Докладна записка

Материали до ОбС

от Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене област Кърджали

ОТНОСНО: Решение за одобрение на Подробен устройствен план – Парцеларен
план / ПУП – ПП / на трасето на обходен път за възстановяване
на движението по общински път КRZ1436 /ІІ-58/ – Комунига- Женда-
яз. Боровица – Безводно, на територията на землище с.Безводно,
общ.Черноочене

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля на сесия на Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ , и във връзка с Решение №КЗЗ-32 от 18.12.2015год. на Комисията за земеделските земи при МЗХ за утвърждаването на трасе за проектиране на обходен път , да приемете Решение за одобрение на ПУП – Парцеларен план на трасето на обходен път за възстановяване на движението по общински път КRZ1436 /ІІ-58/- Комунига-Женда-яз.Боровица-Безводно, преминаващо през землището на с.Безводно и засягащо части от имоти от ОБПФ с № №011095, 011104, 011105, 011107, 011113, 011116; от ДПФ – части от имоти с №№ 011096 и 011109; и горски территории, държавна частна собственост на МЗГ-ДДС, части от имоти с №№020071, 020072 и 020077 по КВС на з-ще с.Безводно, общ.Черноочене.

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /