Обява

Съобщения, Търгове

Община Черноочене на основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 106 / 12 . 03. 2015 г. на Кмета на общината и Решения с №20/12.02.2015 г.,на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 03.04.2015 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:
І. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок десет години.
1. Поземлен имот с №000205 в землището на с. Небеска с ЕКАТТЕ 51192, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 94,822 дка, ливада, категория на земята – ІХ, с начална тръжна годишна наемна цена 948,22 лв.
2. Поземлен имот с №000249 в землището на с. Небеска с ЕКАТТЕ 51192, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5,021дка, нива, категория на земята – ІХ с начална тръжна годишна наемна цена 50,21 лв.
3. Поземлен имот с №000250 в землището на с. Небеска с ЕКАТТЕ 51192, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4.290 дка, нива, категория на земята – ІІІ с начална тръжна годишна наемна цена 90,09 лв.
4. Поземлен имот с №001045 в землището на с. Паничково с ЕКАТТЕ 55395, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 22,094 дка, ливада, категория на земята – ІV с начална тръжна годишна наемна цена 419,79 лв.
5. Поземлен имот с №086080 в землището на с. Габрово с ЕКАТТЕ 14221, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 23,032 дка, нива, категория на земята – VІІІ с начална тръжна годишна наемна цена 253,36 лв.
6. Поземлен имот с №010589 в землището на с. Каняк с ЕКАТТЕ 36066, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5,427 дка, нива, категория на земята – ІХ с начална тръжна годишна наемна цена 54,27 лв.
7. Поземлен имот с №010571 в землището на с. Каняк с ЕКАТТЕ 36066, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2,178 дка, нива, категория на земята – ІХ с начална тръжна годишна наемна цена 21,78 лв.
8. Поземлен имот с №010961 в землището на с. Каняк с ЕКАТТЕ 36066, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 9,967 дка, ливада, категория на земята – ІХ с начална тръжна годишна наемна цена 99,67 лв.
9. Поземлен имот с №010960 в землището на с. Каняк с ЕКАТТЕ 36066, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 8,602 дка, ливада, категория на земята – ІХ с начална тръжна годишна наемна цена 86,02 лв.
ІІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок една година.
1. Поземлен имот с №000054 в землището на с. Свободиново с ЕКАТТЕ 65841, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 9,160 дка, нива, категория на земята – VІІІ, с начална тръжна годишна наемна цена 100,76 лв.
2. Поземлен имот с №002090 в землището на с. Бакалите с ЕКАТТЕ 02261, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 11,758 дка, нива, категория на земята – ІХ с начална тръжна годишна наемна цена 117,58 лв.
3. Поземлен имот с №010423 в землището на с. Каняк с ЕКАТТЕ 36066, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 25,535 дка, нива, категория на земята – ІХ с начална тръжна годишна наемна цена 255,35 лв.
4. Поземлен имот с №011642 в землището на с. Дядовско с ЕКАТТЕ 24774, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 10,668 дка, нива, категория на земята – ІХ с начална тръжна годишна наемна цена 106,68 лв.
5. Поземлен имот с №005558 в землището на с. Черна нива с ЕКАТТЕ 80830, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 19,310 дка, нива, категория на земята – ІХ с начална тръжна годишна наемна цена 193,10 лв.
6. Поземлен имот с №011356 в землището на с. Дядовско с ЕКАТТЕ 24774, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 21,296 дка, нива, категория на земята – ІХ с начална тръжна годишна наемна цена 212,96 лв.
7. Поземлен имот с №011280 в землището на с. Дядовско с ЕКАТТЕ 24774, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 19,620 дка, нива, категория на земята – VІІІ с начална тръжна годишна наемна цена 215,82 лв.
8. Поземлен имот с №000252 в землището на с. Бостанци с ЕКАТТЕ 05791, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14,689 дка, нива, категория на земята – ІХ с начална тръжна годишна наемна цена 146,89 лв.
9. Поземлен имот с №000296 в землището на с. Драганово с ЕКАТТЕ 23114, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 11,823 дка, нива, категория на земята – VІІІ с начална тръжна годишна наемна цена 130,06 лв.

Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 ч. на 01. 04. 2015 г. на цена 5.00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 часа на 02. 04. 2015 г.
Кандидатите за участие в търга внасят в касата на общината депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

КМЕТ НА ОБЩИНА:

/АЙДЪН ОСМАН/