19, ал.3 и по чл.20, ал.1.

Чл.21 Таксата се събира от специалист “пазари”, Кметовете на населени места и Кметските наместници.

Чл.21а/1/ За ползване на постоянни паркоместа за леки автомобили се заплаща месечна такса в размер на 10.00 лв. за всеки автомобил.

/2/ Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

/3/ Органът издал разрешението може да го отнема, ако мястото не се използва по предназначение или когато обществени нужди налагат това.

Раздел III

Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги

Чл.22/1/ /изм. с Решение №79/24.07.12 г. в сила от 15.09.2012 г./ За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси, както следва:

За полудневни детски градини размерът на таксата е  – 16 лв. на дете.

За целодневни детски градини размерът на таксата е  – 44 лв. на дете

/2/ Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

 1. 1. деца с един родител;
 2. 2. деца с родители – студенти;
 3. 3. деца на служещи в БНА..

/3/ Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.

/4/ Когато децата са повече от две от едно семейство, таксата се заплаща в размер на 50  за първото и в размер на 20 – за второто дете. За трето, четвърто и всяко следващо дете от едно семейството такса не се заплаща.

/5/ Не се заплаща такса за:

1. децата, чиито родители са с намалена работоспособност над 50 на сто, децата на неизвестни родители, сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;

2. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, настанени в санаториални /оздравителни/ детски заведения или групи.

/6/ При отсъствие на децата таксата не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условия, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение.

/7/ За ползване на намаленията по ал.2, 3, 4 и освобождаването по ал.5, родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.

/8/ Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

Чл.23 Учениците, които ползват общежитие, заплащат месечна такса в размер на 10 лв.

Чл.24/1/ За настаняване в заведения или помещения за отрезвяване се събира такса на ден в размер на 10 лв.

/2/ Лицата, ползващи услугите на „Защитено жилище”, заплащат такса в размер на 50 на сто от дохода им.

/3/ Ветераните от войните, които ползват социални услуги в защитено жилище, заплащат такса в размер, определен съгласно чл.4, т.5 от Закона за ветераните от войните.

/4/ Определените по реда на ал.2 и ал.3 такси не могат да надвишават действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.

/5/ Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в защитено жилище, заплащат лицата, които:

1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв;

2. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и /или гледане;

3. са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и /или идеални части от него през последните 5 години;

4. са прехвърлили чрез договор за дарение на собствеността върху недвижим имот и /или идеални части от него през последните 5 години;

/6/ Таксите за социални услуги се заплащат от лицата, които ги ползват, с изключение на:

1. лицата, които нямат доходи;

2. лицата, дарили недвижима собственост в полза на държавата или общините с цел развитие на социални услуги.

Чл.25 Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-о число, а тези по чл.23 – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Раздел ІV

Такси за добив на кариерни материали

Чл.26 /отм. с Решение №4/29.01.09 г./

Чл.27 /отм. с Решение №4/29.01.09 г./

Чл.28 /отм. с Решение №4/29.01.09 г./

Чл.29тм. с Решение №4/29.01.09 г./

Чл.30 /отм. с Решение №4/29.01.09 г./

Раздел V

Такси за технически услуги

Чл.31 Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл.32 Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл.33 Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

1. за издаване на скица за недвижим имот /формат А4/ – 10 лв., за всеки следващ формат допълнително по – плюс 2 лв.;

2. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване – 15 лв.;

3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 6 лв.;

4. за определяне на строителна линия и ниво на строеж:

за сгради на кв.м. – 0.20 лв.

за огради на линеен метър – 0.20 лв.

5. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 8 лв.;

6. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях – 8 лв.;

7. /доп. с Решение №46/28.09.10 г./ за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – 20 лв.;

8. за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях – 15 лв.;

9. при заверка на протокол за  определяне  на  строителна линия и ниво на строежи и откриване на строителна площадка   – 15 лв.;

10. предоставяне на формуляри по образец – за 1 лист – 2  лв.;

11. за одобряване на проекти:

за сгради  – на кв.м. – 0.40 лв.

за линейни обекти – на линеен метър – 0.15 лв.

за други обекти – на кв.м. – 0.40 лв.

12. за издаване на акт за узаконяване се заплаща троен размер на основната цена по т.11.;

13. удостоверение за ползване на строеж /обект/ по предназначение – 20 лв.;

14. за одобряване на подробни устройствени планове:

за един имот – 30 лв.

за всеки следващ имот – по 20 лв.

15. за нанасяне на промени в цифровия модел на кадастралните планове и регистри към тях до предаването им на Агенцията по кадастъра в актуален вид – 15 лв. за един имот.;

16. /нова с Решение №46/28.09.10 г./ Такси и тарифи за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи /РИМДЕ/:

Разрешение за поставяне на РИМДЕ– 15 лв.

Разрешение за поставяне на РИМДЕ върху превозни средства – 0.50 лв./кв.м. месечно или 4 лв./кв.м. годишно.

Разлепване на печатни рекламни материали – до 30 бр. 3,00 лв., над 30 бр. 6,00 лв.

Такса за обсъждане на проекти по чл.27 от Наредбата за поставяне на преместваеми обекти и други обслужващи дейности: специални рекламни пана /осветени отвътре касети, светлинни стени, бягащи светлинни пътеки, видеостени и други технически сложни съоръжения/, фирмени пана, транспаранти, информационно-указателни табели и др. – 10.00 лв.

Тарифа за заплащане за поставяне на рекламни съоръжения върху общинска собственост: външна реклама, информационно-указателни табели, надписи и рекламни материали – 1 лв.кв.м на месец

За поставяне на знамена на самостоятелни стойки, фасади, стълбове и др. до 2 кв.м. месечно – по 1,00 лв. за брой.

За използване на маси, от които се раздават рекламни материали за един кв.м. на ден – 2,50 лв.

За използване на автомобил с високоговорител с рекламна цел  – 10 лв. на денонощие.

Чл.34/1/ Срокът за извършване на технически услуги е 25 дни, ако не е определен в друг нормативен акт.

/2/ При неспазване на срока по ал.1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

/3/ За извършване на бърза услуга до 3 дни таксата се удвоява, а за експресна – до 24 часа – се заплаща в троен размер

Чл.34а /нова с Решение №60/21.07.11 г.//1/ Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя в зависимост от:

1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл.36, ал.2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

4. вида на обекта;

5. възможността за напояване.

/2/ Размерът на таксата се определя по следната формула:

Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол, където

Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.);

СББ – средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;

Кплощ – коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;

Кк – коефициентът за категорията на населеното място;

Кпол – коефициентът за поливност.

/3/ Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:

1. за обектите по чл. 45б.а, ал.1:

а/ при площ до 1 дка. включително – 2,00;

б/ при площ над 1 до 5 дка. включително – 3,00;

в/ при площ над 5 до 10 дка. включително – 4,00;

г/ при площ над 10 дка. – 5,00;

2. за обектите по чл.34б, ал.2 независимо от размера на площта, която се засяга – 2,00;

/4/ За имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по ал.3 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

/5/ Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва: групи по категория

вид на обекта по чл.34б, ал.1 вид на обекта по чл.34б, ал.2
За земи в землищата на населени места от V и VІ категория 9,00 0,80
За земи в землищата на населени места от VІІ и VІІІ категория 6,00 0,60

/6/ За линейни обекти коефициентът за категорията на населеното място е 1,00.

/7/ Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни – 1,00.

Чл.34б /нова с Решение №60/21.07.11 г.//1/ При промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на търговски, производствени, складови, административни, курортни, туристически и спортни обекти;на жилищни и вилни сгради; на паркинги и гаражи, размерът на таксата се определя по реда на чл.34а, като се ползва съответния коефициент в колона 2 на горната таблица.

/2/ При промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на здравни обекти; обекти на науката, образованието и културата; обекти на енергетиката и транспорта; обекти със социално предназначение; обекти за опазване и възстановяване на околната среда; обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии; обекти на отбраната и националната сигурност; игрални полета на игрища за голф; хидромелиоративна инфраструктура; обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция; обекти на хранително-вкусовата промишленост, стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника, размерът на таксата се определя по реда на чл.34а, като се ползва съответния коефициент в колона 3 на горната таблица.

Чл.34в /нова с Решение №60/21.07.11 г.//1/ Таксата се заплаща от инвеститора на обекта, който ще се строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд, след постановяване на положително Решение за промяна на предназначението на земеделската земя от комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ.

/2/ Размерът на таксата по чл.34а за всеки конкретен обект се определя въз основа на протокол на комисия, назначена от кмета на общината. Протоколът на комисията се връчва на инвеститора на обекта по реда на АПК.

/3/ Таксата се заплаща еднократно, в 30 дневен срок от връчване на протокола по предходната алинея.

Раздел VI

Такси за административни услуги

Чл.35 За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

1. за издаване на удостоверение за наследници – 4 лв.;

2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена – 2 лв.;

3. за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или акт за смърт – 4 лв.;

4. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис – извлечение от акт за смърт – 4 лв.;

5. за издаване на удостоверение за семейно положение – 4 лв.;

6. за издаване на удостоверение за родствени връзки – 4 лв.;

7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес – 4 лв.;

8. за попълване на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България – 5 лв.;

9. за попълване на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност – 5 лв.;

10. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 20 лв.;

11. за всички други видове удостоверения по искане на граждани – 4 лв.;

12. за преписи от документи – 4 лв.;

13. за нотариална заверка – 5 лв.;

14. за издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.264,ал.1 от ДОПК – 15 лв.

15. попълване на декларации и молба за данъчна оценка – 2.00 лв.

16. приемане и обработка на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци – 5 лв.

Чл.36 По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на 15 лв.

Чл.37 За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък се заплаща такса в размер на 5 лв.

Чл.38 /отм. с Решение №03/28.01.10 г./

Чл.39 /отм. с Решение №03/28.01.10 г./

Чл.39а /отм. с Решение №03/28.01.10./

РАЗДЕЛ VІІ

Такса за притежаване на куче

Чл.39б/1/ За притежаване на куче собственикът заплаща такса за регистрация и годишна такса в Община Черноочене, както следва:

1. за регистрация в размер на 10 лв.;

2. годишна такса в размер на 5 лв.

/2/ Регистрирането и стопанисването на кучета се извършва по реда на Наредба на Общински съвет Черноочене.

Глава трета

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл.40 За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба.

Чл.41/1/ Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:

а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

в/ разходи за управление и контрол;

г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

/2/ Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

/3/ Цените на услугите са прости и пропорционални.

/4/ Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл.42/1/ Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:

 1. 1. обикновена;
 2. 2. бърза;
 3. 3. експресна.

/2/ Сроковете за извършване на услугите /ако не са предвидени в други нормативи/ са:

 1. 1. обикновена – в рамките на  10 работни дни.
 2. 2. бърза – в рамките на  3  работни дни;

3. експресна – в рамките на един работен ден.

/3/ Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.

/4/ Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.

/5/ Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение, а експресната – със 100%.

Чл.43 Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.

Чл.44 Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината.

Чл.45 При неспазване на сроковете по чл.42, ал.2 размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Чл.46 При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.

Чл.47 Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях съгласно Приложение №1.

Глава четвърта

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.48/1/ /предишен чл.48 с Решение №06/27.01.11 г./ За неспазване разпоредбите на тази Наредба на физическите лица се налага глоба в размер до 200 лв., а на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 100 лв. до 500 лв.

/2/ /нова с Решение №06/27.01.11 г./ За маловажни случаи на административни нарушения по този закон, установени при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение.

Чл.49 Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от кмета длъжностни лица /от общинската администрация/, а наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Чл.50 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1 По смисъла на тази Наредба:

1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен.

2. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.

3. “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на:

а. добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

б. сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в. помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г. даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;

д. еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от Кмета на Общината или определени от него лица.

§3 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази Наредба с оглед размер и срок.

§4 Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила  от 01.03.2003 год.

§5 /1/ Размерът на такса за битови отпадъци по Глава Втора, Раздел І за 2003 г. е определен съгласно Решение на ОбС №14/01.12.1999 г.

§6 Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет.

§7 Измененията и допълненията приети с Решение №67/22.12.06 г. се прилагат от 01.01.07 г.

§8 Допълнена с Решение №25/02.07.07 г.

§9 Изменена и допълнена с Решение №20/27.12.07 г.

§10 Допълнена с Решение №40/28.08.08 г.

§11 /1/ За 2009 г. първата вноска по чл.17, ал.1 се внася в срок от 1 март до 30 април

/2/ На предплатилите за цялата година в срока по ал.1 се прави отстъпка 5 на сто

§12 Изменена и допълнена с Решение №4/29.01.09 г.

§13 Изменена с Решение №33/23.04.09 г.

§14 Изменена с Решение №58/03.09.09 г.

§15 /1/ За 2010 г. първата вноска по чл.17, ал.1 се внася в срок от 1 март до 30 април

/2/ На предплатилите за цялата година в срока по ал.1 се прави отстъпка 5 на сто

§16 Изменена и допълнена с Решение №03/28.01.10 г.

§17 /нова с Решение №46/28.09.10 г./ /1/ Таксите по чл.33 т.7 и т.16 се заплащат при получаване на разрешението, а тарифните ставки ежемесечно или еднократно за годината до 31 март на съответната година.

/2/ При годишно плащане се ползва отстъпка 5 % от дължимата годишна тарифа.

Приложение №1

по ред

Вид услуга
Цена
Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори

4 лв./стр.

Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка 3  лв./бр.
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Общината по ЗМДТ

4  лв./бр.

Издаване на удостоверения за изплатен приватизиран обект 15 лв./бр.
Копирни услуги за една страница

– едностранно /формат А4/

– двустранно /формат А4/

– едностранно /формат А3/

– двустранно /формат А3/

0,10 лв./бр.

0,20 лв./бр.

0,20 лв./бр.

0,40 лв./бр.

Бланки на типови молби 0,50 лв./бр.
Молба с декларация за закупуване на жилище 2  лв./бр.
Тръжни книжа:

-за приватизация

-за отдаване под наем

-за продажба по ЗОС

-за възлагане на обществен превоз

-процедури по ЗОП

-други процедури

20 лв./бр.

10 лв./бр.

15 лв./бр.

20 лв./бр.

10 лв./бр.

Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения, протоколи и други документи

4 лв./бр.

Попълване приложение на данъчни декларации 4 лв./бр.
Изготвяне на образец УП-2 и Обр.30 2 лв./бр.
Издаване на фактура 1 лв./бр.
За одобряване на проект който е изгубил правно действие 0,20 лв./кв.м.
Одобряване на комплексни инвестиционни проекти 0,50 лв./кв.м.
Одобряване на екзекутивна документи 0,40 лв./кв.м.
Протокол за определяне и предаване на строителна  площадка 10  лв./бр.
Съгласуване на комплексни инвестиционни проекти 0,50 лв./кв.м.
Одобряване и узаконяване на инвестиционни проекти:

– жилищни сгради с височина до 10 м.

– нежилищни сгради с РЗП до 200 кв.м.

– жилищни сгради с височина над 10 м

– нежилищни сгради с РЗП над 200 кв.м.

– техническа инфраструктура

1,20 лв./кв.м.

1,20 лв./кв.м.

1,50 лв./кв.м.

1,50 лв./кв.м.

1,50 лв./кв.м.

Удостоверение за търпимост на основание §16, ал.1 от ЗУТ за строежи, граден до 07.04.87 г.

50  лв./бр.

Удостоверение за реално обособени части на сгради /чл.202 от ЗУТ/ 50  лв./бр.
Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

7  лв./бр.

Удостоверение за ползване на строежите по предназначение /чл.178, ал.2 от ЗУТ и чл.4, ал.2 от Наредба №6/

20  лв./бр.

Удостоверения за идентичност на поземлен имот 7 лв./бр.
Удостоверение за извършена обстоятелствена проверка 8 лв./бр.
Разглеждане и одобряване на проект от ЕСУТ 30 лв./бр.
Услуга с трактор ДТ-75 250 лв./маш. смяна
Съгласуване на маршрутно разписание 20 лв.
Услуга с автобус и лек автомобил 0,70 лв./км.
Услуга с камион 1,50 лв./км.
/изм. с Решение №06/27.01.11 г./ Издаване на удостоверение за декларирани данни 10,00 лв.
Бланки:

– разрешение за търговия

– заявление за разрешение, удостоверение и регистрация

– заповед за категоризация на заведение за хранене и развлечение

– декларация за имотно състояние

4,00 лв.

4,00 лв.

5,00 лв.

5,00 лв.

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства 5,00 лв.
33. /отм. с Решение №06/27.01.11 г./
34. Регистрация на пункт за дестилация на ферментирали плодови материали за производство на ракия от граждани с техни материали

15,00 лв.

35. Разрешение за таксиметров превоз на пътници 50,00 лв.
36. Разрешение за удължено работна време 20,00 лв. + 5 лв. за всеки час от 22,00 до 6,00 на следващия ден
37. Регистрация на горска и земеделска техника 10,00 лв.
38. Ползване зали общинска собственост 15,00 лв./час
39. Факс услуги 2,00 лв./стр.
40. Такса за сключване на граждански брак 30.00 лв.
41. За заверка и регистрация на заповедна книга за строеж 10.00 лв.
42. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина

15.00 лв.

43. Пресъставяне на актове за раждане и смърт от чужбина 20.00 лв.
44. Пресъставяне на актове за граждански брак от чужбина 40.00 лв.
45. Издаване на удостоверение за осиновяване 4 лв.
46. Припознаване на дете 5 лв.
47. Възстановяване и промяна на име 5 лв.
48. Промяна /възстановяване/ на име на български гражданин по административен път

5 лв.

49. Промяна на настоящ адрес 4 лв.
50. Издаване на удостоверение за промяна в данните на постоянен адрес 4 лв.
51. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване 4 лв.
52. Заявление за разрешено постоянно пребиваване 4 лв.
53. Заявление за придобито българско гражданство 4 лв.
54. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции 5 лв.
55. Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти

6 лв.

56. Издаване на удостоверение по реституционни закони на граждани, настанени в общински жилищни имоти

6 лв.

57. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти – общинска собственост

6 лв.

58. Издаване на удостоверение за отчуждени имоти на физически или юридически лица

6 лв.

59. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост 6 лв.
60. Продажба на жилищни имоти – общинска собственост 15 лв.
61. Продажба на нежилищни имоти – общинска собственост 15 лв.
62. Изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж

15 лв.

63. Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост

15 лв.

64. Учредяване право на надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти – общинска собственост 15 лв.
65. Замяна на общински недвижими имоти с имоти, собственост на физически или юридически лица 15 лв.
66. Прекратяване на съсобствност в недвижими имоти между общината и физически и юридически лица

15 лв.

67. Продажба на общински жилища 15 лв.
68. Отдаване под наем на обекти и имущество – общинска собственост 15 лв.
69. Замяна на наети общински жилища по доброволно споразумение 15 лв.
70. Удостоверение за платен наем от физически и юридически лица наематели на общински нежилищни имоти

6 лв.

71. Предоставяне на достъп до информация по ЗДОИ 15 лв.
72. Регистрация на местни поделения на изповеданията в Република България в общинския регистър на вероизповеданията

10 лв.

73. Издаване на разрешения за отсичане на дървета 5 лв.
74. Издаване на удостоверение за превоз на дървесина добита по ЗОСИ 5 лв.
75. Заверка на регистри за покупка и продажба на черни и цветни метали и производните им

30 лв.

76. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови отпадъци, строителни и земни маси

20 лв.

77. /отм. с Решение №06/27.01.11 г./
78. Издаване и заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема

10 лв.

79. /отм. с Решение №06/27.01.11 г./
80. Попълване на заявление за постоянен и настоящ адрес или заверка 1 лв.
81. Решение за признаване на чуждестранни съдебни Решения по Кодекса на международно частно право /КМЧП/ 30 лв.
82. Учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот без път 5 лв.
83. Включване на земеделски земи в границите на урбанизационни територии 30 лв.
84. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда 10 лв.