Изпълнение на строително-монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Реконструкция на общински спортен комплекс…

Архив

РЕШЕНИЕ

Номер: 121 от 29.03.2013 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1)
Наименование и адрес
Община Черноочене, ул. „Шеста“ №9, За: Кенан Нешат, България 6701, село Черноочене, Тел.: 03691-6348, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691-6223
Място/места за контакт: Кенан Нешат
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://chernoochene.com.
Адрес на профила на купувача: http://chernoochene.com.
I.2)
Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1)
Вид на процедурата
Открита процедура

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1)
Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект
Предметът на поръчката е изобор на изпълнител за строително-монтажни работи на обекти :„Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене обл. Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на общ. Черноочене в селата Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово.”
ІV.2)
Зелена обществена поръчка
ІV.2.1)
Поръчката е „зелена“, съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ
ІV.2.1.2.)
„Зелените“ критерии присъстват във:
ІV.2.2)
Поръчката е „зелена“ извън обхвата на Националния план за действие
НЕ

V: МОТИВИ

V.1)
Мотиви за избора на процедура
Стойност на поръчката попада в обхвата на чл.14 ал.1 от ЗОП. Възложителите по чл. 7, т. 1 – 4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.
V.3)
Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: –

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VII.2)
Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.03.2013 г.

Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: кмет на община Черноочене

Линк към решението на сайта на Агенцията по обществени поръчки

Линк към обявлението на сайта на Агенцията по обществени поръчки

ДОКУМЕНТАЦИЯ

documentacia_SPORT_Chernoochene

KSS_SPORT_Chernoochene_2013

СЪОБЩЕНИЕ:

На 29.05.2013г. от 11.00 часа в заседателната зала на общински съвет Черноочене, ще се проведе Второ заседание на комисията за разглеждане на офертите по процедура с предмет  „Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене обл. Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на общ. Черноочене в селата Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово.”

СЪОБЩЕНИЕ:
На 31.05.2013г. от 10.30 часа в заседателната зала на ОбС-Черноочене ще се проведе третия етап от разглеждане на подадените оферти – отворяне на ценовите предложения по процедура с предмет „Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене обл. Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на общ. Черноочене в селата Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово.”