Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене

Наредби

Р А З Д Е Л І

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. Наредбата регламентира реда, начина и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене.

 

Чл. 2. Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни за всички физически и юридически лица, които живеят, временно пребивават или управлението, на които е на територията на община Черноочене.

 

Чл. 3. (1) Собствениците на селскостопански животни осигуряват условия за отглеждането им, съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за животновъдството, Закона за пчеларството, Закона за защита на животните и Закона за устройство на териториите, както и всички други нормативни актове, уреждащи тази дейност.

(2) Лицата по ал.1 осигуряват условия за отглеждането на животните по начин, съобразен с техните физиологически и поведенчески особености.

 

Р А З Д Е Л ІІ

 

ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ

ЖИВОТНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ МЯСТОТО ИМ НА ОТГЛЕЖДАНЕ

 

Чл. 4. Според мястото на отглеждане на селскостопански животни, територията на общината се районира както следва:

1. територия включена в строителните граници на населените места.

2. територия извън строителните граници на населените места

 

Чл. 5. (1) Разрешеният брой отглеждани селскостопански животни и птици в урегулиран поземлен имот (УПИ) или неурегулиран поземлен имот (НУПИ) в населените места при спазване на санитарно-хигиенните изисквания, е както следва:

 

1. Впрегателен добитък (коне, магарета, мулета, катъри, волове) – не повече от 2 броя с приплодите им до 2 годишна възраст;

2. Едри преживни животни – крави – до 5 броя с приплодите им до 2 годишна възраст;

3. Овце и/или кози – до 20 броя и приплодите от тях до 12 месечна възраст;

4. Свине за угояване – до 5 броя;

5. Птици, отглеждани в собствени парцели на закрито – до 50 броя;

6. Зайкини – до 20 броя с приплодите им до 2 месечна възраст.

(2) Повече от допустимия брой животни, посочени в ал.1 може да се отглежда след нотариално заверено съгласие от съседите.

 

Чл. 6. На територията извън регулацията на населените места се разрешава отглеждането на всички видове животни с разрешението на съответните административни и специализирани органи / ОДБХ, РИОСВ, РЗИ / при отстояния, условия и брой отговарящ на изискванията на всички законови и подзаконови нормативни актове.

 

Чл. 7. Във всички населени места и райони на територията на общината се разрешава отглеждането на декоративни птици, риби, и други домашни и екзотични животни от клас птици и бозайници, освен ако за същото не се изисква специално разрешение, съгласно действащата законова и подзаконова нормативна база.

 

Р А З Д Е Л ІІІ

 

РЕД, НАЧИН И УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ

 

Чл.8 (1) Отглеждането на селскостопански животни се извършва в ограден двор, сгради и постройки, които отговарят на изискванията на Закона за ветеринаромедицинската дейност /ЗВМД/, ППЗВМД, Закона за животновъдството, Закон за защита на животните, Закона за устройство на територията и другите нормативни изисквания.

(2) Лицата, които отглеждат селскостопански животни се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоо-хигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания.

(3) Собствениците на селскостопански животни осигуряват съоръжения в своя двор, отговарящи на техническите и санитарни изисквания и разположени на отстояние не по-малко от3 мот съседния имот, за временно депониране/съхранение/ на животинските отпадъци /тор/. Образуваното торово купище се почиства най-малко два пъти в месеца, а през летния сезон минимум веднъж в седмицата. Торовата маса се извозва от собственика на животното/животните и се депонира в собствен имот, отстояващ на повече от100 метраот строителните граници на населеното място, или се използва по начин непозволяващ замърсяване на почвата и околната среда.

(4) Не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка, като торовата маса ежедневно се събира в съоръженията по ал.3 и същите периодично се почистват.

(5) Временно съхранение и депониране на торов отпад в чужд и съсобствен поземлен имот се допуска само при наличие на писмено съгласие от собственика на имота, договор за наем или друг документ, удостоверяващ ползването на имота.

(6) В дворовете без канализация отпадъчните води от животновъдството трябва да се отвеждат в водоизгребни ями, които са на разстояние в3 мот улична регулация,4 мот дворищна регулация и15 мот кладенец.

(7) Отглеждането на селскостопански животни да се извършва в сгради и постройки с водонепроницаеми подове и стени – за новопостроените и подобряване там, където е възможно, на съществуващите, позволяващи лесно почистване, измиване и дезинфекция.

 

Чл.9 Собствениците на животни се задължават:

1.Да поддържат помещенията и прилежащите към тях дворчета и терени чисти в добро ветеринарно-санитарно състояние.

2.Двукратно месечно да извършват дезинфекция и дезинсекция на помещенията, както и да дезакаризират животните, които отглеждат.

3.Да предоставят животните си за идентификация, имунизация и диагностични изследвания в съответните срокове.

4.Да придружават животните при преминаването им през населените места.

5.Да не замърсяват с животински отпадъци улиците, тротоарите и други места за общественно ползване

 

Чл.10 Собствениците на селскостопански животни регистрират при ветеринарномедицинските специалисти и кметства адреса, трите имена на собственика, вида, пола и броя на притежаваните от него всички видове животни /едри и дребни преживни, еднокопитни животни и др./ и настъпилите промени в числеността им в срок до 3 /три/ работни дни за новозакупените животни и до – 7 дни за новородените животни на досега съществуващите.

 

Чл.11 (1) Реда и условията за устройване на пчелини в зависимост от района на отглеждане са уредени в Закона за пчеларството и подзаконовите нормативни актове.

(2) Собственици на пчелни семейства в 15- дневен срок от тяхното придобиване подават Заявление в община/кметство, на територията на което е разположена пчелина, и представят декларация / образец / от държавен или лицензиран частно практикуващ ветеринарно-медицински специалист с отразен в нея регистрационен номер на пчелина.

Чл.12 (1) Отглеждането на пчелни семейства се извършва в обособени пчелини, които задължително са с ограда, като собственикът поставя на оградата табелка с името си, адрес, брой на пчелните семейства и регистрационния номер на пчелина.

(2) В населените места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м. от границите на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м. , ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м., или когато са разположени на склон и съседния имот е поне 2 м. под нивото на пчелина, пчелините могат да се настаняват и до самата ограда.

(3) Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.

 

Чл.13. Месторазположението и изграждането на сгради за отглеждане на животни да е съобразено с нормативните изисквания по териториално и селищно устройство и други законови и подзаконови нормативни разпоредби.

 

Чл.14. Забранява се:

1.Отглеждането на селскостопански животни и птици в постройки и условия неотговарящи на изискванията на чл.8 от тази наредба;

2. Влизането, преминаването и паша на животни в земи с посеви, трайни или цветни насаждения, освен в случаите на собственост или учредено вещно право върху земята.

3. Отглеждането, преминаването, престоя и пашата на селскостопански животни в обществени озеленени площи на жилищните територии, в това число всички площади, паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи, сметища и торища, санитарно-охранителни зони на водоизточници и водоснабдителни съоръжения.

4. Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на твърди битови отпадъци и върху площи общинска или държавна собственост в границите на населените места; замърсяване на обществени места с оборски тор, торова течност и животински екскременти.

5. Клането на животни и обработката на животински продукти на обществени места /по тротоарите, улиците, площадите, междусградни пространства и др./

6. Оставянето на животни без надзор, както и свободното им придвижване /без придружител/.

7.Отглеждането на животни в съсобствени парцели без писменото съгласие на всички съсобственици.

8.Забранява се продажбата на животни на нерегламентирани пазари.

9.Забранява се придвижването на животни от едно място на друго без ветеринарно-медицинско свидетелство.

10. Забранява се преминаването на стада през централната част на селата, освен ако няма друга възможност. Надзирателите се задължават да почистят след преминаването на животните.

 

Чл.15.Събирането на селскостопански животни на стада за извеждането им на паша да става на определени от кмета на кметството места извън регулацията на населените места.

 

Чл.16. Животинските трупове, продукти и отпадъци от животински произход се събират, транспортират, съхраняват, обработват, преработват или обезвреждат в съответствие с нормативните изисквания, по начин, който гарантира пълна безопасност за здравето на хората и животните и опазване на околната среда.

 

 

 

 

 

 

 

Р А З Д Е Л V

 

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.17. (1) Контролът по спазване на настоящата наредба се извършва от Кмета на Община Черноочене или определени от него длъжностни лица, както и кметовете / кметските наместници на кметствата на територията на Община Черноочене.

 

(2) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от длъжностни лица на общинската администрация, определени от Кмета на Община Черноочене.

(3) Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения, Кметът на общината издава наказателни постановления.

(4) Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.18.(1)За нарушения на тази наредба се прилага глоба в размер от 50 до 200 лв., а при установено повторно нарушение – глоба от 200 до 1000 лв.

(2) Наказанията по предходната алинея се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§.1. Наредбата се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, съгласно Закона за местните данъци и такси, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за животновъдството, Закона за пчеларството, Закона за защита на животните и Закона за устройство на териториите.

§.2. Наредбата е приета от Общински съвет-Черноочене с Решение № 64 и Протокол № 07 от 21.11.2013г.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 06.12.2013 г. и подлежи на публикуване в интернет-страницата на община Черноочене.

 

Изготвили:

Комисия по Заповед №561/30.08.2013 г. на Кмета на Община Черноочене.