ОБЯВА

Търгове

Община Черноочене на основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед
№302 / 13.05.2015 г. на Кмета на общината, Решения №27 и 29 от 14.04.2015г. и Решение № 34, №36, №38 от 05.05.2015 на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 02. 06. 2015 г. от 10:00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:

І. Продажба на имоти общинска собственост:

1. Втори етаж с площ 152,00 кв.м. от двуетажна масивна стоманобетонна сграда в УПИ І, кв. 19, пл. сн. №176 по плана с. Комунига, общ. Черноочене, с начална тръжна цена – 25 032,00 /двадесет и пет хиляди и тридесет и два лева/ без ДДС, Акт за частна общинска собственост №192/13.10.2014 г.
2. УПИ І в кв. 19, пл.сн. № 79 с площ 2 290,00 кв.м. по плана на с. Свободиново, общ. Черноочене, застроен с едноетажна масивна сграда с площ 264,00 кв.м. и обособен склад с площ 31,00 кв.м, с начална тръжна цена – 27 449.00 /двадесет и седем хиляди и четиристотин четиридесет и девет лева/ без ДДС, Акт за частна общинска собственост №49 /31.05.2012 г.
3. УПИ IV, кв. 24, имот № 16 /шестнадесет/ по плана на с. Черноочене-център,
площ: 210 /двеста и десет / кв. метра, ведно с намиращата се в него сграда със застроена площ от 43 квадратни метра, с начална тръжна цена- 6 500,00 /шест хиляди и петстотин лева/ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №196/ 09-04-2015г.
4. УПИ XII, кв. 30 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, площ- 383 /триста осемдесет и три/ квадратни метра, с начална тръжна цена – 3 830,00 /три хиляди и осемстотин и тридесет / лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №214/ 15-04-2015г.
5. Поземлен имот № 082034 в землището на с. Габрово, с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с площ 3,003 дка, ливада, категория на земята при неполивни условия- девета, с начална тръжна цена – 1 511,00 /хиляда петстотин и единадесет/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №195/08-04-2015г.
6. Поземлен имот с пл. сн. №35-А /тридесет и пет -А/ кв. 24, по плана на
с. Черноочене- център, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ: 65 /шестедесет и пет/ квадратни метра, с начална тръжна цена -1 300,00 лв./хиляди а триста лева/ без ДДС. Акт за частна общинска собственост № 197/ 09-04-2015 г.
7. Поземлен имот с пл. сн. № 35 /тридесет и пет/ , кв. 24 по планана с. Черноочене- център, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ: 160 /сто и шестдесет/ квадратни метра, с начална тръжна цена – 3 200,00 лв. /три хиляди и двеста/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост № 198/ 09-04-2015 г.
8. Поземлен имот 011463, в землището на с. Дядовско, с ЕКАТТЕ 24774, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с площ 2,182 /две цяло сто осемедесет и два/ декара, нива, категория на земята при неполивни условия- осма, с начална тръжна цена – 1010, 00 /хиляда и десет/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №199/ 09-04-2015 г.
9. Поземлен имот №001012, в землището на с. Новоселище, с ЕКАТТЕ 52153, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с площ 0,577 дка /нула цяло петстотин седемдесет и седем/ декара, нива, категория на земята при неполивни условия -девета, с начална тръжна цена – 256,00 /двеста петдесет и шест/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №200/ 09-04-2015 г.
10. Поземлен имот №001024, в землището на с. Новоселище, с ЕКАТТЕ 52153, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,440 дка /едно цяло четиристотин четиридесет/ декара, нива, категория на земята при неполивни условия девета, с начална тръжна цена – 658,00 /шестотин петдесет и осем/лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №201/ 09-04-2015 г.
11. Поземлен имот №001023, в землището на с. Новоселище, с ЕКАТТЕ 52153, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,403 дка /едно цяло четиристотин и три/ декара, нива, категория на земята при неполивни условия- девета, с начална тръжна цена – 622,00 /шестотин и двадесет и два/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №202/ 09-04-2015 г.
12. Поземлен имот № 011325, в землището на с. Дядовско, ЕКАТТЕ 24774, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,806 дка /нула цяло осемстотин и шест / декара, нива, категория на земята при неполивни условия-девета, с начална тръжна цена – 380,00 /триста и осемдесет/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост № 203/ 14-04-2015 г.
13. Поземлен имот № 011324 , в землището на с. Дядовско, ЕКАТТЕ 24774, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,459 дка /нула цяло четиристотин педесет и девет/ декара, нива, категория на земята при неполивни условия- девета, с начална тръжна цена – 209,00 /двеста и девет/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №204/14-04-2015 г.
14. Поземлен имот № 011322, в землището на с. Дядовско, ЕКАТТЕ 24774, общ. Черноочене,обл. Кърджали с площ от 2, 316 дка /две цяло триста и шестнадесет/ декара, нива, категория на земята при неполивни условия- девета, с начална тръжна цена 1 059,00 /хиляда и петдесет и девет/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №205/14-04-2015 г.
15. Поземлен имот № 011563, в землището на с. Дядовско, ЕКАТТЕ 24774, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,635 дка /едно цяло шестотин тридесет и пет/ декара, нива, категория на земята при неполивни условия- девета, с начална тръжна цена – 748,00 /седемстотин четиридесет и осем/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №206/ 14-04-2015 г.
16. Поземлен имот №000421, в землището на с. Каблешково, ЕКАТТЕ 35047, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,930 дка /едно цяло деветстотин и тридесет / декара, нива, категория на земята при неполивни условия- осма, с начална тръжна цена – 900,00 /деветстотин / лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №207/ 14-04-2015 г.
17. Поземлен имот №070036 , в землището на с. Пчеларово, ЕКАТТЕ 58829, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 15,309 дка /петнадесет цяло триста и девет/ декара, нива, категория на земята при неполивни условия- осма, с начална тръжна цена – 9 960,00 /девет хиляди и десетстотин и шестедесет / лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №208/ 14-04-2015 г.
18. Поземлен имот №000487, в землището на с. Черноочене, ЕКАТТЕ 81236, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,417 дка /две цяло четиристотин и седемнадесет / декара, нива, категория на земята при неполивни условия- осма, с начална тръжна цена – 1 186,00 /хиляда сто осемдесет и шест/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост
№ 209/14-04-2015 г.
19. Поземлен имот №000422, в землището на с. Каблешково, ЕКАТТЕ 35047, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 8,666 дка /осем цяло шестстотин шестдесет и шест / декара, нива, категория на земята при неполивни условия-осма, с начална тръжна цена – 4 173,00 /четири хиляди сто седемдесет и три/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост № 210/14-04-2015 г.
20. Поземлен имот №010243, в землището на с. Пряпорец, ЕКАТТЕ 58731, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,792 дка /нула цяло седемстотин деведесет и два/ декара, нива, категория на земята при неполивни условия-осма, с начална тръжна цена -368,00 /триста шестдесет и осем/ лева. Акт за частна общинска собственост
№ 211/14-04-2015 г.
21. Поземлен имот №004717, в землището на с. Даскалово, ЕКАТТЕ 20167, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,190 дка /нула цяло сто и деведесет/ декара, нива, категория на земята при неполивни условия-осма, с начална тръжна цена – 105,00 /сто и пет / лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №212/14-04-2015 г.
22. Поземлен имот №004063, в землището на с. Даскалово, ЕКАТТЕ 20167, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с площ 0,652 дка /нула цяло шестотин петдесет и две/ декара, нива, категория на земята при неполивни условия – осма, с начална тръжна цена – 357,00 /триста петдесет и седем/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №213/15-04-2015г.
23. Поземлен имот №070002, в землището на с. Пчеларово, ЕКАТТЕ 58829, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 8,257 дка /осем цяло двеста петдесет и седем/ декара, нива, категория на земята при неполивни условия-осма, с начална тръжна цена – 5 372,00 /пет хиляди триста седесет и два/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост № 215/ 15-04-2015г.
24. Поземлен имот №000122, в землището на с Черноочене, ЕКАТТЕ 81236, общ. Черноочене, обл. Кърджали, с площ 2,660 дка /две цяло шестотин и шестдесет/ декара, нива, категория на земята при неполивни условия- четвърта, с начална тръжна цена – 2 353,00 /две хиляди и триста петдесет и три/ лева без ДДС. Акт за частна общинска собственост №216/ 24-04-2015г.

ІІ. Учредяване право на строеж върху УПИ /парцел/:
1. Ограничено вещно право на строеж за петно №1 от УПИ V, кв. 4 по плана на с. Паничково, с площ 21,75 кв. м., с начална тръжна цена -833.00 /осемстотин тридесет и три лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
2. Ограничено вещно право на строеж за петно №2 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково, с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин четири лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
3. Ограничено вещно право на строеж за петно №3 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково, с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин и четири лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
4. Ограничено вещно право на строеж за петно №4 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково с площ 21,00 кв. м., с начална тръжна цена -804.00 /осемстотин и четири лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.
5. Ограничено вещно право на строеж за петно №5 от УПИ V, кв.4 по плана на с. Паничково с площ 21,75 кв. м., с начална тръжна цена – 833.00 /осемстотин тридесет и три лева/, Акт за частна общинска собственост №152/13.02.2014 г.

ІII. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 1 /една/ година:

1. Поземлен имот с №003213 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55395,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 19,245 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 192,45 лв.
2. Поземлен имот № 000292 в землището на с Мурга, № 49326, общ. Черноочене, обл. Кърджали , категория на земята при неполивни условия- десета с площ 14, 539 дка, начална тръжна цена 130,86 /сто тридесет лева и осемдесет и шест стотинки/ лева.

ІV. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 2 /две/ години:

1. Поземлен имот с №029017 в землището на с. Лясково с ЕКАТТЕ 44820,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2, 679 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 26,79 лв.
2. Поземлен имот с №024079 в землището на с. Лясково с ЕКАТТЕ 44820,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,330 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 13,30 лв.

V. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 5 /пет/ години:

1. Поземлен имот с №010378 в землището на с. Яворово с ЕКАТТЕ 87165,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4,856 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 48,56 лв.
2. Поземлен имот с №010342 в землището на с. Яворово с ЕКАТТЕ 87165,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,565 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 15,65 лв.

VI. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 10 /десет/ години

1. Поземлен имот с №003209 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55359,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 13,589 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 135,89 лв.
2. Поземлен имот с №010798 в землището на с. Яворово с ЕКАТТЕ 87165,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 15,090 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 150,90 лв.
3. Поземлен имот с №010033 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,613 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 6,74 лв.
4. Поземлен имот с №010031 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 11,364 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 125,00 лв.
5. Поземлен имот с №010017 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 8,506 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 85,06 лв.
6. Поземлен имот с №010044 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,999 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 32,99 лв.
7. Поземлен имот с №010080 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252,
общ. Черноо2ене, обл. Кърджали с площ 3,704 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 40,74 лв.
8. Поземлен имот с №010077 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,260 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 12,60 лв.
9. Поземлен имот с №010084 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 8,972 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 89,72 лв.
10. Поземлен имот с №010082 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1,307 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 13,07 лв.
11. Поземлен имот с №010070 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,544 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 5,98 лв.
12. Поземлен имот с №010036 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,919 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 10,11 лв.
13. Поземлен имот с №010062 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 9,134 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 100,47 лв.
14. Поземлен имот с №010072 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 6,065 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 66,71 лв.
15. Поземлен имот с №010071 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,761 дка, нива, категория на земята – VIII,
с начална тръжна годишна наемна цена 8,37 лв.
16. Поземлен имот с №010075 в землището на с. Женда с ЕКАТТЕ 29252,
общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 0,879 дка, нива, категория на земята – IX,
с начална тръжна годишна наемна цена 8,79 лв.

Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16:00 часа на 29. 05. 2015 г. на цена 5, 00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16:00 часа на 01. 06. 2015 г.
Кандидатите за участие в търга внасят в касата на общината депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА