КМЕТОВЕ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Новини

Общо 30 кметове и кметски наместници на населени места, и специалисти „ГРАО“ по кметствата на територията на община Черноочене в периода от 09 до 11.07.2014 г. в курортен комплекс „Пампорово“ ще се обучават за усвояване на умения по „Управление на предоставянето на услугата“.

Между темите, които са предвидени в тридневното обучение са: Международни стандарти и системи за управление на услугата; Изисквания към документацията, свързана с управление на услугата; Непрекъснато подобряване. Политика, Управление на подобренията; Процес на доставяне на услугата; Практики за оценяване на рисковете в сигурността при предоставяне на слуги; Рекламация на услугите и други.

Мероприятието се осъществява от Дружеството по ЗДД „ЕЙС“ гр. Смолян, което след проведена процедура по ЗОП /публична покана/, сключи договор с Община Черноочене за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения“ в рамките на Проект „Добро управление чрез компетентна и ефективна общинска администрация” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-40/05.02.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Темите, които ще залегнат в следващите обучени на служителите от администрацията са: „Ефективна организация на работното и личното пространство“, „Управление на предоставянето на услуги“ и „Представяне на организацията в интернет пространството с цел привличане на инвестиции и подпомагане развитието на местния бизнес”.

Дейностите по проекта допринасят за реализиране на хоризонталните политики на ЕС, а именно: равенство между половете и липса на дискриминация, партньорство и устойчиво развитие.

 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”