Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед 281/04.05.2016 г. на Кмета на общината и Решение №37/05.06.2014 г.; №04/28.01.2016 г.; №32/31.03.2016 г. и 38/28.04.2016 г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 26.05.2016 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:
І. За продажба на:
Незастроен УПИ VІІ в кв. 14, с пл. сн. № 9 с площ 170,00 кв. м. по плана на с.Черноочене, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 6 700,00 лв. /шест хиляди седемстотин лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №180/09.06.2014 г.
Застроен УПИ ІV в кв. 27, с пл. сн. № 177 с площ 1 480,00 кв. м. по плана на с.Черноочене, общ. Черноочене, застроен с едноетажна масивна сграда с площ 385,00 кв. м., с начална тръжна цена 42 755 лв. /четиридесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №459/23.09.2008 г.
Незастроен поземлен имот в кв. 2 с пл. сн. №30 с площ 438,00 кв. м., по плана на с.Черноочене – център, общ. Черноочене – характеристиките на имота не позволяват застрояване, с начална тръжна цена 2 190,00 лв. /две хиляди сто и деветдесет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №244/04.02.2016 г.
Незастроен поземлен имот с пл. сн. №258 с площ 31,00 кв. м., по плана на с. Габрово, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 341,00 лв. /триста четиридесет и един лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №242/04.02.2016 г.
Втори етаж с площ 152,00 кв. м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19 с пл. сн. №176 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 20 149,00 лв. /двадесет хиляди сто четиридесет и девет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.
IІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от една стопанска година.
Поземлен имот с №008541 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55395, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 19,140 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 191,40 лв.
IIІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.
Поземлен имот с №011761 в землището на с. Дядовско с ЕКАТТЕ 24774, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,000 дка., нива, категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 33,00 лв.
Поземлен имот с №013041 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14,301 дка., нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 157,35 лв.
Поземлен имот с №006038 в землището на с. Патица с ЕКАТТЕ 55568, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,656 дка., нива, категория на земята – четвърта, с начална тръжна годишна наемна цена – 50,50 лв.
Поземлен имот с №001045 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55395, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 22,094 дка., нива, категория на земята – четвърта, с начална тръжна годишна наемна цена – 420,80 лв.
Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 ч. на 20.05.2016 г. на цена 5,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 ч. на 25.05.2016 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банковата сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА