„Строителен надзор на обекти, финансирани в рамките на договори по мерки 321 и 322 от ПРСР” с три обособени позиции

Архив

BG-село Черноочене: 12 – Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1)Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, ул. „Шеста“ №9, За: Кенан Нешад – Директор дирекция „Специализирана Администрация“, България 6701, село Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – кмет на общинаИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: http://chernoochene.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1)Описание
II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Строителен надзор на обекти, финансирани в рамките на договори по мерки 321 и 322 от ПРСР” с три обособени позиции

II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: община Черноочене
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3)Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на проекти: – Обособена позиция 1: Строителен надзор на обект „Рехабилитация на път KRZ1436 – с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в общ. Черноочене, обл. Кърджали”, договор 09/321/01164 – Обособена позиция 2: Строителен надзор на обект: Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене обл. Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на общ. Черноочене в селата Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово,, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово, договор 09/321/01174 – Обособена позиция 3: Строителен надзор на паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали, договор 09/322/00759

ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 71000000, 71500000, 71520000, 71521000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

 

ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8)Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2)Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1)Общо количество или обем

Упражняване на строителен надзор по време на строително монтажни работи: Обособена позиция 1: Строителен надзор на обект „Рехабилитация на път KRZ1436 – с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в общ. Черноочене, обл. Кърджали”, договор 09/321/01164 – 80 670,00 (осемдесет хиляди шестстотин и седемдесет) лв. без ДДС 2. Обособена позиция 2: Строителен надзор на обект: Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене обл. Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на общ. Черноочене в селата Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово,, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово, договор 09/321/01174 – 40 310,00 (четиридесет хиляди триста и десет) лв. без ДДС 3. Обособена позиция 3: Строителен надзор на паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали, договор 09/322/00759 – 13 234,00 (тринадесет хиляди двеста тридесет и четири) лв. без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС

134214 BGN
ІІ.2.2)Опции

НЕ

ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

01.02.2015 г.

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е задължителна за всеки участник и е в размер на: – За обособена позиция 1: Строителен надзор на обект „Рехабилитация на път KRZ1436 – с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в общ. Черноочене, обл. Кърджали” – 800,00 / осемстотин/ лв. без ДДС – За обособена позиция 2: Строителен надзор на обект: Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене обл. Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на общ. Черноочене в селата Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово,, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово – 400 ,00 (четиристотин) лв. без ДДС – За обособена позиция 3: Строителен надзор на обект „Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали” – 130,00 (сто и тридесет) лв. без ДДС Избраният Изпълнител трябва да учреди преди датата на подписване на договора и да поддържа валидна за целия срок на договора увеличен с 30 (тридесет) календарни дни, гаранция за изпълнение, съставляваща 2% / два процента/ от стойността на договора без включен ДДС под формата на банкова гаранция, учредена при условията на чл. 59 от ЗОП или парична сума, преведена по сметка на Възложителя: Банка: СИБАНК – Кърджали IBAN: BG21BUIB78973206143003 BIC: BUIBBGSF

ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Участникът сам избира формата на предоставяне на гаранцията за участие, като може да избира между следните опции: 1. Парична сума, неподлежаща на олихвяване, преведена или внесена по сметка на Възложителя, посочена в документацията – внесена по банков път чрез платежно нареждане, като в него задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обекти, финансирани в рамките на договори по мерки 321 и 322 от ПРСР” за Обособена позиция………………………………../изписва се заглавието/. Tя трябва да бъде внесена по следната сметка на община Черноочене: Банка: СИБАНК – Кърджали IBAN: BG21BUIB78973206143003 BIC: BUIBBGSF 2. Банкова гаранция – неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност …………………………………. календарни дни, включително от крайния срок определен за получаване на офертите в полза на Община Черноочене.

ІІІ.2)Условия за участие
ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Оферта – Приложение №1 2. Списък на документите, които трябва да съдържа офертата на участника – Приложение№2 3. Документ за закупена документация за участие в настоящата открита процедура (копие) 4. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или оригинал на Банкова гаранция за участие), издаден от банка) 5. Административни сведения за участника – Образец №1 6. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемането им – Образец №2 7. Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – Образец 3, Образец №4 и Образец №5 8. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители – Образец №6 9. Декларация от подизпълнител /попълва се при наличие на такъв/ – Образец №7 10. Декларация за използване на чужденци – Образец №9 10А. Декларация по чл.166, ал.3 и ал.4 от ЗУТ – Образец №8 11. Регистрационни документи на участника Документ за регистрация на Участника съгласно чл.56 ал.1 т.1 от ЗОП: Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице * Когато документите са копия, следва да бъдат заверени от участника. Когато участникът в откритата процедура или участник в обединението е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи в т.11 трябва да са: • издадени от компетентния орган в страната на участника; • заверени от участника копия с официален превод на български език • да бъдат издадени/заверени не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представяне на офертата. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 12. Оригинал или нотариално заверено копие на Споразумение за създаване на обединение/консорциум за участие в обществената поръчка, ако участникът е такъв. В случай, че в споразумението не е посочено лице, което представлява участника, всеки от членовете на обединението/консорциума подписва нотариално заверено пълномощно, с което упълномощава физическото лице, което ще представлява обединението; 13. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал); 14. Документ за данъчна и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие); При участие на чуждестранно лице е необходимо то да представи еквивалентен документ на съответния орган в държавата, в която е установен. 15. Доказателства за изпълнение на изискванията към участника за икономическото и финансово състояние, а именно: 15.1. Декларация за икономическото и финансово състояние на Участника – Образец №10; 15.2. Годишен баланс за последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) 15.3. Отчет за приходите и разходите за последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) Когато по обективни причини Участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. 16. Доказателства за изпълнение на изискванията за техническите възможности и квалификация на участника, а именно: 16.1. Списък-декларация на основните договори за услуги, мениджмънт и строителен надзор на инвестиционни проекти обекти сходни с предмета на поръчката по всяка една обособена позиция изпълнени през последните 3 години. /2010 – 2012 г./ – Образец № 11, Образец № 11а, Образец № 11б. 16.2. Референции (препоръки) към списъка по т.16.1, за добро изпълнение, с посочени в тях стойности, дата и място на изпълнение на строителен надзор – копия, заверени от участника. 16.3. Списък на техническия персонал /ключовия персонал/ за изпълнение на поръчката – Образец №12, Образец № 12а/, Образец № 12б, автобиографии, придружени с доказателствени документи – Образец №13 и документи удостоверяващ
ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Годишен баланс за последните три години /2010, 2011 и 2012 г./ и отчет за приходите и разходите за последните три години /2010, 2011 и 2012 г./– копие, заверено от Участника. Тези документи не се представят за участници, които са регистрирани в Търговския регистър при Агенция по вписванията и са публикували годищните си финансови отчети. Чуждестранните участници представят еквивалентни документи от съответните компетентни органи, съобразно Националното им законодателство. 4.1.2. Декларация за икономическото и финансово състояние на Участника – Образец №10.
Минимални изисквания: Участникът да е реализирал сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, общ оборот от извършена дейност в размер не по-малко от: За обособена позиция 1 – 200 000 лв. (двеста хиляди) без ДДС. За обособена позиция 2 – 100 000 лв. (сто хиляди) без ДДС. За обособена позиция 3 – 35 000 лв. (тридесет и пет хиляди) без ДДС. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което/които ще осъществяват надзор в строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания ще се прилагат, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. За подизпълнители изброените по- горе изисквания ще се прилагат според вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3)Технически възможности

Изискуеми документи и информация: а) Списък-декларация на договорите за строителен надзор включително стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години /2010, 2011 и 2012 г./ – Образец №11 б) Референции (препоръки) за добро изпълнение за всеки един от посочените в списъка обекти с посочени в тях стойности, дата и място на изпълнение на строителeн надзор. В препоръките трябва да са посочени лица за контакти с телефон, от които възложителят може да получи допълнителна информация – копия, заверени от участника. в) Списък на техническия персонал /ключовия персонал/ – Образец №12, Декларация за разположение на ключов експерт – Образец №14 и Автобиография – Образец №13 на ключовия персонал – придружени с документи удостоверяващи образователната им квалификация, професионален и специфичен опит – копия, заверени от Участника; Ако участникът е обединение, е необходимо включените в обединението лица, в тяхната съвкупност /а не всеки поотделно/, да докажат техническите си възможности и квалификация. Чуждестранните участници представят еквивалентни документи, издадени от съответната държава. Забележка: Всички документи, предоставени на чужд език, следва да са придружени от превод на български език, с изключение на документите по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, които се представят в официален превод. г) Декларация по закона за защита на личните данни ; д) Лиценз по чл.166 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор или еквивалентен – копие заверено от участника. Чуждестранните участници представят документи по т. д) от съответните компетентни органи, съгласно Националното им законодателство. е) Сертификат за притежаван от участника ISO 9001:2008/ за строителен надзор или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят може да приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката.
Минимални изисквания: През последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил успешно поне един договор за строителен надзор, сходен с предмета на поръчката. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбира: За обособена позиция 1 – строителен надзор на обекти за строителство и/или реконструкция на пътища и/или отсечки от улична мрежа. За обособена позиция 2 – строителен надзор на обекти за строителство и/или реконструкция на спортни комплекси/съоръжения/площадки или други сгради и съоръжения от техническата и благоустройствена инфраструктура. За обособена позиция 3 – строителен надзор на обекти за строителство и/или благоустройство на паркове/зелени площи или други съоръжения от техническата и благоустройствена инфраструктура. 5.2.2. Участникът (консорциумът/обединението в съвкупност) да разполага с екип от технически експерти за изпълнение на поръчката (ключов персонал), както следва: За обособена позиция 1 Ключови експерти: Ръководител на екипа на Консултанта висше образование в областта на строителството; стаж по специалността – минимум 5 г.; доказан опит като ръководител на строителен надзор за поне 1 инфраструктурен проект за строителство и/или реконструкция на пътища и/или отсечки от улична мрежа. Пътен инженер –висше образование в областта на строителството – специалност Пътно строителство или еквивалентна; минимум 5 години стаж по специалността, от които минимум 2 години в строителния надзор. Геолог – висше образование в областта на строителството – специалност „Геотехническо инженерство” или еквивалентна; минимум 5 години стаж по специалността, от които минимум 2 години в строителния надзор. Неключови експерти: Геодезист; Координатор по безопасност и здраве. За обособена позиция 2 Ключови експерти: Ръководител на екипа на Консултанта – висше образование в областта на строителството; стаж по специалността – минимум 5 г.; доказан опит като ръководител на строителен надзор за поне 1 инфраструктурен проект за строителство и/или реконструкция на спортни комплекси / съоръжения / площадки или други сгради и съоръжения от техническата и благоустройствена инфраструктура.. Инженер ВиК – инженер с образователна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност ВиК, ХТС, ХМС или еквивалентна; стаж по специалността – 5 години, от които 2 години в строителния надзор. Електроинженер – инженер с образователна степен „бакалавър” или „магистър”; стаж по специалността – 5 години, от които 2 години в строителния надзор. Неключови експерти: Архитект; Координатор по безопасност и здраве. За обособена позиция 3 Ключови експерти: Ръководител на екипа на Консултанта – висше образование в областта на строителството; стаж по специалността – минимум 5 г.; доказан опит като ръководител на строителен надзор за поне 1 инфраструктурен проект за строителство и/или благоустройство на паркове/зелени площи или други съоръжения от техническата и благоустройствена инфраструктура.. Архитект – придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалентна, минимум 5 г. стаж по специалността, от които 2 години в стротиления надзор. Техник-озеленител – придобита професионална квалификация, специалност «Парково строителство и озеленяване» или еквивалентна; стаж по специалността – 5 години, от които 2 години в строителния надзор. Неключови експерти: Координатор по безопасност и здраве. 5.2.3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени в съответствие с чл. 25, ал. 8 от ЗОП, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.
ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1)За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1)Вид процедура
ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.2)Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: T – Обща техническа оценка; тежест: 40
Показател: Фn – Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС) ; тежест: 60
IV.3)Административна информация
ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие

13.05.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата следва да бъде внесена в касата на община Черноочене, ул. „Шеста“ №9 от 9:00 часа до 17:00 часа. всеки работен ден или по банков път, преведена по сметка на Възложителя: Банка: СИБАНК – Кърджали IBAN: BG21BUIB78973206143003 BIC: BUIBBGSF

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие

23.05.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7)Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8)Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.05.2013 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на ОБА Черноочене

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Обществената поръчка се финансира по марка 322 – Обновяване и развитие на населените места и мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013” , подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по Договори за отпускане на финансова помощ с рег. № 09/321/01164, 09/321/01174, 09/322/00759 сключени между Община Черноочене и Държавен фонд „Земеделие”. подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2)Подаване на жалби

чл. 120 съгласно ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление

04.04.2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Строителен надзор на обект „Рехабилитация на път KRZ1436 – с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в общ. Черноочене, обл. Кърджали”
1)Кратко описание

Изпълнение на Строителен надзор на обект „Рехабилитация на път KRZ1436 – с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в общ. Черноочене, обл. Кърджали”

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 71500000, 71520000, 71521000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

 

3)Количество или обем

„Рехабилитация на път KRZ1436 – с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в общ. Черноочене, обл. Кърджали”

Прогнозна стойност, без ДДС
80670 валута BGN
4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата  г. , Крайна дата 01.02.2015 г.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Строителен надзор на обект: Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене обл. Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на общ. Черноочене в селата Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово,, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово
1)Кратко описание

Изпълнение на Строителен надзор на обект: Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене обл. Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на общ. Черноочене в селата Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово,, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 71000000, 71500000, 71520000, 71521000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

 

3)Количество или обем

Строителен надзор на обект: Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене обл. Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на общ. Черноочене в селата Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово,, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово

Прогнозна стойност, без ДДС
40310 валута BGN
4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата  г. , Крайна дата 01.02.2015 г.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Строителен надзор на обект „Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали”
1)Кратко описание

Изпълнение на Строителен надзор на обект „Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали”

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 71000000, 71500000, 71520000, 71521000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

 

3)Количество или обем

Строителен надзор на обект „Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали”

Прогнозна стойност, без ДДС
13234 валута BGN
4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата  г. , Крайна дата 01.02.2015 г.

BG-село Черноочене:

РЕШЕНИЕ

Номер: 130 от 03.04.2013 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1)Наименование и адрес

Община Черноочене, ул. „Шеста“ №9, За: Кенан Бейтула Нешад – директор д-я „СА“, България 6701, село Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail:obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – кмет на общинаИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: http://chernoochene.com.

I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1)Вид на процедурата

Открита процедура

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1)Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Строителен надзор на обекти, финансирани в рамките на договори по мерки 321 и 322 от ПРСР” с три обособени позиции

ІV.2)Зелена обществена поръчка
ІV.2.1)Поръчката е „зелена“, съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.)“Зелените“ критерии присъстват във:
ІV.2.2)Поръчката е „зелена“ извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

V: МОТИВИ

V.1)Мотиви за избора на процедура

Стойност на поръчката попада в обхвата на чл.14 ал.1 от ЗОП. Възложителите по чл. 7, т. 1 – 4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.

V.3)Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: –

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http:/www.cpc.bg.

VII.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.04.2013 г.

Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на община Черноочене

Линк към решението на сайта на Агенцията по обществени поръчки

Линк към обявлението на сайта на Агенцията по обществени поръчки

Съобщение

На 18.06.2013г. от 10.00 часа в заседателната зала на ОбС-Черноочене ще се проведе разглеждане на допълнително изискани документи по обществена поръчка с предмет:„Строителен надзор на обекти, финансирани в рамките на договори по мерки 321 и 322 от ПРСР” с три обособени позиции. 

 

Съобщение

На 05.07.2013г. от 10.00 часа в заседателната зала на ОбС-Черноочене ще се проведе заседание на комисията за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет:„Строителен надзор на обекти, финансирани в рамките на договори по мерки 321 и 322 от ПРСР” с три обособени позиции. 

 

Линк от Информация за изпълнен договор за обществена поръчка:  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=642377&newver=2

Обобщена информация за плащания по договор

Obob_inf_Str_nadzor_Park

Inf_GaranciqStr_nadzor_PARK

obob_inf_Dog_97_Stoitel_nadzor_Jenda (2)

Информацията за изпълнението на договор за обществена поръчка

Inf_izp_Dog_97(2013)_Str_nadzor