Решение №34 от 08.04.2016 година /прието с подписка/

Решения на Общински съвет

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет- Черноочене

РЕШИ:

1. Общински съвет – Черноочене подкрепя и дава съгласие на Община Черноочене да участва (Одобрява участието на Община Черноочене като партньор 4) в проект “Развитие на мрежа за подкрепа на възрастни хора за активно остаряване” / “Development of Elderly Support Network for Active Ageing“, с акроним “Active Ageing” (посочен по-долу като „проектът“), по „Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020”, Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване”, Тематична цел 09 „Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация“, Инвестиционен приоритет 9a „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище“, Специфична цел 8 „Подобряване на достъпа до първична и спешна медицинска помощ (при изолирани и лишени общности) в трансграничния регион“;
2. Упълномощава координаторът Общностно предприятие на град Солун (Community enterprise of Thessaloniki – K.E.DI.TH.) / Солун, GR да подаде проектното предложение до Съвместния секретарят по програмата);
3. Потвърждава, че Община Черноочене приема всички условия, съгласно насоките за кандидатстване;
4. Потвърждава, че информацията, свързана с Община Черноочене във формуляра за кандидатстване е вярна, и че Община Черноочене не е получавала или кандидатствала за никакво друго подпомагане от ЕС за дейностите, включени в текущия проект;
5. Съгласява се Община Черноочене да направи всичко необходимо за подпомагане на координатора при изготвяне на проектното предложение, както и да предостави на координатора документи и информация, които се изискват за подаване на проектното предложение;
6. Декларира, че Община Черноочене има оперативния и финансов капацитет за изпълнение на проекта.
7. Възлага на г-н Айдън Осман – кмет на община Черноочене, да предприеме всички необходими действия, свързани с подготовката на документите, кандидатстването, сключването на договор и изпълнението на проекта.

От общо 17 общински съветници в подписката участваха 16, от които 16 гласа „За”, „Против” и „Въздържал се”- няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР/