Обява

Обяви, Търгове

На основание чл. 50 , от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №732/25.11.2015 г., Решение №27 /14. 04. 2015г. , Решение №29/ 14. 04. 2015 г., Решение №36/ 05. 05. 2015г., Решения №45, №51/ 09. 06. 2015 г. , Решение № 56/16. 07. 2015 г. и Решение № 57/ 16. 07. 2015 г., Решения № 62, № 63 от 27. 08. 2015 г.,Решения № 18 и 23 от 24.11.2015 г. и Решение № 21/24.11.2015 г. на Об С – Черноочене

ОБЯВЯВАМ

Публичен търг с явно наддаване на 15.12.2015 г. от 10,00 часа в салона на читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:

І. Продажба на имоти общинска собственост:

1. Поземлен имот № 004717 находящ се в землището на с. Даскалово, ЕКАТТЕ
20167, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с площ 0,190 дка, нива, категория на земята при неполивни условия- осма, с начална тръжна цена – 105,00 /сто и пет / лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №212/14-04-2015г.
2. Поземлен имот № 082034 находящ се в землището на с. Габрово, ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с площ 3,003 дка, нива, категория на земята при неполивни условия- девета, с начална тръжна цена – 1 511,00 /хиляда петстотин и единадесет/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №195/08-04-2015г.
3. Поземлен имот №055023 находящ се в землището на с. Минзухар, с ЕКАТТЕ 48307, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с площ 3,002 дка, -ливада, категория на земята при неполивни условия- девета, с начална тръжна цена- 1 397,00 /хиляда триста деведесет и седем / лева без ДДС . Акт за частна общинска собственост №232/17-09-2015г.
4. Поземлен имот №055022 находящ се в землището на с. Минзухар, с ЕКАТТЕ 48307, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,007 дка, начин на трайно ползване-ливада, категория на земята при неполивни условия- девета, с начална тръжна цена 1 399,00 /хиляда триста деведесет и девет/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №233/17-09-2015г.
5. Поземлен имот № 038002 находящ се в землището на с Минзухар, ЕКАТТЕ 48307, общ. Черноочене, обл. Кърджали , с площ 7,615 дка , начин на трайно ползване- нива. Категория на земята при неполивни условия- девета, с начална тръжна цена –
3 691,00 /три хиляди шестотин деведесет и един / лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №221/30-06-2015г.

II. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от 5 /пет/ стопански години.

1. Поземлен имот с №005558 в землището на с. Черна нива с ЕКАТТЕ 80830,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 19,319 дка, нива , категория на земята – девета,
с начална тръжна годишна наемна цена – 193,19 лв.
2. Поземлен имот с №010423 в землището на с. Каняк с ЕКАТТЕ 36066,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 25,535 дка, нива , категория на земята – девета,
с начална тръжна годишна наемна цена – 255,35 лв.
3. Поземлен имот с №001038 в землището на с. Минзухар с ЕКАТТЕ 48307,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 16,046 дка, нива , категория на земята – пета,
с начална тръжна годишна наемна цена – 272,78 лв.
4. Поземлен имот с №000119 в землището на с. Верско с ЕКАТТЕ 10700,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 23,600 дка, нива , категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 259,60 лв.
5. Поземлен имот с №000127 в землището на с. Верско с ЕКАТТЕ 10700,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 11,061 дка, нива , категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 121,67 лв.

II. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от 1 /една/ стопанска година.

1. Поземлен имот с №000143 в землището на с. Верско с ЕКАТТЕ 10700, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 24,740 дка, нива , категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 272,14 лв.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга.
Тръжната документация да се продава в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 ч. на 12. 12. 2015 г. на цена 5,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 часа на 14. 12. 2015 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят в касата на общината депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

Съгласувал:
Юрисконсулт:
/ Н. Салим /

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА