ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ЗА 2014 г.

Програми и стратегии

(приета с решение на Общински съвет-Черноочене №09/30.01.2014 г., изм. и
доп. с Решение №15 от 13.02.2014г., доп. с Решение №24 от 03.04.2014 г. и Решение №29 от 03.04.2014 г., доп. с Решение №34 от 05.06.2014г. и Решение №41 от 05.06.2014 г., доп.с Решение №51 от 07.08.2014 г. )

programa_za_upravlenie_i_razporejdane_s_imoti_2014