НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225 a, АЛ. 3 от ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Наредби

(изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г.)
(приета с Решение № 58  от 30.09.2013 г. на Общински съвет – Черноочене)

naredba_prinuditelno_izpalnenie_zapovedi