Н А Р Е Д Б А №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене

Наредби

/Приета с Решение №01/14.02.08 г., изм. и доп. с Решение №6/29.01.09 г., изм. и доп. с Решение №04/28.01.10 г., изм. и доп. с Решение №07/27.01.11 г,. изм. с Решение №125/18.12.12 ., изм. и доп. с Решение №79/20.12.13 г., изм. и доп. с Решение №06/29.01.15 г./
naredba2_2015