Служители придобиват умения по управление на промяната

Новини

Обучение на тема „Управление на промяната“ по проект „Добро управление чрез компетентна и ефективна общинска администрация”, престои да преминат 10 служители от Община Черноочене в периода от 08 до 10 октомври 2014 г. в град Смолян.
В тридневното обучение служителите ще усвоят умения по необходимостта от промяна – предпоставка за успешно бъдеще; Модели и подходи за управление на организационна промяна; Разработване на план за управление на промяната; Политики на промяната; Роля на висшите и средни мениджъри и др.
Общо 20 служители от общинска администрация и специалисти „ГРАО“ по кметства на територията на община Черноочене в периода от 27 до 29.08.2014 г. в град Смолян се обучиха за усвояване на умения по „Ефективна организация на работното и личното пространство“.
Между темите, които са разгледани в тридневното обучение бяха: Ефективна организация на личното и работното пространство; Делегиране на пълномощия; Опростяване на работната среда, подобряване на качеството и безопасността, намаляване на загубите и др.
Мероприятията се осъществяват от Дружеството по ЗДД „ЕЙС“ гр. Смолян, което след проведена процедура по ЗОП /публична покана/, сключи договор с Община Черноочене за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения“ в рамките на Проект „Добро управление чрез компетентна и ефективна общинска администрация” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-40/05.02.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”