Служители усвояват умения по ефективна среда

Новини

Продължават обученията на служителите от Община Черноочене по Проект „Добро управление чрез компетентна и ефективна общинска администрация” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-40/05.02.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Общо 20 служители от общинска администрация и специалисти „ГРАО“ по кметства на територията на община Черноочене в периода от 27 до 29.08.2014 г. в град Смолян ще се обучават за усвояване на умения по „Ефективна организация на работното и личното пространство“.
Между темите, които са предвидени в тридневното обучение са: Ефективна организация на личното и работното пространство; Делегиране на пълномощия; Методът 5S – произход, същност, принципи и ползи; Опростяване на работната среда, подобряване на качеството и безопасността, намаляване на загубите; практически упражнения за прилагането на метода 5S в административната среда.
Мероприятията се осъществяват от Дружеството по ЗДД „ЕЙС“ гр. Смолян, което след проведена процедура по Закона за обществените поръчки, сключи договор с Община Черноочене с предмет „Организиране и провеждане на обучения“ в рамките на проекта.
Дейностите по проекта допринасят за реализиране на хоризонталните политики на ЕС, а именно: равенство между половете и липса на дискриминация, партньорство и устойчиво развитие.
„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”