Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 711  / 11.11. 2015 г. на Кмета на общината и Решение №27 /14.04. 2015г. , Решение №29/14.04. 2015 г., Решение №36/ 05.05.2015г., Решения №45, №51/ 09.06.2015 , Решение № 56/16.07.2015г. и Решение № 57/ 16.07.2015г., Решения № 62 и № 63 от 27.08.2015г., Решение № 84/18.09.2015г.  на Об С – Черноочене,.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 01. 12. 2015 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в  с. Черноочене за:

І. Продажба на имоти общинска собственост:

 1. Втори етаж с площ 152,00 кв.м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19, пл. сн. №176 по плана с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена – 25 032,00 /двадесет и пет хиляди и тридесет и два лева/ без ДДС, Акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.
 2. УПИ І в кв. 19, пл.сн. № 79 с площ 2 290,00 кв.м. по плана на с. Свободиново, общ. Черноочене, застроен с едноетажна масивна сграда с площ 264,00 кв.м. и обособен склад с площ 31,00 кв.м, с начална тръжна цена – 27 449.00 /двадесет и седем хиляди и четиристотин четиридесет и девет лева/ без ДДС, Акт за частна общинска собственост №49 /31.05.2012 г.
 3. Един брой резервоар за нафта-18 кубични метра, год. на производство-  1988г., с начална тръжна цена 4 500,00 лева /четири хиляди и петстотин лева/ без ДДС.
 4. Един брой резервоар за мазут- 50 кубични метра, год. на прозиводство- 1988г., с начална тръжна цена 12 500,00 /дванадесет хиляди и петстотин лева/ без ДДС.

ІІ. Учредяване право на строеж върху УПИ /парцел/:

 1. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно №1 от УПИ V, кв. 4 по плана   на с. Паничково, с площ 21,75 кв. м., с начална тръжна цена -833.00 /осемстотин тридесет и три лева/ без ДДС, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
 1. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно №2 от УПИ V, кв.4 по плана на с.   Паничково, с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин четири  лева/ без ДДС, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г. 
 1. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно №3 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково, с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00  /осемстотин и четири  лева/ без ДДС, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г. 
 1. Ограничено вещно право на строеж за застроено петно №4 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00  /осемстотин и четири  лева/ без ДДС, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г. 
 1.  Ограничено вещно право на строеж за застроено петно №5 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково с площ 21,75 кв. м., с начална тръжна цена – 833.00 /осемстотин тридесет и три лева/ без ДДС , Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г. 

III. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.

 1. Поземлен имот с №017024 в землището на с. Патица с ЕКАТТЕ 55568, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 76,836 дка, нива , категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 845,20 лв.
 2. Поземлен имот с №016007 в землището на с. Патица с ЕКАТТЕ 55568, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 44,763 дка, нива , категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 492,30 лв.
 3. Поземлен имот с №014071 в землището на с. Патица с ЕКАТТЕ 55568, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 24,241 дка, нива , категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 266,65 лв.
 4. Поземлен имот с №014080 в землището на с. Патица с ЕКАТТЕ 55568, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 90, 357 дка, нива , категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 993,93 лв.
 5. Поземлен имот с №019034 в землището на с. Патица с ЕКАТТЕ 55568, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 10,707 дка, нива , категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 117,78 лв.
 6. Поземлен имот с №022001 в землището на с. Патица с ЕКАТТЕ 55568, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 13,009 дка, нива , категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 143,01 лв.
 7. Поземлен имот с №020001 в землището на с. Патица с ЕКАТТЕ 55568, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 15,558 дка, нива , категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 171,14 лв.
 8. Поземлен имот с №003001 в землището на с. Патица с ЕКАТТЕ 55568, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 11,339 дка, нива , категория на земята – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 124,73 лв.

 Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 ч. на 27. 11. 2015 г. на цена 5,00 лв. без ДДС.

Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 часа на 30. 11. 2015 г.

Кандидатите за участие в търга внасят в касата на общината депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

    Съгласувал:

Юрисконсулт:

/ Н. Салим /

 АЙДЪН ОСМАН

КМЕТ НА ОБЩИНА