Обява

Търгове

Община Черноочене на основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №458/21.07.2015г. на Кмета на общината, Решение №27/14.04. 2015г. , Решение №29/14.04. 2015 г., Решения № 34, №36, №38 от 05.05.2015г., Решения №45, №51/09.06.2015,
Решение № 56/16.07.2015г. и Решение № 57/ 16.07.2015г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 11. 08. 2015 г. от 10:00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:

І. Продажба на имоти общинска собственост:

1. Втори етаж с площ 152,00 кв.м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19, пл. сн. №176 по плана с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена – 25 032,00 /двадесет и пет хиляди и тридесет и два лева/ без ДДС, Акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.
2. УПИ І в кв. 19, пл.сн. № 79 с площ 2 290,00 кв.м. по плана на с. Свободиново, общ. Черноочене, застроен с едноетажна масивна сграда с площ 264,00 кв.м. и обособен склад с площ 31,00 кв.м, с начална тръжна цена – 27 449.00 /двадесет и седем хиляди и четиристотин четиридесет и девет лева/ без ДДС, Акт за частна общинска собственост №49 /31.05.2012 г.
3. Имот пл. сн. №35-А /тридесет и пет -А/ кв. 24, по плана на
с. Черноочене- център, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ: 65 /шестедесет и пет/ квадратни метра, с начална тръжна цена -1 300,00 лв./хиляди а триста лева/ без ДДС. Акт за частна общинска собственост № 197/ 09-04-2015 г.
4. Поземлен имот 011463, в землището на с. Дядовско, с ЕКАТТЕ 24774, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с площ 2,182 /две цяло сто осемедесет и два/ декара, нива, категория на земята при неполивни условия- осма, с начална тръжна цена – 1010, 00 /хиляда и десет/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №199/ 09-04-2015 г.
5. Поземлен имот № 000623 в землището на с. Йончово, с ЕКАТТЕ 34117, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с площ 1,312 дка, нива, категория на земята при неполивни условия- девета, с начална тръжна цена – 627,00 /шестотин двадесет и седем/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №225/30-06-2015г.
6. Поземлен имот № 000047 в землището на с. Войново, с ЕКАТТЕ 11987, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с площ 2,279 дка, нива, категория на земята при неполивни условия- трета, с начална тръжна цена – 2 086,00 /две хиляди осемдесет и шест/ лева лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №224/30-06-2015г.
7. Поземлен имот № 052005 в землището на с. Минзухар, с ЕКАТТЕ 48307, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с площ 2 дка /два декара/, нива, категория на земята при неполивни условия- девета, с начална тръжна цена – 822,00 /осемстотин двадесет и два лева / лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №223/30-06-2015г.
8. Поземлен имот № 002342 в землището на с. Паничково, с ЕКАТТЕ 55395, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с площ 2,001 дка, нива, категория на земята при неполивни условия- осма, с начална тръжна цена – 1 378,00 /хиляда триста седемдесет и осем лева/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №222/30-06-2015г.
9. Поземлен имот № 007508 в землището на с. Даскалово, с ЕКАТТЕ 20167, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с площ 1,003 дка, нива, категория на земята при неполивни условия- осма, с начална тръжна цена – 626,00 /шестотин двадесет и шест/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №226/30-06-2015г.

ІІ. Учредяване право на строеж върху УПИ /парцел/:
1. Ограничено вещно право на строеж за петно №1 от УПИ V, кв. 4 по плана на с. Паничково, с площ 21,75 кв. м., с начална тръжна цена -833.00 /осемстотин тридесет и три лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
2. Ограничено вещно право на строеж за петно №2 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково, с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин четири лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
3. Ограничено вещно право на строеж за петно №3 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково, с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин и четири лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
4. Ограничено вещно право на строеж за петно №4 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин и четири лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
5. Ограничено вещно право на строеж за петно №5 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково с площ 21,75 кв. м., с начална тръжна цена – 833.00 /осемстотин тридесет и три лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.

ІII. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 1 /една/ година:

1. Поземлен имот с №003213 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55395,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 19,245 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 192,45 лв.
2. Поземлен имот № 000292 в землището на с Мурга, № 49326, общ. Черноочене, обл. Кърджали , категория на земята при неполивни условия- десета с площ 14, 539 дка, начална тръжна цена 130,86 /сто тридесет лева и осемдесет и шест стотинки/ лева.

IV. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 5 /пет/ години:

1. Поземлен имот с №021016 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,001 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 30, 01 лв.
2. Поземлен имот с №011287 в землището на с. Железник с ЕКАТТЕ 29132,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 8,506 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 93, 57 лв.
3.Поземлен имот с №012074 в землището на с. Железник с ЕКАТТЕ 29132,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,295 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 25, 25 лв.
4. Поземлен имот с №012107в землището на с. Железник с ЕКАТТЕ 29132,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 6,417 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 70, 59 лв.
5. Поземлен имот с №012270 в землището на с. Железник с ЕКАТТЕ 29132,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5,808 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 63,89 лв.
6. Поземлен имот с №010422 в землището на с. Пряпорец с ЕКАТТЕ 58731,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,001 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 33, 01 лв.

V. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 10 /десет/ години:

1. Поземлен имот с №010063 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3,475 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 38, 23 лв.
2. Поземлен имот с №009021 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 15,861 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 174, 48 лв.
3. Поземлен имот с №003213 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55395,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 19,245 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 192, 45 лв.
4. Поземлен имот с №003236 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55395,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,530 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 25, 30 лв.
5. Поземлен имот с №000292 в землището на с. Мурга с ЕКАТТЕ 49326,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14,539 дка, нива, категория на земята – X,
с начална тръжна годишна наемна цена 130, 85 лв.

Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16:00 часа на 07. 08. 2015 г. на цена 5, 00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16:00 часа на 10. 08. 2015 г.

Кандидатите за участие в търга внасят в касата на общината депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА