Обява

Търгове

Община Черноочене На основание чл.49, aл.1 от НРПУРОС на Об С – Черноочене във връзка с чл. 8, ал. 4; чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от ЗОС; чл. 88, ал. 1 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №540/03.09.2015г., Решение №27 /14.04. 2015г. , Решение №29/14.04. 2015 г., Решение №36/ 05.05.2015г., Решения №45, №51/ 09.06.2015 , Решение № 56/16.07.2015г. и Решение № 57/ 16.07.2015г., Решения №62 и № 63 от 27.08.2015г. на Об С – Черноочене

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 29. 09. 2015 г. от 10:00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:

І. Продажба на имоти общинска собственост:
1. Втори етаж с площ 152,00 кв.м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19, пл. сн. №176 по плана с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена – 25 032,00 /двадесет и пет хиляди и тридесет и два лева/ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.
2. УПИ І в кв. 19, пл.сн. № 79 с площ 2 290,00 кв.м. по плана на с. Свободиново,
общ. Черноочене, застроен с едноетажна масивна сграда с площ 264,00 кв.м. и обособен склад с площ 31,00 кв.м, с начална тръжна цена – 27 449.00 /двадесет и седем хиляди и четиристотин четиридесет и девет лева/ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №49 /31.05.2012 г.
3. Двуетажна масивна сграда с приземен етаж със застроена площ от 275 кв. метра, по плана на с. Пчеларово, общ.Черноочене, обл. Кърджали, с начална тръжна цена – 83 832,00 /осемдесет и три хиляди и осемстотин и тридесет и два лева/ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №286/10-11-2004г.
4. Поземлен имот № 004717 в землището на с. Даскалово, с ЕКАТТЕ 20167,
общ. Черноочене, обл. Кърджали, с площ 0,190 дка, нива, категория на земята при неполивни условия- осма, с начална тръжна цена – 105,00 /сто и пет / лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №212/14-04-2015г.
5. Поземлен имот № 082034 в землището на с. Габрово, с ЕКАТТЕ 14221,
общ. Черноочене, обл. Кърджали, с площ 3,003 дка, нива, категория на земята при неполивни условия- девета, с начална тръжна цена – 1 511,00 /хиляда петстотин и единадесет/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №195/08-04-2015г.
6. Поземлен имот № 006614 в землището на с. Даскалово, с ЕКАТТЕ 20167,
общ. Черноочене, обл. Кърджали, с площ 3,122 дка, нива, категория на земята при неполивни условия- осма, с начална тръжна цена – 1 751,00 /хиляда седемстотин и петдесет и един/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №227/30-06-2015г.
7. Един брой резервоар за нафта-18 кубични метра, год. на производство-1988г., с начална тръжна цена 4 500,00 лева /четири хиляди и петстотин лева/ без ДДС.
8. Един брой резервоар за мазут- 50 кубични метра, год. на прозиводство- 1988г., с начална тръжна цена 12 500,00 /дванадесет хиляди и петстотин лева/ без ДДС.
ІІ. Учредяване право на строеж върху УПИ /парцел/:
1. Ограничено вещно право на строеж за петно №1 от УПИ V, кв. 4 по плана на
с. Паничково, с площ 21,75 кв. м., с начална тръжна цена -833.00 /осемстотин тридесет и три лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
2. Ограничено вещно право на строеж за петно №2 от УПИ V, кв.4 по плана на
с. Паничково, с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин и четири лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
3. Ограничено вещно право на строеж за петно №3 от УПИ V, кв.4 по плана на
с. Паничково, с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин и четири лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
4. Ограничено вещно право на строеж за петно №4 от УПИ V, кв.4 по плана на
с. Паничково с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин и четири лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
5. Ограничено вещно право на строеж за петно №5 от УПИ V, кв.4 по плана на
с. Паничково с площ 21,75 кв. м., с начална тръжна цена – 833.00 /осемстотин тридесет и три лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
ІII. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 1 /една/ стопанска година:
1. Поземлен имот с №000338 в землището на с. Ночево с ЕКАТТЕ 52372,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 19, 177 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 191, 77 лв.
IV. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 5 /пет/ стопански години:
1. Поземлен имот с № 000466 в землището на с. Черноочене с ЕКАТТЕ 81236,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,354дка, нива, категория на земята – IV,
с начална тръжна годишна наемна цена 25,73 лв.
2. Поземлен имот с №000156 в землището на с. Черноочене с ЕКАТТЕ 81236,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 6,257дка, нива, категория на земята – IV,
с начална тръжна годишна наемна цена 118,88 лв.
3. Поземлен имот с №010422 в землището на с. Пряпорец с ЕКАТТЕ 58731,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,001 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 33,00 лв.
V. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 10 /десет/ стопански години:
1. Поземлен имот с № 010111 в землището на с. Безводно с ЕКАТТЕ 03188,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,048 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 10,48 лв.
2. Поземлен имот с № 008521 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55395,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,393 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 33,93 лв.
3. Поземлен имот с № 002055 в землището на с. Пчеларово с ЕКАТТЕ 58829,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 54, 510дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 599,61 лв.
4. Поземлен имот с №009021 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 15, 861 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 174, 47лв.

Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16:00 часа на 25. 09. 2015 г. на цена 5, 00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16:00 часа на 28. 09. 2015 г.

Кандидатите за участие в търга внасят в касата на общината депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА