Съобщение

Обяви, Съобщения

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, приета с ПМС 59/2003год.,посл.изм. и доп. ДВ бр.3/2011год. и уведомление за инвестиционно намерение на Алфа Конфорт ЕООД – гр.Пловдив

С Ъ О Б Щ А В А

На заинтересованите лица за инвестиционните намерение на Алфа Конфорт ЕООД – гр.Пловдив за САДКОВО РИБОРАЗВЪЖДАНЕ И РИБОЛОВ В ЯЗОВИР – МИНЗУХАР, в с.Минзухар,общ. Черноочене.
В срок от 14/четиринадесет/ дни от датата на съобщение заинтересованите лица могат да изразят писмено становища до РИОСВ – Хасково относно предоставената по приложение 2 от наредбата по ОВОС информация за инвестиционното намерение „САДКОВО РИБОРАЗВЪЖДАНЕ И РИБОЛОВ В ЯЗОВИР – МИНЗУХАР“ с.Минзухар, чрез община Черноочене, информационния център в административната сграда на общината в с. Черноочене.

Дата: 15.09.2014 Гл.инженер:
/Урб. Е.Ф.ХАСАН/

obyava