СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

Местни избори и референдум 2015

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ПРЯПОРЕЦ, кметство …………………………., секция № 001
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЙТЕН ФЕИМ АЛИ
АЙХАН РАФЕТ МЕХМЕД
АКИФ ЮСУФ ИБРАМ
АЛИОСМАН ФИКРИ ЮМЕР
АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА АКАН
АНЕТА ЗДРАВКОВА ОСМАНОВА
АФЕТ РЕДЖЕБ САЛИМ
БАЙРАМАЛИ АФЕТ САЛИМ
БАЙРЯМ РАМАДАН АЛИ
БАЙРЯМ РЕДЖЕБ САЛИМ
БАРЪШ ЧЕКИЧ
БАХТИЯР БАЙРЯМ САЛИМ
БЕЙНАЗ НАЗИФ ВЕЛИ
БЕРКАНТ БАЙРЯМ САЛИМ
БЕХЧЕТ ХЮСНЮ ИБРЯМ
БИРДЖАН ШЕВКЕД ИБРЯМ
БИРХАН ФАХРИ АЛИ
БИСЕР ЙОСИФОВ ИЛИЕВ
БУРДЖУ КАРАГЬОЗЛЕР
ГЮЛБАЯН РИДЖАИ АЛИ
ГЮЛБЕН БАЙРАМ АХМЕД
ГЮЛТЕН ИЛЯЗ НУРИ
ГЮЛХАН ЙЪЛМАЗ
ГЮЛШЕН ЮСЕИН ЕМИН
ГЮЛЮЗАР МЕХМЕД ЕМИН
ГЮЛЮСТАН ШАБАНОВ ИБРЯМОВ
ГЮНАЙ ГЮЛЮСТАНОВ ИБРЯМОВ
ЕЛИЦА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ЕМБИЕ ДУРМУШЕВА ИБРЯМОВА
ЕМЕЛ ЕМИН ЕМИН
ЕМИЛИЯ СЕВЕРИНОВА СИМЕОНОВА
ЕМИН НИАЗИ ЕМИН
ЗАБИТ АЛИОСМАН ЮМЕР
ЗЕХРА АФЕТ САЛИМ
ЗЕХРА ФИДАЕТ САЛИМ
ЗИЯФЕТИН НУРИДИН НУРИ
ЗИЯФЕТТИН МЕХМЕД АХМЕД
ИСМИГЮЛ ШАБАН САЛИМ
КЕМАЛ БАХРИ МУСТАФА
КЕРИМ БЕКИР БЕКИР
КЕРИМЕ БАХРИ МУСТАФА
КЕРИМЕ ГЮЛЮСТАНОВА ИБРЯМОВА
ЛЕВЕНТ КАРАГЬОЗЛЕР
ЛЕЗИЕ СЕЛЯТИН АХМЕД
МЕРГЮЛ РАМАДАН ЪШЪК
МИРОН ФИЛИПОВ ГОРАНОВ
НАЗМИЯ РАШИД ЮМЕР
НАЙМЕ БАЙРЯМАЛИ САЛИМ
НАТАЛИЯ МИРЧЕВА ТАБАКОВА
НЕВРИЕ АПТИСЕЛИМ РЮСТЕМ
НЕВРИЕ ТЕФИК МЕХМЕД
НЕЖЛЯ ФЕЙЗИ ШУКРИ
НЕСЛИХАН АЧЪКГЬОЗ
НУРИЙЕ ЧЕКИЧ
ОРЛИН МИЛЧЕВ СОКОЛОВ
РАДОСТИНА ЮЛИЯНОВА СОКОЛОВА
РАМАДАН МЕХМЕД САЛИ
РАМИ ЗАБИТ АЛИ
РЕЙХАН ШЕФКЕТ ИБРЯМ
РУКИЕ ЗИНАЛ ИБРЯМ
РУМЕН ЮЛИЯНОВ ЮЛИЯНОВ
РУМЯНА АНТОНОВА ХРЕЛКОВА
РУФАТ РЕДЖЕБ САЛИМ
САБИН СТОЯНОВ ТАБАКОВ
САБРИЕ ШАИБ АЛИ
САДИКА ЮСЕИН МЮМЮН
САМИ МЕХМЕД ИБРЯМ
СВЕТЛИН ХРИСТОВ ТАБАКОВ
СЕБИЛЕ РЕШАД МЕХМЕД
СЕВГИНАР ЮЗЕИР ЙЪЛДЪЗ
СЕВИЛ СЕЛЯТИН АХМЕД
СЕЗАИ ИЗЕТ ЮМЕР
СЕЛВЕР ШЕВКЕД САЛИ
СЕЛЯТИН САИД АХМЕД
СЕСИЛ РЕШАТ МЕХМЕД
СИНАН БЕХЧЕТ ИБРЯМ
СЮЛЕЙБЕ ШАБАНОВА ИБРЯМОВА
ТАЙФУН ЙЪЛДЪЗ
ТУФАН ЙЪЛДЪЗ
ФАЙРИЕ ХАЗИМ МЕХМЕД
ФАТМЕ САМИ ДУРМУШ
ФАТМЕ ЮСЕИН АЛИ
ФЕИМ МУРАД АЛИ
ФЕЙМЕ ЮСЕИН ИБРЯМ
ХАЗЕЛ РАШИД АХМЕД
ХАЙРИЕ САЛИЕВА ЮМЕРОВА
ХАМДИЕ АХМЕДАЛИ САДЪК
ХАППЕ ЮСУФ ИБРЯМ
ХАФИЗЕ ЮЗЕИР ФАРАЛЯЛЪ
ХРИСТИНА БЕЛИНОВА ИЛИЕВА
ХРИСТО МИХАЙЛОВ ТАБАКОВ
ЦВЕТАН ЗДРАВКОВ НЕНОВ
ШЕМШЕТИН ЮМЕР БАЙРЯМ
ШЕФИКА САМИ АХМЕД
ШУКРИ АЛИ АЛИ
ШУКРИ ЗАБИТ ИБРАМ
ЮЗЕИР АХМЕД ЮЗЕИР
ЮЛИЯН ЮЛИЯНОВ ХРЕЛКОВ
ЮРИЙ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЮСЕИН ХЮСНИ МЕХМЕД
ЮСУФ АКИФ ИБРЯМ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ЧЕРНООЧЕНЕ, кметство …………………………., секция № 002
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АДЕМ ЮМЕР САЛИМ
АДЕМ ЮСУФ СЮЛЕЙМАН
АДНАН ДЖАН
АДНАН САБРИ АЛИ
АДРИАН ЕМИЛОВ СЪБЕВ
АДРИЯНА МИРОНОВА ЯСЕНОВА
АЖДА ЛЯТИФ АХМЕД
АЙДЪН ФИКРИ ИДРИЗ
АЙКУТ МЮМЮН СЮЛЕЙМАН
АЙЛИН АХМЕД РЕДЖЕБ
АЙЛИН ФИКРИ ЙОЗТЮРК ЙОЗКАН
АЙЛЯ ХАЛИМ ЕМУРЛА
АЙТЕН АПТИ МУРАД
АЙХАН АДЕМ СЮЛЕЙМАН
АЙШЕ БЕЙСИМ РУФАД
АЙШЕ ДУРАН ИБРЯМ
АЙШЕ САБРИ САЛИМ
АЙШЕ СЕБАХЕТИН МУТЛУ
АКИФ ЙОЗТЮРК
АКИФ АХМЕД ОСМАН
АЛДИН АРГИРОВ АНТОНОВ
АЛЕКСАНДРА БЛАГОВЕСТОВА МАНОВА
АЛЕКСИ РОСЕНОВ АСЕНОВ
АЛИНА СЕРГЕЕВА АНДОНОВА
АНА МИЛЕНОВА ЧАЛЪШКАН
АНАНИ ИЛИЯНОВ РАШКОВ
АННА ГЕРАСИМОВА ГЕРАСИМОВА
АННА РАДАНОВА АНДОНОВА
АПТИ ЛЮТВИ АПТИ
АПТИ ФАИК АПТИЛЯЗИМ
АПТУЛА МУРАД МЕХМЕД
АПТУРАИМ МЮМЮН МЕХМЕД
АРИФ ЛЯТИФ ЮМЕР
АСЯ СЕВЕРИНОВА АЛЕКСИЕВА
АТАКАН РУШЕН ШЕКЕР
АХМЕД МЮМЮН МУСТАФА
АХМЕД ХАКИФ ОСМАН
АХМЕТ КАЯАЛТЪ
БАЙРАМ ФЕЙЗИ КАДИР
БАЙРЯМ ХАСАН ЯХА
БАЙСЕ ХАСАН ШАКИР
БАХРИЕ ШУКРИ ФЕТТА
БАЯЗИТ МЮМЮН БИЛЯЛ
БЕТЮЛ БИЛГИЧ
БИЛЯН ДИАНОВ АСЕНОВ
БИЛЯНА ФИЛИПОВА МАРИНОВА
БОЯН ЗАФИРОВ КАРДАМОВ
БУСЕ САДЖАЛЪ
ВЕНЕТА ВИТАНОВА ЙОЗТЮРК
ВИКТОРИЯ ГЕРАСИМОВА МАНОВА
ВИТАН ЗАХАРИЕВ БИЛЯНОВ
ГАЛЯ АННОВА ГЕРАСИМОВА
ГАЛЯ СТЕФАНОВА СЪБЕВА
ГАНИМЕ БЕЙТУЛА АХМЕД
ГИТА МИХАЙЛОВА БИЛЯНОВА
ГЬОКДЖАН ЙОЗТЮРК
ГЮЛБАХАР МУРАД ЙОЗБЕК
ГЮЛБИДЕ РАМАДАН СЮЛЕЙМАН
ГЮЛСЕН ФЕРАД МЕСТАН
ГЮЛТЕН ЮСЕИН КАДИР
ГЮЛШЕН РАМАДАНОВА ДЖОШКУНЕР
ГЮЛШЕН ФЕЙЗУЛА ДУРАН
ГЮЛЯЙ ГЮНАЙ РОДОПЛУ
ДЕНИСЛАВ НЕШЕВ РАШКОВ
ДЕЯН НЕШЕВ РАШКОВ
ДЖЕВАТ САДЪК МЕХМЕД
ДЖЕМИЛЕ САЛИМ МЮМЮН
ДИАНА АСЕНОВА МАРТИНОВА
ДУРГАДЪН МЕХМЕД МЕХМЕД
ЕВГЕНИ ЙОСИФОВ РАДЕВ
ЕДЖЕ ЙОЗТЮРК
ЕЛИН РОСЕНОВ ШУМАНОВ
ЕМА СИМОВА ИСКРЕНОВА
ЕМИЛ КРАСИМИРОВ ЯКИМОВ
ЕМИЛИЯ АДРИАНОВА МИЛЕНОВА
ЕМИЛИЯ МАРТИНОВА БОЯНОВА
ЕМИЛИЯН АДРИАНОВ МИЛЕНОВ
ЕМИН МЕХМЕД ЮСУФ
ЕМИН РАМАДАН САДУЛА
ЕМИНЕ САБАХ
ЕМИНЕ МЮМЮН МЕХМЕД
ЕРГЮН ГЮНАЙ МУСТАФА
ЕРДЖАН ФАХРИТИН ЕМИН
ЕРМА МАРТИНОВА МУТЛУ ЧАКЪР
ЕСИН АХМЕД БАХЧЕВАНОВА
ЗАФИР АРСОВ КАРДАМОВ
ЗДРАВКО ИВАНОВ ВЪЛКОВ
ЗЕЙНЕП ЮЗЕИР САДЖАЛЪ
ЗЕХРА САЛИ ЮСЕИН
ЗИЯ РАМАДАН САДУЛА
ЗЮЛЕЙХА САЛИ ЧАКЪР
ИБРАХИМ ФЕРАД СЮЛЕЙМАН
ИДРИЗ ЮСУФ БЕКИР
ИЛИЯН АНАНИЕВ РАШКОВ
ИЛИЯН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯНА МИЛЕНОВА РАШКОВА
ИЛХАН АДЕМ БЕКИР
ИСМАИЛ ЕМИН ШАКИР
ИСМАИЛ ЧИМЕН
ИСМАИЛ ИСПЕТОВ ИБРАМОВ
ИСПЕТ ИСМАИЛ ИБРЯМ
ЙОЗГЮР ПАЛАБЪЙЪК
КАДИР РЕДЖЕБ МЕХМЕД
КАДРИЕ АРИФ БИЛЯЛ
КАДРИЕ САБИТ БОЯНОВА
КАДРИЕ ХАЛИЛ АЛИ
КАЛБИЕ БАЙРЯМОВА ОСМАНОВА
КАЛБИЕ МЮМЮН АПТУРАМАН
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ГЕРАСИМОВ
КРАСИМИРА МИТКОВА ГЕРАСИМОВА
КУДРЕТ МЮМЮН ЮСЕИН
КЪДРИН МАРТИНОВ БОЯНОВ
КЪЙМЕТ ФАХРИ ЧЕЛИК
ЛЕЙЛА РАИМ ЯКОВА
ЛЕМАН ЕМИН ЕМУРЛА
ЛЮТВИ АПТИ АПТИ
МАРТИН ГЕРАСИМОВ ГЕРАСИМОВ
МАРТИН КЪДРИНОВ БОЯНОВ
МАРТИН ХУБЕНОВ АЛЕКСИЕВ
МЕЛИХАТ АДЕМ ЮЗЕИР
МЕРГЮЛ НАИМ МЕХМЕД
МЕРДЖАН САБИТ ЙЪЛДЪЗ АЛ
МЕРДИЕ АПТУЛА МУРАД
МЕРДИЕ САЛИ ШАКИР
МЕРИЕМ АЛИ ВАТАНСЕВЕР
МЕРЙЕМ ДЖОШКУНЕР
МЕСУТ АПТУЛА МЕХМЕД
МЕСУТ НАИМ ФАИК
МЕХМЕД МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН
МЕХМЕД РАФЕТ ФЕРАД
МЕХМЕД ХАБИЛ МЕХМЕД
МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ ФИДАЕТ
МЕХМЕД ШУКРИ МЕХМЕД
МИЛЕНА АНГЕЛОВА ЮЛИЯНОВА
МИРЕМ АХМЕД ЕМИН
МИРОН ЯСЕНОВ ЯСЕНОВ
МИРОСЛАВ БОЯНОВ МИТРЕВ
МУРАДИЕ ФЕРАД РАСИМ
МУСАФЕР ФЕРАД МУСТАФА
МУСТАФА ЕМИН ШАКИР
МУСТАФА ФЕРАД АПТУРАМАН
МУХАММЕД АЛИ ДЖОШКУНЕР
МЮМЮН АХМЕД МУСТАФА
МЮМЮН АХМЕД СЮЛЕЙМАН
МЮМЮН МУСТАФА АПТУРАМАН
МЮМЮН РЕДЖЕБ МЕХМЕД
МЮМЮН ХАКИФ ОСМАН
МЮРАСИЕ МЮМЮН АПТИ
НАЗИЛЕ МЮСЛЮМ МЕХМЕД
НАЗИФЕ МЮСЛЮМ АПТИЛЯЗИМ
НАЗИФЕ ХАМДИ ЮСЕИН
НАЗМИЕ СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД
НАИМ ФАИК АПТИЛЯЗИМ
НАИМЕ ХАСАН ХАСАН
НАИМЕ АХМЕД РАДАНОВА
НАЙМЕ БАЙРАМ ОСМАН
НАРИН ЙОЗТЮРК
НАТАЛИЯ СТОЯНОВА АНТОНОВА
НЕБАТ ЮСЕИН АПТУРАМАН
НЕБИЕ НИАЗИ ШАКИР
НЕВЕНА ВИТАНОВА БИЛЯНОВА
НЕВРИЕ САЛИМ МЕХМЕД
НЕДА ИЛИЕВА ОГНЯНОВА
НЕДЖАТИН ЯШАРОВ РАШИДОВ
НЕДЖИБ ХАСАН МУСТАФА
НЕЗАЕТ АЛИ МЕХМЕД
НЕЛА КАЛИНОВА АЙДОГДУ
НЕРМИН САЛИ БЕКИР
НЕСИБЕ ШАБАН БЕКИР
НЕФИЕ АЗИС МЕХМЕД
НЕШЕ АПТИ КАЯ
НИКОЛАЙ ЮЛИЯНОВ БУРАНОВ
НИНА ЗАФИРОВА ХАДЖЪМУСАЛАР
НИНА ФИЛИПОВА АСЕНОВА
НУРДЖАН МЮМЮН БИЛГИЧ
НУРИЕ ЕМИН ЮСЕИН
НУРИЕ ИСМАИЛ ФИДАЕТ
ОГУЗХАН ГЮЛЕР
ОКТАЙ КАКЪЗ
ОКТАЙ ШУКРИ ХАБИБ
ОРХАН ТАСИМ БЕКИР
ОРХАН ШЕФКЕТОВ ОСМАНОВ
ОСМАН АХМЕД МУСТАФА
РАБИЕ ЮСЕИН ЮСЕИН
РАИМ ЮСУФ ЮСЕИН
РАЙМЕ ЕМИН МЕХМЕД
РАЙЧО СЪБЕВ МЕРДЖАНОВ
РАМАДАН ЙОЗТЮРК
РАМАДАН САДУЛА БЕКИР
РАМАДАН ХАШИМ САДУЛА
РАФЕТ ФЕРАД АПТУРАМАН
РЕДЖЕБ САМИ ДУРАН
РЕДЖЕБ ХАЛИЛ ЮЗЕИР
РЕЙХАН РЕДЖЕБ ЮЗЕИР
РЕМЗИЕ САБАХАТИН ЮМЕР
РЕМЗИЕ ЯШАР ЙЪЛМАЗ
РЕСМИЕ РУФАТ АПТИ
РОСЕН ЕМИЛОВ ШУМАНОВ
РОСЕН МИТКОВ АСЕНОВ
РОСИЦА АНТОНОВА РАДОЕВА
САБРИЕ АХМЕД МАХМУД
САБРИЕ БЕЙСИМ ЯХА
САБРИЕ ЛЮТВИ АПТИ
САБРИЕ МУХАРЕМ АПТИЛЯЗИМ
САБЪЛХАН ЮСУФОВ ЯХОВ
САДУЛА РАМАДАН САДУЛА
САДЪК ЮСЕИН МЕХМЕД
САЛИ МЮНЮР ФЕТТА
САЛИМ МЕХМЕД АХМЕД
САМИ ДУРАН ЮМЕР
САМИ ЮМЕР САЛИМ
САНИЕ МЕСУТ МЕХМЕД
САНИЕ ШАБАН МЕХМЕД
САШО СЕРГЕЕВ АНДОНОВ
СВЕТЛА ФИДЕЛОВА ЙОЗТЮРК
СВЕТОСЛАВ БОЯНОВ МИТРЕВ
СВЕТОСЛАВА ЙОСИФОВА МИТЕВА
СЕБИЛЕ РЕДЖЕБОВА САЛИМ
СЕВДА АСЕНОВА БОЯНОВА
СЕВДА АСЕНОВА ЙОЗТЮРК
СЕВДЖАН САБРИ ЮСЕИН
СЕВДИЕ ИСПЕТ АЛИ
СЕВИЛДЖАН АПТИЛЯЗИМ ЧАВУШОУЛЛАРЪ
СЕВИМ ФЕИМ КАРАГЬОЗ
СЕДРИЕ МУРАД МУСТАФА
СЕДРИЕ ХАБИЛ ЮМЕР
СЕЗГИН ХАЛИЛ АХМЕД
СЕЗЕР АЛИ МУСТАФА
СЕИДАХМЕД ЮЗЕИР МАХМУД
СЕЙДАМЕТ МУСТАФА ФЕРАД
СЕЙДЕ САДЪК ИСМАИЛ
СЕЛМАН АХМЕД МЕХМЕД
СЕМАТ НАЗИФ ПАЛАБЪЙЪК
СЕМИЕ АРИФ РАМАДАН
СЕМИХА АПТИЛЯЗИМ КАДИР
СЕМРА АХМЕД ЙОЗТЮРК
СЕМРА САБИТ МУСТАФА
СЕНИХА ЮСЕИН КАРАДЕМИР
СЕРГЕЙ САШЕВ АНДОНОВ
СЕРХАТ СЕЛЯЙДИН АХМЕД
СЕФЕРИЕ МЮНЮР ЧЕЛИК
СНЕЖИНА ГАЛЕВА ДЕНЧЕВА
СОФИЯ ЕМИЛОВА КАРАДЖОВА
СТЕФКА АЛДИНОВА МУТЛУ
СУНЕР РАМАДАН БЕКИР
СЪБИНА КАЛИНОВА МИЛЕНОВА
СЮЛЕЙБЕ РАМАДАН МЕХМЕД
ТИХОМИР МЛАДЕНОВ БАХЧЕВАНОВ
ТУНЧЕР СЕБАХЕТИН ШУКРИ
ТЮРКЯН ХАСАН ШЕКЕР
ФАИК НАИМ ФАИК
ФАТМА ЯХЯОГЛУ
ФАТМЕ МЮМЮНАЛИЕВА МУСТАФОВА
ФАТМЕ ФИКРИ ХАЛИЛ
ФАТМЕГЮЛ АХМЕД САЛИМОГЛУ
ФАХРИЕ ХАСАН ДЖОШКУН
ФЕЙЗИ ИДРИЗ КАДИР
ФЕЙЗУЛА ХАЛИМ ЕМУРЛА
ФЕЙМЕ АКИФОВА РАШИДОВА
ФЕЙМЕ АПТИЛЯЗИМ МЮМЮН
ФЕРАД ИБРЯМ СЮЛЕЙМАН
ФЕРАД РАФЕТ ФЕРАД
ФЕРДИ КАДИР МЕХМЕД
ФЕРИДЕ ШЕФКЕТ САЛИМ
ФЕРИХА ФИКРИ БИНАОГЛУ
ФИКРИ ИДРИЗ РУФАД
ФИКРИ ХАЛИЛ МЕХМЕД
ФИЛИП ЯСЕНОВ ЮЛИЯНОВ
ФИРДЕС МЕХМЕД БИЛЯЛ
ХАБИБЕ БАЙРЯМ МЕХМЕД
ХАЙРЕТИН СЮЛЕЙМАН БЕКИР
ХАЙРЕТТИН БАЙРЯМ ЯХА
ХАЙРИЕ АКИФ ОСМАН
ХАЙРИЕ ХАСАН ЧАЛЪШКАН
ХАЙРУСА СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН
ХАЛИЛ ФАИК АХМЕД
ХАЛИМ ФЕЙЗУЛА ЕМУРЛА
ХАМДИ САФЕТ ЮСЕИН
ХАСАН БИЛЯЛ МУСТАФА
ХАСИНЕ СЮЛЕЙМАН МЮМЮН
ХАСИНЕ ХАМДИ ЙЪЛМАЗ
ХАТИДЖЕ БАКИ МУСТАФА
ХУБАВЕНА ЖЕЛЯЗКОВА ЙОЗТЮРК
ШАБАН АЛИ ДУРАН
ШАБАН МЕХМЕД КАДИР
ШАБАН ФЕЙЗИ КАДИР
ШАЗИЕ ШАБАН ШАКИР
ШАФЕТ ОСМАН МЕХМЕД
ШАХИН ШАКИР ЮМЕР
ШАХСИНЕ РАИМ ЮСЕИН
ШЕВКИ РЕДЖЕБ ЮЗЕИР
ШЕНАЙ ШАФЕТ ВЕЛИЕВА
ШЕНГЮЛ ШАФЕТ МЕХМЕД
ШЕНЕР АЛИ ДУРАН
ШЕРИФЕ ПАЛАБЪЙЪК
ШЕРИФЕ АПТИЛЯЗИМ ХАШИМ
ШЕРИФЕ БЕКИР БЕКИР
ШЕРИФЕ ФАХРИ БЕКИР
ШЕФКЕТ ОСМАНОВ ОСМАНОВ
ШУКРИЕ МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН
ШУКРИЕ ЮМЕРОВА БУРАНОВА
ЮЛИЯ ИВАЙЛОВА ГЮЛЕР
ЮЛКЮ НЕШАД РУХАН
ЮЛХАН НАЗИМОВА МУРАДОВА
ЮМЮГЮЛ РАМАДАН БАЙРЯМ
ЮСЕИН ХАМДИ САФЕТ
ЮСУФ РАИМ ЮСЕИН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ЖЕЛЕЗНИК, кметство …………………………., секция № 003
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЙТЕН ХАЛИБРЯМОВА ОСМАНОВА
АЙФЕР ЗЕКЕРИЕ АЛИ
АЛИ МЮМЮНАЛИЕВ МУСТАФОВ
АРИФ АРИФ МЮМЮН
АСИЛЕ АЛИ АХМЕД
БЕЙДЖАН ЮСЕИН АХМЕД
БЕХЧЕТ АЛТЪНАЙ БЕХЧЕТ
БЕХЧЕТ ТАИР РЮСТЕМ
БУРХАН ОСМАН КАРАДЕМИР
ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА ЙОСИФОВА
ГАЛЯ СТАЙКОВА УЗУНЕР
ГЪЛЪБИНА ХАРИЗАНОВА СЕВЕРИНОВА
ГЮГДЖАН МОХАРЕМОВА МУСТАФОВА
ГЮЛБЕЯЗ АЛИ КАДИР
ГЮЛНАЗ БАКИ АЛИ
ГЮЛНАЗ САФЕТ РЮСТЕМ
ГЮЛФИЗЕ БЕХЧЕТ ТАИР
ГЮСЮМ ШАБАН МЕХМЕД
ГЮСЮМ ЮСЕИНОВА МУСТАФОВА
ДУРДУ ИБРЯМ АДЕМ
ЗЕЙНЕП ВАТАНСЕВЕР
ЗЕЛИЯ ХАЛИЛ БЕКИР
ЗЕХРА МУСТАФА АЛИ
ЗЮЛФИЕ РАМАДАН ЮЗГЮР
ИЛИЯНА АЛЕКОВА ЯСЕНОВА
ИСМИ МЕХМЕД КАРАГЬОЗ
ИСМИГЮЛ ЯШАРОВА МУСТАФОВА
ЙОЗЛЕМ БАЛЪКЧЪ
ЛЮДМИЛА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА
МАГДАЛЕНА ФИДАНОВА ЮЛИЯНОВА
МЕДЖНУН ЙОЗЛЕМ
МЕЛИХА АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
МЕСУТ МУРАД МЕХМЕД
МЕСУТ МЮМЮН МАНАФ
МЕХМЕД АХМЕД БЕКИР
МЕХМЕД ШАБАН МЮМЮН
МИРЕМ ИСМАИЛ ИСМАИЛ
МОХАРЕМ ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ
МУСТАФА МЕХМЕД АЛИ
МУХАРЕМ ТАХИР ФЕЙЗУЛА
МЮМЮН АЛИЕВ МУСТАФОВ
НЕЖДЕТ РЕДЖЕБ АЛИ
НЕЖЛА РЕДЖЕБ БУЛАНЪК
НЕФИЗЕ БЕЙСИМ АЛИ
НИХАТ САБРИ КЕРИМ
НУРИ ХЮСНЮ АЛИ
НУРСЕН КЕРИМ ЯНМАЗ
НУТИЕ БЕКИР ИСМАИЛ
ОСМАН СЕЛИМ МУСТАФА
ПЕДРИЕ МУРАД АЛИ
РАЙМЕ МЮМЮНОВА МУСТАФОВА
РАМАДАН ТАИР РЮСТЕМ
РАМАДАН ХАСАН АХМЕД
РЕДЖЕБ ТАИР АЛИ
РЕЙХАН ЗЮЛКЕР ДУРМУШ
РЕМЗИ МЮМЮН МУСТАФА
РЕМЗИ САЛИ ХАЛИБРЯМ
РЕМЗИЕ РЕДЖЕБ САДУЛА
РЕМЗИЕ САБРИ МЕХМЕД
РУМЯНА КАМЕНОВА ХРИСТОВА
САБРИЕ АРИФ СЕИД
СЕВДА МАРИНОВА ХАРИЗАНОВА
СЕДРИЕ ФЕРАД АЛИ
СЕЛВЕР МИРЧЕВА
СЕЛДЖАН ЙОЗ
СЕЛЯТИН ЮСЕИН МУСТАФА
СЕМО МЕТОДИЕВ БИСЕРОВ
СЕФЕРИЕ АЛИ АХМЕД
СИМО МЕТОДИЕВ БИСЕРОВ
СИНАН МАХМУТОГЛУ
СИНЕМ УЗУНЕР
СТОЯН СТЕФАНОВ ЯСЕНОВ
СЪЛЗА ЛЮДМИЛОВА МЛАДЕНОВА
ТАХИР МУХАРЕМ ФЕЙЗУЛА
ФАТМЕ РЕМЗИЕВА МУСТАФОВА
ФЕРАД МЮСЛЮМ АЛИ
ФЕРДИЕ ФЕРАД АЛИ
ХАДЖЕР ИСМАИЛ МЮМЮН
ХАЙРУЛА РАМАДАН РЮСТЕМ
ХАЛИЛ РАМАДАН РЮСТЕМ
ХАМДИ БАЙРАМ МЕХМЕД
ХАМДИ МУХАРЕМ ФЕЙЗУЛА
ХАСАН ИБРАМ АХМЕД
ХУБАВЕНА ИЛИЕВА ЙОВКОВА
ХЮСЕЙИН ЯНМАЗ
ХЮСНЮ НУРИ АЛИ
ШАБАН МЮМЮН МЕХМЕД
ШЕФИКА РЕМЗИ КАЯ
ШЕФИКА ХАМДИ ФЕЙЗУЛА
ЮЛИЯНА ИЛИЯНОВА ЙОСИФОВА
ЮРКЮШ ХАЛИЛ РЮСТЕМ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.БОЖУРЦИ, кметство …………………………., секция № 004
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЗИЗЕ ВАДЕТ АПТУЛА
АЙНУР МЕХМЕДАЛИ ИДРИЗ
АЙСЕР ХАЛИМ АДЕМ
АЛПЕР ГЮНАЙ ИДРИЗ
АНИФЕ ХИКМЕТОВА ИДРИЗОВА
АРЗУ ЮСЕИН МУТЛУ
АХМЕД АХМЕД МЮМЮН
АХМЕД КЯЗИМ МЕХМЕД
АХМЕД ЛЯТИФ РЕДЖЕБ
БАЙСЕ РЕМЗИ ЙОЗТЮРК
БЕЛИН СЕВЕРИНОВ ЩЕРЕВ
БИЛГИН РЕДЖЕБ ЯШАР
БИЛЯНА ВЕЛИНОВА АСЕНОВА
БОЙКА РУМЕНОВА ХРИСТОВА
ВАДЕТ МЕХМЕД АПТУЛА
ВЕЛИ МЮМЮНОВ АЛИЕВ
ВИТАН РАДАНОВ ИЛИЕВ
ГАЛЯ ХРИСТОВА ЙОЗКАН
ГЮЛБАХАР СЕЙДАХМЕД ОСМАНОВА
ГЮЛСЕР ФЕВЗИ МЕХМЕД
ГЮЛТЕН ВЕЛИЕВА МЕХМЕДОВА
ГЮЛШЕН ЮСЕИН МУТЛУ
ДИЯНА ТОДОРОВА РАДИНОВА
ЕВГЕНИ АРСЕНИЕВ СЕВЕРИНОВ
ЕМИЛИЯ ЯСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЕМИНЕ ХАЛИМ АПТУЛА
ЕНУРИЕ МЕХМЕД МЮМЮН
ЕФРЕМ ВЕЛИНОВ АСЕНОВ
ЗОЯ РУМЕНОВА КЮПЧЮ
ЗЮЛБИЯ МУСТАФА МЕХМЕД
ЗЮРЕ МЮМЮНОВА ИДРИЗОВА
ИДИРИЗ ШЕРИФ ИДИРИЗ
ИДРИЗ МУСТАФА МЕХМЕД
ИЛИЯН ХРИСТОВ ЕМИЛОВ
КАДИР ЛЯТИФ МУТЛУ
КАДИР ШЕФКЕТ КАДИР
КАДРИЕ АРИФ АЛИ
КАЛБИЕ МУСТАФА КАДИР
КАЛБИЕ ФАИК РЕДЖЕБ
КАТЯ ХРИСТОВА КЪЗЪЛКАН
ЛЕЙЛА АРИФ КАДИР
ЛЯТИФ АХМЕД РЕДЖЕБ
МАГДАЛЕНА МИРЧЕВА КОЛАРОВА
МАРГАРИТА ЖЕКОВА КИРИЛОВА
МАРТИН ХУБЕНОВ ЯСЕНОВ
МЕЛЕКБЕР АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
МЕХМЕД ШЕРИФ АЛИ
МИГЛЕНА СТЕФАНОВА АРАБАДЖИЕВА
МИЛЧО РАДОСТИНОВ МИЛКОВ
МУСТАФА КЯЗИМ МЕХМЕД
МУХАМЕД МЮМЮН ХАЛИЛ
МЮЖГЯН СЕЙДАХМЕД ЕМИН
МЮМЮН АХМЕДОВ АЛИЕВ
МЮМЮН МЮМЮНОВ СЕИДОВ
МЮМЮН РЕДЖЕБ АКСАКАЛ
МЮМЮН ЮСУФ МЕХМЕД
МЮМЮНЕ АХМЕД ДЬОНМЕЗ
НАДЯ ХРИСТОВА ЧАЛЪШКАН
НАЗИЛЕ АЛИ МЮМЮН
НАЗИЛЕ ФИКРИ АКЪН
НАЗИФЕ МЮМЮН МЕХМЕД
НАЗМИЕ ТАСИМ ИДИРИЗ
НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ХУБЕНОВА
НАТАША СЛАВОВА ТОКТАШ
НЕЗИХА ХАЙРЕТИН РЕДЖЕБ АКСАКАЛ
НЕФИЗЕ РАСИМ МЕХМЕД
НИНА СЕВЕРИНОВА ИЛИЕВА
НИЯЗИ РАМАДАН АПТУЛА
РАБИЕ ЕМУРЛА ОСМАН
РАЗИЕ ШЕФКЕТ КАДИР
РАМАДАН ШАБАН ИДРИЗ
РАХИМЕ КАДИР ЯПРАКДЖЪ
РЕДЖЕБ АХМЕД МЮМЮН
РЕДЖЕБ КАДИР КАДИР
РЕДЖЕБ ЯШАР РЕДЖЕБ
РЕМЗИ МЮМЮН МЮМЮН
РЕМЗИЕ ХАЛИЛ МАТАШ
РЕНГИНАР РЕДЖЕБОВА АКСАКАЛОВА
РИДВАН РАМАДАН ИДРИЗ
РУМЕН РУМЕНОВ ХРИСТОВ
РУМЕН РУСЛАНОВ РУСЛАНОВ
РУМЕН ХРИСТОВ КОЛАРОВ
САМЕТ КАДИР МУТЛУ
САМЕТ НИЯЗИ РАМАДАН
СВЕТЛАНА СЛАВОВА КЕЛЕШ
СЕВГЮЛ ФАРИСОВА ИСМАИЛОВА
СЕВДИЕ ШАБАН ШЕРИФ
СЕВЕРИН СЕВЕРИНОВ ИЛИЕВ
СЕВЕРИН ЩЕРЕВ АЛЕКСАНДРОВ
СЕЛИМЕ ИДРИЗ ЙОЗТЮРК
СИБЕЛ ИСМАИЛОВА
СЛАВИ ШИНОВ ХУБЕНОВ
СУЗАН АХМЕД РЕДЖЕБ
ТАХИР ОСМАНОВ
ФАТМЕ МЕХМЕД ХАЛИЛ
ФЕЙЗИ МЮМЮН МЮМЮН
ФИДАНКА СЕВЕРИНОВА ИЛИЕВА
ФИКРИ КЯЗИМ МЕХМЕД
ХАБИБЕ МЮМЮНОВА АЛИЕВА
ХАЗЕЛ АЙСЕР АДЕМ
ХАЙРИЕ БАЙРАМАЛИЕВА АЛИЕВА
ХАЛИЛ ЕШРЕФ ХАЛИЛ
ХИКМЕТ ШАБАНОВ ИДРИЗОВ
ХУБЕН ЯСЕНОВ РАДИНОВ
ШАБАН МЮМЮНОВ АЛИЕВ
ШАБАН НИЯЗИ РАМАДАН
ШАБАН РЕДЖЕБ ЯШАР
ШАБАН ШАБАНОВ МЕХМЕДОВ
ШАБАН ЮЗЕИРОВ МЕХМЕДОВ
ШЕНАЙ МУСТАФА МЛАДЕНОВА
ШЕРИФЕ МЕХМЕД АСЕНОВА
ЩЕРЮ СЕВЕРИНОВ ЩЕРЕВ
ЮЛИЯНА БОЯНОВА МИТЕВА
ЮРКЮШ СЕЛЯТИН АЛИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ДРАГАНОВО, кметство …………………………., секция № 005
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АДЕМ МЕХМЕД АХМЕД
АДИЛ АДЕМ АХМЕД
АЙСУН СОФУОГЛУ
АНА АНГЕЛОВА ОГНЯНОВА
АНГЕЛ МАРТИНОВ АЛДИНОВ
АХМЕД МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ
БАЙРАМ МЕХМЕДАЛИ ИБРЯМ
БЕКИР ДЖАНБЕЙ
БЕКИР РАФЕТ МЕХМЕД
БИРОЛ МЕХМЕДАЛИ ИБРИЯМ
БИСЕР СТЕФАНОВ АТАНАСОВ
ВЕЛИ МЮМЮН ИБРЯМ
ГАНИМЕ МЮМЮН МЕХМЕДОВА
ГЮЛНАДИЕ АДЕМ АХМЕД
ГЮЛНАС МЕХМЕД КАРАТАШ
ГЮЛСЕР ЛЯТИФ МУСТАФА
ГЮЛЮЗАР ЕМИН ХАЛИЛ
ДАВИД СЕВДАЛИНОВ АЛИПИЕВ
ДЕСИСЛАВА РАФАЕЛОВА ТЮРКЕР
ДЖЕМИЛЕ ЙОЗГЮР
ДУРМУШАЛИ НУРИ ИБРЯМ
ЕЛЕНА МАРТИНОВА МИХАЙЛОВА
ЕМИНЕ МЕХМЕД ФАИК
ЕРГЮЛ САБРИ МУСТАФА
ЕРДИНЧ ВЕЛИ ИБРЯМ
ЕРДУАН САБРИ ЕНВЕР
ЗЕКЕРИЕ МЕХМЕД МЕХМЕД
ЗЮМБЮЛА КРАСИМИРОВА ХУБЕНОВА
ИЛМИЕ ДЖАНТЮРК
ЙОЗЛЕМ СОФУОГЛУ
КАДРИЕ СЕИДАХМЕД МЕХМЕД
МЕДИЕ МЕХМЕДАЛИ СОФУОГЛУ
МЕТИН РАСИМ МЕХМЕД
МЕХМЕД МЮМЮН АХМЕД
МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ МАХМУД
МИНЕВЕР ЗЕКЕРИЕ МЕХМЕД
МИРЕМ ЗЮЛКЕР МЮМЮН
МИРОСЛАВА КЪДРИНОВА ШЕН
МУСТАФА СЮЛЕЙМАН АХМЕД
МЮДЖЕТИН КАДИР МЕХМЕД
МЮМЮН АХМЕД ХАЛИЛ
МЮМЮН МУРАД МЮМЮН
МЮМЮН МЮМЮН АХМЕД
МЮМЮН СЮЛЕЙМАН АХМЕД
МЮМЮН ШАБАН ФЕТТА
НАДЯ ТИХОМИРОВА ЪШЪК
НАЗМИЕ АРИФ АХМЕД
НАЙМЕ АПТУЛА ИБРЯМ
НЕБАТ СЕЙДАХМЕД АХМЕД
НЕБИБЕ БЕКИР АХМЕД
НЕДЖАЙТИН РАСИМОВ МЕХМЕДОВ
НЕДЖМИЕ ИСМЕТ МЮМЮНОГЛУ
НЕФИЕ САБРИ ЯХА
РАБИЕ ХАМДИ МЕХМЕД
РАДАН МАРТИНОВ АЛДИНОВ
РАИФ РАФЕТ ЯХА
РАЙМЕ ЛЯТИФ ИБРЯМ
РАМИ ЗЮЛКЕР ХАЛИЛ
РАСИМ КЪЛЪНЧ
РАСИМ ХАЛИМ МЕХМЕД
РАФЕТ РАИФ ЯХА
РЕДЖЕБ НЕДЖАТИН МЕХМЕД
РЕДЖЕБ ЯШАР НАИМ
САБРИ ЕНВЕР МУСТАФА
САБРИ МЕХМЕД САБРИ
САБРИЕ ФЕРАД ИБРЯМ
САЛИБРАМ МЮМЮН АХМЕД
СВЕТЛА МАРТИНОВА ТОКЛУ
СЕБИЛЕ ЕРДИНЧ ФИЛИПОВА
СЕВДАЛИН АЛИПИЕВ КИРИЛОВ
СЕВДАНЕ РАМИ ЙОЗЛЕМ
СЕЗЕР ЕРДИНЧ ВЕЛИ
СЕЛВЕР МЮМЮН ИБРЯМ
СЕЛМА ШАБАН ФЕТТА
СЕМИХА ЛЯТИФ ДЖАНТЮРК
СЕМРА МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕД
СНЕЖА РАДАНОВА ЕМИЛОВА
СНЕЖАНА СТОЙЧЕВА НЕДЯЛКОВА
СЮЛЕЙМАН МАХМУД АЛИ
СЮЛЕЙМАН МЮМЮН АХМЕД
ФАТМА САЛИБРАМ АХМЕД
ФАТМЕ ТАСИМ ЙЪЛДЪРЪМ
ФАХРИ МЮМЮН АХМЕД
ФЕЙМЕ ФАИК ШЕВКЕД
ФЕЙМЕ ХАСАН ТЕФИК
ФЕРДУН ЗЕКЕРИЕ МЕХМЕД
ФИДАНКА КИРИЛОВА ИГНАТОВА
ХАЗИМЕ НАСУФ АХМЕД
ХАЗИМЕ ФЕРАД ИБРЯМ
ХАСАН РЕДЖЕБ ШЕВКЕД
ХАСАН ТЕФИК ФАИК
ХАФИЗЕ МЕХМЕД ХАТИПОГЛУ
ХЮРЮ ИСА ХАЛИЛ
ШЕНГЮЛ МЕХМЕД МЕХМЕД
ЮМЮГЮЛ ХАЛИЛ ФЕТТА
ЮРКЮШ САБРИ ЕНВЕР
ЮСЕИН ТЕФИК ХАЛИЛ
ЯСЕН НАУМОВ ЕМИЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ПАТИЦА, кметство …………………………., секция № 006
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АДЕМ ФЕРАД ФЕРАД
АЙГЮЛ РАМАДАН ЮСУФ
АЙЛИН ФАХРИ АЛИ
АЙНУР АХМЕД ЮСУФ
АЙСЕЛ ФАИК ЙОРДАНОВА
АЙТЕН МЮМЮН ЧЕВИК
АЙШЕ ХАЛИЛ ДУРМУШ
АЙШЕ ГЬОЗДЕ АКЪН
АЛБЕНА АЛЕКОВА ГЕНИШ
АЛБЕНА СВЕТЛИНОВА ДАВИДОВА
АЛИ СУНАЙ КУРДАЛИ
АЛТЪНЕР МЕХМЕД АЛИ
АЛЯЕДИН ХАШИМ ОСМАН
АНДРЕЙ ФИЛИПОВ АДАМОВ
АНТОН АДАМОВ ФИДАНОВ
АНТОН МИНЧЕВ ВАСИЛЕВ
АНШЕ МЮМЮН АХМЕД
АПТУЛА МЕХМЕД АЛИ
АРИФ РАМАДАН ЮСУФ
АСЯ СВЕТОЗАРОВА ДЬОНМЕЗ
АХМЕД ЕМИН МУСТАФА
АХМЕД МУСТАФА МУСТАФА
АХМЕД ХАЛИЛ АЛИ
БАЙРАМ БАЙРАМ МУСТАФА
БАЙРАМ ХАЛИМ МУРАД
БАЙРЯМ МУСТАФА МУСТАФА
БАХАДЪР ИНАНЪР
БЕЙЗАТ СЕБАХТИН ТАХИР
БЕКИР СЕБАХТИН МЕХМЕД
БИЛГИН НУРИТИН ШЕФКИ
БИСЕР ГИНКОВ ЮЛИЯНОВ
БОЖИДАР АСЕНОВ ИВАНОВ
ВЕДАТ ВЕЛЕАТИН КАРААЛИ
ВИЛДАН ЙОЗТЮРК
ГАЛИНА БИЛЯНОВА МАРТИНОВА
ГАЛИНА ЕМИЛОВА СЕЗЕР
ГАНИМЕ ИЗЕТ ОСМАН
ГЮЗАДЕ АЛИ СЕРБЕСТ
ГЮЛБЕЯЗ МЮМЮН ЮСЕИН
ГЮЛБИЕ АРИФ КАРААЛИ
ГЮЛДЖАН ЙОЗИСМАИЛ
ГЮЛДЖАН ЙЪЛМАЗ МУСТАФА
ГЮЛДЖАН МЮМЮН МЕХМЕД
ГЮЛДЖАН РАШИД ТАХИР
ГЮЛНАЗ САЛИ МУСТАФА
ГЮЛСЕВИМ ИЛЯЗ ХЪЛМИ
ДАНАИЛ ДОБРОМИРОВ МИТЕВ
ДЖАНАН ДЖЕБИР ОСМАН
ДЖЕБИР БАЙРЯМ ОСМАН
ДЖЕМИЛЕ ЮСЕИН МУСТАФА
ДОБРОМИР ДИМОВ МИТЕВ
ДУРМУШ АЛЯЕДИН ХАШИМ
ДУРМУШАЛИ АЛИ МЕХМЕД
ЕЛМАЗ ЙЪЛМАЗ МУСТАФА
ЕЛМАЗ МУРАД ХАЛИЛ
ЕЛФИДЕ МУРАД ХАЛИМ
ЕМБИЕ АПТИ ЮСЕИН
ЕМИЛ АЛДИНОВ МИТЕВ
ЕМИН МЮМЮН БАЙРАМ
ЕМИНЕ РАМАДАН ОСМАН
ЕМИНЕ РАМАДАН ОСМАН
ЕМИНЕ ФАХРИ РЕДЖЕБ
ЕРВИН МАДЖИТ ХАЛИЛ
ЕРДЕМ ЕМИНОГЛУ
ЕРДЖАН СЕБАХТИН ТАХИР
ЕРДЖАН ХЪЛМИ ОСМАН
ЕРДИНЧ БЕКИР ИСМАИЛ
ЕРДИНЧ ЛЮТФИ ХАМЗА
ЗЕКИНЕ ИЛЯЗ ФИЛИЗКАЯ
ЗЛАТКА СИМОВА ФИДАНОВА
ИСМАИЛ ХЮСМЕН ЮСЕИН
ИСМИ НАСУФ МЕХМЕД
ИСМИГЮЛ СЕБАХТИН МЕХМЕД
ЙЪЛМАЗ БЕКИР МУСТАФА
КАДРИЕ НЕШАД ОСМАН
КАЛБИЕ ДУРАЛИ КУРДАЛИ
КЕРИМЕ ДЖЕБИР ОСМАН
КЕРИМЕ НЕДЖИБ АЛИ
КРАСИМИР БОРИСОВ ОГНЯНОВ
КРЕМЕНА АПОСТОЛОВА ХРИСТОВА
ЛИДИЯ МАЛИНОВА ЙОЗТЮРК
ЛЮТВИ ЮМЕР ЮМЕР
МАГДАЛЕНА ЗАХАРИЕВА ДАВИДОВА
МАДЖИД МУСТАН ХАЛИЛ
МАДЖИДЕ МУСТАН АХМЕД
МЕЛЕКБЕР РЕДЖЕБ БАЙРЯМ
МЕЛИХА АПТИЛЯЗИМ АХМЕД
МЕРГЮЛ РАМАДАН ЮСУФ
МЕТИН МЕХМЕД МУСТАФА
МЕХМЕД АХМЕД АЛИ
МИЛЕНА РОСИЦОВА ИВАНОВА
МУКАТЕС ИСМАИЛ АРИФ
МУРАД ШАБАН ХАЛИМ
МУРАДИЕ АЛЯЕДДИН СЕЗГИН
МУСТАФА МЕХМЕД МУСТАФА
МЮМЮН ДУРМУШ МЕХМЕД
МЮРИФЕ ВЕЛЕАТИН КАРАЛИ
НАДИЕ МЕХМЕД ЮМЕР
НАДИЕ МЮМЮН ОСМАН
НАДРИЕ ХАЛИЛ МЕХМЕД
НАДЯ БИЛЯНОВА МАРТИНОВА
НАЗИФЕ ИСМАИЛ ДЕМИР
НАЗИФЕ ЙЪЛМАЗ МУСТАФА
НАЗИФЕ САКЪБ МУСТАФА
НАЙМЕ АРИФ ХАЛИМ
НАЙМЕ ДУРАН ФЕРАД
НЕБИЕ МЕХМЕД АЛИ
НЕНО АЛДИНОВ ШИБИЛЕВ
НЕСИБЕ ШАБАН МУСТАФА
НЕСЛИХАН МУТЛУ
НЕШКА НАУМОВА БАШАРАН
НУРГЮЛ СЕЛЯТИН МУСТАФА
НУРИТИН ШЕФКИ ХАСАН
НУРТЕН ФИКРЕТОВА САЛИЕВА
НУРШИТИН ЮСЕИН ОСМАН
ОГНЯН ФИДАНОВ ОГНЯНОВ
ОСМАН РЕДЖЕБ ОСМАН
ОСМАН СЮЛЕЙМАН ХАЛИМ
ПЕДРИЕ НУРШИТИН ОСМАН
ПЕДРИЕ СЕИД ХАЛИМ
РАБИЕ ЮСЕИН ОСМАН
РАДКА ФИЛИПОВА ОГНЯНОВА
РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ ОГНЯНОВ
РАДОСТИН СВЕТЛИНОВ ДАВИДОВ
РАЙЧО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
РАМАДАН АРИФ ЮСУФ
РАМАДАН РЕМЗИ ЕНГИН
РАФЕТ МУРАД ФЕРАД
РАФЕТ ХАЛИЛ АЛИ
РАШИД РАМАДАН АХМЕД
РАШИД ШАБАН ЮСЕИН
РЕМЗИ РАМАДАН РАМАДАН
РЕМЗИ ФЕИМ ОСМАН
РЕМЗИЕ ДУРГУД ИСМАИЛ
РЕМЗИЕ КЯЗИМ ИСМАИЛ
РЕШАД РЕДЖЕБ АХМЕД
РОЗА КИРЕВА ВАСИЛЕВА
РОСЕН РАЙКОВ ФИЛИПОВ
РУЖДИ РЕМЗИ ОСМАН
РУМЕН КАЛИНОВ ТОПЧИЕВ
РУМЕН РАЙКОВ ФИЛИПОВ
РУШЕН РЕМЗИ ОСМАН
САБАХТИН РАФЕТ АХМЕД
САЛИЕ РАФЕТ МЕХМЕД
САЛИМ АЛИ САЛИМ
САЛИМ САЛИМ АЛИ
САНИЕ ЮСУФ АЛИ
СВЕТЛА АНТОНОВА УМУТ
СВЕТЛА ЛЮДМИЛОВА ДАВИДОВА
СВЕТЛАНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
СВЕТЛИН ДАВИДОВ ДАВИДОВ
СВЕТОЗАР ШЕНКОВ ХРИСТОВ
СЕБАХАТИН ДУРМУШ МЕХМЕД
СЕБАХТИН НЕШАД ТАХИР
СЕВГИНАР МЕХМЕД ИСМАИЛ
СЕВДА ФЕРАД ДУРМУШ
СЕВЕРИН ЛЮДМИЛОВ ДАВИДОВ
СЕЗГИН МУРАД ШАБАН
СЕИД ИСМАИЛ АРИФ
СЕЙХАН МЮМЮН МЕХМЕД
СЕЛВИ РАШИД АХМЕД
СЕЛВИЕ РАШИД ХАМЗА
СЕЛЯХАТТИН ОСМАН ОСМАН
СЕМРА МУРАТ КАРАБУЛУТ
СИЛВИЯ СЕВЕРИНОВА МИТЕВА
СНЕЖАНА ДИМИТРОВА САВОВА
СНЕЖАНА ОСМАН АВДЖЪ
СНЕЖАНА СТАМАТОВА ЙОЗТЮРК
СОНЯ СПАСОВА ЙОЗТЮРК
СТЕФАН АНТОНОВ ФИДАНОВ
СТИЛЯН СВЕТОЗАРОВ ХРИСТОВ
СТОЯН ЮРИЕВ САВОВ
СУЗАНА РАЙЧЕВА САНДЕВА
СУНАЙ АЛИ КУРДАЛИ
ТАСИМ ЮЗДЖАН ИСМАИЛ
ТЕЗДЖАН ЮЗДЖАН ИСМАИЛ
ТЕМЕНУЖКА АНТОНОВА ГЮНЕШ ЯРАР
ТЮРКЯН РЕДЖЕБ РАМАДАН
ФАТМЕ СЕИДАХМЕД ЮСУФ
ФАХРИ ФАИК МУСТАФА
ФЕРАД АДЕМ ФЕРАД
ФЕРУДУН САЛИМ САЛИМ
ХАВУШ ИСМАИЛ ЮСЕИН
ХАЗИМЕ РАФЕТ ХАСАН
ХАЙРЕТТИН АЛЯЕДИН ОСМАН
ХАКИМЕ РАМИ МУСТАФА
ХАЛИМ ВЕЛИ ХАЛИМ
ХАНИФЕ АХМЕД МУСТАФА
ХАТИДЖЕ ШАБАН ЮСЕИН
ХАУШ ИСМАИЛ ЮСЕИН
ХАФИЗЕ ФЕРАТ ФЕРАТ
ХИЛМИ РЕДЖЕБ ОСМАН
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ
ХУБАВЕНА АЛЕКОВА МИЛАНОВА
ХЮСМЕН ИСМАИЛ ХЮСМЕН
ШАБАН САЛИ БАЙРЯМ
ШАБАН ХЮСМЕН ЮСЕИН
ШЕМШИТИН НУРШИТИН ОСМАН
ШЕНАЙ АХМЕД ГЮЛЕР
ШЕНКА ОГНЯНОВА ЪШЪК
ШЕНКО РАЙЧЕВ ХРИСТОВ
ШЕРИФЕ СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД
ШЕХРИ БЕХЧЕТ ОСМАН
ШЕХРИБАН АПТИ САЛИМ
ШИБИЛ АЛДИНОВ ШИБИЛОВ
ШИРИН ИЛЯЗ МЕХМЕТ
ЩЕРЮ ОГНЯНОВ ОГНЯНОВ
ЮЗДЖАН КЯЗИМ ИСМАИЛ
ЮРИ РАДАНОВ САВОВ
ЮТИЕ МЮМЮН ОСМАН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.СВОБОДИНОВО, кметство …………………………., секция № 007
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АДНАН ШЕРИФ АРИФ
АЗИЗЕ АЛИ ГЮЗЕЛ
АЙСЕР БЕХЧЕД МУРАД
АЙТЕН САЛИ РЮСТЕМ
АЙШЕ РАСИМ РАШИД
АЛИ ХАЛИЛ МУРАД
АЛИНА МИЛАНОВА БАЛЙЕМЕЗ
АЛКАН МЮМЮН МУСТАФА
АЛПЕР БАЙРАМОГЛУ
АНГЕЛ МИЛАНОВ МАНОЛОВ
АНГЕЛ ОРЛИНОВ ОРЛИНОВ
АНЕЛИЯ МИЛЕНОВА КАРАГЬОЗ
АПТИ МУСТАФА АПТИ
АПТИЛЯЗИМ АПТУРАМАН АПТУРАМАН
АРЗЪ АПТИЕВА МЮМЮНОВА
АСИЛЕ РАСИМ РАШИД
АХМЕД МАХМУД МАХМУД
БАЙРИЕ ШАКИР МЮМЮН
БАЙРЯМ АПТУЛА ОСМАН
БАСРИ МОХАРЕМ МЕСТАН
БАХРИЕ РАСИМ МУСТАФА
БАХРИЕ САЛИМЕХМЕД АПТУРАМАН
БАХРИЕ ЮСУФ ИБИШ
БЕКИР ЮСЕИН БЕКИР
БУРАК КАРАГЬОЗ
ВИЛДАН САБРИ ИСМАИЛ
ГЕНАДИ МАРТИНОВ ХРИСТОВ
ГИЗДАНА РАДАНОВА ХРИСТОВА
ГЮЛБАХАР МЕХМЕД ИЗЕТ
ДЕСИСЛАВА ЕМИЛОВА МИЛЧЕВА
ДЖЕМИЛ АКИФ ЕМИН
ДЖУНЕЙТ ДЖЕМАЛ РАМАДАН
ДУРМУШ ДУРМУШ ИЗЕТ
ЕВГЕНИ МАРТИНОВ ХРИСТОВ
ЕМБИЕ ФАРИС ЧАЛЪК
ЕМИЛ ЩЕРЕВ ОРЛИНОВ
ЕМИЛИЯ МИРАНОВА СЕВЕР
ЕРГЮН ЕМИН МАХМУД
ЕРДАЛ ФЕРАД РЕДЖЕБ
ЗАХАРИ РАДОСЛАВОВ АТАНАСОВ
ЗВЕЗДА БАГРЯНОВА РАШЕВА
ЗЕЙРА ХАЛИЛ ИСМАИЛ
ЗЕРЕГЮЛ МАХМУД МАХМУД
ЗЕРЕГЮЛ СЕЛЯМИ ИСМАИЛ
ЗЕХРА БЕЙСИМ ИЗЕТ
ЗЮЛЕЙХА ЮЗДЖАН МЮМЮН
ИВЕЛИНА БАГРЯНОВА АНГЕЛОВА
ИДРИЗ РЕДЖЕБ МЮМЮН
ИЗЕТ ДУРМУШ ИЗЕТ
ИЛХАН МЮМЮН МУСТАФА
ИЛХАН РЕДЖЕБ РАШИД
ИЛЯЗ СЕЛЯМИ ИСМАИЛ
ИСПЕТ ИСМАИЛ МУСТАФА
КАДИР МУРАД КАДИР
КАДРИЕ ФЕИМ ХАСАН
КЪНА МАРТИНОВА СЕВЕР
ЛЮДМИЛА ЗАХАРИЕВА АТАНАСОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА МУТЛУ
МАРТИН СЕВЕРИНОВ СТЕФАНОВ
МАХМУД МАХМУД МАХМУД
МЕЛИЗ НЕДЖАТ МЮМЮН
МЕЛИХА МЕСТАН РАМАДАН
МЕРГЮЛ МЕСТАН ЕР
МЕСТАН МЪСТАН МЕСТАН
МЕТИН МАХМУД МАХМУД
МЕТИН РАСИМ РЕДЖЕБ
МЕФАТ ХЪЛМИ ИСМАИЛ
МЕХМЕД АХМЕД ВЕРНИКЕ
МЕХТАП ЧАЛЪК
МИЙРЕМ ДУРАН МУРАД
МИЛЕНА ЮЛИАНОВА БИСЕРОВА
МИРАЙ БАСРИ МУХАРЕМ
МИХРИДЖАН ШЕВКЕД ГЬОКАЙ
МЛАДЕН СТЕФАНОВ МАНОЛОВ
МУРАДИЕ ЮСУФ ИБИШ
МУСТАФА АПТИ РЕДЖЕБ
МУСТАФА ШЕРИФ АРИФ
МУХАРЕМ БАСРИ МУХАРЕМ
МЮМЮН АХМЕД АЗИС
МЮМЮН ЕТЕМ МУСТАФА
МЮМЮН НИЯЗИ МУСТАФА
МЮМЮН ХАЛИЛ МУРАД
МЮМЮНЕ ИБРАМ МАХМУД
НАДЯ МИХАЙЛОВА ЮМИТ
НАРИЕ РАМАДАН МЮМЮН
НАРИН ДЖЕМИЛ ЕМИН
НАТАЛИЯ МИЛЕНОВА АТАНАСОВА
НЕБИЕ ЮСУФ АХАТЛЪ
НЕДЖАТ ФЕРАД МЮМЮН
НЕЖДЕТ РАМАДАН МУСТАФА
НЕЖЛА АХМЕД МАХМУД
НЕРИМАН РАХИМ МЮМЮН
НИКОЛА КАРАМФИЛОВ МИЛЕНОВ
НИНА ВАКЛИНОВА ЙОЗГЮР
НИЯЗИ МУСТАФА ШЕРИФ
НУРБИЕ ЕМИН МЮМЮН
НУРИЕ МЕХМЕД МУТАЛИБ
НУРТИН НУРИ РЕДЖЕБ
ПАКИЗЕ МУСТАФА ШЕРИФ
ПЕМБЕ ШАБАН РЮСТЕМ
ПЕТЪР РАДОСЛАВОВ АТАНАСОВ
РАДАН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
РАДИ РАДАНОВ МАРКОВ
РАДИ РАДЕВ ИЛИЕВ
РАДИШ СЕВЕРИНОВ ИГНАТОВ
РАДКА КИРИЛОВА ЧУДОМИРОВА
РАЙМЕ АЛИ ШЕРИФ
РАЙНА РАДЕВА МАРКОВА
РАМАДАН АДЕМ РАМАДАН
РАМАДАН ЮНУЗ МЮМЮН
РАМАЗАН ЙОЗТЮРК
РАСИМ РЕДЖЕБ РАШИД
РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ РАШИД
РЕДЖЕБ СЕИДАЛИ МЮМЮН
РЕДЖЕБ ХАБИЛ МАХМУД
РЕЙХАНЕ РАФЕТ АХМЕД
РЕМЗИЕ РЮСТЕМ ИСМАИЛ
РЕНИ МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА
РЕСМИЕ ФЕРАД ОСМАН
РИДВАН ШЕФКЕТ РЮСТЕМ
САБИХАГЮЛТЕН ИБРЯМ МУСТАФА
САБРИ ФАХРИС ИСМАИЛ
САБРИЕ АКИФ ХАСАН
САЛИМ ЕМИН САЛИМ
САМЕТ ИДРИЗ МЮМЮН
САМЕТ СЕЙРУЛА МЮМЮН
САФЕТ МУСТАФА МУРАД
СЕВГИН ИДРИЗ МЮМЮН
СЕВГИНАР РАМАДАН МЕСТАН
СЕВЕРИН КАРАМФИЛОВ ЧУДОМИРОВ
СЕВЕРИН РАДАНОВ МАРКОВ
СЕВЕРИН СЕВЕРИНОВ ЕМИЛОВ
СЕВЕРИНА ДИНКОВА СТЕФАНОВА
СЕВИЛ ШЕН
СЕВИНЧ МЕСТАН МУСТАФА
СЕИДАЛИ РЕДЖЕБ МЮМЮН
СЕЙРУЛА РЕДЖЕБ МЮМЮН
СЕЛДА РЕДЖЕБ ЧАВУШ
СЕЛИМЕ ДУРМУШ ЕМИН
СЕЛЯЙМИ ФАХРИ САБРИ
СЕЛЯХТИН ДЖЕМАЛ РАМАДАН
СЕМРА СЕЙРУЛА МЮМЮН
СИБЕЛ ЮНВЕР
СИЛВИЯ МИНЧЕВА ЙОРДАНОВА
СИНЕМ СЕВЕР
СИНЕМ РИДВАН РЮСТЕМ
СЛАВЕЯ ЕМИЛОВА ЙОРДАНОВА
ТАНЮ РАДАНОВ ХРИСТОВ
ТЕЗДЖАН БЕКИР МАХМУД
ТОМА АТАНАСОВ СИМОВ
ТУНДЖАЙ АХМЕД МАХМУД
ТУНДЖАЙ САБРИ ИСМАИЛ
ТЮРКЯН БЕКИР МАХМУД
ФАРИС САБРИ ИСМАИЛ
ФАТМЕ КЕРИМ МУРАД
ФАТМЕ МУСТАФА МЮМЮН
ФАТМЕГЮЛ МЕХМЕДОВА ИЗЕТОВА
ФЕЙМЕ АХМЕД АРИФ
ФЕЙМЕ МАХМУД РАШИД
ФЕРАД АПТИ РЕДЖЕБ
ХАБИБЕ БЕКИР ИБИШ
ХАБИБЕ ЕМИН МАХМУД
ХАЙРИЙЕ КАХРАМАН
ХАЛИЛ ШЕН
ХАЛИЛ АЛИ МУРАД
ХАРИТ ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ
ХАСАН МУТЛУ
ХРИСТИНА МИЛЕНОВА ХРИСТОВА
ШАБАН ФЕРАД РЕДЖЕБ
ШЕНДЖАН ФЕРАД УСЛУ
ШЕНОЛ ИСПЕТ ХАСАН
ШЕРИФ АРИФ ШЕРИФ
ШЕРИФЕ ХАБИЛ ХАЛИЛ
ШЕФКЕТ СЕИД РЮСТЕМ
ЮЗЕН СЕИДАЛИ МЮМЮН
ЮЛИЯ РАДЕВА ИЛИЕВА
ЮМЮГЮЛ МЕХМЕД МЮМЮН
ЮРКИЕ ШАБАН РЕДЖЕБ
ЮСУФ МУСТАФА ИБИШ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.СТРАЖНИЦА, кметство …………………………., секция № 008
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АДИФЕ БАЙРАМ ДУРМУШ
АЗИЗЕ ЮСЕИН ЯШАР
АЙТЕН МУСТАФА ИБРАХИМ
АЙФЕР БАЙРАМАЛИ МЕХМЕД
АЙХАН ИБРАМ РАМАДАН
АЙШЕ БАЙРАМ РАМАДАН
АЛИ КАДИР КАДИР
АНА ИВОВА РАМАДАН
АНАНИ БРАТИНОВ АРСОВ
АННА МИЛЕНОВА МАНОЛОВА
АРИФ ХАЙРЕТИНОВ СЮЛЕЙМАНОВ
АСЯ МАРИНОВА СЪБЕВА
АСЯ САМУИЛОВА МАНОЛОВА
БАЙРАМ МЕХМЕД АЛИ
БАЙРЯМ АЛИ ВАТАНСЕВЕР
БАХРИ ФАРИС СЮЛЕЙМАН
БАХРИ ХАЛИБРАМ МЕХМЕДАЛИ
БЕРХАН СЕБАХТИН ИБРАМ
БИСЕР РУМЕНОВ ЕМИЛОВ
ГЕРГИН РУМЕНОВ СЪБЕВ
ГЮЛБЕЯЗ РАМАДАН КАДИР
ГЮЛНИЯР ФАХРИ БАЙРАМОГЛУ
ГЮЛШЕН СЕИДОВА ГЮРАЙ
ГЮРХАН ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН
ДЕСИСЛАВА МИТКОВА ЕМИЛОВА
ДЖЕЙЛЯН ФАХРИ ХАЛИБРЯМ
ДИАНА АТАНАСОВА АЛИПИЕВА
ЕБРУ ЧАЛЪШКАН
ЕЛИФ ЧАЛЪШКАН
ЕЛФИДЕ ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН
ЕМИЛИЯ ХУБЕНОВА ИМАМОГЛУ
ЕМИН ЕМИН РЮСТЕМ
ЕМИН ХАЛИЛОВ МУРАДОВ
ЕМИНЕ АХМЕД АЛИ
ЕРГЮН ЛЮТВИЕВ АЛИЕВ
ЕРДЖАН МЮМЮН МУРАД
ЕСМЕРАЙ МУСТАФА ШЕН
ЖИВКА СТОЙЧЕВА РАДАНОВА
ЗИНАЛ САДУЛА ИБРАМ
ИЛИАН ЕМИЛОВ ИЛИАНОВ
ИЛХАН МЮМЮН РАМАДАН
ИСКРЕН РУМЕНОВ ЕМИЛОВ
ИСМАИЛ ИСМЕТ ХАСАН
ЙОСИФ ВАРАДИНОВ АЛИПИЕВ
ЙОСИФ ЕМИЛОВ ИЛИЯНОВ
КАДРИЕ КАДИРОВА СЮЛЕЙМАН
КАДРИЕ МЕХМЕД АЛИ
ЛЕМАН РАМАДАН ЕМРУЛА
ЛЮТВИ АПТИЕВ АЛИЕВ
МАРТИН ИЛИАНОВ ИЛИЕВ
МАРТИН САШЕВ СЪБЕВ
МЕЛИХА ХАЛИБРЯМ АЛИ
МЕХМЕД ЕМИН АЛИ
МИЛЕН ЕМИЛОВ ИЛИАНОВ
МИТКО МЛАДЕНОВ ЕМИЛОВ
МУРАД ИБРЯМ МУРАД
МУСТАФА МЮМЮН ИБРАМ
МУСТАФА ХАБИЛ МЕХМЕД
МУСТАФА ШЕФКИ МЮМЮН
МЮЖГЯН ФИКРИ АЛИ
МЮМЮН БАЙРАМ СЮЛЕЙМАН
МЮМЮН БАХРИ СЮЛЕЙМАН
МЮМЮН ЕМИН РАМАДАН
МЮМЮН РАМАДАН ИБРАМ
МЮМЮН ШАКИР МЕХМЕД
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА ЯНЕВА
НАДЯ ШЕНКОВА АЛИПИЕВА
НАЙДЕН ЮЛИЯНОВ ДАВИДОВ
НАРИЕ ФЕТА АЛИ
НЕБАТ АЛИ ИБРАМ
НЕБИЕ ИСМАИЛ ЕМИЛОВА
НЕРИМАН ШЮКРИ МЮМЮН
НИХАТ СЕИД МЮМЮН
НУРИЕ НАИМ МЕХМЕД
НУРИЕ ЮСУФ СЮЛЕЙМАН
НУРШЕН КАДИР МУРАД
ПАВЛИНА РАДАНОВА ИЛИЕВА
ПЕДРИЕ ДУРАН АЛИ
РАИФ ЕМИН ДУРМУШ
РАМАДАН ЕМИН РАМАДАН
РАМАДАН КАСИМ МЕХМЕД
РАМАДАН МЮМЮН РАМАДАН
РАМАДАН ХАБИЛ МУСТАФА
РАХМЕ МЮМЮНАЛИ КЯМИЛ
РЕДВИ САБРИ ХАЛИБРЯМ
РЕДЖЕБ БЕЙСИМ РЮСТЕМ
РЕДЖЕБ МЕХМЕД АЛИ
РЕЙХАН СЕБАХТИН ИБРАМ
РЕМЗИ ЕМИНОГЛУ
РЕМЗИ САБРИ АЛИ
РЕНГИНАР НЕШАТ СЮЛЕЙМАН
РЕНГЮЛ РАИФ ДУРМУШ
РИДВАН ЕМИНОВ МУРАДОВ
РИЗА САДУЛА РАМАДАН
РУМЕН ГЕРГИНОВ РУМЕНОВ
РУМЯНА ГАНЕВА СИМЕОНОВА
САБРИ РЕМЗИ АЛИ
САБРИ ХАЛИЛ АЛИ
САИБ ФАИК СЮЛЕЙМАН
САМЕТ МЕХМЕД АХМЕД
САМУИЛ ИГНАТОВ МАНОЛОВ
СВЕТЛА ЛИЛОВА ЕМИЛОВА
СЕБАХТИН РАМАДАН ИБРАМ
СЕБИЛЕ МЮМЮН ЮМИТ
СЕБИЛЕ НУРКЕН АПТИ
СЕВИН ХУБЕНОВ ИЛИЕВ
СЕЙХАН ИБРАМ РАМАДАН
СЕЛЕН АРСЛАН
СЕМРА МЮМЮН ДОГРУ
СЕРДЖАН БАЙРАМОГЛУ
СЕРКАН АЛТЪНЕЛ
СИБЕЛ ВАТАНСЕВЕР
СИЛВИЯ МИТКОВА МУСА
СИЛВИЯ ЩЕРЕВА МУРАДОВА
СНЕЖАНА НИКОЛАЕВА АЛИПИЕВА
СТЕФАН ГЕРГИНОВ РУМЕНОВ
СТИЛЯН МИЛАНОВ РАДАНОВ
СТОЯНА ИСАЕВА СЪБЕВА
СЪБИ САМУИЛОВ МАНОЛОВ
СЪБИ САШЕВ СЪБЕВ
СЮЛЕЙМАН ХАЙРЕТИНОВ СЮЛЕЙМАНОВ
ТАМАРА КАРАМФИЛОВА ЕМИЛОВА
ТЕНЗИЛЕ АПТИ СЮЛЕЙМАН
ТИХОМИР САМУИЛОВ МАНОЛОВ
ТЮРКЯН МУСТАФА ШЕН
ФАТМЕ ШЕФКЕТ МЕХМЕД
ФЕДЯ ГЕРГИНОВ РУМЕНОВ
ФЕЙМЕ ДУРАН ИБРАМ
ФЕЙМЕ РАМАДАН КОЧ
ФЕЙМЕ ХАСАН МУТЛУ
ФЕТА ЛЮТВИ АПТИ
ХАВУШ МЮМЮН БАХРИ
ХАЙРИЕ БЕКИРОВА СЮЛЕЙМАНОВА
ХАЙРИТИН ФАИКОВ СЮЛЕЙМАНОВ
ХАЛИЛ ЕМИНОВ МУРАДОВ
ХАСИНЕ ФАИКОВА АЛИЕВА
ХРИСТИНА ЮЛИЕВА РАНГЕЛОВА
ХЮСНИЕ МУСТАФОВА МУРАДОВА
ХЮСНЮ АЛИ АЛИ
ШЕКИБЕ ШАБАН МЕХМЕД
ШЕНГЮЛ ШЕН
ШЕРИФ РАМАДАН ЕМИН
ШЕРИФЕ МЮНЮР ИБРАМ
ЮСЕИН ФАРИС СЮЛЕЙМАН
ЮСУФ БАЙРАМ СЮЛЕЙМАН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ЖИТНИЦА, кметство …………………………., секция № 009
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЙШЕ ИЛЯЗ ОСМАН
АЛБЕН СТОЯНОВ МИХОВ
АЛБЕНА БОРИСОВА МИХОВА
АЛТЪНАЙ МУХАМЕД СЕВЕР
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ
АНДРЕЙ ЕФРЕМОВ МИХОВ
АНЕЛИЯ АЛБЕНОВА МИХОВА
АСЕН МАРТИНОВ ЯСЕНОВ
АСЯ БОЯНОВА БОЯНОВА
АСЯ НАСКОВА ХРИСТОВА
БАРЪШ КОРКМАЗ
БАХТИШЕН ФЕИМ ДУРМУШ
БЕЛКЪЗ БАЙРЯМ БАЙРЯМ
БИЛЯНА РАШКОВА ГЬОКЧЕН
БИРХАН НУРИ КАДИР
БОРИСЛАВ МИТКОВ МИХОВ
БОЯН АНГЕЛОВ ДУРМАЗ
ВЕЛИЗАРА ФИДАНОВА ГЯУРОВА
ГАЛИНА МАРТИНОВА ЯСЕНОВА
ГАЛЯ СЕВЕРИНОВА МИХОВА
ГАНИМЕ МЮМЮН АХМЕД
ГЕРГАНА МИЛЕНОВА ШИБИЛЕВА
ГИНА МАРТИНОВА РАДАНОВА
ГЮЛБАХАР ФАИК ШАБАН
ГЮЛБЕЯЗ ДЖЕЛЯЛ АЛИ
ГЮЛСИЕ ШЕРИФ ДУРМУШ
ГЮЛТЕН АХМЕД РЕДЖЕБ
ГЮНЕР ОСМАН КАДИР
ДЕНИС МЮМЮН АХМЕД
ДЕНИСЛАВ АНДРЕЕВ ЕФРЕМОВ
ДЖАНАН ДЖЕВАТИН ХЮРРИЕТ
ДЖАНСУ ЯМАН
ДЖЕВАТИН РАИМ МЕХМЕТ
ДИАНА ИВАНОВА ОКУТАН
ЕВТИМ АНДРЕЕВ МИХОВ
ЕМБИЕ МЮМЮН МЕХМЕТ
ЕРВИН СЕБАХТИН ШАБАН
ЕРГИН МУСТАФА АЛИ
ИСКЕНДЕР АХМЕД ДУРМУШ
ИСМАИЛ НЕЖДЕТ ХАЛИЛ
ИСМЕТ ИЗЕТ РАМАДАН
МАРТИН РАДАНОВ СЕВЕРИНОВ
МАРТИН ЯСЕНОВ ЯСЕНОВ
МЕЛИХА ХАЛИБРЯМ АЛИ
МЕЛИХАТ РАМАДАН АХМЕТ
МЕЛТЕН НАИМ МЕХМЕТ
МЕХМЕД МУХАМЕД МУСТАФА
МИЛЕНА БОЯНОВА КАРТАЛ
МИТАТ ХАЛИБРАМ ХАЛИБРАМ
МУРАД ШАБАН ШАБАН
МУСТАФА МЮМЮН ХАСАН
МУХАМЕД МЕХМЕД МУСТАФА
МЮМИНЕ ЮДЖЕТЮРК
МЮМЮН МУСТАФА ХАСАН
МЮМЮН РАФЕТ МЮМЮН
МЮМЮН САЛИМЕХМЕД АХМЕД
МЮМЮН ХАЛИБРАМ ХАЛИБРАМ
МЮМЮНАЛИ МУСТАФА МУРАД
НАДЕЖДА ИСКРЕНОВА ВОДЕНИЧАРОВА
НАДЖИЯ АЛИОСМАН МАХМУД
НАДЯ ДИМОВА ГЪЛЪБОВА
НАЙМЕ НИЯЗИ ДЬОНЕ
НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ДЕНЕВА
НЕБИБЕ МУРАД ШАБАН
НЕДЖИБ СЕБАХТИН ШАБАН
НЕДЖМИТИН МЕХМЕТ АХМЕТ
НЕРМИН МЮМЮНАЛИ ДУРМУШ
НЕСИЯ СЕИДАХМЕД ЕМИН
НИЯЗИ МЮМЮН РАМАДАН
НУРГЮЛ РАМАДАН ДЬОНМЕЗ
НУРИЕ БАХТИШЕН ДУРМУШ
РАЙМЕ САЛИ БАЙРАМ
РАМАДАН ШЕВКЕТ МЕХМЕТ
РЕМЗИЕ РАШИД ХАЛИБРЯМ
РИДВАН РАФЕТ МЮМЮН
РОСЕН АЛБЕНОВ МИХОВ
РОСЕН БОРИСЛАВОВ МИХОВ
РОСЕН ЕФРЕМОВ МИХОВ
РОСИ БОЯНОВ БОЯНОВ
САБАХТИН ХАШИМ САЛИБРЯМ
САБРИЕ ТАСИМ МЮМЮН
САЛИМЕХМЕД ДУРАН МЮМЮН
САМИ МЮМЮН ХАСАН
СЕБАХТИН НЕДЖИБ ШАБАН
СЕВЕРИН АНДРЕЕВ ГЪЛЪБОВ
СЕВЕРИНА РУМЕНОВА ИСАЕВА
СЕВИЛДЖАН САМИ ХАСАН
СЕВИТИН ФАХРИ НУРИ
СЕИТ АХМЕТ ДЖЕСУР
СЕЙФИ МЮМЮНАЛИ МУСТАФА
СЕЙХАН НАИМ МАХМУД
СЕЛВЕР АБТОРАМАН КЪРШ
СЕЛВИНА СИДЕРОВА ЛАТИНОВА
СЕМАТ МЮМЮН РАМАДАН
СЕФЕРИЕ МЮМЮНАЛИ ЧАЛЪШАЛ
СИБЕЛ НЕДЖМЕТИН АХМЕТ
СИДЕР СИДЕРОВ ЛАТИНОВ
СИНАН БАХТИШЕН ФЕИМ
СЛАВЧО МИЛКОВ МАРТИНОВ
СОФИЯ СТЕФАНОВА ГЪЛЪБОВА
СТЕЛА РАДАНОВА МИЛАНОВА
ТЮРКЯН ЮДЖЕТЮРК
ФАТИХ АЙДЪН ОСМАН
ФАТМАГЮЛ БАЙРЯМ БАЙРЯМ
ФАТМЕ АРИФ ЯМАН
ФЕЙМЕ ХИКМЕТ СЕЗЕН
ФЕРДИЕ ХИКМЕТ ДУРМАЗ
ФИРДЕС ШАКИР МУСТАФА
ХАЛИБРЯМ БОРИСЛАВОВ МИХОВ
ХАЛИБРЯМ СЕЙДАХМЕД ХАЛИБРЯМ
ХАСИНЕ РЕДЖЕБ КАДИР
ХИКМЕТ МУСТАФА АЛИ
ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ЙОСИФОВА
ШАБАН НЕДЖИБ ШАБАН
ШАБАН РАМАДАН БАЙРАМ
ШАЗИЕ ДУРАН ДЕЛИЮСЕИН
ШАЗИЕ ХАСАН АХМЕД
ШЕВКИ АДЕМ МЮМЮН
ШЕНАЙ БАЙРАМ НУРИ
ШЕНАЙ ШАБАН ШАБАН
ШЕНГЮЛ РАМАДАН ТУРАН
ШЕРИЕ ЕМИН МЕХМЕД
ЮЛИАНА ИСКРЕНОВА ВОДЕНИЧАРОВА
ЮРКИЕ НИЯЗИ ФИЛИПОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ВОДАЧ, кметство …………………………., секция № 010
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЙВЕР МЕСТАН АКДЕНИЗ
АЛЕЙДИН САЛИ ИСМАИЛ
ГЮЛБАХАР БАЙРЯМ ИСМАИЛ
ГЮЛДЖАН ФИКРЕТОВА ХАСАНОВА
ГЮЛИЗАР ФИКРЕТОВА СЮЛЕЙМАН
ГЮЛСЕР САЛИ ЮМЕР
ГЮЛСЕР ХАСАН ИСМАИЛ
ГЮЛСИЕ БЕЙТУЛА МЕХМЕД
ЕЛЕНКО РУМЕНОВ МИНЧЕВ
ЕЛЕОНОРА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ЕРГЮН РЕДЖЕБ МЮМЮН
ЕРХАН САЛИФ МЕСТАН
КАМЕН МАЛИНОВ МИТЕВ
ЛЮТВИ СЕЛЯТИН ИСМАИЛ
МЕХМЕД ФИКРЕТОВ ХАСАНОВ
МИЛЕН СЕРАФИМОВ ДАВИДОВ
МИЛЕНА АНГЕЛОВА ДАВИДОВА
МИЛЕНА СЛАВОВА ЮРТСЕВЕР ДЮЗЕН
МУСТАФА ЛЮТВИ ИСМАИЛ
МЮМЮН РАМАДАН МУСА
НАЗЛЪ САЛИМ ИСМАИЛ
НАРИЕ ШАИН ИСМАИЛ
НЕВИН АЛЯДИН МЮМЮН
ПЕДРИЕ БЕКИРОВА ХАСАНОВА
РАМАДАН РАМАДАН МЮМЮН
РАМАДАН ШАБАН ИСМАИЛ
РАФЕТ САФЕТ НУРИ
РЕДЖЕБ САЛИФ МЕСТАН
РОСЕН МИЛЕНОВ ДАВИДОВ
САЛИХ МЕСТАН МЕСТАН
САНИЕ МЕХМЕД ИСМАИЛ
САФЕТ АХМЕД САДУЛА
САФЕТ РАФЕТ ЮМЕР
СЕВДАНЕ РЕДЖЕБ МОЛЛАОГЛУ
СЕВЕРИН НАУМОВ ИЛИЕВ
СЕЛБИЕ НАИМ АЛИ
СЕЛВЕР ЕМУРЛА МУСА
СЕЛЯТИН ЛЮТВИ ИСМАИЛ
СИМАЙ СУНАЙ АХМЕТ
СУНАЙ АХМЕТ АХМЕТ
ФЕРДИЕ АПТИ АХМЕТ
ФИКРЕТ МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ
ХАБИБЕ САЛИ МЕХМЕД
ХАСИБЕ ЯШАРОВА МЮМЮНОВА
ШАБАН РАМАДАН ИСМАИЛ
ШАДИЕ ФАИКОВА МЮМЮНОВА
ШЕВАТИН РАФЕТ ЮМЕР
ШЕРИФЕ МЮМЮН МЕСТАН
ЩЕРЮ МИЛЕНОВ ДАВИДОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.БЕЛИ ВИР, кметство …………………………., секция № 011
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АДЕМ САЛИ МЮМЮН
АДИЛЕ ОСМАН РЕДЖЕБ
АДРИЯНА ИЛИЕВА ОГНЯНОВА
АЗИЗЕ ФАХРИС ДУРМУШ
АЙЛИН НУРАЙ СЮЛЕЙМАН
АЙЛЯ ЮСУФ АЛИ
АЙТЕН МЮМЮН МУСТАФА
АЙТЕН РАМИС ФЕРАД
АЙХАН АПТИЛЯЗИМ АПТИ
АЙШЕ МЮСЛЮМ ИБРЯМ
АЙШЕ СЕИДАЛИ ХАШИМ
АЙШЕГЮЛ НЕЖДЕТ НЕДЖИБ
АЛБЕНА ДЕСИМИРОВА СЕРБЕЗОВА
АЛЕКСАНДЪР РАДУЛОВ ЕФРЕМОВ
АЛИ АХМЕД РЕДЖЕБ
АЛИ ДЖЕЛИЛ МЕХМЕД
АЛИ ЮСУФ ДУРМУШ
АЛИНА ГЕОРГИЕВА АЛБЕРТОВА
АЛПЕР ДЖАМАЛЕТИН ОСМАН
АЛПЕРЕН КАШЪКЧЪ
АЛТИНАЙ БАХРИ ШЕН
АНА ЕМИЛОВА АСПАРУХОВА
АНА МИТКОВА МАРИНОВА
АНДОН МАРТИНОВ АСПАРУХОВ
АНЕЛИЯ МИНКОВА ГЕОРГИЕВА
АНЕЛИЯ РАДОЕВА МИНЧЕВА
АНТОН МАРТИНОВ АСПАРУХОВ
АПДИКАДИР ЯКУБ КАДИР
АПТИЛЯЗИМ ЮСЕИН ИБРЯМ
АПТУЛА МЮМЮН ХАЛИЛ
АРЗА КЯМИЛ МЮМЮН
АРИФ АЛИ МУРАД
АСЯ ЮЛИЯНОВА СЛАДУРЕВА
АХМЕД АРИФ МУРАД
АХМЕД ШЮКРИ ЮМЕР
АШКЪН ГЮНГЬОР
БАЙРИЕ ИДРИЗ ИДРИЗ
БАЙРИЕ КАДИР ЮМЕР
БАЙРИЕ ЛЯТИФ МЕХМЕД
БАЙРИЕ СЮЛЕЙМАН ЮМЕР
БАЙРИЕ ЮМЕР СЮЛЕЙМАН
БАЙРЯМ СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД
БАСРИ ИДРИЗ ИДРИЗ
БАТИЕ КАДИР ДУРМУШ
БАХАДЪР ЧАГЛАР
БАХАР МЕСУТ
БАХРИЕ РАМАДАН ЕМИНЧАУШ
БЕЙСИМ ХЮСЕИН ТОПАЛ
БЕРКАЙ ГАЗИОГЛУ
БЕХИЕ АХМЕД РАСИМ
БИЛЯНА ИВКОВА СЕРБЕЗОВА
БИЛЯНА МИНЧЕВА ЙОСИФОВА
БИСЕР РАДОЕВ МИНЧЕВ
БИСТРА САШЕВА МИНЧЕВА
БОРЯНА КАРАМФИЛОВА ВЕЛИНОВА
БОЯН СТЕФАНОВ СЛАДУРЕВ
ВАЛЕНТИН МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ВЕЛИ АЛИ ДУРМУШ
ВЕЛЯЙДИН АЛИ ДУРМУШ
ВИЖДАН ДЖАМАЛЕТИН ОСМАН
ВИКТОР ВИКТОРОВ АПОСТОЛОВ
ГАЛИНА ХРИСТОВА ЕФРЕМОВА
ГАЛЯ АНГЕЛОВА ИСАЕВА
ГАЛЯ ЕМИЛОВА МЛАДЕНОВА
ГАЛЯ МАРИНОВА МЕТОДИЕВА
ГАНКА КИРИЛОВА АТАНАСОВА
ГЕОРГИ РОСЕНОВ ИСАЕВ
ГЬОКДЖАН КАХРАМАН
ГЬОКХАН ЙОЗГЮР
ГЬОНУЛ ШАБАН ИДРИЗ
ГЬОНЮЛ ГЮЛЕР
ГЮЛАВЕР ШЕФКЕТ СЮЛЕЙМАН
ГЮЛАЕТ РАМАДАН МУРАД
ГЮЛБАКИЯ МУСТАФА АХМЕД
ГЮЛБАХАР ФАИК ЧЕЛИКДЖАН
ГЮЛВЕР ЗАИД ВАТАНСЕВЕР
ГЮЛДЖАН МЮМЮНАЛИ МУРАД
ГЮЛНАЗ ФАИК ВЕЛИ
ГЮЛСЕН ГЮРСЕЛ ВЕЛЕВА
ГЮЛСЕР АПТУЛА ТОПАЛ
ГЮЛТЕН РАШИД ОСМАН
ГЮЛТЕН ФЕИМ БАЙРАМ
ГЮЛФИДЕ ФАРИС СЮЛЕЙМАН
ГЮЛФИЕ АХМЕД ИСА
ГЮЛХАН ЙЪЛМАЗ
ГЮЛШЕН ФЕРАД АХМЕД
ГЮЛЮМСЕР МУСТАФА СЮЛЕЙМАН
ГЮЛЯВЕТИН АПТУЛА ХАЛИЛ
ГЮНАЙ ИБРЯМ НЕДЖИБ
ГЮНГЬОР АПТИЛЯЗИМ МУРАД
ГЮНЕР МУСТАФА ХАЛИЛ
ГЮНЮЛ ЮСУФ ЕМИН
ГЮРСЕЛ ФЕРАД БЕКИР
ГЮСЮМ МЕХМЕД МЕХМЕД
ДЕСИСЛАВ РУМЕНОВ ЕФРЕМОВ
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЙОСИФОВА
ДЖАВЕТ КАДИР МУСТАФА
ДЖАНСЕЛ САФЕТ АДЕМ
ДЖЕМ ДЬОНМЕЗ
ДЖЕМАЛЕТИН ЛЯТИФ АХМЕД
ДЖЕМАХТИН ХАШИМ ОСМАН
ДЖЕМИЛЕ НАСУФ МУРАД
ДЖЕНГИЗ САЛИМЕХМЕДОВ МЮМЮНОВ
ДЖЕСУР ДУРМУШАЛИ ШАБАН
ДЖОШКУН КУРТ
ДЖУФЕРИЕ АПТУЛА ЮСЕИН
ДЖЮНЕИТ МЕТИН АХМЕД
ДЖЮНЕИТ ХАМИД АХМЕД
ДИМИТЪР МИЛЕНОВ ОГНЯНОВ
ДУРАН ЯЛЧЪН
ДУРАН РАМАДАН СЮЛЕЙМАН
ДУРМУШАЛИ МЮМЮН ШАБАН
ЕВГЕНИЯ ЕМИЛОВА ИЛИЕВА
ЕЛЕНА АЛЕКСИЕВА КОЛАРОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ЕЛИФ ЙОЗГЮР
ЕМБИШ РАМАДАН ДУРМУШ
ЕМЕН ЗИЯВЕТИН ФЕРАД
ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ АНТОНОВ
ЕМИЛ ЕМИЛОВ СТОЯНОВ
ЕМИЛ СИДЕРОВ МИХАЙЛОВ
ЕМИЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
ЕМИН БЕЙСИМ МУСТАФА
ЕМИН МЕХМЕД МЮМЮН
ЕМИНЕ АХМЕД ЮМЕР
ЕМИНЕ ХАЛИЛ ЮМЕР
ЕНИС ЕМИН МУСТАФА
ЕНИСЕ ВАТАНСЕВЕР
ЕНЬО ЮРИЕВ ЕФРЕМОВ
ЕРГЮН ЕРДИНЧ МЮМЮН
ЕРГЮН ЗЕКЕРИЯ МЕХМЕД
ЕРГЮН МЕХМЕД МУРАД
ЕРДЖАН АЛИ ВЕЛИ
ЕРДИНЧ РАШИД МЮМЮН
ЕРДОАН МУСТАФА АХМЕД
ЕРСАН ЮСУФ АЗИС
ЕСИН ЧЕЛИКДЖАН
ЕФТИМ МАРИНОВ ЕФРЕМОВ
ЗЕЙНЕП АЛИ МУРАД
ЗЕКЕРИЯ МЮМЮН МЕХМЕД
ЗИНЕП ФЕРАД АХМЕД
ЗИЯ ШЕФКЕД АПТУЛА
ЗИЯВЕТИН РЕДЖЕБ ФЕРАД
ЗЛАТКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЗЛАТКА МАРТИНОВА ЙОНВЕР
ИБРАХИМ РЕДЖЕБ ФЕРАД
ИДРИЗ СЕБАХТИН ИДРИЗ
ИЗЕТ МЮМЮН ИСМАИЛ
ИЛХАН ЙЪЛМАЗ
ИСМАИЛ ШЕФКЕТ ИСМАИЛ
ИСМИГЮЛ МЕХМЕД ФЕРАД
ИСПЕТ МЕХМЕД ИСМАИЛ
ЙОЗГЮР РЕМЗИ ЮМЕР
ЙОЗЛЕМ ХАЛИЛ
КАДИР ЗИЯ АПТУЛА
КАДРИЕ ШАБАН ЧОБАНОГЛУ
КАНАРЙА РАХМИ ФАХРИ
КЕРИМ НАИМ КЕРИМ
КРЕМЕНА РАДОМИРОВА МАНАВ
КУБИЛАЙ ТУРХАН
ЛЕЙЛЯ МЕХМЕД ЧОЛАК
ЛЮДМИЛА МАРТИНОВА БЕЛЧЕВА
МАРИАНА ДИМОВА МАРТИНОВА
МАРИН МАРИНОВ УЗУНОВ
МАРТИН АНТОНОВ АСПАРУХОВ
МАРТИН МИТЕВ МАРИНОВ
МАРТИН ФИЛИПОВ БЕЛЧЕВ
МЕДИХА ЛЮТВИ ХАЛИЛ
МЕДИЯ АКИФ ШАБАН
МЕЛИХА АРИФ ИДРИЗ
МЕЛИХА МЮМЮНАЛИ ЙОЗГЮР
МЕРАЛ ГЮНЕР
МЕРАЛ МУТЛУ
МЕРВЕ АЙДЪН
МЕРГЮЗ МЮМЮН БАЙРАМ
МЕРГЮЗЕ МУРАД ЮСЕИН
МЕРДИЕ МЮМЮН ШАБАН
МЕСРУ ВЕЛИ ДУРМУШ
МЕТИН МЕХМЕД АХМЕД
МЕТИН МЮМЮН ОСМАН
МЕХМЕД РЕДЖЕБ АДЕМ
МЕХМЕД ХАШИМ МЕХМЕД
МЕХМЕТ МУТЛУ
МИГЛЕНА ВИКТОРОВА АПОСТОЛОВА
МИЛЕНА СТЕФАНОВА ТОНЧЕВА
МИНКО СЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
МИННЕТ АРИФ АДЕМ
МИРЕМ АХМЕД ЮМЕР
МИТКО РАДАНОВ МАРИНОВ
МИХРИБАН ХАЛИЛ РАШКОВА
МЛАДЕН СТОЙЧЕВ МЛАДЕНОВ
МОНИКА АЛЕКСАНДРОВА ЕФРЕМОВА
МУКАТЕС ДУРАН ХАЛИЛ
МУРАД РАМАДАН ЕМИНЧАУШ
МУРАД СЕИД ЮМЕР
МУСАВЕТИН РЕДЖЕБ ФЕРАД
МУСТАФА ЮКСЕЛ КАДИР
МУХАМЕД ШАБАН АХМЕД
МУХАМЕТ МЕСУТ
МЮЖГЯН АХМЕД ДЖУМАЛЪ
МЮЖГЯН МЮМЮН ОСМАН
МЮМЮН ЗЕКЕРИЯ МЮМЮН
МЮМЮН САЛИМЕХМЕДОВ МЮМЮНОВ
МЮМЮНАЛИ АЛИ МУРАД
МЮМЮНАЛИ ИЗЕТ ХАМЗА
МЮМЮНАЛИ МУСТАФА ХАЛИЛ
МЮМЮНАЛИ МЮМЮН ШАБАН
МЮМЮНЕ КАДИР БЕКИР
МЮМЮНЕ ХАЛИЛ ХАЛИЛ
НАДЯ МАРИНОВА УЗУНОВА
НАДЯ МИЛЕНОВА СТОЯНОВА
НАДЯ СЕРАФИМОВА РАДИЕВА
НАДЯ ЯСЕНОВА ОРЛИНОВА
НАЗИЛЕ СЕЛЯТИН ОСМАН
НАЗИФЕ АПТИЛЯЗИМ РАСИМ
НАЗМИ АХМЕД МУРАД
НАЗМИЕ НУРАЙ СЮЛЕЙМАН
НАЙДЕН МАРИНОВ УЗУНОВ
НАЙМЕ АХМЕД МУРАД
НАЙМЕ КАДИР ЮМЕР
НАЙМЕ ЛЯТИФ ЕМИН
НАЙМЕ РАСИМ РАСИМ
НАЙМЕ СЕБАХТИН ДУРМУШ
НАРИЕ ФАРИС ИДРИЗ
НАРИН БАХТИЯР ШАИБ
НАСЯ ШАРКОВА СТОЯНОВА
НАТАЛИЯ СВЕТОМИРЕВА КЪЛЪЧ
НЕБИБЕ АКИФ МЕХМЕД
НЕБИБЕ БАХТИЯР ШАКИР
НЕВИН ЕМИН ФЕРАД
НЕВИН САЛИФ ИСТАНБУЛЛУ
НЕВРИЕ ШАБАНОВА МУРАДОВА
НЕДЖАТИН НЕДЖАТ ДУРМУШ
НЕДЖДЕТ ЙОЗГЮР
НЕДРИН ГЮЛЕР
НЕЖДЕТ ИБРЯМ НЕДЖИБ
НЕЗАЕТ КАДИР АПТУЛА
НЕЗАЕТ ФАХРИЕВА ДУРМУШ
НЕРМИН ФЕИМ АХМЕД
НЕСРИН ЮСЕИН АХМЕТОГЛУ
НЕФИДЕ БЕЙТУЛА КОРКМАЗ
НЕФИЗЕ РАШИД ЮМЕР
НЕФИЯ ЮСЕИН АЛИ
НЕШЕ СЕЯР КЪРЪЧИМЛИ
НИАЗИ ХАЛИЛ ОСМАН
НИКОЛАЙ ИГНАТОВ ИЛИЕВ
НУРАЙ САФЕТ СЮЛЕЙМАН
НУРДЖАН ЙОЗТЮРК
НУРДИН ФЕИМ БАЙРАМ
НУРЖИХАН ЕМИН ЙОЗЛЕМ
НУРИЕ ЕРДЖАН САЛИ
НУРШЕН ЮСЕИН МЮМЮН
ОКСАНА ФИЛИППОВНА АНТОНОВА
ОРХАН ДЖЕМАЛЕТИН АХМЕД
ОРХАН МУСТАФА МУСТАФА
ПЕДРИ ДУРАН СЮЛЕЙМАН
ПЕДРИ ФИКРЕТ ОСМАН
ПЕМБЕ БАСРИ БЕКИР
ПЕМПЕ АКИФ СЮЛЕЙМАН
РАБИЕ ФАРИС АХМЕД
РАДА ГОРАНОВА КОЛЕВА
РАИМ КЕРИМ АХМЕД
РАМАДАН ИСМАИЛ МЕХМЕД
РАМАДАН МЕХМЕДАЛИ ЮСЕИН
РАМАДАН ЮСУФ ЮМЕР
РАСИМ ФЕИМ РАСИМ
РАФЕТ ФАХРИ АЛИ
РАХИМЕ ФИКРЕТ ОСМАН
РАХМИ ФАХРИ МЕХМЕД
РЕДЖЕБ ЗИЯФЕТИН ФЕРАД
РЕДЖЕБ МЕТИН ОСМАН
РЕДЖЕБ МЕХМЕД РЕДЖЕБ
РЕЙХАН МУСАВЕТИН ФЕРАД
РЕЙХАН НАЗМИ АХМЕД
РЕМЗИ ДЖЕМАЛ ДУРМУШ
РЕМЗИ САМИ ЮМЕР
РЕМЗИ ТЕФИК БАЙРАМ
РЕНГИНАР АЛИ МЮМЮН
РЕСМИЕ ШАБАН МЕСТАН
РИДВАН ДУРАН ОСМАН
РОСЕН КАРАМФИЛОВ ИСАЕВ
РОСЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
РУМЕН ДИМИТРОВ ОГНЯНОВ
РУМЕН МАРИНОВ ЕФРЕМОВ
РУМЕН РОСЕНОВ ИСАЕВ
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
РУШЕН МУТЛУ
САБИНА МИТЕВА МЮМЮНОВА
САБИХА МОХАМЕД БЕКИР
САБИХА ЮМЕР ЮМЕР
САБРИЕ МЕХМЕДАЛИ ЕМИН
САДИЕ ГАЛИБ КАДИР
САДУЛА АХМЕД ХРЮСТЕМ
САДЪК МЮМЮН ЮМЕР
САИДЕ ФАХРИ КАЯ
САЛИФ РАСИМ АЛИ
САЛИХА СЕИДАЛИ МИРЗАОГЛУ
САМЕТ МЕХМЕТ АДЕМ
САМИ НУРИ ЮМЕР
САФЕТ ШЕФКЕД АПТУЛА
САФИЕ ИСМАИЛ ЧЕВИККАРА
САФИЕ ХАМИД АХМЕД
СВЕТЛА ГОСПОДИНОВА ШЕН
СВЕТЛА СИДЕРОВА БИЛГИТ
СВЕТЛАНА СТАМЕНОВА АТЕШ
СЕБАХТИН ЛЯТИФ ЕМИН
СЕБАХТИН САИДАЛИ СЮЛЕЙМАН
СЕВГИНАР ИСПЕТ АХМЕД
СЕВДА ДИМОВА СТОЯНОВА
СЕВДА ХРИСТОВА КЪШЛАР
СЕВДАЛИНА ДИНЕВА ЙЪЛМАЗ
СЕВДЖАН МЕХМЕД ЕМИН
СЕВДЖАН ОРХАН МУСТАФА
СЕВДИЕ БЕЙСИМ ЯКЪТ
СЕВДИЕ НАИМ АПТУЛА
СЕВДИЕ РАМАДАН ИБРАМ
СЕВДИЕ САИД АХМЕД
СЕВИЛ ТАХИР ИДРИЗ
СЕВИМ МУСТАФОВА МЮМЮНОВА
СЕВИМ ФАХРИ ЮМЕР
СЕВИНЧ ВЕЙСАЛ САЛИФ
СЕВИНЧ МУСТАФА АХМЕД
СЕВИНЧ РЕДЖЕБ АХМЕД
СЕДРИЕ НЕДЖИБ БАЙРАМ
СЕЙДАЛИ РАМАДАН ОСМАН
СЕЙИТ АХМЕТ ЙЪЛДЪЗ
СЕЙФЕТИН ШЕФКЕТ СЮЛЕЙМАН
СЕЙХАН МУСАВЕТИН ФЕРАД
СЕЛВЕР ФЕРАД МЮМЮН
СЕЛДА ПЕДРИ СЮЛЕЙМАН
СЕЛДА ФАХРИ ЮМЕР
СЕЛИМЕ МЮМЮН НЕДЖИБ
СЕЛИМЕ ШАБАН ИДРИЗ
СЕЛМА ЙЪЛМАЗ
СЕЛЯТИН АХМЕД МЮМЮН
СЕЛЯТИН ХАШИМ ОСМАН
СЕМИХА ИЛЯЗ МИТКОВА
СЕМРА ТАХСИНОГЛУ
СЕМРА РАМАДАН САДУЛА
СЕМРА ФАИК МУТЛУ
СЕРКАН ЙЪЛДЪЗ
СЕФЕРИЕ МЮМЮН МЮМЮН
СИЙКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
СИЛВИЯ СЕРАФИМОВА НЕДЕВА
СИМЕОН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
СНЕЖА ЮЛИЯНОВА СТЕФАНОВА
СНЕЖАНА ИГНАТОВА ИЛИЕВА
СТЕФАН СЪБЕВ СТОЯНОВ
СТОЙЧО СЕВЕРИНОВ МЛАДЕНОВ
СУЗАНА ЗАФИРОВА СЕЗГИН
СУНАЙ ХАШИМ МЕХМЕД
СЮЛЕЙБЕ ИЗЕТ АПТУЛА
СЮЛЕЙМАН БИЛГИТ
СЮЛЕЙМАН БЕЙСИМ МУСТАФА
ТАМАРА МИРАНОВА ФЕРАД
ТАНЯ МАРТИНОВА ЮРИЕВА
ТЕЗГЮЛ ВЕЛИ БАЛКАН
ТЕЗДЖАН АХМЕД МУСТАФА
ТУНДЖЕР САФЕТ АДЕМ
ТУРАН ВАТАНСЕВЕР
ТЮРКДЖАН ЕРДЖЕБ МУРАД
ФАТМЕ КАДИР МУСТАФА
ФАТМЕ МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН
ФАТМЕ ОРХАН АДЕМ
ФАТМЕ ЮНУЗ ХАМЗА
ФАТМЕГЮЛ АХМЕД ЕФРЕМОВА
ФАТМЕГЮЛ МУБАХТИН ФЕРАД
ФАХРИ БАХТИЯР
ФАХРИ ИЗЕТ КАМБЕР
ФАХРИ РАМАДАН ЮМЕР
ФАХРИЕ АПТИКАДИР МУРАД
ФЕЙЗИ ИДРИЗ ИДРИЗ
ФЕРИДЕ АХМЕД ЮМЕР
ФЕРИДЕ ФЕЙЗИ ИДРИЗ
ФЕРИЗЕ ФЕЙЗИ ЕМИНОВА
ФЕРХАТ ДЖЕСУР
ФЕТИЕ ИДРИЗ ШАБАН
ФИДАНКА РАДАНОВА ИСАЕВА
ФИДАНКА СТОЙЧЕВА МЛАДЕНОВА
ФИКРЕТ ОСМАН ХАЛИЛ
ФИКРИ ШУКРИ ЮМЕР
ФИЛИЗ ВЕЛЯЙДИН ДУРМУШ
ФИЛИП СЕВЕРИНОВ ЯНКОВ
ФИРДЕС ХАЛИЛ ОСМАН
ХАБИБЕ ФАИК КЕСКИН
ХАЗЕЛ СЕЙФЕТИН МИХАЙЛОВА
ХАЙРЕГЮЛ САЛИ ОСМАН
ХАЙРИЕ АКИФ ЮМЕР
ХАЙРИЕ ДУРМУШАЛИ ШАБАН
ХАЙРИЕ ЮСЕИН ЧЕЛИК
ХАЙРИЕ ЯШАР РЮСТЕМ
ХАКИМЕ ФЕРАД КАДИР
ХАЛИЛ ХАЛИЛ ХАЛИЛ
ХАМИТ ХАЙРИ АХМЕД
ХАНИФЕ КАХРАМАН
ХАНКА АНДРЕЕВА ИЛИЕВА
ХАППЕ САЛИ БАЙРЯМ
ХАСИБЕ МЕХМЕДАЛИ ЮСЕИН
ХАСИБЕ ОРХАН КЪРДЖА
ХАТИДЖЕ АХМЕД
ХАТИДЖЕ БИЛГИТ
ХАТИДЖЕ АХМЕД МЕХМЕД
ХАТИДЖЕ СЕИД ИСМАИЛ
ХАШИМ МЕХМЕД МЕХМЕД
ХАШИМ ХАЛИЛ ОСМАН
ХАШИМ ХАШИМ МЕХМЕД
ХОРИЕ БЕЙСИМ СЮЛЕЙМАН
ХОРИЕ ПЕДРИ СЮЛЕЙМАН
ХЮРЮ МУСТАФА ХАЛИЛ
ХЮСЕИН АХМЕТОГЛУ
ХЮСНИЕ ОСМАН АХМЕД
ХЮСНЮ ХРЮСТЕМОВ МУРАДОВ
ШАБАН ИДРИЗ ИДРИЗ
ШАБАН ИСПЕТ СЮЛЕЙМАН
ШАБАН МЮМЮН ШАБАН
ШЕВКЕД ЗИЯ АПТУЛА
ШЕНОЛ АХМЕД ЮМЕР
ШЕНОЛ ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН
ШЕФИДЕ СЕБАХТИН ИДРИЗ
ШЕФИЕ АХМЕД МЕХМЕД
ШЕФИЕ СЕБАХТИН ИДРИЗ
ШЕФИЕ ШЕФКЕТ ОСМАН
ШЕФИЙЕ БИЛКАН ЙЪЛМАЗ
ШЕФКЕТ ИСМАИЛ ШЕФКЕТ
ШЕХРИ АЛИ МУСТАФА
ШИРИН РАСИМ РАСИМ
ШУКРИ ФИКРИ ЮМЕР
ШЮКРИЕ ШАКИРОВА МЮМЮНОВА
ЮДЖЕЛ АДЕМ МЮМЮН
ЮДЖЕЛ АЛИ ВЕЛИ
ЮЗДЖАН АРИФ МУРАД
ЮЗДЖАН ФЕЙЗИ ИСМАИЛ
ЮЗЛЕМ БАХТИЯР
ЮКСЕЛ ЯКУБ КАДИР
ЮЛИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
ЮМИТ МЕТИН АХМЕД
ЮММЮ ШАБАН АДЕМ
ЮММЮШ ЮМЕР АДИЛ
ЮРКЮШ ЙЪЛМАЗ
ЮСЕИН САЛИБРЯМ ИБРЯМ
ЮСЕИН ХИЛМИ АДИЛ
ЮСУФ РАМАДАН ЮМЕР
ЯКУБ АПТИ КАДИР
ЯСЕН МИЛЕНОВ СТОЯНОВ
ЯШАР РЮСТЕМ МУРАД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ДЯДОВСКО, кметство …………………………., секция № 012
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЙДЪН МЕХМЕД АЛИ
АЙЛЯ СЕЛЯТИН ГЕЛГЕЧ
АЙСЕЛ АХМЕД ШЕВКЕД
АЙСЕР САЛИ ОСМАН
АЙХАН ФЕИМ МЕХМЕД
АЛБЕНА СТОЯНОВА МАРТИНОВА
АЛЕКСИ СЕВЕРИНОВ МАДЖИРОВ
АЛИ НЕШЕД ИБРЯМ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ВОДЕНИЧАРОВ
АНГЕЛИНА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
АНЕЛИЯ СЕРАФИМОВА РАДАНОВА
АНТОН АНДРЕЕВ КОСТОВ
АСИЕ САЛИ ИЛЯЗ
АХМЕД МЕХМЕД ШЕВКЕД
БАЙРАМ АДЕМ БЕКИР
БЕДИЕ ЕШРЕФ МУТЛУ
БЕХЧЕТ МУСТАН ФЕРАД
БЮРХАН БАЙРАМАЛИ САЛИМ
ВЕНЕТА ФИЛИПОВА ВОДЕНИЧАРОВА
ГАЛЯ СЕРАФИМОВА ДИНЧЕР БОСТАНДЖЪОГЛУ
ГЮЛАЙ ЗИЯВЕТИН РЮСТЕМ
ГЮЛБАХАР РАМАДАН МЕХМЕД
ГЮЛДЖАН ОРХАН ДАУД
ГЮЛЕНТ ДАУД ХАЛИЛ
ГЮЛЕР МЕХМЕД АЛИ
ГЮЛКИБАР САФЕТ ЙОЗДЕМИР
ГЮЛЮЗАР РАМАДАН ИСМАИЛ
ГЮНАЙ МУСТАФА ДУРМУШ
ГЮНАЙ РАФЕТ МЮМЮН
ГЮНГЬОР ЗИЯВЕТИН РЮСТЕМ
ДЕНИС НЕБАХТИН ХАСАН
ДЕРЯ МУХАДЖИРОГЛУ
ДЖАНЕР ЙЪЛДЪЗ
ДЖАНЕР ЧАВУШОГЛУ
ДУРГАДЪН МЕХМЕД МЕХМЕД
ДУРСУН РАМАДАН АПДУРАХМАН
ДУРСУН ХАЛИЛ АХМЕД
ЕЛФИДЕ ФЕИМ МУСТАФАОГЛУ
ЕМРАХ САМИ МЕХМЕД
ЕМУРЛА ЗЮЛКЕР МЕХМЕД
ЕРЧИН БЕХЧЕД ФЕРАД
ЗАФИР СЕВЕРИНОВ МАДЖИРОВ
ЗИНЕБ АЛИ МЕХМЕД
ЗИЯВЕТИН МЮМЮН РЮСТЕМ
ЗЮЛКЕР САЛИ МЕХМЕД
ЗЮРЕ ХАВНИ МУСА
ИГНАТ ИЛИЕВ ЙОСИФОВ
ИЛИЯН МУСА ЮСУФ
ИЛКЕР ГЮНГЬОР
ИЛЯЗ ЯШАР ИБРЯМ
ИСА МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕД
ЙОЗДЖАН ДИНЧЕР
КАТЯ ЩЕРЕВА СЬОНМЕЗ
КЕРИМ БЮРХАН САЛИМ
КЮБРА ЙОЗКАН
ЛЕЗИЯ НАИМ МЕХМЕД
ЛЕЙЛЯ АЛИ ЮСУФ
МЕЛЕКШЕН ИГНАТОВА ЛИЩИШИН
МЕЛИХА АЛИ ИБРЯМ
МЕЛТЕМ НЕДЖАТИН МУТЛУ
МЕРГЮЛ ХАЙРУЛА ЮСЕИН
МЕРДИЕ САБАХАТИН КЮЧЮКАРСЛАН
МЕСУТ ВАТАНСЕВЕР
МЕТИН АЛИ ИБРЯМ
МЕХМЕД АЛИ МЕХМЕД
МЕХМЕД НЕДЖАТИН АЛИ
МЕХМЕДАЛИ ИСА МЕХМЕД
МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ
МИЛЕН СИДЕРОВ МАРТИНОВ
МИЛЕНА МИНКОВА АЛЕКСИЕВА
МИТКО ЩЕРЕВ ДИМОВ
МИХАИЛ МИНЧЕВ АНГЕЛОВ
МУЗАФЕР МЕХМЕД МУРАД
МУЗАФЕР МЮМЮН АЛИ
МУЗАФЕР МЮМЮН САЛИМ
МУСА КЯМИЛ МЕСТАН
МУСА ХАВНИ МУСА
МУСТАФА ЙОЗКАН
МУСТАФА АХМЕД ДУРМУШАЛИ
МЮЗЕИН ЮСЕИН ХАСАН
МЮМЮН БАЙРЯМ БЕКИР
МЮМЮН КАДИР АЛИ
НАДЯ ЕМИЛОВА КАРАМАНЕВА
НАДЯ ХУБЕНОВА МАДЖИРОВА
НАЗЛЪ МЕХМЕДОВА МЕСТАНОВА
НАЗМИЕ МУСТАФА АЛИ
НАЙМЕ БЕЙСИМ МУСА
НАРГЮЛ РЕДЖЕБАЛИ ЮМЕР
НАРИЕ САБАХТИН ИБРЯМ
НАРИН САМИ МЕХМЕД
НЕБАХТИН МЕХМЕД ХАСАН
НЕВЕНА РАЙЧЕВА ФЕРАД
НЕДЖАТИН МЕХМЕД АЛИ
НЕДЖАТИН СЕЙФИТИН ШЕНТЮРК
НЕДЖИБ ЮСЕИН
НЕФИЗЕ МЮМЮН АХМЕД
НИКОЛАЙ ИГНАТОВ ФИДАНОВ
НУРДЖАН МЕХМЕДАЛИ ХАСАН
ОРХАН РАМАДАН ДАУД
РАЙМЕ АЛИ ШЕВКЕД
РАЙЧО СИДЕРОВ МАРТИНОВ
РАКИЕ СЕЛЯТИН КОЧ
РАМАДАН ИСА МЕХМЕД
РАМАДАН ШУКРИ ХАЛИЛ
РАМИ ХАБИЛ МУСА
РАФЕТ РАФЕТ МЮМЮН
РАФЕТ МЮМЮН АЛИ
РЕЙХАНЕ НУСИН ДАУД
РУШЕН РАМАДАНОВ МЕХМЕДОВ
САБИХА ЮСЕИН МЕХМЕДОВА
САДЕТ АЛИ МУСА
САЛИ ЗЮЛКЕР МЕХМЕД
САЛИ САБАХТИН ИБРЯМ
САЛИМЕХМЕД РЕДЖЕБ МЕХМЕД
САМИ РАМАДАН МЮМЮН
САМИ САЛИ МЕХМЕД
САНИЕ МЮМЮН ПАЛ
САФЕТ ИСА ИСМАИЛ
САФИЕ ФЕРАД МЕХМЕД
СВЕТЛИН СИДЕРОВ МАРТИНОВ
СВЕТЛИН СИМОВ ЙОСИФОВ
СЕБАЙТИН ЮСЕИН АПТУРАМАН
СЕБИЛЕ БАЙРАМАЛИ САЛИМ
СЕВГЮЛ ДУРСУН ЙОЗГЮР ГЮЛ
СЕВГЮЛ РАМАДАН МАДЖИРОВА
СЕВГЮЛ РАМАДАНОВА ИСОВА
СЕВГЮЛ САБАХТИН ИБРЯМ
СЕВДА ИГНАТОВА БЕЛДЖЕ
СЕВДАНИЕ САМИ МЕХМЕД
СЕВДИЕ СЕБАХТИН ПИШКИН
СЕЗЕН РАМИ ЕРТЮРК
СЕИД ДУРМУШАЛИ РЕДЖЕБ
СЕИД МУРАД МУРАД
СЕЛВЕР РАМИС АПДУРАХМАН
СЕЛВЕР ШАБАН ИСМАИЛ
СЕЛИМЕ СЕБАЙТИН ДАЯН
СЕЛЯТИН ФАХРИ ЮСУФ
СЕМАТ САБАХТИН НЕШЕД
СЕРАФИМ БОРИСОВ РАДАНОВ
СИЛВИЯ ИГНАТОВА ИЛИЕВА
СИНЕМ АЙДЪН МУТЛУ
СНЕЖАНА СИМОВА ЙОЗКАН
СТЕЛА СВЕТЛИНОВА ШЕНТЮРК
СУНАЙ МЕХМЕДАЛИ ИСО
ТУНДЖАЙ САФЕТ ИСМАИЛ
ТУНЧЕР ХАЛИБРЯМ АЛИ
ФАТМЕ АЛИ ИБРЯМ
ФАТМЕ НУРИТИН ЙЪЛМАЗ
ФАХРИ РАМАДАН ЮСУФ
ФЕИМ РЕДЖЕБ МЕХМЕД
ФИЛИП НАСКОВ ИСАЕВ
ФИРДЕС МЮМЮНАХМЕД ХАСАН
ХАБИБЕ БАЙРАМАЛИ МУХАДЖЪРОГЛУ
ХАВНИ МУСА МУСА
ХАЙРИЕ АПДУРАИМ АЛИ
ХАЛИМЕ АПТИ РЮСТЕМ
ХАЛИМЕ ЕМИН МЮМЮН
ХАМДИЕ САФЕТ ПОЙРАЗ
ХАМИДЕ ХАСАН БЕКИР
ХАСАН БАЙРАМ БЕКИР
ХАТИДЖЕ ЮСУФ ХАЛИЛ
ХАФИЗЕ РАМИ МУСА
ХИКМЕТ МЕХМЕДОВ ФЕРАДОВ
ХРИСТИНА СЕВЕРИНОВА ЙОСИФОВА
ШАИБ ДЖЕМАЛ АПТУРАМАН
ШЕФИЕ ИБРАМ ИБРЯМ
ЮЛИЯ СТОЯНОВА МАРТИНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ДАСКАЛОВО, кметство …………………………., секция № 013
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЙДЖАН ФАХРИ МУСА
АЙДЪН САМИЕВ ЮСУФОВ
АЙНУР РАИФ ХАШИМ
АЙСЕР ФАИКОВА ХАСАНОВА
АЛДИН РАДИНОВ ЛЕВЕНОВ
АНА ХРИСТОВА КАРАКАШЕВА
АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ИСА
АНШЕ МЕХМЕД ШАБАН
АПТУЛА РАФЕТ ИДРИЗ
АСИЛЕ СЮЛЕЙМАН ЪШЪК
АСЯ ДЕМИРЕВА ТАКСИРОВА
АСЯ РАДАНОВА ЛЕВЕНОВА
БАГРЯНА СТЕФАНОВА КАРАКАШЕВА
БАЙЗИТ БЕЙТУЛА ШАКИР
БАРЪШ МУТЛУ
БЕХИЕ АЙДЪНОВА САМИЕВА
БЕХЧЕД СЕВЕРИМОВ КАРАКАШЕВ
БИРСЕН ТОМИСЛАВОВА КИРИЛОВА
ВАСИЕ ФЕИМ АДЕМ
ГЬОКСЕЛ КУРТ
ГЮЛБИЕ АХМЕДОВА ЮСУФОВА
ГЮЛЕЙХА МАВИДЕН ЕРТУНА
ГЮЛТЕН КЕРИМ КУРТ
ГЮЛТЕН РАМАДАН ШАКИР
ГЮЛТЕН РЕМЗИ БЕКИР
ГЮЛТЕН ТАЛИБ ЮМЕР
ГЮЛФЕРИЕ БЕЛЯТИН САЛИФ
ГЮЛФЕРИЕ РЮСТЕМ САЛИ
ГЮЛЮСТАН АХМЕД САЛИ
ГЮРЕЛ ФАИК ТАХИР
ДЕСИСЛАВА ИВОВА АНДРЕЕВА-ХУБЕНОВА
ДЖЕВДЖЕТ ТАЛИБ МУСА
ДЖЕЙЛЯН СЕЛЯХТИН ШАБАН
ДЖЕНГИС ХАЗМИ ВЕЛИ
ДИЯНА МИРОНОВА СЕВЕРИНОВА
ЕЛФИЕ АЛИ МУСА
ЕМИН САЛИМЕН САЛИ
ЕРАЙ РАМИ КЯМИЛ
ЕРГИН ФАИКОВ ХАСАНОВ
ЕРДАЛ БАЙЗИТ ШАКИР
ЕРДУВАН САДУЛА ШАКИР
ЕРОЛ ФИКРЕТ ОСМАН
ЗЕКИ ЗИХНИ РАСИМ
ЗЕЛИХА ФАРИТДИН МУСА
ЗЕХРА КАРАКАШ
ЗИХНИ ЗЕКИ РАСИМ
ИВО ЙОСИФОВ АНДРЕЕВ
ИСМЕТ ДУРСУН ДЖЕЛИЛ
КАЛИНА СЪБЧЕВА САЛИ
КРАСИМИР СТЕФАНОВ ЕМИЛОВ
КЯЗИМ МЕХМЕДАЛИ САЛИ
ЛЕВЕНТ СЕВЕРИНОВ АНТИМОВ
ЛЮТФИ ТОМИСЛАВОВ КИРИЛОВ
МАВИДЕН АХМЕД САЛИ
МЕРАЛ МАВИДЕН САЛИ
МЕРДИЕ РАМАДАН САЛИ
МЕХМЕД КЯЗИМ МЕХМЕДАЛИ
МЕХМЕД СЕЙДАЛИ КАСИМ
МИРОН ЕМИЛОВ СЕВЕРИНОВ
МУСА САЛИФ ИСА
МЮЖГЯН ФАИК ТАИР
НАДРИ ТАЛИБ МУСА
НАДЯ ИВАНОВА ЩЕРЕВА
НАДЯ МЛАДЕНОВА СЕВЕРИНОВА
НАРИН НЕДЖМИ НЕДЖИБ
НАРИН РАМАДАН ХАШИМОГЛУ
НЕВРИЕ БАЙРАМ МУСА
НЕДЖИБЕ МЮМЮН МЕХМЕД
НЕДЖМИ ИБРЯМ НЕДЖИБ
НИЗАЕТ МУРАД МУСТАФА
НУРДЖИХАН РАМАДАН КАНЛЪОГЛУ
ОРХАН ЗИХНИ РАСИМ
ПАКИЗЕ АЛИ КАСИМ
РАБИЕ БЕЙТУЛА МУСА
РАИФ АЙНУР ХАШИМ
РАМАДАН АДЕМ АДЕМ
РАМАДАН ЯКУБ САЛИ
РАМИ ХАСАН КЯМИЛ
РАСИМ АРИФ ОСМАН
РАФЕТ ИДРИЗ МЮМЮН
РЕДЖЕБ БАЙЗИТ ШАКИР
РЕЙХАНЕ ТАХИР НЕДЖИБ
РЕФИЕ РЕДЖЕБ МЕХМЕДАЛИ
РОМАН СТОЙКОВ РАЙЧЕВ
РОСЕН ЛЕВЕНОВ СЕВЕРИНОВ
РОСИЦА СЕВЕРИНОВА КАРАКАШЕВА
САБАТИН ЕМИН САЛИ
САДЕГЮЛ ЮСЕИН АЙДОГАН
САЛИХ ЙОЗТЮРК
САНИЕ АЙНУР УЧАР
СЕВГИНАР ФАХРИ ШАКИР
СЕВДА ТАНЕВА ХРИСТОВА
СЕВДИЕ АПТУРАХИМ ХАШИМ
СЕВДИЕ РАМАДАН МУСА
СЕВЕРИН БЕНЧЕВ КАРАКАШЕВ
СЕЙДЖАН СЕЙДУЛА МЮМЮН
СЕЙХАН ХАВНИС МЮМЮН
СЕЛБИЕ ДУРМУШ РАМАДАН
СЕЛИМЕ МЕХМЕД КАСИМ
СЕЛМА НЕДЖМИ НЕДЖИБ
СЕЛЯТИН ТАСИМ ШАБАН
СЕФЕРИЕ МУСА САЛИ
СИБЕЛ ТЮТЮНДЖЮ
СИЛВЕНА СЪБЕВА ЙОЗТЮРК
СИЛВИЯ СЕВЕРИНОВА ТАХИР
СИМЕОН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
СИНАН ТЮТЮНДЖЮ
СНЕЖАНА МИРОНОВА ЕМИЛОВА
СОНЯ ЮЛИЯНОВА АНДРЕЕВА
СУЗАНА МИНКОВА СОФРОНИЕВА
СЮЛЕЙБЕ АДЕМ РАСИМ
СЮЛЕЙМАН ЯКУБ САЛИ
ТАЛИБ АПТУРАХИМ МУСА
ТУНАЙ ФЕИМ САЛИФ
ФАИК ХАСАНОВ САЛИЕВ
ФАРИС МУСТАФА ШАКИР
ФАРИТДИН САЛИФ МУСА
ФАТМЕ ЗИХНИ РАСИМ
ФАХРИ САЛИФ МУСА
ФИДАНА МАРТИНОВА СЕВЕРИНОВА
ФИКРЕТ ШЕРИФ ОСМАН
ФИКРИ ЮСЕИН САЛИ
ФИКРИЕ ХАЛИМОВА САЛИЕВА
ФИЛИЗ РАФЕТ ДУРМУШ
ФИРДЕС ВЕХПИ САЛИ
ХАВНИС ИСА МЮМЮН
ХАДЖЕР РАМАДАН МЮМЮН
ХАЗЕЛ ЮМЕР САЛИ
ХАЗМИ ВЕЛИ МУСТАФА
ХАЙРУЛА ИСМАИЛОВ МЮМЮНОВ
ХАШИМ АЙНУР ХАШИМ
ЧАГЛАР МУСАОГЛУ
ШАКИР КИРАЗЛЪ
ШЕНОЛ ФИКРЕТ ОСМАН
ШЕНОЛ ШАБАНОВ КЯМИЛОВ
ШЕРИФЕ ЮСЕИН САЛИ
ШУКРИЕ САМИ ОСМАН
ЮЗДЖАН ХАВНИС ИСА
ЮЛИЯН СРЕБРИНОВ КАРАКАШЕВ
ЮЛИЯНА МИРОНОВА СЕВЕРИНОВА
ЮМЮГЮЛ САКЪБ АХМЕД
ЮСЕИН ФИКРИ САЛИ
ЮСЕИН ХАСАН САЛИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.КАНЯК, кметство …………………………., секция № 014
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЛБЕНА БОРИСОВА РОСЕНОВА
АЛИНА ИСКРЕНОВА КАМЕНОВА
АХМЕД МЮМЮН МЮМЮН
ГАЛЯ ИЛИЕВА МИТКОВА
ГАНИМЕ БАЙРАМ АХМЕД
ГЮЛДЖАН САЛИБРЯМ СЕРИМ
ГЮЛФИНАЗ САБРИ КЯМИЛ
ДЖЕМИЛЕ ФЕИМ РАМАДАН
ИЛИЯ МАКСИМОВ САНДОВ
ЛЯТИФ АПТИКЕРИМ КЯМИЛ
МЕХМЕД МЕХМЕД АХМЕД
МЮМЮН МЕХМЕД АХМЕД
МЮРСЕН РАФЕТ ОСМАН
НАИМ СЮННЕТЧИ
НЕВЗЕР СЮННЕТЧИ
НЕВРИЕ РЮСТЕМОГЛУ
НИГЯР СВЕТЛОВА АХМЕД
НУРАЙ РЮСТЕМОГЛУ
РЕДЖЕБ СЕЙДАХМЕД СЕЙДАХМЕД
РЕМЗИ БЕЙСИМ РАШИД
РЕМЗИЕ ЮСЕИНОВА КАСИМОВА
РЕСМИЕ ДУРМУШАЛИ СЕЙДАХМЕД
САБАХТИН АПТИ ФЕРАД
САЛИБРЯМ МЕХМЕД РАМАДАН
САЛИБРЯМ ШАБАНОВ КАСИМОВ
САМЕТ РЕДЖЕБ СЕЙДАХМЕД
СЕВГИН САЛИБРЯМ РАМАДАН
СЕВЕРИНА СТОЙЧЕВА МУТЛУ
СИЛВИЯ ЖИВКОВА ХРИСТОВА
СУНАЙ РЕДЖЕБ СЕЙДАХМЕД
ТЮРКАЙ РОСЕНОВ СЕВЕРИНОВ
ТЮРКАН РОСЕНОВА СЕВЕРИНОВА
ТЮРКЯН ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН
УЛВИЯ НЕДЖИБ СЮЛЕЙМАН
ФИДАНА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
ФИДАНКА СТОЙЧЕВА ШИМШЕК
ХАЛИМЕ САЛИМЕХМЕД ФЕРАД
ХАЯТИН ШАБАН МЕХМЕД
ШАБАН МЕХМЕД АХМЕД
ЮММЮ ШАБАН ГЮНЕЙ
ЮСЕИН РАМАДАН СЮЛЕЙМАН
ЯНКО ХРИСТОВ ШАРБАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ЯВОРОВО, кметство …………………………., секция № 015
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АДНАН ТАХИРОВ ОСМАНОВ
АЙГЮЛ РАСИМ РАСИМ
АЙДЖАН СЕБАХТИН ЕМРУЛА
АЙЛИН ШЕФКЕД РЕДЖЕБ
АЙХАН ТАХИРОВ ОСМАНОВ
АЙШЕ ОСМАН МУСТАФА
АКИФ МУСТАФА МЕХМЕД
АЛИ РАМАДАНОВ ИСМАИЛОВ
АНГЕЛ МИНЧЕВ ГРОЗДАНОВ
БАЙРИЕ ЮСЕИН ЮСУФ
БАЙРЯМ ТЕФИК БАЙРЯМ
БАКИ ТАХИР РУФАТ
БЕДРИ НЕШАД БАЙРАМ
БЕЙТУЛА ТЕФИК БАЙРЯМ
БИРДЖАН МУСТАФА ХАЛИМ
БИРЖАН АВНИЕВ РУФАТОВ
ВЕЛИ ФАХРЕДИНОВ ЕМИНОВ
ГАЛИНА АНТОНОВА ХАЛИМ ХЮСЕИН
ГАНИМЕ ТАИР МУСТАФА
ГИНА ДИМИТРОВА СЮЛЮКОВА
ГЮЛЕР КАДИР АЛИ
ГЮЛЕР МУСТАФА БЕКИР
ГЮЛНАР МЮМЮН КАДИРОГУЛЛАРЪ
ГЮЛТЕН МЮМЮН АХМЕД
ДЖАНЕР ТЮРКСЕВЕН
ДЖАНСУН СЕДАТ АЛИ
ДИАНА ДИМИТРОВА АЛИПИЕВА
ДУРМУШАЛИ МЮСЛЮМОВ МЮМЮНОВ
ЕЛЕНА ЕМИЛОВА ЙОЗЛЕМ
ЕМБИЕ ЯШАР ЮСУФ
ЕМИН АКИФ ЕМИН
ЕНИСЕ ЧЕЛИК
ЕРАЙ АЙДЕМИР
ЕРДЖАН МУСТАФА ХАЛИМ
ЕРДЖАН СЕЙДУЛА ЮСУФ
ЕРДУАН БЕЙТУЛА БАЙРЯМ
ЕРКАН АПТУРАХИМ САЛИМЕХМЕД
ЕРОЛ ХАЛИЛ МУСТАФА
ИЛИЯ ХРИСТОВ ЮЛИЯНОВ
ЙОСИФ МАРТИНОВ ЙОСИФОВ
КАДИР МЮМЮН ОСМАН
КАРАМФИЛ АСЕНОВ МИЛАНОВ
КАТЕРИНА САМУИЛОВА СОЛАКОВА
ЛЕЗИЕ КЯМИЛОВА РУФАДОВА
ЛЕМАН ЕМИН ЕМИН
МАРТИН МАРТИНОВ СТОЯНОВ
МЕЛИКЕ ХАЛИМ ХЮСЕИН
МЕРГЮЛ МУСТАФА МЕХМЕД
МЕСРУ КАДИР ОСМАН
МЕТИН МЮСАФЕТИН АХМЕД
МИЛДА МАРТИНОВА СТОЯНОВА
МИЛЕН КАРАМФИЛОВ МАРТИНОВ
МУСТАФА АКИФ МЕХМЕД
МУСТАФА ХАЛИЛ МУСТАФА
МЮМЮН АПТУРАХИМ АХМЕД
МЮМЮН БЕЙСИМ ОСМАН
МЮМЮН КАДИР ХАЛИЛ
МЮМЮН МУСТАФА ХАЛИМ
МЮМЮН ШЕВКЕТ РЕДЖЕБ
МЮСЕФЕР ШЕФКЕТ ЕМУРЛА
НАДИЕ МУСТАФА МЕХМЕД
НАЙЛЯН ДУРМУШАЛИЕВА МЮМЮНОВА
НЕБИЕ ЮСЕИН ОСМАН
НЕВРИЕ РАМАДАНОВА КЪЛДЖАН
НЕЖДЕТ ХАЛИЛ МУСТАФА
НЕЖЛА КАДИР МЮМЮН
НЕРГЮЛЕР МУСТАФА ЧЕЛИК
НЕРИМАН КАДИР МЮМЮН
НЕФИЗЕ АРИФ ЮСУФ
НЕФИЗЕ КЯМИЛ МУСТАФА
НЕШЕ РАМАДАН ХЮМЕТ
НЕШЕТ ШАБАНОВ ДЕЛИАЛИЕВ
НЯГУЛ ВИЛИЕВ ГРОЗДАНОВ
РАБИЕ РАМАДАН БАЙРЯМ
РАЙЧО БЕЛИНОВ ИЛИЕВ
РАМАДАН РЕДЖЕБ ДУРАЛИ
РАНГЕЛ ЮЛЯНОВ МЛАДЕНОВ
РАСИМ ФЕРАД РАСИМ
РЕДЖЕБ АРИФ РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ РАМАДАН ДУРАЛИ
РЪДВАН ЧАЛЪШКАН
САБРИЕ АКИФ ЮСУФ
САДИЕ ЮЗЕИР РАСИМ
САЛИМ ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН
СВЕТЛА БИСЕРОВА ОГНЯНОВА
СЕБАХАТИН СЕЙДАЛИ ЕМРУЛА
СЕВГИНАР АПТИКАДИРОВА МЮМЮНОВА
СЕВДА АНГЕЛОВА ГРОЗДАНОВА
СЕВДА АНТОНОВА ГРОЗДАНОВА
СЕВДИЕ ХАЛИЛ МУСТАФА
СЕЙДУЛА ХАСАН ЮСУФ
СЕЛВЕР АПТУЛА МЕХМЕД
СЕЛЯХИТИН ХАЛИМ ЮСЕИН
СЕМРА КАДИР ЧАЛЪШКАН
СЕМРА РАМАДАН РЕДЖЕБ
СИЙКА МИТКОВА ГРОЗДАНОВА
СИЛВИЯ САМУИЛОВА ЮРЮН
СИЛЯН МАЛИНОВ КИРЕВ
СУАТ ЙОЗТЮРК
СЪБИ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
ТАНЕР СЕДАТ ИСМАИЛ
ТЕФИК БАЙРЯМ АЛИ
ТЮРКЯН ЮКСЕЛ САЛИМЕХМЕД
УУР СЮЛЕЙМАН
ФАТМЕ АЛИ РЕДЖЕБ
ФАТМЕ СЕЙДУЛА ХАСАН
ФАТМЕ ЮСЕИН ОСМАН
ФЕИМ ДУРМУШАЛИ ЕМУРЛА
ФЕЙМЕ СЕБАТИН ПАЛАОГЛУ
ФИКРИЕ ЮЗЕИР ЕМРУЛА
ФИРДЕЗ РАМАДАН ЕМИН
ФИРДЕС ШАБАНОВА ПЕХЛИВАН
ХАБИБЕ РАМАДАН ЕМУРЛА
ХАЛИЛ МЮСЛЮМ МУСТАФА
ХАЛИЛ РАМАДАН МУСТАФА
ХАЛИМ ЕМИН ЕМИН
ХАЛИМ НАИМ ХАЛИМ
ХАЛИМ ХАЛИМ ХАЛИМ
ХАСАН САДЪК ЮСУФ
ХИЛМИЕ ХЮСМЕН ФЕРАД
ХРИСТИНА ЮЛИЯНОВА ЙОЗТЮРК
ХУБЕН ФИЛИПОВ МАРТИНОВ
ХЮРЮ ЮСЕИН ОСМАН
ШАБАН МЮМЮН ОСМАН
ШАБАН НЕШАДОВ ДЕЛИАЛИЕВ
ШЕНАЙ РАМАДАН МЮСЛИМОГЛУ
ШЕНОЛ ХАЛИЛ МУСТАФА
ШЕРИЕ АРИФОВА ИСМАИЛОВА
ШЕРИФ ШЕВКЕД РЕДЖЕБ
ШЕРИФЕ ДУРМУШАЛИ СЮЛЕЙМАН
ШУКРИ МУРАД ФЕРАД
ЩИЛЯНА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА
ЮЗЕИР РАСИМ РАСИМ
ЮЛИЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
ЮСУФ ЯШАР ЮСЕИН
ЯШАР ЮСЕИН ЮСУФ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.МИНЗУХАР, кметство …………………………., секция № 017
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АВНИ ЕНВЕР САЛИМ
АДЕМ МЕХМЕД ИНДЖЕ
АЖДА СЕБАХТИН ОСМАНОГЛУ
АЗИЗЕ МУРАД ФЕРАД
АЗИЗЕ ХАКЪ ШЕРИФ
АЗИМЕ ЧАГЛАР
АЙДЪН РАИМ РАМАДАН
АЙЛА ДИМИТРОВ
АЙЛИН АХМЕД ШЕРИФ
АЙТЕН РАМАДАН АСЕНОВА
АЙШЕ ГЮРГЕНЧ
АЙШЕ ФАТИ НАИМ
АЙШЕ ХАЛИЛ ШАБАН
АЙШЕГЮЛ МУСТАФА БЕКИР
АЛБЕН АЛДИНОВ СТОЯНОВ
АЛДИН АЛДЕНОВ СТОЯНОВ
АЛЕЙДИН НЕДЖИБ КАДИР
АЛЕН МАРТИНОВ БОРИСОВ
АЛИ АЛИ ХАСАН
АЛИ ИЛЯЗ ШЕРИФ
АЛИ НЕДЖИБ ЕМИН
АЛИ ТАСИМ МУСТАФА
АЛИДЖАН ДЕНИЗ
АЛИОСМАН ОСМАН ЮМЕР
АЛПЕР ДОГРУ
АНА МИТЕВА ЙОСИФОВА
АНГЕЛ РАЙЧЕВ МАНОЛОВ
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
АНЕЛИЯ ЮЛИЯНОВА ТЕРЗИЕВА
АНЕТА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
АНИФЕ ВЕЛИ НАИМ
АНКА ХРИСТОВА НАУМОВА
АНТОНИЯ КАМЕНОВА ОСМАНОГЛУ ЧАЛЪШКАН
АНШЕ ВИДАЕТ ГЮНЕШ
АПТИ АЛИОСМАН ЮМЕР
АПТИ ВЕХПИ БЕКИР
АПТИ ЮМЕР ЮСЕИН
АПТИЛЯЗИМ АПТИЛЯЗИМ БЕКИР
АРЗА АХМЕД СЮЛЕЙМАН
АРИФ ИЛЯЗ РАШИД
АРИФ МЮМЮН МЮМЮН
АРИФ ЮЗЕИР ШАКИР
АСЯ РУСЕНОВА СТОЯНОВА
АХМЕД МЮЗЕЙТИН МУРАД
АХМЕД САЛИ БЕКИР
АХМЕД ХАЛИД САДУЛА
БАЙРАМ КЯЗИМ ШЕФКИ
БАЙРАМ ЮСУФ САДУЛА
БАЙРИЕ АХМЕД САДУЛА
БАЙРИЕ БАЙРЯМ ЙОСИФОВА
БАЙРИЕ СЕЙДАХМЕД МУРАД
БАЙРЯМ ОСМАН БЕКИР
БАЙРЯМ РАМАДАН НАСУФ
БАЙСЕ ДУРМУШ ХАШИМ
БАРЪШ ЧАЛЪШКАН
БАХРИЕ РАМИ ШАКИР
БАХТИЯР АЛИОСМАН ЮМЕР
БЕГЮМ ЮНАЛ
БЕЙЕ КАДИР ИНДЖЕ
БЕЙСИМ ФЕИМ РУФАД
БЕЙХАН РЕМЗИ МЕХМЕД
БЕКИР МЕСУТ ХАШИМ
БЕКИР МУСТАФА МУСТАФА
БЕКИР МЮМЮН МУСТАФА
БЕКИР СЕИД АПТИЛЯЗИМ
БЕКИР ФЕЙЗИ БЕКИР
БЕРНА ОСМАНОГЛУ
БИРДЖАН РАМАДАНОВ ЕМИНОВ
БОЙЧО МИНЧЕВ СЕВЕРИНОВ
БОРИС ИВАНОВ ЕМИЛОВ
БОРЯНА КОНСТАНТИНОВА ЧУДОМИРОВА
БЮЛЕНТ ГАЛИБ НАСУФ
ВАЛЯ ЕНЕВА МАНОЛОВА
ВЕДАТ ЕНВЕР НАИМ
ВЕЖДИ НИАЗИ ШАБАН
ВЕЛИ ХЮСНИ МУСТАФА
ВЕЛЯТИН НИЯЗИ БЕКИР
ВЕХБИ АПТИ БЕКИР
ВИЖДАН ФАХРИ МУРАД
ВИЛДАН НИАЗИ САДУЛА
ВЛАДИМИР РОСЕНОВ БЕКЯРОВ
ГАЛИБ НАСУФ САДУЛА
ГАЛИБ ШАБАН САДУЛА
ГАЛЯ БОРИСОВА ЧОЛАК
ГАЛЯ ЕМИЛОВА ХУБЕНОВА
ГАЛЯ ХРИСТОВА ИЛИЕВА
ГАНА МИТЕВА ЮРИЕВА
ГАНИМЕ РАМАДАН КЕРИМ
ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ НАУМОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МАНОЛОВ
ГИЗЕМ МУТЛУ
ГИЗЕМ ЧАВУШОГЛУ
ГЬОКХАН ДИМИТРОВ
ГЬОКХАН СЕФЕР
ГЮЛАЙ ЙОЗ
ГЮЛБАХАР НУРИДИН РАМАДАН
ГЮЛБАХАР РАМАДАН САДУЛА
ГЮЛБЕЯЗ МЮМЮН ФЕРАД
ГЮЛВЕРЕН ХАСАН ЮМЕР
ГЮЛДАНЕ ЕНВЕР ХАЛИЛ
ГЮЛЕЗАР СЕЙДАХМЕД МУРАД
ГЮЛЕРДЖАН АЛИОСМАН ДИШИАЧЪК
ГЮЛЖАН МЕХМЕД НАИМ
ГЮЛНАЗ ХАЛИЛ РАМАДАН
ГЮЛНАР МУСТАФА ЕРСОЙ
ГЮЛНЕБИЕ ХАБИБ МУСТАФА
ГЮЛСЕР АРИФ САБРИ
ГЮЛФЕРЕ ИЛЯЗ АЛИ
ГЮЛШЕН РАХЪК ЙЪЛДЪЗ
ГЮЛЮМСЕР МЮМЮНАЛИ КАДЪОГЛУ
ГЮНАЙ ХАЛИБРЯМ ОСМАН
ДАМЛА КАРАТАШ
ДЕМЕТ ЧАГЛАР
ДЖАНБЕРК ЧИЧЕК
ДЖАНСУ ДЕНИЗ
ДЖАНСУ ЧИЧЕК
ДЖАНСУ ШЕН
ДЖЕЙХАН РАМАДАН ШЕРИФ
ДЖЕМАЛЕТИН ИСМАИЛ МУРАД
ДЖУНЕИТ РАМАДАН РЕДЖЕБ
ДИМИТЪР ГУНДЕВ МИТКОВ
ДИМИТЪР ЙОСИФОВ МАНОЛОВ
ДУРМУШАЛИ ВЕЛИ НАИМ
ДЮРИЕ АПТУЛА МУСТАФА
ЕВГЕНИЙ РАЙЧЕВ МАНОЛОВ
ЕВГИНАР ВЕЛИ БАШАРАН
ЕВТИМ МАРИНОВ ЙОРДАНОВ
ЕДА ФАТИН ЗЕЙНУР
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА СИДЕРОВА
ЕЛИСАВЕТА НАУМОВА ОГНЯНОВА
ЕЛКА МИЛАНОВА МОМЧИЛОВА
ЕЛКА СТЕФАНОВА АЛИПИЕВА
ЕЛМАЗ САМИ ОСМАН
ЕЛФИДЕ БАЙРЯМ МУРАД
ЕМБИЕ БАЙРЯМ МУСТАФА
ЕМБИЕ НЕШЕД ХАСАН
ЕМИЛ БИСЕРОВ КЪНЕВ
ЕМИЛ МИЛАНОВ СИДЕРОВ
ЕМИЛ РАЙЧЕВ МАНОЛОВ
ЕМИЛ СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ
ЕМИЛИЯ РАШКОВА МИХАЙЛОВА
ЕМИН ЕМИН АЛИ
ЕМИН САЛИ АЛИ
ЕМРАХ ФАХРИТИН ЮЗЕИР
ЕРАЙ ЧАВУШОГЛУ
ЕРАЙ ЮЗТЮРК
ЕРГЮН ФАИК ЮМЕР
ЕРДИНЧ ВЕЛИ ХЮСНИ
ЕРДИНЧ ФАИК ЮМЕР
ЕРДУАН ХАШИМ ЮМЕР
ЕРОЛ БАЙРЯМ ОСМАН
ЕРСЕЛ БИЛГИН
ЕРСИН РАИМ МЮМЮН
ЕРСИН РЕДЖЕБ ШЕРИФ
ЕРТАН РАСИМОВ ОСМАНОВ
ЕРХАН ГЬОНЮЛ
ЕСРА ЗЛАТКОВА СТОЯНОВА
ЕСРА ЮСЕИН АЛИ
ЗЕЙНЕП ГЮНДОГАН
ЗЕЙРА АЛИ БЕКИР
ЗЕЙРА ИБРАХИМ САЛИМ
ЗЕЙРА МЮМЮН ФИДАНОВА
ЗЕКЕРИЯ ФИКИРИ РАШИД
ЗЕКИЕ АЛИ ШАКИР
ЗЕКИЕ ЗЕКИ САДУЛА
ЗЕКИЕ СЮЛЕЙМАН МУСТАФА
ЗЕКИЙЕ ЮСУФ КЪЛЪЧ
ЗЕНУР НУРЕТИН ЗЕНУР
ЗИНЕБ МЮМЮН САЛИМ
ЗЛАТКА ИЛИЯНОВА КАХРАМАН
ЗЛАТКО ХРИСТОВ СТОЯНОВ
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ИЛИЕВ
ИВАНКА ПЕТКОВА ЙЪЛДЪЗ
ИЛИЯ РАШЕВ РУСЕВ
ИЛКНУР ДЖАНИБ АЛИЕВА
ИЛЯЗ ИЛЯЗ АЛИ
ИСМАИЛ КАХРАМАН
ИСМАИЛ ФЕРАД МУРАД
ИСМИ ИЗЕТ БЕКИР
ИСМИГЮЛ МЮМЮН КАДИР
ЙОЗЛЕМ ШЕН
КАДИР РАМАДАН БЕКИР
КАДИР РАФЕТ МУСТАФА
КАДИР ФЕИМ ЮМЕР
КАДИР ХАЛИБРЯМ ИБРЯМ
КАДРИЕ КАДИР РЕДЖЕБ
КАДРИЕ МУСТАФА РЕДЖЕБ
КАДРИЕ РАИМ СЕФЕР
КАДРИЕ ФЕРАТ БЕКИР
КАДРИЕ ХЮСНИ МУСТАФА
КАЛБИЕ ИСМАИЛ НАИМ
КАЛБИЕ СЕИД СТЕФАНОВА
КАЛБИЕ ХАБИБ ИБРЯМ
КАЛБИЕ ШАБАН ЮМЕР
КАТЕРИНА КИРИЛОВА СИДЕРОВА
КАТЯ АТАНАСОВА МЛАДЕНОВА
КАТЯ ИВАНОВА СЕВЕРИНОВА
КЕРИМЕ МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН
КРАСИМИР МИТКОВ СТОЯНОВ
КРАСИМИР РУМЕНОВ МЕТОДИЕВ
КРАСИМИРА МИТКОВА ХАСАНБАШОГЛУ
КРИСТИЯН ХРИСТОВ МИТКОВ
КЪЙМЕТ МУСТАФА АЛИОСМАН
КЯЗИМ БАЙРЯМ ШЕФКИ
КЯЗИМ ШЕВКИ САЛИМ
КЯМИЛ НАИМ ХАСАН
ЛИДИЯ ХРИСТОВА РУСЕВА
МАРИАНА АЛЕКОВА КИРИЛОВА
МАРИЕЛА ИЛИЕВА ЮНАЛ
МАРИЯ ГУНДИЕВА ЕЛИБОЛ
МАРИЯ СИДЕРОВА МЕТОДИЕВА
МАРТИН БРАНИМИРОВ ИВОВ
МАХМУД СЕИД МУСТАФА
МАХМУТ ШЕРАФЕТИН ЮМЕР
МЕДАЕТ ИЗЕТ ШЕРИФ
МЕДИЕ АДЕМ АЛИ
МЕЛЕКБЕР ХАСАН ЮЗЕИР
МЕЛИХА ДУРМУШАЛИ ВЕЛИ
МЕРДАНЕ АХМЕД ОСМАНОГЛУ
МЕСУТ КАХРАМАН
МЕСУТ МЕРДЖАН
МЕТИН ФАИК ЮМЕР
МЕХМЕД БЕКИР МЕХМЕД
МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН МАХМУД
МЕХМЕД ФИКРИ МЕХМЕД
МИЛЕНА МИНЧЕВА ИСУФ
МИЛЕНА МИНЧЕВА ЙЪЛДЪЗ
МИНЕВВЕР ЮМЕР ГЬОНЮЛ
МИНЕВИР МЕХМЕДАЛИ ЮСЕИН
МИТКО АЛДЕНОВ СТОЯНОВ
МИТКО НИКОЛОВ МАНОЛОВ
МИХАЕЛ СИДЕРОВ СИДЕРОВ
МИХАИЛ МАРТИНОВ АСЕНОВ
МУЗАФЕР ЗИХНИ САДУЛА
МУКАТТЕС МЕХМЕД САДУЛА
МУРАД РЕФИК ФЕРАД
МУРАТ ГЮРГЕНЧ
МУСТАФА ГЮНЕШ
МУСТАФА ЕЮБ МАХРЕМ
МУСТАФА КАДИР АЛИ
МУТЛУ МУРАД СЮЛЕЙМАН
МЮДЖЕТИН АЛИ ШЕРИФ
МЮМЮН АЛИ ЮСЕИН
МЮМЮН БЕЙСИМ МЮМЮН
МЮМЮН БЕКИР МУСТАФА
МЮМЮН БЕКИР САДУЛА
МЮМЮН КАДИР ЮСЕИН
МЮМЮН МУРАД СЮЛЕЙМАН
МЮМЮН МЮМЮН КЕРИМ
МЮМЮН СЕБАЕТИН МЮМЮН
МЮМЮН ФЕЙЗИ МЮМЮН
МЮМЮН ФЕРАД ХАЛИЛ
МЮМЮН ХАЛИБРАМ КЕРИМ
МЮМЮН ХЮСЕИН ЮСЕИН
МЮМЮНАЛИ МЮМЮН ХАСАН
МЮМЮНЕ МЮМЮН МЮМЮН
МЮМЮНЕ МЮМЮН ФЕРАД
НАДЕЖДА БОЯНОВА РАДАНОВА
НАДЕЖДА МАРТИНОВА БЕКЯРОВА
НАДЖИЕ ФЕТА РАШИД
НАДЖИЕ ХАЛИЛИБРАХИМ СЮЛЕЙМАН
НАДРИЕ САЛИ МАХМУД
НАДЯ НЕШЕВА КАХРАМАН
НАДЯ НЕШЕВА МИТКОВА
НАЗИФЕ МУРАД КАРАБАШ
НАЗМИЕ МЕХМЕД ЕМИН
НАЗМИЕ РЕДЖЕБ ОСМАН
НАИМ ДУРМУШАЛИ НАИМ
НАИМ САДУЛА САДУЛА
НАЙЛЕ РАСИМ МУСТАФА
НАЙМЕ АЗИС РЕДЖЕБ
НАЙМЕ ШЕФКЕТ БЕКИР
НАСУФ НАСУФ САДУЛА
НАСЪФ РАМАДАН САДУЛА
НАТАША КРИСТИНОВА ВАТАНСЕВЕР
НАУМ РАДОВАНОВ АЛЕКОВ
НЕБИЕ РАФЕТ МУСТАФА
НЕВРИЕ ИБРЯМ АЛИ
НЕВРИЕ ХАКИР ШАКИР
НЕДА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
НЕДЖИБ ЕМИН КАДИР
НЕЖЛА РЕДЖЕБ ШЕРИФ
НЕЛИ ИЛИЯНОВА КИРЕВА
НЕРИМАН НИХАТОВА ЕМИНОВА
НЕРМАН БАЙРАМ САДУЛА
НЕСИБЕ АПТИ ЮМЕР
НЕСИБЕ ФЕРАД МАХРЕМ
НЕСЛИХАН ВАТАНСЕВЕР
НЕФИДЕ ХАСАН ШЕРИФ
НЕФИЕ АЛИ ХАБИБ
НЕФИЗЕ САЛИМ ТЮТМЕЗ
НИНА МАРТИНОВА ЙОЗГЮР
НИХАТ АЛЕЙТИН БЕКИР
НУРАЕТ РАИМ ХАЛИМ
НУРАЙ ИЛЯЗ АЛИ
НУРДАНЕ МУРАД ДЖАНБУЛУТ
НУРИ ДЖАН КЪЛЪНЧ
НУРИЕ ОСМАН СЕЙДАХМЕД
НУРСЕЛ ИСМЕТ ЕНВЕР
НУРТЕН РАМАДАН ИСМАИЛ
НУРТЕН САЛИ МЕХМЕД
ОРХАН КАРАКАШ
ОРХАН КЪНАЛЪ
ОРХАН БЕКИР МУСТАФА
ОРХАН САМИ БЕКИР
ОРХАН СЕИД АПТИЛЯЗИМ
ОРХАН ХЪЛМИ СЕФЕР
ПАКИДЗЕ АРИФ ХЮСНИ
ПЕДРИЕ МЮМЮН АЛИ
ПЕДРИЕ НАИМ САДУЛА
ПЕДРИЕ ФИКРИ МУРАД
РАБИЕ ИБРЯМ МУСТАФА
РАДИ НАУМОВ АЛЕКОВ
РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ РАДОСЛАВОВ
РАЗИЕ МЮМЮН БЕКИР
РАЗИЕ МЮМЮН ИСМАИЛ
РАИМ ФЕИМ МЮМЮН
РАЙЧО ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ
РАМАДАН БЕКИРОВ ЕМИНОВ
РАМАДАН МЮМЮН ФЕРАД
РАМАДАН РАМАДАН СЮЛЕЙМАН
РАМАДАН РАМИ ШАКИР
РАМАДАН ФИКРЕТ БЕКИР
РАМАДАН ШАБАН ХАШИМ
РАМАДАН ШЕРИФ РАМАДАН
РАМАДАН ШУКРИ ИСМАИЛ
РАМАДАН ЮСУФ НАСУФ
РАМАДАН ЮСУФ САДУЛА
РАМИ МЮМЮН ОСМАН
РАМИ РАМАДАН СЮЛЕЙМАН
РАМИ РАМАДАН ШАКИР
РАМИЕ РАМАДАН МЮМЮН
РАСИМ НАИМОВ ОСМАНОВ
РАФЕТ МУСТАФА АЛИ
РАФЕТ МУСТАФА ТАИР
РАХИМ МЮЗИЕТИН МУРАД
РАХИМЕ АРИФ МЮМЮН
РАХИМЕ ЮСЕИН ДИМИТРОВ
РЕДЖЕБ АЛИ ШЕРИФ
РЕЙМЕ РАМАДАН МОЛЛАХАСАН
РЕЙХАН КАДИР ЮМЕР
РЕМЗИ МЮМЮН РАМАДАН
РЕМЗИ РАМИ РАМАДАН
РЕМЗИ ТЕФИК МЕХМЕТ
РЕСМИЕ МЮМЮН САДУЛА
РЕСУЛ РАХЪК РУФАД
РОЗАЛИЯ ИВОВА ЮЗЕИР
РОСЕН РУМЕНОВ ИЛИЕВ
РУМЕН НАУМОВ БЕКЯРОВ
РУМЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
РУШЕН БАЙРАМ САДУЛА
РУШЕН РАМАДАН ЮСУФ
САБИХА РЕДЖЕБ САДУЛА
САБРИЕ МАХМУД ШЕРИФ
САБРИЕ РАСИМ МУРАД
САБРИЕ СЕИД ОСМАН
САДЕТ МУСТАФА ИСМАИЛ
САДИКА САЛИФ АЛИ
САДУЛА ЮСУФ САДУЛА
САЛИМ ЕНВЕР НАИМ
САЛИМ КЯЗИМ ШЕФКИ
САЛИМ МЮМЮН ЮСУФ
САЛИХА САЛИ РАМАДАН
САМЕТ САМИ АХМЕД
САМЕТ ХАЛИД САДУЛА
САМИ АХМЕД ОСМАН
САМИР МЮМЮН КЕРИМ
САФЕТ РАФЕТ МУСТАФА
САФЕТ ХАЛИД САДУЛА
САШО СТЕФАНОВ МАНОЛОВ
СВЕТЛА АЛЕКОВА САШЕВА
СВЕТЛА АНДРЕЕВА ОГНЯНОВА
СВЕТЛА ГЕНАДИЕВА САШЕВА
СВЕТЛА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА
СЕБАЕТИН МЮМЮН АЛИОСМАН
СЕБАТ ВЕХБИ МУТЛУ
СЕБИЛЕ ФИКРЕТ ШЕНЕР
СЕВГИЕ КАДИР ЮСЕИН
СЕВГИН МЮМЮН КЕРИМ
СЕВГИН САЛИМ НАИМ
СЕВГИН ХАЛИЛ РАМАДАН
СЕВГИНАР САДЪК ИЛИЕВА
СЕВГЮЛ ФАИК САДУЛА
СЕВДЖАН САЛИМ ЮНАЛ
СЕВДИЕ ДУРМУШАЛИ ОСМАНОВА
СЕВДИЕ МЕХМЕД БЕКИР
СЕВЕРИН ГЕНАДИЕВ САШЕВ
СЕВЕРИН МИЛАНОВ СИДЕРОВ
СЕВЕРИН ЩЕРЕВ ХУБЕНОВ
СЕВЕРИНА НАУМОВА ШЕН
СЕДАТ АВНИ ЕНВЕР
СЕДРИЕ МЮМЮН ХАЛИБРЯМ
СЕДРИЕ ФЕРАД МУРАД
СЕЗАЙ МЕСУТ ХАШИМ
СЕЗГИН АЛИОСМАН ЮМЕР
СЕЗГИН МУСТАФА АЛИ
СЕЗГИН СЕЛЯТИН ХАБИЛ
СЕЗГИН ФЕИМ РУФАД
СЕИД АПТИЛЯЗИМ БЕКИР
СЕЙФИТИН АЛИ ШЕРИФ
СЕЙХАН МАХМУД ЮМЕР
СЕЙХАН СЕБАЕТИН АЛИОСМАН
СЕЙХАН ТАСИМ МУСТАФА
СЕЛВЕР МЕХМЕД РАШИД
СЕЛВЕР ЯКУБ ЮЗЕИР
СЕЛИМЕ МЮМЮН ЮСЕИН
СЕЛМА ФАТИ НАИМ
СЕЛЯМИ РАХМИ СЮЛЕЙМАН
СЕЛЯХТИН ХАБИБ ХАБИБ
СЕМАТ САЛИМ ЙОЗТЮРК
СЕМРА ЕМИН АЛИ
СЕНАЙ РАМАДАН НАСУФ
СЕНИЕ АРИФ МЮМЮН
СИБЕЛ ПАШАОГЛУ
СИЛВИЯ МИТКОВА СТОЯНОВА
СИЛВИЯ ЯНКОВА СИДЕРОВА
СИНАН КЯМИЛОВ БАСРИЕВ
СНЕЖА ЙОРДАНОВА АЛЕКОВА
СНЕЖАНА АСЕНОВА СТОЯНОВА
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ
СТЕФАН НАУМОВ МЛАДЕНОВ
СТЕФКА АТАНАСОВА БЕЛЧЕВА
СУНАЙ СЕЙФИТИН ШЕРИФ
СЪБИ СЕРГЕЕВ МИНЧЕВ
СЪБИНА ГЕОРГИЕВА ЗАРАЛЪ
СЪДИКА МЕХМЕД БЕКИР
СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН
ТАЛИБ НАСУФ САДУЛА
ТАМАРА РУМЕНОВА РАДАНОВА
ТАНЯ БОРИСОВА АНДРЕЕВА
ТАСИМ АЛИ МУСТАФА
ТАСИМ АХМЕД МУСТАФА
ТАСИМ ТАСИМ МУСТАФА
ТЕВФИК ЧЕТИН
ТУФАН НАСУФ САДУЛА
ТЮРКЯН АЛИ ЧЕЛИК
ТЮРКЯН БАЙРАМ МЮМЮН
ФАИК ФАРТИН САДУЛА
ФАЙТИН ЗЕЙНУР ДЖЕБИР
ФАМИЕ РАМАДАН БЕКИР
ФАТИ НАИМ НАИМ
ФАТМА СЕФЕР
ФАТМЕ НАИМ ХАЛИЛ
ФАТМЕ НАСУФ САДУЛА
ФАТМЕ ХАЛИЛ ШАКИР
ФАТМЕ ШАИБ ДЕНКТАШ
ФАТМЕ ЮСЕИН БЕКИР
ФАТМЕГЮЛ МАХМУД БЕКИР
ФАХРИТИН МЮМЮН ЮЗЕИР
ФЕИМ БЕЙСИМ РУФАД
ФЕИМ РАИМ МЮМЮН
ФЕИМЕ ФЕРАД ДЖЕБИР
ФЕЙЗИ БЕКИР МЮМЮН
ФЕЛИЗ МЮМЮНАЛИ ХАСАН
ФЕРАД МЮМЮН ФЕРАД
ФЕРДАНЕ ХЮСЕИНОВА ГЮРГЕНЧ
ФЕРДИЕ ЮСЕИНОВА ДОГРУ
ФЕРИЗЕ АЛИОСМАН ЮСЕИН
ФЕРИЗЕ АХМЕД ФЕРАД
ФЕРХАД ФАТИН ЗЕЙНУР
ФЕТИЯ МЕХМЕДАЛИ ХАСАН
ФИКИРИ ЗЕКИРИЕ РАШИД
ФИКИРНАС РАСИМ ЕМИН
ФИКРЕТ АЛИ БЕКИР
ФИКРЕТ ИЗЕТ ХЮСНИ
ФИКРЕТ КАДИР РЕДЖЕБ
ФИКРЕТ МЮМЮН ХАЛИБРЯМ
ФИКРИ МЕХМЕД БЕКИР
ФИКРИ ШУКРИ МУРАД
ФИЛКА БОРИСОВА АКЧЕ
ФИРДЕС АЛИ ХАСАН
ФИТНАТ ВЕЛИ ШАИН
ХАБИБ СЕЛЯТИН ХАБИБ
ХАВЗЕ ДЖЕМАЛ МЮМЮН
ХАЙРИЕ АПТУЛА ШЕФКИ
ХАЙРИЕ СЕИДАХМЕД ХАМДИ
ХАКАН ХАЛИЛ ХАЛИЛ
ХАКИМЕ РЕДЖЕБ САДУЛА
ХАКЪ МЮДЖЕТИН ШЕРИФ
ХАЛИБРЯМ МЮМЮН ОСМАН
ХАЛИД АХМЕД САДУЛА
ХАЛИЛ РАМАДАН РАМАДАН
ХАЛИЛ САМИ БЕКИР
ХАЛИЛ ФИКРЕТ ХАЛИБРЯМ
ХАНИФЕ САБРИ ИБРЯМ
ХАФИЗЕ АДЕМ МУРАД
ХАФИЗЕ АХМЕД ХАСАН
ХАФИЗЕ МЕХМЕД АПТИ
ХАФИЗЕ НЕДЖИБ ДЕНИЗ
ХАФИЗЕ СЮЛЕЙМАН МУРАД
ХАФИЗЕ ШЕВКЕТ ИБРАМ
ХИКМЕТ ИЗЕТ ХЮСНИ
ХИКМЕТ МЮМЮН ИСМАИЛ
ХОРИЕ АЙДЪН КЪРАЧ
ХРИСТИНА НИКОЛОВА ЕМИЛОВА
ХРИСТИНА РАЙКОВА МИХАЙЛОВА
ХРИСТИНА РАЧЕВА АНТОНОВА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ ЮЛИЯНОВ
ХРИСТО СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
ХРИСТО ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ
ХЮРЮ АЛИОСМАН ЮМЕР
ХЮРЮ ШЕВКЕТ КЕРИМ
ХЮСНИЕ ХАЛИЛ ЮМЕР
ХЮСНЮ МЮМЮН МУСТАФА
ХЮСНЮ МЮМЮН МУСТАФА
ШАЗИЕ ЗАБИТ ЮМЕР
ШАЗИЙЕ ШЕН
ШЕНАЙ СЕЙФИТИН ШЕРИФ
ШЕНАЙ СЕЛЕЙТИН ХАШИМ
ШЕНГЮЛ ВЕЛИ ТАИР
ШЕНГЮЛ РЕМЗИ ВАТАНСЕВЕР
ШЕРИФ ЕШЕРЕФ РАМАДАН
ШЕРИФ ИЛЯЗ АЛИ
ШЕРИФ РАМАДАН ХАБИБ
ШЕРИФ ХАЛИМ МУРАД
ШЕРИФЕ ВЕЛЯТИН МУСТАФА
ШЕФИЕ ТАСИМ ШЕФКИ
ШЕХРИЕ РАМАДАН НАСУФ
ШИНКА БОРИСОВА ЕМИЛОВА
ШИНКО МИЛАНОВ МИТКОВ
ШУКРИ РАМАДАН ИСМАИЛ
ШУКРИЕ РАСИМ АПТИ
ШЮКРЮ ТЕФИК МУРАД
ЪШЪЛ РАМАДАН СЮЛЕЙМАН
ЮЗДЖАН АРИФ ШАКИР
ЮЗЕИР МЮМЮН ЮЗЕИР
ЮМЕР ОСМАН АПТИ
ЮМИТ САДУЛА САДУЛА
ЮМЮГЮЛ ЗЮЛКЕР САДУЛА
ЮМЮГЮЛ РАМАДАН БЕКИР
ЮРИ ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ
ЮРКИЕ САДЪК ХАБИБ
ЮСЕИН АЛИ ШЕРИФ
ЮСЕИН КАДИР ЮСЕИН
ЮСУФ НАСУФ САДУЛА
ЮСУФ САМИ ОСМАН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ПЕТЕЛОВО, кметство …………………………., секция № 018
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЖДА АЙНУР САЛИМЕХМЕД
АЗИМЕ МЕХМЕД БЕКИР
АЙНУР САЛИМЕХМЕД МУРАД
АЙНУР САФЕТ МУРАД
АЙСУН ХАСАН ЮСЕИН
АЛИ МУСТАН МЕСТАН
АНИФЕ МЕХМЕД ЮСЕИН
АПТИЛЯЗИМ МУРАД АХМЕД
АРИФ МУСТАФА МУСТАФА
АРИФ ХАСАН АРИФ
АХМЕД ЕМИН РАМАДАН
БАЙРЯМ ТАСИМ ЮСЕИН
БАЙРЯМ ЮСЕИН БАЙРЯМ
БЕХЧЕД ШАБАН НЕДЖИБ
БЕХЧЕТ ЙЪЛМАЗ
БИЛЯН РАДОСЛАВОВ МАНОЛОВ
БИСЕРКА РУМЕНОВА МЛАДЕНОВА
ВАСИЕ МУРАД ОСМАН
ВЕЛИ ЯШАР МУСТАФА
ВИОЛЕТА МИРОСЛАВОВА МАХМУДОВА
ГЮЛЕН ХРИСТОВ ЕМИЛОВ
ГЮЛЗАДЕ ТАСИМ МЕХМЕД
ГЮЛФИЗЕ АПТИЛЯЗИМ АХМЕД
ГЮЛЯЕТ ФАРИС МУРАД
ГЮРДЖАН ТАСИМ РАСИМ
ГЮРЖАН АЛИ МЕСТАН
ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕД ЮСЕИН
ДУРДУГЮЛ РАМАДАН МЕХМЕД
ЕЛМАЗ ХАСАН РАМАДАН
ЕМБИЕ МЕХМЕД ЕМИН
ЕМИН КЯМИЛ КЯМИЛ
ЕМИНЕ КЕРИМ КЕРИМ
ЕРГЮН МЮМЮН ШАБАН
ЕРГЮНЕР РЕДЖЕБ ХАСАН
ЕРДЖАН РЕДЖЕБ ХАСАН
ЗЕЛИЕ АКИФ АПТУРАМАН
ИЛИЯН ХРИСТОВ ИЛИЯНОВ
ИЛКЕР ОРХАН МУРАД
КАДИР МУСТАФА РАМАДАН
КАТЯ МЛАДЕНОВА СЕВЕРИНОВА
КЕРИМ РУЖДИН БЕКИР
ЛЯТИФ АЛИ МЕСТАН
МЕРГЮЗЕ ЕМИН ХАСАН
МЕРГЮЛ ЯШАР КАРАБАШОГЛУ
МЕРДИЕ МЮМЮН МАХМУД
МЕРТ ВАТАНСЕВЕР
МЕХМЕД ЯШАР ДУРМУШ
МУРАД КАДИР ОСМАН
МУРАД МЮМЮН АХМЕД
МУРАД ФЕРАД МУРАД
МЮМЮН АПТИЛЯЗИМ МУРАД
МЮМЮН СЮЛЕЙМАН ШАБАН
МЮМЮН ТАСИМ РАСИМ
НАДЕЖДА МЛАДЕНОВА ИЛИЯНОВА
НАДЯ БИЛЯНОВА ШАБАН
НАЗМИЕ АЛИ ЮСЕИН
НАЙМЕ НЕРМИН МЕХМЕД
НЕБИБЕ АПТИЛЯЗИМ АХМЕД
НЕБИБЕ НЕРМИН ЕМИН
НЕРМИН ЕМИН ОСМАН
НЕСЛИХАН ЙЪЛМАЗ
НУРИЕ КЕРИМ НЕДЖИБ
ОРХАН РАМАДАН МЕХМЕД
ОРХАН ШАБАН МУРАД
РАЙМЕ ЕМИН ИСМАИЛ
РАЙМЕ НЕДЖИБ АХМЕД
РАЙМЕ РАМАДАН МЕХМЕД
РАМАДАН ТАСИМ МЕХМЕД
РАМАДАН ТАСИМ МЕХМЕД
РАМАДАН ТАСИМ ЮСЕИН
РЕДЖЕБ МЮМЮН ХАСАН
РУМЕН АНАСТАСОВ ДАСКАЛОВ
САДИЕ АПТИ ОСМАН
САНИЕ РЕДЖЕБ ТОКАЙ
САШО МИНЧЕВ МЛАДЕНОВ
СВЕТЛАНА ПЕЕВА ЮСЕИН
СЕВИНЧ МУСТАФА ДУРМУШ
СЕЛВЕР ШАБАН ХАЛИЛ
СЕЛИМЕ РУЖДИ ЙЪЛМАЗ
СЕМРА АПТИ ЮСЕЙН
СИЛВИЯ РАДОСВЕТОВА АВДЖЪ
СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
ТАСИМ РАСИМ МАХМУД
ТАСИМ ЮСЕИН ЮСЕИН
ТАХСИН ЙЪЛДЪЗ
ТИХОМИР ФЬОДОРОВ МЛАДЕНОВ
ФАРИТИН МЮМЮН МЕХМЕД
ФАТМЕ ШАИН ОСМАН
ХАЙРИЕ ШАБАН КЪЛЪЧ
ХАКИМЕ АХМЕД ЮСЕИН
ХАЛИЛ ВЕЛИ ХАЛИЛ
ХАСАН АРИФ ЮСЕИН
ХАСАН РАМАДАН МЕХМЕД
ХИЛМИЕ РАШИД РАМАДАН
ХРИСТО БОЯНОВ ЩЕРЕВ
ШАИН МУРАД ОСМАН
ШИНКА МИРОСЛАВОВА ЧЪНАР
ЮСЕИН БАЙРЯМ ЮСЕИН
ЯШАР МЕХМЕД ДУРМУШ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ЛЯСКОВО, кметство …………………………., секция № 019
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЙДЪН АХМЕД МАХМУД
АЙЛЕ РАСИМ АПТИ
АЙТЕН АХМЕД ЧЕТИН
АЛЕЙТИН ЕМИН БЕКИР
АЛЕКО ГЕНАДИЕВ САШЕВ
АЛИ АЙДЪН МАХМУД
АЛИ МЕХМЕДАЛИ АХМЕД
АЛИОСМАН ТАИР МЮМЮН
АЛИПИ МИНЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
АНА МИНЧЕВА ЙОЗТЮРК
АНТОНИЯ МИЛЕНОВА БЕНОВА
АПТИ АЛИОСМАН АПТИ
АРИФ АХМЕД АЛИОСМАН
АРИФ РАМАДАН ЮСЕИН
АРИФ ШИНАСИ РЕДЖЕБ
АХМЕД АЙДЪН МАХМУД
АХМЕД АЛИОСМАН МАХМУД
АХМЕД ГАЛИБ АЛИ
БАЙРИЕ МЕХМЕД МУСТАФА
БЕЙХАН ЯШАРАЛИ ШАКИР
БЕЛГИН СЕИДАХМЕД АЙЙЪЛДЪЗ
БЕЛЯТИН ЕМИН БЕКИР
БИРХАН ШАКИР
БИРШЕН МЮМЮНАЛИ ЙОКСЮЗ
БУРАК ШЕНТЮРК
БЮЛЕНТ НЕЖДЕТ АЛИОСМАН
ВАЛЕРИ РУМЕНОВ СТЕФАНОВ
ГАЛИНА САШЕВА ЖИВКОВА
ГАНИМЕ ЕМИН ШЕРИФ
ГЬОКСЕЛ ЮРТСЕВЕН
ГЮЛБАХАР ЗИНАЛ АХМЕД
ГЮЛДАНИЕ ЮСЕИН ШАКИР
ГЮЛНУР ШАБАНАЛИ БАЛАЙ
ГЮЛСЕР АЛИ МАХМУД
ГЮЛТЕН МУСТАФА ХРИСТОВА
ГЮЛШЕН ЮМЕР ЮСЕИН
ГЮЛЮМСЯР СЕБАЙДИН БЕКИР
ГЮНЕР ИСМАИЛ АХМЕД
ГЮРЕЛ БАЙРАМ ТАРТАЧНИК
ДЕНИЗ СЮЗЕН
ДЖЕЙЛАН АЛЕЙТИН БЕКИР
ДУДУ ЙОЗТЮРК
ДУРАН НЕДЖАТИН ДУРАН
ДУРДЖАН ТАХИРЮМЕР БАЙРАМ
ЕБРАР ШЕНТЮРК
ЕКРЕМ АЛИ АХМЕД
ЕЛВАН СЕЛЕЙТИН ЕМИН
ЕМИЛ ЯСЕНОВ ЙОСИФОВ
ЕМИН СЕЛЕЙТИН ЕМИН
ЕНВЕР САБРИ АХМЕД
ЕРГЮН ГАЛИБ АХМЕД
ЕРДАЛ НЕСИН МЕСТАН
ЕРДЖАН ИРФАН АХМЕД
ЕРХАН ИРФАН АЛИ
ЕСЕН ЕРГЮН АХМЕД
ЕСРА ЙОЗТЮРК
ЗЕЛИХА ЮСУФ АХМЕД
ЗЕХРА РАДЕВА МИЛАНОВА
ИБРАХИМ САДУЛА РЕДЖЕБ
ИБРАХИМ МЕРТ БАХАР
ИЛАЙДА ЮДЖЕ
ИЛМИЯЗ МУРАД ЮСЕИН
ИРФАН ХАСАН АЛИ
ЙОЗЛЕМ МУТЛУ
КАДРИЕ ФЕИМ РЕДЖЕБ
КАЛБИЕ ЮСЕИН ЮСУФ
КЕРИМ ХАЛИБРЯМ БЕКИР
КЕРИМЕ САЛИФ АХМЕД
ЛЕВЕНТ МЮМЮНАЛИ МЮМЮН
ЛЯТИФ ШЮКРЮ ЮСУФ
МАХМУД МЮМЮН КАДИР
МАХМУД САЛИ МУСТАФА
МЕДИХА ФЕРАД ШАКИР
МЕЛЕКБЕР МЮМЮНАЛИ ЮСЕИН
МЕЛИХ КААН МЕНЕКШЕ
МЕСУТ МЮМЮН ЮСУФ
МЕХМЕТ-АЛИ РАДЕВ МИЛАНОВ
МИЛАН ЙОСИФОВ ЕНЧЕВ
МИЛЕНА МИЛЕНОВА ЕМИЛОВА
МИРА МАРТИНОВА МАКСИМОВА
МИХАИЛ ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ
МУРАДИЕ МУСТАФА АЛИ
МУСТЕЖИБ САДУЛА ШАКИР
МЮМЮН ЮСУФ ЮСУФ
МЮМЮНАЛИ ЕМИН МЮМЮН
НАИМ ЧЕТИН
НЕБИБЕ БЕКИР МЮМЮН
НЕВЕНА РАДУЛОВА СТЕФАНОВА
НЕВЕНА СТАМЕНОВА КАПЛАН
НЕДЖМИЕ МЮМЮН ЯМАН
НЕДРЕТ ХАЛИЛ МЕХМЕД
НЕСИН МЕСТАН МЕСТАН
НЕФСЕ КАБИЛ РЕДЖЕБ
НУРТЕН ЛЯТИФ АХМЕД
ОГУЗХАН СОЙЛУГАН
ОРХУН МУТЛУ
РАДИ МИЛАНОВ СЕВЕРИНОВ
РАЙМЕ ФИКРЕТ ШАКИР
РАМАДАН БЕЙСИМ МАХМУД
РАМАДАН МЕХМЕДАЛИ АХМЕД
РАМАДАН МЮМЮН ЮСУФ
РАМАДАН ФЕЙЗУЛА САДУЛА
РАМАДАН ЯШАРАЛИ ШАКИР
РАШИД САЛИБРЯМ ХАЛИМ
РЕМЗИЕ МУСТАФА ШАБАН
РУМЕН ФИЛИПОВ СТЕФАНОВ
САБАХТИН ЗЮФТЮ ШАБАН
САБРИ МЕХМЕДАЛИ АХМЕД
САБРИЕ САДУЛА ХАЛИМ
САЛИ МАХМУД МУСТАФА
САЛИБРЯМ РАШИД ХАЛИМ
САМИ КАПЛАН
СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
СЕВГИНАР ТАСИМ МУСТАФА
СЕВДА АРИФ ЧИВИН
СЕВДАЛИНА ЯНАКИЕВА БАХАР
СЕВИМ ТАСИМ МЕНЕКШЕ
СЕЗГИН ШАБАНОВ ЮСЕИНОВ
СЕИДАХМЕД МЕХМЕД ШЕРИФ
СЕЛВЕР ШАБАН МАХМУД
СЕЛЧУК ХАЛИБРЯМ БЕКИР
СЕЛЯЙТИН ЕМИН ЮСЕИН
СЕМРАН САБАХТИН ЗЮФТЮ
СИЛВАНА ФИЛЬОВА ЙОСИФОВА
СИЛВИЯ ЯСЕНОВА КАХРАМАН
СНЕЖИНА АНДОНОВА МАКСИМОВА
СТЕФКА ЮЛИЯНОВА ИВАНОВА
СЪБИН ЛЮБОМИРОВ ЙОСИФОВ
ТЕСЛИМ МЮМЮН МЕСТАН
ТЮРКИЯН ФИКРЕТ АЛИ
ТЮРКЯН КАСИМ БЕКИР
ФАИК МЕХМЕД ИСМАИЛ
ФАТМЕ РАМАДАН РЕДЖЕБ
ФАТМЕГЮЛ БАЙРАМ МУСТАФА
ФЕЙМЕ МУСТАЖИБ ШАКИР
ФЕЙМЕ РАМАДАН ВАРОЛ
ФЕРИДА АРИФ КОЛАН
ФЕРИДЕ САКЪБ МАХМУД
ФЕРИЗЕ АПТИ ХАЛИМ
ФЕТИЕ ЮМЕР БЕКИР
ХАБИБЕ СЮЛЕЙМАН ШАКИР
ХАЙРИЕ ФЕРАД АЛИОСМАН
ХАЛИБРЯМ КЕРИМ БЕКИР
ХАЛИД ХАЛИЛ САДУЛА
ХАУШ БАЙРАМ РЕДЖЕБ
ХЕДИЕ АЛИ БЕКИР
ШЕНАЙ НЕДЖАТИН ДУРАН
ШЕНЕР ИБРАХИМ РЕДЖЕБ
ШЕНОЛ ШИНАСИ РЕДЖЕБ
ШИНАСИ АРИФ РЕДЖЕБ
ШИРИН ИБРАХИМ РЕДЖЕБ
ШУКРАН ЕРОЛ АХМЕД
ЮЗГАН КЯМИЛ МЕХМЕД
ЮМИТ ХАЛИЛ ЕРСОЙ
ЮРИЙ ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ
ЯСЕН ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ
ЯШАРАЛИ РАМАДАН ШАКИР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ГАБРОВО, кметство …………………………., секция № 020
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЙКУТ ГАРИП
АЙЛЯ ФЕИМ МЮМЮН
АЙЛЯН РАМАДАН ЖЕЛЕВА
АЙТЕН МУСТАФА ХАКЪ
АЙТЕН РЕДЖЕБ ХАЛИЛ
АЙФЕР ЯШАР ШАБАН
АЙХАН МЮМЮНАЛИ МЮМЮН
АЛБЕНА ЛЕВЕНОВА ДЖАН
АЛЕКСАНДЪР РАДЕВ КАМЕНАРОВ
АЛИ ГАРИП
АЛИ ЯШАР МУСА
АЛПАЙ МУСАОГЛУ
АЛПЕР МУСАОГЛУ
АНГЕЛ РАДАНОВ КИРИЛОВ
АНЕЛИЯ МОМЧИЛОВА МИНЧЕВА
АПТУЛА МЮМЮН АПТУЛА
АРЗЪГЮЛ САЛИОСМАН РЕДЖЕБ
АХМЕД МУСТАФА ДУРМУШ
АХМЕД ЯШАР МУСА
БАЙРАМ МЕСТАНЛЪ
БАХРИЙЕ КЪРОГЛУ
БАХТИЯР МЮМЮНАЛИ ОСМАН
БЕРАТИЕ ЮСЕИН РУФАД
БЕХЧЕТ ШЕВКЕТ АЛИ
БОЖИДАР ЗЛАТАНОВ КОЛЕВ
ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ ИВАНОВ
ВАЛЕРИ МИЛАНОВ ИВАНОВ
ВЕНЦИСЛАВА СТОЯНОВА ЯЙЛЪ
ГАЛЯ АЛИПИЕВА КЬОСОВА
ГАНИМЕ ХАСАН ОСМАНДЖИК
ГЕРАСИМ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ГЮЛГАДЪН САЛИМ ДЕРИДЖИОГЛУ
ГЮЛДЖАН АПТУЛА РАМАДАН
ГЮЛЕР ШАБАН БИРДЖАН
ГЮЛТЕН МЕХМЕД АПТИ
ГЮЛШЕН ШАБАНОВА АЛИЕВА
ГЮНЕР МАХМУД МАХМУД
ДЖАИТ ШАБАН ХАЛИМ
ДЖАНАН САБАХАТИН ДЖАБИР
ДЖЕВРИЕ САБАХАТИН ДЖАБИР
ДЖЕЙЛЯН САМИР ОСМАН
ДЖЕЙХУН ЕБРАР
ДУРГАДЪН МЕХМЕД ХАНЪМОГЛУ
ДУРДУГЮЛ ВЕЛИ ЕМИН
ДУРМУШ ХАККЪ РАМАДАН
ЕЛФИДА ЙОНУЗ ЕМИН
ЕЛФИДЕ АЛИ МУСА
ЕМИЛ АЛИПИЕВ МИХОВ
ЕМИЛ ЕМИЛОВ МУТАФОВ
ЕМИЛИЯ РУМЕНОВА МУТАФОВА
ЕМИЛИЯ ШЕНКОВА КАРАБУЛУТ
ЕМИНЕ БЕЙРОЛА ЕМИН
ЕМРАН МЕСТАНЛЪ
ЕМРАХ ЧАЛЪШКАН
ЕРАЙ РАМАДАН РЮСТЕМ
ЕРДЖАН РЕДЖЕБ ЮМЕР
ЕРДОАН МЮМЮН ХАЛИБРЯМ
ЕРСЕН ЙОЗГЮР
ЕРХАН РЕДЖЕБ ЮМЕР
ЖАНА РАДКОВА ДИМОВА
ЗИНА АЛЕКСИЕВА ТЮТЮНДЖИЕВА
ЗИЯ ЕСАТ ХАЛИЛ
ЗЛАТАН БОЖИДАРОВ ЗЛАТАНОВ
ЗЛАТКА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА
ИКБАЛЕ ШАБАН САДУЛА
ИЛИЯН РУМЕНОВ ЗЛАТАНОВ
ИЛКЕР ДИЛБЕР
ИСМАИЛ АДЕМ ЗЕКЕРИЕ
ЙЕШИМ МУТЛУ
ЙОЗГЕ МУТЛУ
ЙЪЛДЪЗ ФЕЙЗУЛА АЛИ
КАДИР ШЕВКЕТ АЛИ
КАТИНА ХРИСТОВА МЕРМЕР
КАТЯ ХРИСТОВА МУТЛУ
КЪЙМЕТ МЮМЮН ХАЛИЛ
ЛИЛИЯ ЙОСИФОВА МУСАОГЛУ
МАРИАНА ОГНЯНОВА КОЛЕВА
МАРТИН РУМЕНОВ КОЛЕВ
МЕЛИХАТ ЕМИН САЛИ
МЕРГЮЛ ДЖАФЕР КОРКМАЗ
МЕРДИЕ САКЪБ НУРИ
МЕХМЕД МУСТАФА СЮЛЕЙМАН
МИЛАН ЕМИЛОВ ИВАНОВ
МИРЕМ СУНАЕВА АПТУЛОВА
МУКАДЕС МЮМЮН НУРИ
МУСТАФА ДУРМУШ ХАККЪ
МУСТАФА МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН
МУТЛУ РЕДЖЕБ ЕМИН
МУХАРРЕМ ЮСЕИН ОСМАНДЖИК
МЮМЮН ЕМИН РЕДЖЕБ
МЮМЮН МУСТАФА СЮЛЕЙМАН
МЮМЮН РЕДЖЕБ МЮМЮН
МЮМЮН САИМ НУРИ
МЮМЮН ФЕХИМ МЮМЮН
МЮМЮНАЛИ МЮМЮН МЮМЮН
НАДЖИЯ ФЕИМ МЮМЮН
НАДИР РЕДЖЕБ ЕМИН
НАДЯ КИРОВА МАРТИНОВА
НАДЯ ЛЕВЕНОВА КЮЧЮКАСЛАН
НАЗИФЕ КАРАБУЛУТ
НАЗМИЕ ИДРИЗ САЛИМ
НАЙМЕ РАМАДАНОВА МУСТАФОВА
НАЙМЕ ТУНДЖАЙ МЮМЮН
НЕБИБЕ БАЙРАМАЛИ ХАЛИБРЯМ
НЕБИБЕ МЕХМЕД АЛИ
НЕБИЕ КАДИР АЛИ
НЕВЕН НЕЧЕВ АЛИПИЕВ
НЕВЕН РАДИЛОВ МАРТИНОВ
НЕВЯН НЕВЕНОВ МАРТИНОВ
НЕДРЕТ ШАБАН ЕМИН
НЕЖДИ РЕДЖЕБ ЕМИН
НЕЛИ АЛИПИЕВА ЧАУШЕВА
НЕРДЖАН ИСМАИЛ АДЕМ
НЕСЛИХАН КОРКМАЗ
НЕФИЕ МЮМЮН СЮЛЕЙМАН
НЕЯТ МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕДАЛИ
НИКОЛАЙ НЕЧЕВ АЛИПИЕВ
НУРИ РАХМИ ШАКИР
НУРИЕ СЕИД ЕМИН
НУРИЕ ШЕРИФ ХРЮСТЕМ
НУТИЕ МЕХМЕД ИБРАХИМОГЛУ
ОКТАЙ ОРХАН ЕМИН
ПЕДРИЕ АКИФ ЗЕКЕРИЕ
ПЕДРИЕ НУРИ РАМАДАН
ПЪНАР НЕВЗАТ АПАЗ
РАДАН ИЛИЕВ АСЕНОВ
РАМАДАН МУСТАФА АЛИ
РАМАДАН МЮМЮНАЛИ ХРЮСТЕМ
РАМАДАН САЛИ НУРИ
РАФИКА ХАШИМ МЮМЮН
РЕДЖЕБ ЕРДЖАН ЮМЕР
РЕДЖЕБ МЮМЮН ЕМИН
РЕДЖЕП ДЖАН
РЕМЗИЕ АХМЕД ХАККЪ
РЕМЗИЕ РАМАДАН ШАБАН
РИДВАН МЮМЮН РУФАД
РОЗА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
РОСИЦА МИЛЕНОВА АНДОНОВА
РОСИЦА ФИДАНОВА АЛИПИЕВА
РУКИЕ ГЮЛЕР
РУМЕН ЗЛАТАНОВ КОЛЕВ
САБАХАТИН МЮМЮНАЛИ ДЖАБИР
САБИХА РУЖДИ ЧАВУШ
САЛИМ РАХМИ САЛИМ
СВЕТЛА НЕВЕНОВА МАРТИНОВА
СВЕТЛА СЕВЕРИНОВА САВОВА
СЕБИЛЕ МЮМЮН ХАЛИБРЯМ
СЕБИЛЕ ШАБАН ХАЛИЛ
СЕВГИ ХАЛИЛ ХАРИЗАНОВА
СЕВГИНАР АЛИ АПТУЛА
СЕВДА НЕВЕНОВА МИЛЕНОВА
СЕВЕРИН МИЛЕНОВ АСЕНОВ
СЕЙДЖАН ДЖЕМИЛ ЙОЗТЮРК
СЕЛЧУК ХАЛИЛ ЕСАД
СИБЕЛ БЕХИЧ ЧАВУШ
СИБЕЛ СУНАЙ АПТУЛА
СИБИЛ МИЛЕНОВ АСЕНОВ
СИВИН ШИШМАНОВ МАНДАДЖИЕВ
СИЛВИЯ БОЯНОВА СААТЧЪОГЛУ
СИЛВИЯ МОМЧИЛОВА МИНЧЕВА
СИМГЕ БЕХИЧ ЧАВУШ
СИНАН ЕРДОАН ХАЛИБРЯМ
СИНЕМ РИДВАН РУФАТ
СОНЯ МИЛЕНОВА АНГЕЛОВА
СТОЙНА ЯСЕНОВА КОЛЕВА
СТОЯН МИТКОВ СТАМОВ
СТОЯН ЯНКОВ КАМЕНАРОВ
СУНАЙ АПТУЛА АПТУЛА
СЪБИН ШЕНКОВ КОЛЕВ
ТАНУШ МИЛУШЕВ ДИНЕВ
ТАНЬО АЛИПИЕВ МИХОВ
ТЕЗДЖАН РЕДЖЕБ САЛИФ
ТУНДЖАЙ МЮМЮН ГАЛИБ
ТЮЛАЙ МЮМЮН РЕДЖЕБ
УЛВИЕ МЮМЮНАЛИ КАДИР
ФАТМЕ АПТУЛА ГАЛИБ
ФАТМЕ ШЕРАФЕТИН ЕМИН
ФАТМЕ ШЕФКЕТ АЛИ
ФАХРИ ШАБАН РАМАДАН
ФЕИМ МЮМЮН ЮЗЕИР
ФЕЙМЕ ЧЕТИН
ФЕЙМЕ СЮЛЕЙМАН ЮМЕР
ФЕЙМЕ ШЮКРИ АПТУЛА
ФЕРДАНЕ КАСИМ ДЖАБИР
ФЕРИДЕ ОСМАН ИБРАМ
ХАЗИМЕ БАЙРАМ АЛИ
ХАЗИМЕ СЕВИМ САДУЛА
ХАЛИД ИСМАИЛ ИБРАМ
ХАЛИЛ ДУРАН ХАККЪ
ХАЛИЛ ЕСАД ХАЛИЛ
ХАЛИМ РАМИ САЛИМ
ХАСИБЕ ДУРМУШ ЮЗЕИР
ШАБАН САЛИФ ЕМИН
ШАБАН ФАХРИ РАМАДАН
ШАБАН ХАЛИМ ЕМИН
ШАБАН ЯСЕР СЕЙДАЛИ
ШАЗИЕ ОРХАН ХАЛИЛ
ШЕНГЮЛ ШАБАН МЕХМЕД
ШЕФКЕТ НЕШЕД АЛИ
ШЮКРЮ ДУРАН ХАККЪ
ЮЛИЯНА БРАТАНОВА ИВАНОВА
ЮМЕР МЮМЮНАЛИ МЮМЮН
ЮМЮГЮЛ САЛИ ФИЛИЗ
ЮМЮТ ЕРОЛ МЕХМЕД
ЮСЕИН ЕМИН МУСТАФА
ЮСЕИН МУСТАФА АЛИ
ЯСЕР СЕЙДАЛИ САЛИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.КОМУНИГА, кметство …………………………., секция № 021
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АБДУРАХИМ ЙЪЛДЪЗ
АЗИЗЕ КАХРАМАН
АЙЛИН КАСИМ ЮМЕР
АЙЛИН САЛИ ТАХИР
АЙСЕР БАЙРЯМ МУСТАФА
АЙСЕР РАСИМОВА ХАЗИМОВА
АЙСЕР СЪДКА ИБРЯМ
АЙФЕР ИДРИЗ РАСИМ
АЙШЕ ГЮЛЯВЕТИН ХАЛИЛ
АЛБЕНА МАРИНОВА ИЛИЕВА
АЛИ МЮНЮР МУСТАФА
АЛИСА НЕВЕНОВА БАЛКАНДЖИЕВА
АЛТАН НЕШАД НЕШАД
АНА РУМЕНОВА АСЕНОВА
АНДРЕЙ АНТОНОВ НЕШЕВ
АНДРЕЙ РАДАНОВ КРУМОВ
АНЕЛИЯ РАДОМИРОВА НЕШЕВА
АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА ИВАНОВА
АСЕН АНГЕЛОВ ОГНЯНОВ
АХМЕД МЕХМЕД ЮМЕР
БАЙРИЕ РАМАДАН ШААФ
БАЙРИЕ РАМАДАНОВА ИБРЯМОВА
БАЙРЯМ РЕДЖЕБ БАЙРЯМ
БАЙСИЕ МЕХМЕД МУРАДОВА
БЕРКАНТ РЕДЖЕБ АДЖЕМ
БИРГЮЛ РЕДЖЕБ ДЖАМИКОРУР
БИРГЮН МЮМЮН МЕХМЕД
БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ МАРИНОВ
БОЙКО КИРИЛОВ БАКАЛОВ
ВАЛЕРИ ТРИФОНОВ ИВАНОВ
ВАСВИЕ СЕИДАХМЕД АЛИ
ВАСИЛКА БОЯНОВА МАРИНОВА
ВИЖДАН ЮНДЕР МАРИНОВА
ВИЛДАН ЮЗЕИР ИПСАЛА
ВИОЛЕТА ЮЛИЯНОВА ТАСЕВА
ГАЛИНА РУМЕНОВА ИВАНОВА
ГАЛЯ ТИХОМИРОВА КАРАГЬОЗОВА
ГАНИМЕ ШАБАН ШАКИР
ГЕНАДИ СИМЕОНОВ ИЛИЕВ
ГРЕТА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА
ГЮЛБИЕ ХАЙРУЛА НУРИ
ГЮЛДЖАН АНДРЕЕВА КРУМОВА
ГЮЛДЖАН ЕНВЕР АКИФ
ГЮЛНИХАЛ САМИ МЕХМЕТ
ГЮЛШЕН ДЖОШКУН
ГЮЛЮЗАР МЕХМЕД ДЕНИЗЛИ
ГЮЛЮЗАР ХАЛИМ НЕШАД
ГЮЛЮМСЕР АКИФ АЛИ
ГЮРАЙ ГЮЛЯВЕТИН ХАЛИЛ
ГЮРАЙ САБАХАТИН АЛИ
ГЮРБАЙ КОЧАК
ГЮРКАН РАМАДАН МУРАД
ДАМЛА БИЛГИЧ
ДЕЛЧО РАЙЧЕВ КРУМОВ
ДЕНИСЛАВА БОРИСОВА КРУМОВА
ДЕСИСЛАВА ПАНЧЕВА МАРИНОВА
ДЖАНАН РАМАДАН АТЪФ
ДИАНА РАДИЕВА ХРИСТОВА
ДИАНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ДИМИТЪР ХРИСТОВ АСЕНОВ
ДОНЧО ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
ДУРГАДЪН АКИФ АДЖЕМ
ДУРГАДЪН ИСМАИЛОВА ЮЗГЮР
ДУРГАДЪН ШАКИР ШАКИР
ЕВГЕНИ МИТКОВ САШЕВ
ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ АСЕНОВ
ЕЛИЗ ГЮНЕР ЮСЕИН
ЕЛФИДЕ БЕКИР АКИФ
ЕМБИЙЕ ЕРИШТИ
ЕМЕЛ НАМЪК ЯШАР
ЕМИЛ СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ЕМИЛИЯ КАМЕНОВА СЕВДИНОВА
ЕМИЛИЯ САШЕВА ТУГЛУ
ЕМИН МЮМЮН ЕМИН
ЕМИНЕ НАИМ ФАИК
ЕМРУЛЛА ИЛЯЗ ЕМРУЛЛА
ЕНВЕР ТАСИМ АКИФ
ЕРАЙ РАСИМОВ ШЕВКЕДОВ
ЕРГЮЛ НУРТИН ДЖЕНГИЗ
ЕРГЮН АПТИКЕРИМОВ РУШЕДОВ
ЕРДАЛ СУАТ ДИЕТ
ЕРДИНЧ МУХАРЕМ ОСМАНДЖИК
ЕРДИНЧ РАМАДАН ИСА
ЕРДУН НУРТИН РАМАДАН
ЕРОЛ МУРАДОВ МУРАДОВ
ЕСРА ЕРГЮН АПТИКЕРИМОВ
ЕФРЕМ РАДОСТИНОВ МЕТОДИЕВ
ЖАНА ЕНЧЕВА БАКАЛОВА
ЗОЯ ПАНЧЕВА ГЮЛЕР
ИЛКАЙ БЕДРИ РАМАДАН
ИЛКО ДИМИТРОВ АСЕНОВ
ИЛЯЗ ЕМРУЛЛА ЕМИН
ИНДЖИЛЯ ФИКРИ АЛИ
ИСМИНАС ЕМИН РАМАДАН
ЙЪЛДЪЗАЙ РАМАДАН МУСТАФА
КАДРИЕ МЮМЮН ПЕСТИЛ
КАЛБИЕ РАМАДАН ТЕФИК
КЕРИМЕ БАЙРАМ ТАХИР
КИРИЛ МИТКОВ БАКАЛОВ
КЯНИЕ БАЙРАМ АХМЕД
ЛЕЙЛА ХАЛИЛОВА ШАБАНОВА
ЛОРА РОСЕНОВА БАЛКАН
МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА ОГНЯНОВА
МАРИЕЛА ВАСИЛЕВА ЩЕРЕВА
МАРИЯ НЕВЕНОВА БЕЛЕВА
МАРТИНА СЕВЕРИНОВА СТОЯНОВА
МЕЛИХА САКЪБОВА ШЕВКЕДОВА
МЕЛТЕМ ЧЕЛИК
МЕРИ РАШКОВА ТОПАЛОВА
МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕД
МЕХМЕД ИСМАИЛ МУСТАФА
МЕХМЕД РАМАДАН ИБРЯМ
МЕХМЕТ АЙЙЪЛДЪЗ
МИРЯНА РАДАНОВА РАДИЛОВА
МИТКО КИРИЛОВ БАКАЛОВ
МОМЧИЛ СЪБЕВ МОМЧИЛОВ
МОНИКА МОМЧИЛОВА САЛИ
МУРАД ДУРАЛИЕВ МУРАДОВ
МУСТАФА АПТИДЖЕМИЛОВ МУСТАФОВ
МУХАМЕР ТАСИМ АКИФ
МЮЖГЯН СЕЙДАХМЕД ИБРЯМ
МЮЗЕИН РАИФ МЕХМЕД
МЮМЮН МЕХМЕДОВ ЮМЕРОВ
МЮМЮН НЕДЖИБ РЕДЖЕБ
МЮМЮН ЮКСЕЛ ЮСЕИН
МЮНЮР АЛИ МУСТАФА
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА БЕЛЕВА
НАДЯ ЕМИЛОВА КРУМОВА
НАЙМЕ ШЕВКЕД ЕМИН
НАРГИС ЕШРЕФОВА ОСМАНДЖИКОГЛУ
НАТАЛИЯ БОРИСОВА НЕШАД
НАТАЛИЯ КАМЕНОВА ХАДЖИЕВА
НАХИДЕ РЕДЖЕБАЛИ РУШЕДОВА
НЕДЖИБ РАМАДАН МЕХМЕД
НЕДЖИБЕ МУХАМЕР АКИФ КОЧ
НЕДИН ИЛЯЗ ЕМИН
НЕРИМАН ЕМИН РАСИМ
НЕШО АНДРЕЕВ НЕШЕВ
НУРАЛ ИСМАЙЛОВА МЕХМЕД
НУРГИН РАМАДАН ШАКИР
НУРИ ФАХРИ НУРИ
НУРТИН САЛИМЕХМЕД РАМАДАН
НУРШЕН САМИ МАХМУД
НУФЕЛ ТАСИМ АКИФ
ПАВЛИНА СЕВЕРИНОВА ЯРЕН
ПАНЧО ДУШКОВ МАРИНОВ
ПЕТЯ ХРАНИМИРОВА ЙОСИФОВА
РАДИ ДЖАНОВ ХРИСТОВ
РАДОСВЕТ ЕМИЛОВ МИТЕВ
РАЙНА АНДРЕЕВА НЕШЕВА
РАЙНА ЕМИЛОВА САШЕВА
РАЛИЦА ЕМИЛОВА КАЛАЙДЖИЕВА
РАМАДАН АТЪФ ШАКИР
РАМАДАН МЕХМЕД ИБРЯМ
РАМАДАН МЮМЮН ЯШАР
РАМАДАН НАИМ МЮМЮН
РАМАДАН ТЕФИК РЕДЖЕБ
РАМАДАН ШЕВКЕД НЕШАД
РАСИМ РАСИМОВ ШЕВКЕДОВ
РАФИЕ РИЗА ЮСЕИН
РАФИЕ СЕХАТОВА ШАБАНОВА
РАШКО МАРИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
РЕДЖЕБ ИСМАИЛ ТЕФИК
РЕДЖЕБ СЪДКЪЕВ АЛИЕВ
РЕДЖЕБ ХАЛИБРЯМ АДЖЕМ
РЕЙХАН РАМАДАНОВ НЕШАДОВ
РЕМЗИЕ АПТИДЖЕМИЛОВА МУСТАФОВА
РЕНГИНАР МУСТАФА ДУРМУШ
РЕСМИЕ ШАБАН МУСТАФА
РОСИЦА РАДЕВА КОЛЕВА
РУДЖЕТИН СЕЙДУЛА ХАЗИМ
РУЗИЕ РАМАДАН МЕХМЕД
РУМЕН ДЕЛЧЕВ РАЙЧЕВ
РУМЯНА ДЕЛЧЕВА КРУМОВА
РУШЕН МЮМЮН РАМАДАН
САБРИ ШАБАН МЕХМЕДАЛИ
САЛИ РАМАДАН ТАХИР
САМЕР ОЮН АЛСУД
САМЕТ МУХАМЕР АКИФ
САМЕТ РУДЖЕТИН ХАЗИМ
САМИ ОЮН СУД
САМИР НУРТИН МУСТАФА
САФЕТ ШАБАН РАСИМ
СВЕТЛА СТЕФАНОВА МАРИНОВА
СВЕТЛАНА АНДРЕЕВА КРУМОВА
СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МАРИНОВ
СЕБАТ ИСМАИЛОВА ШАБАНОВА
СЕБАХАТ ИБРАХИМ ЕМИН
СЕБИЛЕ БЕКИР АКИФ
СЕБИЛЕ РЕДЖЕБ БАЙРЯМ
СЕВГИНАР РАМАДАН ХАЗИМ
СЕВДА ХРИСТОВА МУРАД
СЕВДА ЩЕРЕВА СЕРБЕЗОВА
СЕВДАЛИНА АНДРЕЕВА КРУМОВА
СЕВЕРИН МАРТИНОВ МЕТОДИЕВ
СЕЛБИЕ БЕКИР АКИФ
СЕЛВЕР ШАБАН МУСТАФА
СЕЛЯХАТТИН МЮМЮН ЕМИН
СЕМРА СЕЙДАХМЕД ВОДЕНИЧАРОВА
СЕХАТ ИСМАИЛОВ ШАБАНОВ
СЕЧИЛ САРОГЛУ
СИЛВИЯ БЕЛИНОВА КРУМОВА
СЛАДУН ТАШИНОВ РАДИЛОВ
СНЕЖА РОСЕНОВА МАНОЛОВА
СНЕЖАНА СВЕТОЗАРОВА АКИФ
СТЕФАН ЕМИЛОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН СПАСОВ ГОДУМОВ
СТЕФКА БЕЛИНОВА ПАМУКЧУ
СУНАЙ ЙЪЛДЪЗ
СЪДИКА РАМАДАН КОРУ
ТАСИМ ЕНВЕР АКИФ
ТИХОМИР НИКОЛАЕВ БЕЛЕВ
ТУГАЙ КОЧАК
ТУРГУТ ЮЗКАН
ТЮРКЯН САЛИ ШАХИН
ФАТМЕ ЕМИН МЮМЮН
ФАТМЕ МУСТАФА ХАККЪ
ФАХРИ НУРИ НУРИ
ФЕЙМЕ ЕРОЛ МУРАДОВА
ФЕЙМЕ СЕЗАЙОВА АХМЕДОВА
ФЕЙМЕ ФИКРЕТ КАЯ
ФЕРИХАН ДЖЕМИЛ КЯМИЛ
ФИДАНКА РАШКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ФИКРЕТ ХАЛИЛ БАЙРАМ
ФИКРИ БАЙРАМ АЛИ
ХАБИЛ ДОГАН
ХАБИШ ЯШАР ШАКИР
ХАЙРИЙЕ КАХРАМАН
ХАКИМЕ САЛИМЕХМЕД ХАЛИЛ
ХАМДЕ ФИКРЕТ ЯВУЗ
ХАНКО ПАНЧЕВ МАРИНОВ
ХАСИБЕ ЙЪЛДЪЗ
ХАСИНЕ ЕНВЕР ЙОЗКАН КЬОСЕ
ХАСИНЕ ХАЛИМ РЕДЖЕБ
ХАТИДЖЕ КАДИР РАМАДАН
ХРИСА ЯСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ХРИСТИНА ДРУМЕВА МАРИНОВА
ХРИСТИНА КИРИЛОВА СИЛЯНОВА
ХРИСТИНА ЛАТУНОВА ТАСЕВА
ХЪЛМИЕ МЮМЮН БАЙРЯМ
ХЮМЕЙРА РАМИС МЕХМЕД
ШАБАН РАМАДАН РЕДЖЕБ
ШАФЕР ИБРЯМ РЕДЖЕБ
ШЕВКЕД РАСИМОВ ШЕВКЕДОВ
ШЕНГЮН САФЕТ РАСИМ
ШЕНОЛ АПТИДЖЕМИЛОВ МУСТАФОВ
ЮЗДЖАН САБРИ МЕХМЕДАЛИ
ЮКСЕЛ БАЙРЯМ ЮСЕИН
ЮЛИЯН ТРИФОНОВ ТАСЕВ
ЮМЮ ДУРАН АКИФ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.КОМУНИГА, кметство …………………………., секция № 022
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АДЕМ ИСМАИЛ ИСА
АЕЛИНА ГЮНЕРОВНА МОМЧИЛОВА
АЙНУР АРИФ ДЖЕБИР
АЙТЕН МЮМЮНОВА ЮСЕИНОВА
АЛЕИТИН АЛИ ХАШИМ
АЛИ ФАИКОВ ХАШИМОВ
АНИФЕ НУРИЕВА ФЕРАДОВА
АНИФЕ ШАБАНОВА ХАШИМОВА
АННА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА
БАЙРИЕ РАШИД МАХМУД
БАЙСЕ ГЮЛЮСТАН ШЕВКЕД
БАЙСЕ РЕДЖЕБ ЮЗЕИР
БАЙСИЕ САЛИ ИСА
БАХИТИН СЕЙДАХМЕД ШЕВКЕД
БАХРИ СЕЙДАХМЕД ШЕВКЕТ
БАХТИЯР МУСТАФА ИСА
БИРСЕН ХАЙРИТИН БАТЪР
БЮЛЕНТ МЮМЮН МЮМЮН
ВЕЛИЗАР МАРТИНОВ БОРИСОВ
ГЮЛЛЮ РЕДЖЕБ ЮЗЕИР
ГЮЛНАДИЕ СЕЙДАХМЕД НЕШАД
ГЮНЕР РАШИД МАХМУД
ЕМРЕ ИСАОГЛУ
ЗЕКИНЕ ОСМАН ЯВУЗЕР
ЗЕЛИХА ШАДИ ГАЗИЮМЕР
ЗЮБЮШ ДЖЕМАЛ ХАЛИБРЯМ
ЗЮБЮШ РАФЕТ МЮМЮН
ИБРЯМ ШАДИ ГАЗИЮМЕР
ИСМАИЛ МЮМЮН ИСА
КАДРИЕ ИБРЯМОВА ХАШИМОВА
КЕРИМ НЕЖДЕТ ИСА
КРАСИМИР РАДЕВ ДУШКОВ
ЛИЗА МАРТИНОВА БОРИСОВА
МАРИН ЮЛИЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ
МЕДИЕ АКИФ ГАЗИЮМЕР
МЕРДЖАН МЮМЮН ХАЛИБРЯМ
МЕТИН МУРАД ИБРЯМ
МЕТИН ФАИК ТАИРЮМЕР
МУРАД ИБРЯМ ХАЛИБРЯМ
МУРАД НАИМОВ ФЕРАДОВ
МУХАММЕТ ХАЙРИТИН ШЕВКЕД
МЮМЮН ИСМАИЛ ИСА
МЮМЮН КЕРИМ ИСА
МЮМЮН РЕДЖЕБ ХАЛИБРЯМ
МЮМЮН ТУНДЖАЙ НЕШАД
МЮМЮН ХАЛИБРЯМ ХАЛИБРЯМ
НАЗЛЪ САФЕТ ЯМАН
НАЗМИ РАФЕТ МЮМЮН
НАХИМЕ ШЕНТЮРК
НУРАЙ ФЕИМ ИСА
НУРТИН ФЕИМ ИСА
ОНУР ЙОЗГЮР
ОРЧУН ЙОЗГЮР
ПЕТЯ БОЙКОВА ЙОЗГЮР
РАМАДАН РАСИМ ХАШИМ
РАСИМ РАМАДАН ХАШИМ
РАФЕТ РАМАДАН МЮМЮН
РАФИЕ ШЮКРЮ АЛИ
РАХИМЕ РАСИМ ХАЛИБРЯМ
РЕДЖЕБ ИБРЯМ ХАЛИБРЯМ
РЕДЖЕБ ХАРУН ШАБАН
РЕДЖЕП ЙОЗТЮРК
САБРИЕ АЙНУР ИСА
САЛИ ФАИК ТАХИРЮМЕР
СЕВГИНАР МЮМЮН МЮМЮН
СЕВГИНАР ШАИБ ДАЛГЪЧ
СЕВИМ РАШИД ХАЛИБРЯМ
СЕЛБИЕ ШАКИР ХАШИМ
СЕЛВЕР ВЕЛИ ШЕВКЕД
СЕЛВЕР ШАБАН ИСА
СЕЛИМЕ ШАБАН ТАИРЮМЕР
СЕЛЯХАТТИН ХАНЪМОГЛУ
СЕРВИН РАМАДАН ХАШИМ
СЕРХАН ХАНЪМОГЛУ
СИБЕЛ НЕЖДЕТ ИСА
СИЛВИЯ ЕФТИМОВА ЯНКОВА
СИНАН ЙОЗТЮРК
СНЕЖА АНГЕЛОВА БЛАГОЕВА
СОНЯ АНГЕЛОВА БЛАГОЕВА
СТЕФКА ЩЕРЕВА БОРИСОВА
ТАМЕР МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
ТОНИ МИНЧЕВ НЕШЕВ
ФАИК САЛИБРАМ ТАИРЮМЕР
ФАТМЕ РАМАДАН ШАКИР
ФЕИМ НУРТИН ИСА
ФИРДАНИЕ АЛИ ИСА
ФИРДЕС РУФАД АЛИ
ХАБИБЕ ШЕНАЙ ДАЛГЪЧ
ХАЙРИТИН ШАКИР ШЕВКЕД
ХЮСЕЙИН ЙОЗТЮРК
ШАБАН ЮСУФ МЮМЮН
ШАДИ ИБРЯМ ГАЗИЮМЕР
ШЕНОЛ МУРАД ИБРЯМ
ШЕФИЕ ХАРУН ШАБАН
ЩЕРЮ МИЛЕВ ЛЮБЕНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.НОВОСЕЛИЩЕ, кметство …………………………., секция № 023
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АНГЕЛ ДЕЛЧЕВ ЩЕРЕВ
БАЙРАМ ЮНУЗ БАЙРАМ
БАРЪШ ВАТАНСЕВЕР
ДЕЛЧО ЩЕРЕВ ДЕЛЧЕВ
МЕРГЮЛ ШАБАН ВАТАНСЕВЕР
НЕБИБЕ РАХИМ ИДРИЗ
НЕРИМАН БЕЙСИМ КАЛЕ
РАМАДАН ДУРМУШАЛИ ШАКИР
РЕШАД ЕМИН НУРИ
РЮШТЮ ВАТАНСЕВЕР
СЕВЕРИН ДЕЛЧЕВ ЩЕРЕВ
СЕЗГИН КАЛЕ
СЕЗГИН САМИ НАСЪФ
ШАБАН НАИМ АЛИМЕХМЕД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ЧЕРНА НИВА, кметство …………………………., секция № 023
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЙГЮН САЛИ БАШ
АНА ХРИСТОВА ЕМИЛОВА
АНГЕЛ БОЯНОВ БОЯНОВ
БАЙРАМ ИБАДУЛА РАХИМ
БИСЕР МАРИНОВ ИГНАТОВ
ГЬОНЮЛ ЮКСЕЛОВА САДУЛОВА
ГЮЛАЙ ЮКСЕЛОВА САДУЛОВА
ГЮЛЛЮ АПТИЛЯЗИМОВА САДУЛЛОВА
ГЮЛНАДИЕ МЮМЮН ИЗЕТ
ДУРДУГЮЛ САДУЛА ИДРИЗ
ЕЛИФ ЙЪЛДЪЗ
ЕМБИЕ ИБАДУЛА ЙЪЛДЪЗ
ЕНГИН ХИКМЕТ МЮСЛЮМ
ЕРДИНЧ ЕМИН МУРАД
ЕРОЛ ДУРАЛЪ ЕМИН
ЕСИН ИЗЕТ МЕХМЕД
КЕРИМЕ РУДЖЕТИН ТЕЗДЖАН
МЕЛИХА БАЙРАМ ИБАДУЛА
МЕХМЕД ИЗЕТ МЕХМЕД
МИНЧО САБИНОВ ЧАВДАРОВ
МЮМЮН ИБАДУЛА АЛИ
НАИМ БАСРИ ХАЙНРИХ
НЕФИЕ ЕМИН ХАДЖЪОГЛУ
НИЛГЮН ФАХРЕТИН ЕМИН
РАМАДАН ЕМИН МУРАД
РИЗА ДУРАЛИ ЕМИН
РОСИЦА БОРИМИРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
РУШЕН САЛИ МАХМУД
САБРИЕ МЮМЮН ИДРИЗ
САДУЛА ДУРМУШАЛИЕВ РЮСТЕМОВ
САЛИ ЕМИН ИДРИЗ
СВЕТЛА МАРИНОВА ИГНАТОВА
СВЕТЛА МИНЧЕВА ГЮНГЬОР
СЕИД ДУРАЛЪ ЕМИН
СЕЙДЖАН КЕРИМ ИДРИЗ
СЕРДЖАН УЛУДАГ
СИБЕЛ БАЙРАМ РАСИМ
СТОИЛ ЮРИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
СТОЯН СТОИЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
СЮЛЕЙМАН КЕРИМ ИДРИЗ
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА АЛИЕВА
ФИКРИЯ ЯШАРОВА БЕКИР
ФИРДЕС КАДИР МУРАД
ХАСИБЕ РЕДЖЕБ МУТЛУ
ХИКМЕТ ШАБАН МЮСЛЮМ
ХРИСТО БОЯНОВ БОЯНОВ
ЧИДЕМ ЕРДИНЧ МУРАД
ШЕННУР ХАСАНОГЛУ
ШЕФИЕ НАИМ ПУЛС
ЮКСЕЛ САДУЛОВ ДУРМУШАЛИЕВ
ЮМЮГЮЛ ЯШАР АЛИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.БАКАЛИТЕ, кметство …………………………., секция № 024
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

БИЛЯН ТРИФОНОВ ГРАДИНАРОВ
ГЮРСЕЛ РАФЕД ДУРАН
ЕЛМИРА МАРТИНОВА ГЮЗЕЛЕВА
МАРТИН МАРТИНОВ ГЮЗЕЛЕВ
МАРТИН СЕВЕРИНОВ ЕФРЕМОВ
НЕЗАЕТ ШЕВКЕД МЕХМЕД
РАБИА ГЮЛЕР
РАДОСЛАВ РАДАНОВ ХРИСТОВ
РАФИЯ ХАСАНОВА МУСТАФОВА
РУФАН РАИФ ХАСАН
САБИНА РАДОСЛАВОВА ГЮЛЕР
САБИНА СЕВЕРИНОВА ЕФРЕМОВА
СЕВЕРИН НЕДЕВ ФИЛИПОВ
СЕВЕРИНА НЕДЕВА ЕРБАКАР
СЕЛАХАДИН ЕМРУЛА РЕДЖЕБ
СНЕЖАНА ЕВГИНИЕВА ГРАДИНАРОВА
ХАЙРИЕ ХАСАН РЕДЖЕБ
ХАСИНЕ САЛИ ХАСАН
ЮМЮГЮСЮМ РАХИМ КАРАГАРЕН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.БОРОВСКО, кметство …………………………., секция № 024
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

ГЮЛТЕН АХМЕД ЧЕТИН
ФАТМЕ МЕСТАН МЕХМЕДОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.БОСИЛИЦА, кметство …………………………., секция № 024
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

МЮМЮН ОСМАНОВ МЮМЮНОВ
ХАТИДЖЕ АРИФ БАХАР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.РУСАЛИНА, кметство …………………………., секция № 024
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АНГЕЛИНА САНКОВА МАРТИНОВА
ГЕРГИН ФИЛИПОВ РАФАИЛОВ
НЕВЕН ВАЛЕНТИНОВ АЛЕКСИЕВ
ФИЛИП РАФАИЛОВ МАРТИНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ЖЕНДА, кметство …………………………., секция № 025
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЛЕКСАНДРА СИМОВА СИМИТЧИЕВА
АПТУЛА РЕДЖЕБ ДУРМУШ
БАЙРЯМ АПТУЛА РЕДЖЕБ
ГЮЛБЕЯЗ МЕХМЕД ДУРМУШ
ГЮЛЮЗАР ЯШАР ХАЛИМ
ДЖАВИТ МУХТАРОГЛУ
ЗЕХРА ХАСАН МУСТАФА
ИЗЕТ МЕХМЕД ИЗЕТ
ИСМАИЛ ШАБАН ТАСИМ
МЮЗЕЙЙЕН ЮЗЕИР ЕРАКДЖА
МЮНЮР ФЕТА МУСТАФА
РАДОСТИН РУМЕНОВ ЩЕРЕВ
РАМАДАН ХАЛИЛ ХАЛИЛ
РАХИМЕ САЛИ ВЕЛИНОВА
РУМЕН НИКОЛОВ ЩЕРЕВ
ЧАЛАН РУМЕНОВА ЩЕРЕВА
ЮКСЕЛ САЛИФ ТАХИР
ЮЛКЕР РУФАД МУСТАФА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.НЕБЕСКА, кметство …………………………., секция № 025
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АБДУЛЛА ТЕФИК АПТУЛА
АЛИНА ФИЛИПОВА МИРОНОВА
АНА ФИЛИПОВА МИРАНОВА
ДЕМИР ЯНАКИЕВ АТАНАСОВ
ДЕСИСЛАВА ЗДРАВКОВА ГЮЛЕР
ДЖАМАТИН МЮМЮН МЮМЮН
ДЖЕМИЛ МЮМЮН КАСИМ
ЗЕХРА ШАБАН АПТУЛА
ЗЮЛЕЙХА СЕБАХТИН АПТУЛА
ИЛМИЯ ШАБАН ЧЕЛИК
КАСИМ ДЖЕМИЛ КАСИМ
МЕДИХА БАЙРЯМ МЮМЮН
НАДЯ МИЛЕВА АТАНАСОВА
РУЖИН РАФАЕЛОВ РАДОСЛАВОВ
СЕВДА ДЕМИРЕВА МАРТИНОВА
ТУРГАЙ СЕБАХТИН АПТУЛЛА
ФИКРЕД ШЕФКЕД МЕХМЕД
ФИТНАД АЛИ МЕХМЕД
ХАЛИЛ ДЖЕМИЛ КАСИМ
ХАСИНЕ САЛИ КАСИМ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.СОКОЛИТЕ, кметство …………………………., секция № 025
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЙШЕНУР ЪШЪК
ГЕНАДИ РАДЕВ ЩЕРЕВ
ГЮЛБЕЯЗ ШЕРИФ ЪШЪК
ДЕСИСЛАВА ГЕРГИНОВА ГЕРГИНОВА
КАДРИЕ ДУРСУН КАДИР
МИНЧО СЪБЕВ ХРИСТОВ
РИДВАН РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ
САБИЕ ДУРСУНОВА МЮМЮНОВА
ХАВА МЕСТАН АХМЕД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.СРЕДСКА, кметство …………………………., секция № 025
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЙСЕЛ ФЕЙЗИ МЕХМЕД
ВИЛДАН БАЙРЯМ ТЕРЗИЕВА
ДУРМУШ ЗИЯ АЛИ
ИСМЕТ ИСМАИЛ МЕХМЕД
ОРЛИН ИВОВ МАНОЛОВ
САБРИ ШАБАН САБРИ
ФИДАНА ИВОВА ЙОЗТЮРК
ХАБИШ ШАБАН САЛИМЕХМЕД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.БЕЗВОДНО, кметство …………………………., секция № 026
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

БЕХИЧ ХАСАН ЧАВУШ
ИЛИЯН АСЕНОВ АСЕНОВ
ЛЮБА АЛЕКОВА БАЙРАКТАРОВА
МЕЛИХА ЮСЕИН ЧАВУШ
МЕХМЕД ЕМИН КЬОСЕ
ОРХАН ХАСАН ЧАВУШ
СНЕЖАНА КОЛЕВА ИГНАТОВА
СТОЙЧО РАШЕВ ЯНЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.МУРГА, кметство …………………………., секция № 027
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

НАТАЛИЯ РУСЕВА МАРИНОВА
НЕВЕНА РУСЕВА МАРИНОВА
РОСИЦА ВЕЛИНОВА МАРИНОВА
СЕВДЖАН ШАБАН КАДИР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ПАНИЧКОВО, кметство …………………………., секция № 027
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЙКУТ ИБРАХИМ ЮЗЛЕМ
АЙНУР ХАСАН АЛИ
АХМЕД ШАБАН ДУРМУШ
БАЙРАМ ТЮРКЕР ШЕН
БАЙРИЕ РЕДЖЕБ АЛИ
БАХТЕГЮЛ МУСТАФА АЛИ
БЕЙХАН ГЬОКГЬОЗ
БЕЛГИН ФАХРИ ИДРИЗ
БЕНЕР ДЖЕЗМИ РАМАДАН
БЕНЕР МУРАД МУСТАФА
ВАСИЛ АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ
ВЕЛИ ФАХРИ ИДРИЗ
ГЮЛАЙ ГАВАЗОГЛУ
ГЮЛБЕЯЗ МЮМЮНОВА МАХМУДОВА
ДЖЕМАЛ РАМАДАН РАСИМ
ДЖЕНГИЗ ДУРМУШ
ЕЛЕНА МИНЧЕВА ЙОСИФОВА
ЕЛМАЗ АХМЕД ИДРИЗ
ЕЛЧИН ЯМАН
ЕМИН МЮМЮН МЕХМЕД
ЕМРЕ ЕРГЮЛ
ЕРДУН ХАЛИБРЯМ МУСТАФА
ЗИЯ МЕХМЕД ЗИЯ
ИБРАХИМ АЙНУР ХАСАН
ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОСИФОВ
ИЛКНУР РУШЕД МАХМУД
ИРИНА САНДЕВА ЕМИЛОВА
КАДРИЯ САЛИФ КЯМИЛ
ЛЕЙЛА ХАЛИБРЯМ МУНДЖУЛУ
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЕМИН
МЕРАЛ МЕТИН ИЗЕТ
МЕХМЕД ЗИЯ КЯМИЛ
МЕХМЕТ АЛИ ГЬОКГЬОЗ
МУХАРРЕМ МЕРТ БЕРКТУНЧ
МЮМЮН АЗИС АЗИС
НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ЙОСИФОВА
НАЗЛЪ АЙНУР МУНДЖУЛУ
НАЗЛЪ ЯШАР МУНДЖУЛУ
НЕРМИН АЛИ ТУРХАН
НЕРМИН ДЖЕМАЛ ЮЗЛЕМ
ОСМАН ХАСАН АШЪКХАСАН
РАМАДАН КЯМИЛ РАСИМ
РАФЕТ ХАЙРУЛОВ КАМБЕРОВ
РОСИЦА АСЕНОВА БАЛКАН
РУШЕД ШЮКРЮ МАХМУД
САЛИ МЮМЮН АЛИ
САМИЕ РАМАДАН ДУРМУШ
СЕБАХАТИН АЛИ ИДРИЗ
СЕВДЖАН МАХМУД ИЗЕТ
СЕВИНЧ ХИКМЕТ ЗАИМ
СЕДРИЯ МЕХМЕДОВА ЮНУЗОВА
СЕЗГИН АЛИ ИДРИЗ
СЕЗДЖАН САЛИ РАСИМ
СЕРГЕЙ ЗЛАТЕВ КАЛИНОВ
СИРМА МАРТИНОВА ТЮРКСЕВЕР
ТЮРКЯН НЕШАД КЮЧЮК
ТЮРКЯН РУШЕД МАХМУД
ФАТМЕГЮЛ КЯМИЛ РАСИМ
ФАХРИ ВЕЛИ ИДРИЗ
ФЕХИМЕ СЕВЕН
ФЕХИМЕ РЕМЗИ ШЕН
ФИКРЕТ АЛИ ИДРИЗ
ФИКРИНАЗ БАСРИ МЮМЮН
ФИЛИП ЯСЕНОВ СОКОЛОВ
ХАЙРИЕ АРИФ АХМЕД
ХАЙРИЕ РАМАДАН РАМАДАН
ХАЛИБРЯМ ИБРЯМ МУНДЖУЛУ
ХИКМЕТ ЗАИМ АЛИ
ХРИСТИНА РУМЕНОВА ХУБЕНОВА
ХРИСТО АЛИПИЕВ ХУБЕНОВ
ШАБАН АЗИС АЛИ
ШАБАН АХМЕД ДУРМУШ
ШЕНАЙ ХАСАН АШЪКХАСАН
ШЕНАЙ ШЕМСЕТИН МЮМЮН
ШЕНГЮЛ АХМЕД ДУРМУШ
ШЕНОЛ ШАБАН ДУРМУШ
ШЕРМИН РАМАДАН АХМЕД
ШИРИН РАМАДАН МАРТИНОВА
ЮЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ АТАНАСОВ
ЮМИТ ЕМИН МЕХМЕД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ЙОНЧОВО, кметство …………………………., секция № 028
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЛДИН АНГЕЛОВ ХАДЖИЕВ
АЛИ АКИФ МЮСЛЮМ
БЕКИР РАМАДАН БЕКИР
БИРДЖАН САЛИ ХАЛИЛ
ГАЛИНА РУСЕВА МАРИНОВА
ЕЛИЗА ЕМИЛОВА ХАДЖИЕВА
ЕСИН АРСЛАН
ЙОНЧО РУСАНОВ МАРИНОВ
НАДЖИЕ МЕХМЕД МЮСЛЮМ
НЕДЖИБЕ МЮМЮН БЕКИР
НИНО ЕМОВ ХРИСТОВ
ОГНЯН СТОЯНОВ КИРИЛОВ
РАМАДАН САЛИ АХМЕД
РУМЕН КАМЕНОВ КОСТОВ
САЛИМ ХАЛИЛОВ АЛИЕВ
СВЕТЛА ФИДАНОВА КИРИЛОВА
СЕРКАН ЙОЗКАН
СИЛВИЯ АСЕНОВА ХАДЖИЕВА
СТОЯН ХРИСТОВ КИРИЛОВ
ХАКАН КУРТУЛУШ
ХЮРЮ ЮНАЛ
ШАЗИЕ НЕДЖИБОВА СЕВЕН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.НОЧЕВО, кметство …………………………., секция № 029
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЛБЕНА РАЛЕВА КАМЕНОВА
ГАЛИНА МИХАЙЛОВА МИЛАНОВА
ЕЛФИДЕ АРИФ ГЕРДЖИКОВА
КЯНИЕ РАМАДАН МУСТАФА
МАРИН АЛДИНОВ ЕНЧЕВ
МЮМЮН ВЕЛИ ИСМАИЛ
РАМАДАН ВЕЛИ ИСМАИЛ
РАМАДАН МЮМЮН ЯШАР
РЕНИ ФИЛИПОВА МИЛАНОВА
СЕЙХАН ФАИК МУСТАФА
СЕМА АКСОЙ
ТАТЯНА АСЕНОВА ХАДЖИЕВА
ФАИК ШАКИР МУСТАФА
ЮМЕР ВЕЛИ ИСМАИЛ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.КАБЛЕШКОВО, кметство …………………………., секция № 030
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АДЕЛИНА РАДОСЛАВОВА ОРЛОВА
АДНАН ЮНАЛ
АЙЛИН МЮМЮН ГАРИП
АЙНУР АХМЕД МУСТАФА
АЙХАН АХМЕДОВ МУСТАФОВ
АЙШЕГЮЛ РАСИМ БЕЙСИМ
АЙШЕГЮЛ МУСТАФА РАСИМ
АНИФЕ МЕХМЕДАЛИ ШЕФКЕТ
АНТОАНЕТА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
АНТОН МАРИНОВ ЮЛИАНОВ
АНТОНИЯ КРАСИМОВА КОРКМАЗ
АСЯ МАРТИНОВА ЧЕЛИК
АШКЪН ХЮРРИЕТ
БАСРИ ШАБАН ШЕФКЕТ
БАХРЕТИН САКЪБ САДУЛА
БАХТИЯР МУСТАФА МУСТАФА
БАХТИЯР ШАБАН ШЕФКЕТ
БЕХЧЕТ МЕХМЕД МЕХМЕД
БИРКАН ШЕН
БИСЕР ФИЛИПОВ МИТЕВ
БОРИСЛАВ АЛДИНОВ ХАРИЗАНОВ
БОРЯН ИВАНОВ КАБЛЕШКОВ
БРИГИТА АЛЕКСИЕВА МИХАЙЛОВА
ВАЛЕНТИН ВЕНЕТОВ АНГЕЛОВ
ВЕНЕТА АНГЕЛОВА КОЛАРОВА
ВЕСЕЛИН МИЛАНОВ МАРИНОВ
ВИОЛЕТА БОРИСОВА ФЕДОТОВА
ВЛАДИ ВИОЛЕТОВ БОРИСОВ
ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ХУБЕНОВА
ГЕРГИН ДИНКОВ ШЕНКОВ
ГЮЛБАХАР ШАБАНОВА МУСТАФА
ГЮЛБИЕ ЮСЕИНОВА КАРАДЕМИР
ГЮЛФИЕ АХМЕТ СЕЛВИ
ГЮЛХАЯТ РАФЕТ ХАЛИЛ
ГЮЛШЕН КАДИР КОДЖААЛИ
ГЮЛШЕН САЛИ МЮМЮН
ГЮНАЛ РЕМЗИ ШАКИР
ДЖЕМИЛЕ ГЮЛЕР
ДЖЕМИЛЕ ИЛЯЗ ХАЛИЛ
ЕВГЕНИЯ ЕМИЛОВА МИТЕВА
ЕЛИФ АКАР
ЕМИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
ЕСМЕРАЙ ЙОЗГЮР
ЕФТИМ РУМЕНОВ БАШЕВ
ЗДРАВКО РАДОСЛАВОВ ОРЛОВ
ЗЛАТКА БОРИСОВА ОРЛОВА
ЗОЯ АНТОНОВА ЮЛИЯНОВА
ЗЮХРЕ МЮМЮН ИВАНОВА
ИБИШ СЮЛЕЙМАН ХАЛИЛ
ИЛМИЕ САМИР ЧЕЛИК
ИМРЕН ГЮЛЕР
ИСКРЕН ИСАЕВ МИХАЙЛОВ
КАТЕРИНА СТЕФАНОВА СЕВЕРИНОВА
КОРАЙ ГЮЛЕР
КРАСЕН КРАСИМОВ АНГЕЛОВ
КРАСИМ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
МАРИЯНА МИЛУШЕВА ШЕНКОВА
МАРТИН БЕЛИНОВ МИТЕВ
МАЯ МИЛЕНОВА ХУБЕНОВА
МЕЙЛИН МЮМЮНАЛИ ЕМИНОВА
МЕЛИХА РАМАДАН МЕХМЕД
МЕХМЕД ФАХРИ ЕМИН
МЕХМЕДАЛИ РЕМЗИ ШАКИР
МИЛЕНА БОРИСЛАВОВА ХАРИЗАНОВА
МИНЧО МИНЧЕВ МЕРДЖАНОВ
МУТЛУ БАШЕВ
МЮМИНЕ РЕМЗИ РАМАДАН
МЮМЮН АКИФ МУСТАФА
МЮМЮН ШУКРИ МУСТАФА
НАДЕЖДА ЯНКОВА АКЮЗ
НАЙДА ДИНКОВА МИТЕВА
НЕБИБЕ САДЪК ХАЛИЛ
НЕВЕНА СТЕФАНОВА СЕВЕРИНОВА САДУЛА
НЕВРИЕ САЛИ БЕЙСИМ
НЕРИМАН ХАЛИЛ ШАКИР
НЕРМИН МЮМЮН МЮМЮН
НЕСИБЕ ЮСЕЙН МУСТАФА
НИНА РОМАНОВА ЮЛИЯНОВА
НИНА ЯНКОВА ОРЛОВА
НУРТЕН НУРЕДИН КОРКМАЗ
ОРЛИН ЯНКОВ ОРЛОВ
РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ ОРЛОВ
РАМАДАН САДУЛА ФИДАЕТ
РАМАЗАН ХЮРРИЕТ
РАФЕТ АКАР
РАФЕТ АХМЕД ХАЛИЛ
РЕЙХАНЕ КАДИР РЮСТЕМ
РЕМЗИ МЕХМЕДАЛИ ШАКИР
РЕНГЮЛ ХАЛИЛ ШАБАН
РОЗА МИХАЙЛОВА ОРЛОВА
РОКСАНА ИСКРЕНОВА МИХАЙЛОВА
РУЖДИ НИАЗИ ШАБАН
РУМЕН СЕВЕРИНОВ БАШЕВ
САКЪБ САДУЛА ОСМАН
САМИР РАФЕТ ХАЛИЛ
СЕВГИНАР МЮСЛЮМОВА ИБИШЕВА
СЕВДАЛИНА ЕМИЛОВА ЙОЗЛЮ
СЕВДИЕ РАСИМ УЛУСОЙ
СЕВЕРИН ДИНКОВ ШЕНКОВ
СЕВЕРИНА БЕЛИНОВА МИТЕВА
СЕВЕРИНА СЕВЕРИНОВА МИХОВА
СЕВИЛДЖАН РАСИМ БЕЙСИМ
СЕВИТИН РАСИМ БЕЙСИМ
СЕДРИЕ АЛИ КАСИМ
СЕЗГИН РАСИМ БЕЙСИМ
СЕЛИМЕ ФЕТА ИБИШ
СЕМАВИ ХИКМЕТ ИБИШ
СЕМРА САКЪБ АЛИ
СОНЯ ЕМИЛОВА ХАРИЗАНОВА
СТОЯНКА ИЛИЯНОВА МИХАЙЛОВА
СЮЛЕЙБЕ РАМАДАН ХАЛИЛ
ФАИК АЛИ ХАЛИЛ
ФАТМА АКТАШ
ФАТМЕГЮЛ РАМАДАН ОСМАН
ФАХРИ НЕШАД ЕМИН
ФЕРДИЕ АПТИ МЮМЮН
ФЕРДИЕ МЮМЮН ЕРЕН
ФЕТИЕ МЕХМЕДАЛИ САДУЛА
ФИРДЕС САДУЛА ВЕЛИ
ХАКИМЕ ХАЛИБРЯМОВА ИСМАИЛОВА
ХАЛИЛ МЮМЮНАЛИ КАСИМ
ХАППЕ ХАЛИЛ МУСТАФА
ХИКМЕТ МЮМЮН ИБИШ
ШЕХРИГЮЛ ШАБАН МУСТАФА
ШИРИН САКЪБ ОСМАН
ШУКРИ МЮМЮН ШУКРИ
ЮЗГЕ ЮНАЛ
ЮЛИЯ МИНЧЕВА ДУРГУН
ЮЛИЯН КИРИЛОВ ЙОСИФОВ
ЮСЕИН РУФАТ ХАСАН
ЯНКО СТЕФАНОВ ОРЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.СРЕДНЕВО, кметство …………………………., секция № 031
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

БЕКИР КАДИР КАДИР
ГЬОКХАН КОРКМАЗ
ГЮЛБАХАР МУРАДОВА КАДИРОВА
ГЮЛДЖАН РАМАДАН ДИМИТРОВА
ГЮЛТЕН ЮСЕИН РАШИД
ГЮРАЙ МЮМЮН РЕДЖЕБ
ДИЛЯВЕР МУСТАФА МУСТАФА
ЕДРЕЙ БЕЛИНОВ АНДРЕЕВ
ЕЛИС МЕТИН РАСИМ
ЕМБИЕ ХАСАН АХМЕД
ЕМИНЕ ЮЗДЖАН САЛИМ
ЕНУРИЕ СЕЙДАХМЕД ДЪРДЪР
ЕРЖАН РЕДЖЕБ МЕХМЕД
ЕРСИН СЮНМЕЗ
ЕФКАН ДИЛЯВЕР МУСТАФА
ЗЕЙРА РАМАДАН МЕХМЕД
ЗЛАТКА ФИЛИПОВА МИТКОВА
ИСМИГЮЛ АПТУРАИМ РЕДЖЕБ
ИСМИГЮЛ НАИМ КАДИР
ИСМИГЮЛ ТАНЕР КАДИРОВА
ЙЪЛДЪЗ ЮКСЕЛ ЮЗБАШЪ
КЕРИМЕ РЕМЗИ РАШИД
КЕРИМЕ САЛИФ МЕХМЕД
ЛЕВЕН МИТКОВ МИТКОВ
ЛИЗА ЙОСИФОВА КОЛЕВА
МАДЖИД ХАСАН МУСТАФА
МАРИЯН АСЕНОВ АНТОНОВ
МЕДЖНУН МАДЖИД МУСТАФА
МЕСУТ ЙОЗТЮРК
МЕТИН РАМАДАН РАСИМ
МИГЛЕНА ЕДРЕЕВА САКАРЯ
МИЛЕНА АСЕНОВА АНДРЕЕВА
МУСТАФА ДИЛЯВЕР МУСТАФА
МЮЖГЯН МАДЖИД КАЯ
МЮМЮН ИСМАИЛ РЕДЖЕБ
НААМУРАН ФЕРАДОВ АРУНОВ
НЕБИБЕ МЮМЮНОВА МУСТАФОВА
НЕВРИЕ МЕСТАН МУСТАФА
НЕВРИЕ РЕМЗИ АХМЕД
ОРХАН РАМАДАН МЕХМЕД
ПЕДРИЕ РЕДЖЕБ РАШИД
РАДКА ТОМОВА ТЮРКЕР
РАДОСЛАВ МИТКОВ МИТКОВ
РАМАДАН ЕМИН МЕХМЕД
РЕЙХАН МУСТАФА МЕХМЕД
РЕМЗИ АХМЕД РАШИД
РЕМЗИ СЕЙДАХМЕД АХМЕД
САБРИЕ СЕВЕТИН РАСИМ
САИТ РЕДЖЕБ АЛИ
САЛИМ ЮЗДЖАН САЛИМ
СВЕТЛАНА ЮРИЕВА КОСТОВА
СЕБАХАТ ШУКРИЕВА АРУНОВА
СЕБАХТИН АЛИ МЕХМЕД
СЕВГИНАР САБАХТИН ЯКУБ
СЕВГЮЛ САБАХТИН ЧЕЛИК
СЕДРИЕ РЕМЗИ РАШИД
СЕИДАХМЕД АХМЕД ШАКИР
СЕХЕР ЮКСЕЛ ГЮЛЕР
СИБЕЛ ХАРУН
СОНЕР МУТЛУ
ТАНЕР БЕКИРОВ КАДИРОВ
ФЕЙМЕ МУСТАФА МЕХМЕД
ФЕРАЙ ФАРЕТДИН НУРИ
ФЕРДАНЕС САБРИ МУСТАФА
ФЕРДИЕ СЕИД МЕХМЕД
ФЕРХАТ ХАРУН
ФИДАНКА МАРИНОВА ЕМИЛОВА
ХАМДИ СЕЙДАХМЕД ШАКИР
ХОРИЕ АЗИЗ ШАКИР
ШЕНАЙ РАМАДАН ИЛКАЙ
ЮЗДЖАН АРИФ САЛИМ
ЮКСЕЛ ЯШАР РАШИД
ЮЛИЯН МАРТИНОВ ДАНАИЛОВ
ЮМЮГЮЛ ИСМАИЛ РАШИД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.НОВИ ПАЗАР, кметство …………………………., секция № 032
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЙГЮЛ ШЕФКЪ КЪЛЪЧ
АЛПЕР МЕМИШЕВ МЕМИШЕВ
АХМЕД ХАСАН АПТУЛА
БЕЛКИЗЕ МУРАД ХАЙРУЛА
БИЛЯН СЕВЕРИНОВ МАНОЛОВ
ГЕРГАНА АТАНАСОВА МЕТОДИЕВА
ГИНА РАДЕВА ЙОСИФОВА
ГЮЛДЖАН РАШИД МУСТАФА
ДИНЧЕР САЛИМ МЕХМЕД
ДОГАН ЧАМЛЪДАГ
ЕРДИНЧ ДЕРЯ
ЕРОЛ БЕЙСИМ ТОПАЛ
ЗАФИР МИНЧЕВ МИРЧЕВ
ИМРЕН ЙОЗТЮРК
ИСМЕТ НЕШАД КЯМИЛ
КИРИЛ ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ
ЛИДИЯ РАДИШЕВА МИРЧЕВА
МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ ВЕСЕЛИНОВ
МИЛЕН ЗАФИРОВ МИРЧЕВ
МИНЧО ЗАФИРОВ МИРЧЕВ
МУРАД ХАЙРУЛА РАМАДАН
МЮЗЕИН МУРАД РАМАДАН
НЕЗАМЕТИН ФАХРИ НЕДЖИБ
НЕСРИН ХАСАН ДЕРЯ
РАХИМЕ БАЙРЯМ БАЙРЯМ
РЕСМИЕ ИЗЕТ АПТУЛА
РУШЕН ВАТАНСЕВЕР
РЮСТЕМ ИЗЕТ РЮСТЕМ
СВЕТЛА СВЕТЛИНОВА ТОПАЛ
СВЕТЛА СЛАВОВА ДАМЯНОВА
СЕВГИЕ ИЗЕТ ДЖАМИДЖИ
СЕДРИЕ РАМАДАН МЕХМЕД
СИЛВИЯ КАМЕНОВА МИРЧЕВА
СОНЕР АЙДЪН
СОФИЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
СЪЛЗА СЕВЕРИНОВА ВЕСЕЛИНОВА
ТЮРКЯН САЛИМ ЧАМЛЪДАГ
ФАТМЕГЮЛ МУСТАФА ХАЛИЛ
ФЕЙМЕ АХМЕД МУСТАФАОГЛУ
ХАЛИЛ ИБРЯМ ХАЛИЛ
ХАЛИМЕ ЕНВЕР ХАШИМ
ХАСАН АХМЕД АПТУЛА
ХАФИЗЕ ЕМИН НЕДЖИБ
ШЕВКЕТ ДЖАМИДЖИ
ШЕНОЛ ЮМЕР ОСМАН
ШИНКА ДАМЯНОВА МАНОЛОВА
ШИРИН БЕЙСИМ ЮСЕИН
ЮЛИЯН СЕВЕРИНОВ МАРТИНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ВОЖДОВО, кметство …………………………., секция № 033
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЙСЕР АЛИ АКЙОЛ
АХМЕД БАСРИ САРАЧ
АХМЕД МЕХМЕД ДУРМУШ
ВЕХПИ МЮМЮН МУРАД
ГАЛИНА СЕВЕРИНОВА КАРАМФИЛОВА
ГАМЗЕ ЧЕТИН
ГЬОКАН ГЮРСЕЛ ИБРЯМ
ГЮЛБИЕ СЕЙДАЛИ РАИФ
ГЮЛДАН СЕЛЯТИН ИСМАИЛ
ГЮЛДЖАН СЕЛЯТИН АЛИ
ГЮЛНАЗ БАХРИ ИБРЯМ
ГЮЛТЕН АХМЕД МУРАД
ГЮНЮЛ НАЗМИ ФЕТТА
ГЮРСЕЛ МЮМЮН ИБРЯМ
ДЖЕЙХАН ЕРОЛ ФЕТТА
ЕРДИНЧ МЮМЮНОВ ФЕТОВ
ЕРОЛ МЮМЮН ФЕТТА
ЕРХАН ИСПЕТ ФЕТА
ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА СЕРБЕСТ
ИСПЕТ АЛИ ФЕТТА
МАРТИН МИНЧЕВ ЕМИЛОВ
МЕСУТ МУСАФЕТИН ИСМАИЛ
МЕХМЕД ДУРМУШ ЮСЕИН
МЕХМЕД РЕМЗИ РАМАДАН
МИРОСЛАВ МИНЧЕВ ЕМИЛОВ
МЮМЮН ВЕХПИ МУРАД
МЮМЮНЕ ВЕХПИ МУРАД
НАДЯ МАРТИНОВА ЕМИЛОВА
НЕДА МИНЧЕВА КИЧУКОВА
НЕСРИН ЙЪЛМАЗ
НЕФИЯ РАМАДАН ЮСЕИН
ОНУР АКЙОЛ
РАМАДАН РЕДЖЕБ ШАКИР
РЕМЗИЕ КАДИР ГЮНЕШ
РЕМЗИЕ МЮМЮН МЮМЮН
СВЕТЛАНА СЕВЕРИНОВА ЧАВДАРОВА
СЕВГИНАР ХАСАН САРАЧ
СЕЛЯТИН ИЗЕТ ИСМАИЛ
СЕМРА СЕЛЯТИН ИСМАИЛ
СЕФЕРИЕ САЛИ ИСМАИЛ
СТАНКА БИСЕРОВА ОГНЯНОВА
ТЮРКЯН МУСАФЕТИН ОКАН
ФАТМЕ БЕКИР ЮСЕИН
ФАТМЕ ЕРДИНЧ ФЕТОВА
ФАТМЕ ИБРАМ ФЕТА
ФАТМЕ РАМАДАН ИСМАИЛ
ФЕДАЕТ МУСТАФА ФЕТОВА
ФЕЙМЕ САЛИМ ФЕТТА
ХАКИМЕ МУСА АПТУЛА
ШАБАН МЮМЮН ФЕТТА
ШЕНГЮЛ ДЬОНМЕЗ
ШЕНГЮЛ ХАЙРУЛА МЕХМЕД
ШИРИН АПТУРАХИМ ФЕТТА
ШИРИН БАСРИ САРАЧ
ЮРКЮШ ИСПЕТ ФЕТТА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.БОСТАНЦИ, кметство …………………………., секция № 034
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЗЕГЮЛ ФЕРАД ИБРЯМ
АЙФЕР НАИМ МЕХМЕД
АХМЕД РЕДЖЕБ ИБРЯМ
ВЕЛИН ВЕЛИНОВ МИХАЙЛОВ
ГЮЛДЖИХАН ДЖЕМИЛ РАСИМ
ГЮЛКИБАР РАМАДАН ФЕЙЗУЛА
ДЕНИЗ БАЛКАН
ДЖЕМИЛ РАСИМ ФЕЙЗУЛА
ДЖУФЕРИЕ БАЙРЯМ ХЮСНИ
ЕРДЖАН ШАБАНОВ ИСОВ
ИЗЗЕТ БАЛКАН
НАЗЪМ АПТИЛЯЗИМ ОСМАН
НЕШЕ МЮМЮН ЕМИН
НИЯЗИ РАИМ ФЕЙЗУЛА
РАФЕТ РАМИ ХАЛИЛ
РЕДЖЕБ ШАБАН СЮЛЕЙМАН
РЕМЗИЕ НАЗЪМ БАХЧЕВАНОВА
РЕСМИЕ СЮЛЕЙМАН ОСМАН
СЕБАХАТИН ВЕЛИ АЛИ
СЕВГИ НАЗЪМ АВДЖЪ
СЕЛЯМИ АПТИЛЯЗИМ ЕМИН
СИЛВИЯ ЕМИЛОВА ЙОСИФОВА
ФИКРЕТ МЮМЮН РАМАДАН
ФИТНАТ МЮМЮН МЕХМЕД
ШЕЙДА АХМЕД ИБРЯМ САЛИМЕХМЕДОВА
ШЕНАЙ АХМЕД СТЕФАНОВА
ЮЛФИЯ БАЙРЯМ ЕМИН
ЮМЮГЮЛ АПТУЛА ФЕЙЗУЛА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.БЪРЗА РЕКА, кметство …………………………., секция № 035
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АНА ИВАНОВА ЧАКЪР
АНШЕ НИХАТ ЮСУФ
АТАНАСКА МИНЧЕВА ИЛКОВА
БЕРКАНТ ЮСЕИН ИЗЕТ
БИСТРА РАДОСВЕТОВА ИЛИЕВА
ГАЛИНА ИВАНОВА КИРАЗЛИЕВА
ГАМЗЕ ГЮЛЧАКЪР
ГЮЛБЕЯЗ АХМЕТ МЕХМЕД
ГЮЛНАЗ АЗИС ОСМАН
ДЖЕМИЛЕ МУСТАФА ЮСУФ
ДУРГАДЪН ХАЛИС ОСМАН
ЕЛИЦА СТОЯНОВА ОРЛИНОВА
ЕМИЛ МЛАДЕНОВ МИЛЕВ
ЕМИЛИЯ ДЕЛЯНОВА ХУБЕНОВА
ЕРХАН ТАСИМ ИЗЕТ
ЗЕЙРЕГЮЛ ЮСЕИН МЕХМЕД
ЗЕРЕГЮЛ ШЕРИФ САЛИМ
ЗОЯ САШЕВА КЪЛЪЧ
ИЛИЯС МЕТИН РАМАДАН
КРАСИМИР ФИЛЕВ МИНЕВ
МАРТИН МИТЕВ САМУИЛОВ
МЕДИХА ДУРМУШ ИЗЕТ
МЕРИЯН МЮДЖЕТИН ОСМАН
МЕХМЕД САЛИ МЕХМЕД
МИЛЕНА ЛИЛОВА МИНЕВА
МУСА ШЕФКЕТ МУСТАФА
МЮДЖЕТИН ВЕЛАТИН ОСМАН
НАЙДЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
НАРИЯ ШЮКРИ МУРАД
НЕВЕНА ФИЛИПОВА ИЛКОВА
НЕДЖМИ НЕДЖИБ ЮСЕИН
НЕДЯЛКА МЛАДЕНОВА СИДЕРОВА
НЕЗАФЕТИН ФАХРИ БЕКИР
НИХАТ ЮСУФ ЮСУФ
ПЕДРИЕ БАЙРЯМ ОСМАН
РАДОСВЕТ РАДЕВ МИНЕВ
РАИМ ХАМДИ МЕХМЕД
РАЙМЕ СЕЙРУЛА МУСТАФА
РАМИ ХАМДИ МЕХМЕД
РАНИЕ ХАЙРУЛОВА САЛИМОВА
РЕДЖЕБ СЕБАХТИН ОСМАН
РЕМЗИЕ ВЕЛАТИН ЮСУФ
РИДВАН РАИМ МЕХМЕД
РОЗА КИРЕВА САМУИЛОВА
РОЗА ФИЛЕВА МЕХМЕД
САБИХА РАИМ МЕХМЕД
САБРИЕ МУСТАФОВА ИЗЕТОВА
САДИЕ ШАБАН МЕХМЕД
САЛИ МЕХМЕД МЕХМЕД
СВЕТЛА ВАЛЕНТИНОВА ОРЛИНОВА
СЕБАХАТ НИХАТ КАРАГЮЛМЕЗ
СЕВГИ КЪРДЖА
СИНАН НИХАТ ЮСУФ
СТОЯН ВАЛЕНТИНОВ ОРЛИНОВ
СТОЯНКА САШЕВА ГЮЛЧАКЪР
ТАЙИБЕ ЙЪЛДЪЗ
ТАСИМ РУФАТ ИЗЕТ
ТОДОР НАЙДЕНОВ ИВАНОВ
УМУТ ЧАКЪР
ФАТМЕ РАИМ МЕХМЕД
ФАТМЕ РАМАДАН МЕХМЕД
ФАТМЕГЮЛ ХАЛИЛ ИЗЕТ
ФАХРИ БЕКИРОВ МЕХМЕДОВ
ФИДАНКА АЛДИНОВА МИНЕВА
ФИКРЕТ ИЗЕТ ИЗЕТ
ФИЛЬО РАДЕВ МИНЕВ
ХАЙРИЕ РАМАДАНОВА МЕХМЕДОВА
ХАКИМЕ ТАСИМ ИЗЕТ
ХУБЕН РАДОСВЕТОВ МИНЕВ
ЮРИЙ САШЕВ МИНЕВ
ЮСЕИН НЕДЖИБ ЮСЕИН
ЮСЕИН РУФАТ ИЗЕТ
ЮСКАН ФЕРДУН САЛИМ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ВЕРСКО, кметство …………………………., секция № 036
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЙКУТ АВДЖЪ
АЙСЕЛ ЕРДУАН РАШИД
АЙШЕ ВАТАНСЕВЕР
АНИФЕ ФЕРАД БЕКИР
АХМЕД ШАБАН МУРАД
БЕРХАН МЮМЮН ШАБАН
ВАНЯ СТЕФАНОВА АКТАШ
ВЕНЕТА ФИЛИПОВА МУРАДОВА
ГАЛЯ СЕВЕРИНОВА ТЕКЕЛИЕВА
ГАЛЯ ШЕНКОВА АСЕНОВА
ГЮЛБИЕ ЮСЕИН МЕХМЕД
ГЮЛШЕН ХИКМЕТ РАШИД
ГЮЛЮМСЕР САЛИМЕХМЕД ГЮРДЖАН
ДЖАНСУ ГЮРДЖАН
ДИАНА ФИЛИПОВА ИЛИЕВА
ЕМБИЕ ХАЛИЛ БАХАР
ЕМИН РАКИФ ЮСЕИН
ЕМИН ШАБАН ФЕТА
ЕРДЖАН ЮСЕИН ЮСУФ
ЕРДЖЕБ МЮМЮН НУРИ
ЕРДУВАН ФАХРИ РАШИД
ЗАТИЕ ЮМЕР ЮСЕИН
ЗЕКЕРИЯ ЙЪЛМАЗ
ЗИНЕБ МУСТАФА НУРИ
КАДРИЕ МУРАДОВА ЕРДЕН
КЕРИМЕ МУТЛУ
МАРИНЕЛА ИВОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЯНА ЩЕРЕВА СУЛТАНЙЕРЛИ
МЕЛЯТ ДУРАН НУРИ
МУРАД РАМАДАНОВ ХАЛИЛОВ
МУРАД ФЕРАД МУРАД
МУРАТ ЕРДЕН
МЮМЮН РАФЕТ НУРИ
НЕСРИН ХАЛИЛ ВИДЖДАН
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МАРТИНОВ
НУРАЙ БАЙРЯМ МЕХМЕД
НУРИЕ ШАИБ МУРАД
ПЕДРИЯ МУРАДОВА ЙОЗ
РАДОСЛАВА НИКОЛАЕВА МАРТИНОВА
РАФЕТ МЮМЮН НУРИ
РЕМЗИ СЕИД МУРАД
РЕНГИНАР МУРАД КАХРАМАН
САБРИ ХАЛИМ ФЕРАД
САЛИ ХАБИБ МУРАД
САНИЕ НУРИЕВА ХАЛИЛОВА
СЕБАХАТ ЗЕКЕРИЕ ДУРМУШ
СЕВГИН ХАЛИЛ ХАЛИЛ
СЕВГИНАР МУРАД АВДЖЪ
СЕВЕТИН ЮСЕИН МЕХМЕД
СЕВИЛ ХАЛИЛ СЕВИМ
СЕИД ФЕРАД МУРАД
СЕНАЙ ЕРДЖЕБ НУРИ
СЕНИЕ ТАСИМ ФЕТА
СИНАН ХАЛИЛ ЕМИН
СТЕФАН СЕВЕРИНОВ ЯСЕНОВ
ТАЛИБ ХАЙРИДИН ОСМАН
ТУНАХАН ЙОЗ
ТУНЧЕР НУРИДИН РАШИД
ТЮЛЯЙ МУТЛУ
ФАРИЕ ДУРАН ХАЛИЛ
ФАТИХ КОДЖАМАН
ФАХРИЯ НУРИ ФЕРАД
ФЕРАД МУРАД ФЕРАД
ФЕТТАХ ЕМИН ФЕТА
ФИДАНКА ИВАНОВА МИТЕВА
ФИКРИ САЛИ МУРАД
ФИЛИП ИГНАТОВ МАРТИНОВ
ФИРДЕС АЛИ ИСМАИЛ
ФИРДЕС ЕМИН ФЕТА
ФИРДЕС РУФАТ МУРАД
ХАБИБ САЛИ МУРАД
ХАБИБЕ МЮМЮН МУРАД
ХАЙРИЕ ДЖЕЛИЛ МУРАД
ХАЙРИЕ ЕРДЖЕБ НИКОЛОВА
ХАЛИЛ ЕМИН РАМАДАН
ХАЛИЛ ФЕРАД ХАЛИЛ
ХАСИНЕ ФЕРАД ХАЛИЛ
ШАБАН МЮМЮН ШАБАН
ЮЛИЯНА СИДЕРОВА МАРТИНОВА
ЮМЮ РАМАДАН МУРАД
ЮРКИЕ АХМЕД МУРАД
ЮСЕИН НУРИДИН ИСА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ВЪЗЕЛ, кметство …………………………., секция № 037
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АДРИАН ХРИСТОВ КАРОВ
АЙШЕ ЮСУФ ЮЗЕИР
БОРИС ЗАХАРИЕВ ТОНЧЕВ
БОРИСЛАВ ЗАХАРИЕВ ТОНЧЕВ
БОРЯНА РАЙЧЕВА КРУМОВА
ГЮЛНИГЯР РАМАДАН ХАЛИЛ
ГЮЛТЕН САЛИ ИБРАМ
ДЖАНСУ КУРТУЛУШ
ДУРАН СЕЛЯМИ ХАСАН
ЗЕХРА КАРАДЕМИР
ИЛЯЗ МУХТИН ХАЛИЛ
КАДИР РАИФ МУРАД
КЪЙМЕТ ЕМИН ИБРЯМ
МЕТИН МУХТИН ХАЛИЛ
МУХИДИН ИЛЯЗ ХАЛИЛ
МЮМЮН ХАЛИЛ РАМАДАН
НАРИЕ ЮСУФ ЮЗЕИР
НЕДРЕТ РАМАДАН ХАСАН
НЕШЕ КАХРАМАН
НУРСИН ЕМИН ИБРЯМ
НУРХАН ХАЛИЛ ИСМАИЛ
САЛИ НУРСИН ИБРЯМ
СВИЛЕНА ХРИСТОВА ИЛКОВА
СЕВДИМ НУРСИН ИБРАМ
СЕЛЯМИ ДУРАН ХАСАН
ХОРИЕ ХАЛИМ МАХМУД
ЮСЕИН САИД АЛИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ЯБЪЛЧЕНИ, кметство …………………………., секция № 038
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АЙЛИН СЕИД РАМАДАН
АКИФ РЕДЖЕБ МУСТАФА
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ РОМАНОВ
АЛИ ДУРАН МЕХМЕД
АЛЯТИН НЕДЖИБ ШАКИР
АНТОН РУМЕНОВ ХАРИЗАНОВ
АНШЕ РАМИ ХАСАН
АНШЕ РАСИМ МЕХМЕД
АНШЕ ФЕРАД ЮСУФ
АПТУРАИМ РАМАДАН ИЗЕТ
АХМЕД ФИКРИ АХМЕД
БАЙРИЕ АКИФ ХАЙРУЛА
БЕКИР РАМАДАН МЕХМЕД
БЕХИДЕ ФЕРАД МЕХМЕД
БОРИС НИКОЛОВ АНАДОЛИЕВ
БОРЯН МАРТИНОВ ЙОСИФОВ
ГАНКА РУМЕНОВА ЙОСИФОВА
ГЮЛАЙ МУТЛУ
ГЮЛБАХАР ОРХАН РАМАДАН
ГЮЛШЕН ФЕРАД ОСМАН
ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА АНАДОЛИЕВА
ДИАН АРСОВ ПЕНЕВ
ЕВТИМ БУРАНОВ РУМЕНОВ
ЕМБИЕ МЕСТАН АХМЕД
ЕСРА ОСМАН
ЖАНЕТА АСЕНОВА МИТЕВА
ИНДЖИСЕР ЮЗЕИР МАХМУД
ЙОСИФ МИЛЕНОВ АСЕНОВ
КАЛБИЕ ОСМАН МАНАФ
КАСЪМ МЕХМЕД АХМЕД
КРЕМЕНА МИЛЕВА ТОДОРОВА
ЛЕЙЛА МЮМЮН МУСТАФА
ЛИДИЯ МУЦЕВА ЙОСИФОВА
МАРИН ФИЛИПОВ ЙОСИФОВ
МАРТИН БОРЯНОВ ЙОСИФОВ
МАФИК РАМАДАН РАМАДАН
МЕРАЛ АЙХАН МЕХМЕД
МЕРИАН НАЗИМ БАЙРАМОГЛУ
МЕТИН ЮСУФ МАХМУД
МЕХМЕД МЕХМЕД АХМЕД
МЕХМЕД РАХМИ АХМЕД
МЕХМЕД ФИКРИ АХМЕД
МЕХМЕД ЮСУФ МАХМУД
МЕХРИБАН НАЗИМ ОНУР
МИЛЕН НЕШЕВ АСЕНОВ
МИРАН МИТКОВ МИРАНОВ
МУСТАФА ФЕЙЗИ АХМЕД
МУСТАФА ХАЙРУЛА ХАЙРУЛА
МЮЗИЕН ДУРАН ХАСАН
НАДЯ АНГЕЛОВА ЙОСИФОВА
НАДЯ ФЬОДОРОВА ЙОСИФОВА
НАЗМИ РАХМИ АХМЕД
НАЗМИ ШАКИР МЕХМЕД
НЕВЕНА АРСОВА АНДОНОВА
НЕЛА БЕЛИНОВА РАМИ
НЕНЧО МИЛЕНОВ АСЕНОВ
НЕСИЕ АЗИС ХАЙРУЛА
НЕФИЕ ФИКРИ АТКЪН
НЕШО МИЛЕНОВ АСЕНОВ
НИКОЛА РАДАНОВ АНАДОЛИЕВ
НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ РОМАНОВ
НУРДЖИХАН МЮМЮН ЧАВУШОГЛУ
ОРХАН ОСМАН РАМАДАН
РАДАН ИСКРЕНОВ ТОДОРОВ
РАЙМЕ МУРАД АХМЕД
РАМАДАН БЕКИР МЕХМЕД
РАМАДАН МАФИК РАМАДАН
РАМАДАН ФЕЙЗИ АХМЕД
РАХИНЕ НАЗМИ АХМЕД
РАХМИ МЮМЮН РАМИ
РЕДЖЕБ АКИФ МУСТАФА
РЕМЗИЕ ФЕРАД АХМЕД
РЕМЗИЕ ЮСУФ ХАЛИЛ
РЕНГИНАР НАЗМИ ГЮРСОЙ ДЬОНМЕЗ
РУМЕН АНТОНОВ ХАРИЗАНОВ
РУМЕН МАРТИНОВ МУСЕВ
РУШЕН РАМАДАН МЕХМЕД
САНИЕ ЮЗЕИР АЛИ
САШО АРСОВ ПЕНЕВ
СВЕТЛА НИКОЛАЕВА РОМАНОВА
СЕБАХАТИН ХАСАН АХМЕД
СЕВГИНАР МЮМЮН АХМЕД
СЕВДЖАН МЮМЮН МИТЕВА
СЕЗГИН БЕЙСИМ МЕХМЕД
СЕЗГИН РАМИС МУСТАФА
СЕИТ ЮКСЕЛОВ АЛИОСМАНОВ
СЕИТАЛИ ЮКСЕЛОВ АЛИОСМАНОВ
СМАИЛ САЛИ САЛИМ
СНЕЖАНА МАРТИНОВА МУЦЕВА
СУЗАНА ДИМИТРОВА РУМЕНОВА
СУНАЙ АКИФ МУСТАФА
СЮЛЕЙБЕ СЮЛЕЙМАН ХАЙРУЛА
ТАСИМ РАМАДАН ХАЙРУЛА
ФАРИС РАМИС МУСТАФА
ФАТМА РАСИМ БАЛКАНЛЪ
ФАТМЕ ФИКРИ АХМЕД
ФАТМЕ ШАКИР РАМАДАН
ФАТМЕГЮЛ АКИФ АХМЕД
ФАТМЕГЮЛ НЕДЖИБ МЕХМЕД
ФЕЙЗИ НАИМ АХМЕД
ФЕТХИ ЯЛЧЪН
ФИКРИ МЕХМЕД АХМЕД
ФИКРИЕ ШУКРИ АХМЕД
ФИЛИП МАРТИНОВ ЙОСИФОВ
ФЬОДОР ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ
ХАЗИМЕ АПТИ АХМЕД
ХАЗИМЕ ХАЙРУЛА ХАЙРУЛА
ХАЙРИЕ МЮМЮН РАМАДАН
ХАКИМЕ МЮМЮН МУСТАФА
ХАСАН ХАСАН АХМЕД
ХАСАН АХМЕД АХМЕД
ХАСИНЕ АПТИ АХМЕД
ХАСИНЕ НАЗМИ ЙОЗДЖАН
ХАТИДЖЕ ХАЛИМ АХМЕД
ХРИСТИНА ФИЛИПОВА РОМАНОВА
ШАЗИЕ АЛИ МАХМУД
ШАЗИЕ МЕХМЕД ЮСУФ
ШЕВКИ БАКИ ЮСУФ
ШЕНДЖАН ИСМАИЛ САЛИМ
ШЕРИФЕ МУТЛУ
ШЕХРИБАН ОРХАН ОСМАН
ШЮКРИЕ МЮМЮН ХАСАН
ШЮКРИЕ СЕИДАЛИЕВА АЛИОСМАНОВА
ЮКСЕЛ ДУРМУШАЛИЕВ АЛИОСМАНОВ
ЮЛИЯНА МАРТИНОВА УЛУОДЖАК
ЮНАЛ МАФИК РАМАДАН
ЮСЕИН АКИФ МУСТАФА
ЮСУФ ФИКРИ ЮСУФ